Délmagyarország, 2003. február (93. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

á MA: SOTOTÍ DELMAGYARORSZAG SZOMBAT, 2003. FEBRUAR 1., 93/27. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) TÉMÁINKBÓL AZ UNIÓBA KÉSZÜLNÉK Az Európai Unióhoz való csatla­kozásra készíti fel elsősorban a gazdákat a Homokháti Gazdasá­gi Tanácsadó Egyesület. A Móra­halmon megalakult szervezet el­ső ülésén Hans Beck, az EU nyu­galmazott nagykövete is felszó­lalt. 3. oldal TÍZEN HARMINC NÉGYZETMÉTEREN A nyolcgyermekes Lestyán csa­lád egy alig harminc négyzetmé­teres lakásban szorong. A szege­di famíliának csak féléves huza­vona után utalta ki az önkor­mányzat ezt az aprócska szük­séglakást, ugyanis nem találtak nagyobbat. Ezt is csak egy évre kapták meg. 4. oldal ÖRDÖNGÖSÖK KRÓNIKÁSA Ügynök múltját sem tagadja a több tucat kötettel, különféle dí­jakkal büszkélkedő Polner Zol­tán. A szegedi költő, újságíró, néprajzgyűjtő a napokban ünne­pelte hetvenedik születésnapját. Egykoron tanított Pitvaroson, Kiszomboron, Ferencszálláson, és munkatársa volt a Csongrád Megyei Hírlapnak. Szieszta www.delmagyar.hu Az M5-ös autópálya gyorsforgalmi úttá változhat Szegedtől Röszkéig A bizonytalanság sztrádája Az autópálya vége Félegyházánál. Még mindig nem mozdult el a holtpontról. Fotó: Karnok Csaba A napokban újra tárgyalóasztalhoz ültek a kormány és az AKA Rt. képviselői. A meg­beszélésen szó esett a matricarendszer eset­leges bevezetéséről, a továbbépítésről, va­lamint a Szeged és Röszke közötti szakasz módosításáról. „Több pont kapcsán folynak a tárgyalások az AKA Rt. és a minisztérium illetékesei között." Mindössze ennyit árult el Garai Valéria, az AKA Rt. szóvivője azzal kapcso­latban, hogy a napokban újra tárgyalóasz­talhoz ültek az autópálya-fenntartó és a szaktárca képviselői. Konkrétumokat azonban nem volt hajlan­dó mondani a szóvivő, így arra a kérdésre sem válaszolt, hogy bekapcsolódik-e a sztrá­da a matricás rendszerbe, valamint arra a kérdésre sem mondott semmit, született-e valamilyen megállapodás a továbbépítésről. Az építkezéssel kapcsolatban azt megemlí­tette, hogy az osztrák-francia érdekeltségű társaság szívesen élne a továbbépítésnél sa­ját opciójával, mely szerint lehetősége volna az építkezés folytatására. Folytatás az 5. oldalon Kórház­törvény, aggályokkal Gyakorlatilag nem módosított, hanem teljesen új kórháztör­vény kerül hamarosan a kor­mány, illetve a parlament elé, amely elfogadása esetén július elsején lép hatályba. A Magyar Orvosi Kamara a jogállásról szó­ló törvénnyel védené a hazai orvosokat. Az új kormány egyik első lépése volt, hogy 2003. márciusáig fel­függesztette az előző ciklus vé­gén elfogadott úgynevezett kór­háztörvényt. Nem módosított, hanem gyakorlatilag átírt, új törvény kerül - előreláthatólag február második felében - az or­szággyűlés elé. Az új törvény­tervezetből kikerült az orvosok jogállására vonatkozó rész. Ezt külön törvényben kívánják sza­bályozni. Az egészségügyi köz­szolgáltatásokról és szolgála­tokról szóló, kórháztörvény­ként emlegetett tervezet nem privatizációs jogszabály, hanem a lehetséges szervezeti formák felsorolásával ad keretet az egészségügyi intézmények át­alakításához. Egyik legfontosabb különbség a korábbi és az új jogszabályterve­zet között, hogy utóbbi eltörli a szakmai befektetőkre vonatkozó korlátozásokat, s az egészségügyi szakmai befektetők, mint példá­ul gyógyszergyártók és forgalma­zók számára is lehetőséget ad a részvételre az intézmények gaz­dasági átalakításában. Folytatás a 3. oldalon Legyen a városé a Városkép Visszaveszi a szegedi Városkép Kft. magántulaj­donban lévő 85 százalékát az önkormányzat, amennyiben a következő közgyűlésen a képvise­lők úgy döntenek: a város álljon el a VM Hungária Kft.-vel kötött privatizációs szerződéstől. ós szerződésben vállalt kötelezettségeit a VM Hun­gária Kft., ezért az önkormányzat azt tervezi, eláll a céggel kötött szerződéstől. A VM Hungária 2001-ben lett az addig száz százalékban önkor­mányzati tulajdonban lévő cég többségi tulajdonosa. A városvezetők szerint nem teljesítette a privatizáci- Folytatás az 5. oldalon Hó érkezett az esőt követő lehűlés után Csongrád megye területén nem okozott fennakadást a közlekedésben a tegnap dél­után lehullott hó. Az előrejel­zések szerint ma és holnap újabb hóesésre kell számíta­ni. MUNKATÁRASUNKTÓL A több mint kétheti nagy hava­zást követő csöndes, esős idő után ismét hó hullott Csongrád megyére. A havazás tegnap dél körül kezdődött és pár órát tar­tott. A sűrű hóesés megnehezítette, lényegesen lelassította a közleke­dést, de jelentősebb fennakadást sehol nem okozott. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. gé­peinek nem kellett havat túrni, csak sós homokot szórtak a csú­szósabb útszakaszokra, elsősor­ban a külterületi utakon és a kör­töltési átjárókon dolgoztak a munkagépek. Komolyabb, személyi sérülés­sel járó közúti baleset sem tör­tént a megyében Hiába küzdöttek O. Károlyné életéért az orvosok Meghalt a felgyújtott sándorfalvi asszony Belehalt sérüléseibe az a 63 éves sándorfalvi asszony, akit menye lelocsolt benzinnel, majd egy gyufával meggyúj­tott. MUNKATÁRSUNKTÓL Mint azt korábban megírtuk, le­locsolta benzinnel, majd felgyúj­totta anyósát egy 27 éves sándor­falvi nő, ifj. O. Károlyné, mivel a 63 éves beteg asszony nem akart megebédelni. Az áldozat égő ruháját férje oltotta el, aki az udvaron hóval hűtötte a rendkívüli kínokat át­élő asszony testét. Ifj. O. Ká­rolyné és férje évek óta a férfi szüleinek házában él, s már régóta az idős házaspár tartja el őket. A szerencsétlenül járt idős, beteg asszonyt a mentők súlyos égési sérülésekkel (testének több mint hatvan százaléka megégett), sokkos állapotban szállították a Szegedi Tudo­mányegyetem Bőrgyógyászati Klinikájára, ahol napokon ke­resztül éjjel-nappal küzdöttek az életéért, de már nem tudták megmenteni. Ifj. O. Károlyné ellen egyéb­ként már korábban is indult el­járás a Szegedi Rendőrkapitány­ságon, ahol azzal gyanúsítják, hogy korábban megverte test­vérét. Ez alkalommal emberölés alapos gyanúja miatt indult büntetőeljárás a 27 éves nő el­• len, akit a bíróság letartózta­tott. A nő ügyvédje, Krajkó Zoltán szerint a szörnyű bűncselek­ményt O. Károlyné valószínűleg elmezavarában követte el, ezért kezdeményezi a bíróságnál a 27 éves nő elmeállapotának vizsgá­latát. Ha Opel, altkor Arany Autóház AKCIÓS FELTÉTELEKKEL, KEDVEZŐ HITELEKKEL ÉS TELJES KÖRŰ SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOKKAL e Szeged, Algyői út 38.' Tel.: 62/553-690, 553-691 Néhány óráig tartó erős havazás nehezítette a közlekedést tegnap Szegeden. Fotó: Schmidt Andrea Folytatás az 5. oldalon

Next

/
Oldalképek
Tartalom