Délmagyarország, 1959. december (15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-01 / 282. szám

Vasárnap, a kora délután! órákban a Magyar Szocia­lista Munkáspárt VIL kong­resszusára Budapestre érke­zett % Szovjetunió Kommu­nista Pártjának küldöttsége. A küldöttséget N. Sz. Hrus­csov, az SZKP Központi Bi­zottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke vezeti. A szovjet pártküldöttség fogadtatására a ferihegyi repülőtéren megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, valamint az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagjai és az MSZMP Központi Bizott­ságának több tagja. A szov­jet pártküldöttség vezetőjét elsőnek Kádár János üdvö­zülte meleg szívélyességgeL Szovjet vendégeink ezután elvonultak a repülőtéren összegyűlt több száz buda­pesti dolgozo előtt, akik nagy lelkesedéssel, tapssal üdvözölték a kedves vendé­geket s virágcsokrokat ad­tak át az SZKP küldöttsége tagjainak. Á kongresszusra vasárnap Budapestre érkezett Max Reimann, a Német Kommu­nista Párt titkára, vala­mint a lengyel pártküldött­ség, az Argentin Kommu­nista Párt képviselője, a Csehszlovák Kommunista Párt delegációja, Németor­szág Szocialista Egységpárt­jának küldöttsége, a delegá­ció vezetője Walter Ulbricht, Németország Szocialista Egy­ségpártja Központi Bizott­ságának első titkára. A Finn Kommunista Párt képviselő­je, az Osztrák Kommunista Párt küldöttsége, az Izlandi Szocialista Egységpárt kép­viselője, a Marokkói Kom­munista Párt képviselője, a Svéd Kommunista Párt kép­viselője, az Olasz Kommu­nista Párt küldöttsége. Hétfőn délelőtt 9 órakor az építők Rózsa Ferenc Mű­velődési Otthonában meg­kezdődött a Magyar Szocia­lista Munkáspárt VII. kong­resszusa. A kongresszus ter­mét a »V Hág proletár­jai, egyesüljetek!­felirat, a nemzetközi mun­kásmozgalom nagy tanítói­nak, Marxnak, Engels­nek és Leninnek dom­borművű képe, vörös és nemzetiszínű zászlók díszí­tik. A kongresszusi küldöttek és a meghívottak hatalmas tapsa közben léptek a te­rembe az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és pót­tagjai, N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottsá­gának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke, az SZKP küldöttsé­gének vezetője é$ a többi testvéri kommunista és mun­káspárt küldöttségeinek ve­zetőt Dr. Mü n ni eh Ferenc, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke bejelentette, hogy a kongresszus első teendője a kongresszus elnökségének és bizottságának megválasztá­sa. Az elnökség tagjaira Horváth András, Pest megye kongresszusi küldöt­te tett javaslatot Ab elnökség tag fai és a kongresszus munkarendje Az elnökség tagjává vá­lasztották Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkárát, Apró Antalt, Biszku, Bélát, Fe­hér Lajost, Fock Jenőt, Kállai Gyufát, Kiss Ká­rolyt, Marosán Györgyöt, dr. Münnich Ferencet, Rónai Sándort, Som o­g y i Miklóst, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jait, Komócsin Zoltánt •és Nemes Dezsőt, a Po­litikai Bizottság póttagjait. Az elnökség tagja Barta Elekné, a Kender Juta­gyár partbizottságának tit­kára, B enke Valéria, a Központi Bizottság tagja, Blaha Béla, a Bányász Szakszervezet főtitkára, * B r uty ó János, a Központi Bizottság tagja, C zin e g e Lajos, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára. Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Taná­csának elnöke, Földes Andrásné, a Baranya me­gyei pártbizottság tagja, Gáspár Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja, He­vesi Gyula akadémikus, K ri Z'S dny ik Jánosné, a pásztói Szabadság Termelő­szövetkezet elnöke. L o m­b o s Ferenc, a Győr megyei pártbizottság első titkára, Major Tamás, a Központi Bizottság tagja, Molnár Ernő, a Csepel Vas- és Fém­művek pártbizottságának el­ső titkára, Nemeskéri János, a Lenin Kohászati Művek pártbizottságának tit­kára, Nógrádi Sándor, a Központi Bizottság tagja, Paizer György, a székes­fehérvári városi pártbizott­ság titkára, P a p p Sándor, a Csongrád, megyei tanács végrehajtó bizottságának el­nöke, Prieszol József, a Központi Bizottság tagja, Révész Géza, a Központi Bizottság tagja? dr. Sík Endre külügyminiszter, Sza­kasits Árpád, a Magyar Újságírók Orszpgos Szövetsé­gének elnöke. Tálas Lász­ló, a péc^i járási pártbizott­ság titkára, Tóth Tiborné, a XX. kerületi pártbizottság titkára, Zala József, a Cse­pel Vasmű dolgozója. Az elnökség tagjává vá­lasztották N. Sz. Hruscso­vot, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bi­zottságának első titkárát, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökét, az SZKP küldöttségének vezetőjét, va­lamint a tö.bbi testvér­partok küldöttség g e in ek vezetőit. • Az elnökség tagjai a kong­resszus résztvevőinek nagy tapsa közben foglalták el he­lyüket az elnöki emelvé­nyen. A kongresszuson a meghí­vottak soraiban részt vesznek a magyar politikai élet pár­tonkívüli képviselői is. A megnyitó ülésen megjelent a budapesti diplomáciai kép­viseletek számos vezetője is. Miután az elnökség tagjai elfoglalták helyüket, dr. Münnich Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a forradalmi rnynkás-paraszt kormány el­nöke emelkedett szólásra. Bevezetőben üdvözölte a kongresszusi küldötteket és vendégeket. Üdvözölte a, párt Politikai Bizottságának tagjait, a Központi Bizottság tagjait és külön Dobi Istvánt, a Népköztársaság Elnöki Tar nácsának elnökét. Ezután javasolta, hogy em­lékezzenek meg azokról az elvtársakról, akiket az utób­bi időben veszített el a nem­zetközi és a házai munkás­mozgalom. Elveszítettük Markel C a­chin elvtársat, Boleslaw Bierut elvtársat,. Antonin Zapotoczki elvtársat, N. Sz. Hruscsov elvtárs és Kádár János elvtárs az elnökségi emelvényen Giuseppe di V ittorio-t, Georgi D amjanov és Fre­deric J olio t-C urie elv­társat, Elhúnyt pártunk Köz­ponti Bizottságának három tagja: F o g ar asi Béla, Horváth Imre és Révai József elvtárs: Emlékezzünk meg—mondotta — szeretet­tel az ellenforradalom elleni harcban elesett szovjet hősökről, akik életüket adták szocialista rendünkért. Emlékezzünk a magyar hő­sökre és mártírokra, Mező Imrére, Kalamár József­re, A s zt alos Jánosra, Kállai Évára, Sziklai Sándorra, B iksz a Miklós­ra, és a többiekre, és adóz­zunk emléküknek egyperces kegyeletes felállással. A kongresszus résztvevői egy­perces néma felállással adóz­tak az elhunytak emlékének. Nagy tisztesség számunk­ra — folytatta Münnich Fe­renc —, hogy a kongresszu­son számos testvéri kommu­nista és munkáspárt küldött­séggel képviselteti magát. Engedjék meg, hogy ,mind­nyájunk nevében, a kong­resszus küldöttei nevében szeretettel üdvözöljem a Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttségét, élén Nyikita Szergejevics Hrus­csov elvtárssal, az SZKP Központi Bizottságának első titkárával, a Szovjetunió mi­nisztertanácsának elnökével, (hosszantartó, lelkes, nagy taps.) Münnich Ferenc elvtárs ezután melegen üdvözölte a kommunista és munkáspár­tok megjelent küldöttségé­nek vezetőit és tagjait, majd befejezésül jó munkát kí­vánt a kongresszus küldöt­teinek és a kongresszust megnyitotta. Ezután a budapesti kong­resszusi küldöttek csoport­jának képviselője, Kiss De­zső javaslatára megválasz­tották a kongresszus titkár­ságát. Elnöke Marosán Marosan György elvtárs, N. Sz.. Hruscsov elvtárs, Tan Csen-ling elvtárs az Kádár János elvtárs, dr. Münnicb Ferenc elvtárs és elnökség tagjai között. György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára. A kongresszus ezután ugyancsak Kiss Dezső javas­latára szerkesztő bizottságot, jelölő bizottságot, fellebbvi­teli bizottságot, mandátum­vizsgáló bizottságot és sza­vazatszedő bizottságot vá­lasztott. A szerkesztő bizottság el­nöke Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. A jelölő bizottság elnöke Nógrádi Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja. A fel­lebbviteli bizottság elnöke Harmati Sándor, a Köz­ponti Bizottság tagja. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Ilku Pál, a Köz­ponti Bizottság tagja. A szavazatszedő bizottság elnö­ke Török István, a Köz­ponti Bizottság tagja. A kongresszus ezután el­fogadta a kongresszus napi­rendjét, az előadók szemé­lyére és a kongresszus ügy­rendjére vonatkozó javasla­tot. A kongresszus napirendje a következő: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának beszámolója és a párt feladatai. Előadó: 'Ká­dár János. 2. Irányelvek a gazdasági feladatok megoldásához és a második ötéves népgazda­sági terv elkészítéséhez. Elő­adó: Fock Jenő. 3. A párt szervezeti sza­bályzatának módosítása. Elő­adó: Marosán György. 4. A központi revíziós bi­zottság beszámolója. Előadó: Fodor Gyula. 5. A fellebbviteli bizottság jelentése. Előadó: Harm a­t i Sándor. 6. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a revíziós bizott­ság megválasztása. (Folytatás a 2. oldalon.) =SHfl!I flllllll'ÜÉ I AZ ALGÉRIAI KÉRDÉS j VITÁJA AZ ENSZ-BEN AMI KIMARADT EGY TANACSTAGI BESZÁMOLÓBÓL SPORTOLDAL XV. évfolyam, 282. szám Kedd, 1959. december L. = Tanácskozik a párt VII. kongresszusa A Szovjetunió Kommunista Pártjának küldöttsége Hruscsov elvtárs vezetésével vesfs részt a kongresszuson Kádár János elvtárs ismertet'e az MSZMP Központi beszámolóját

Next

/
Oldalképek
Tartalom