Délmagyarország, 1997. július (87. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-29 / 175. szám

V/ 0\ Az Orsz: áUo nyvtár Mennyit ér amegyei foci? (7. oldal) ^H^TE ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ KEDD, 1997. JÚL. 29., 87/175. ÁRA: 33 FT • Idegenforgalom és városmarketing Mit kockáztat Hétvégi razzia Két napig autótolvajokra vadásztak (volna) a Csongrád megyei rendőrök. (3. oldal) Az utcai portrérajzolók végre nálunk is megjelentek. (Fotó: Miskolczi Róbert) O Munkatársunktól Mind nagyobb hullámo­kat vernek a Szeged idegen­forgalmának fellendítését célzó, a közelmúltban nyil­vánosságra került elképzelé­sek. A városi közgyűlés által preferált megoldás, misze­rint külső vállalkozókra kel­lene bízni az idegenforgami városmarketinget, sok szak­ember aggodalmát váltotta ki. A Torony alatt viszont ál­lítják: jól döntöttek. Egy biztos: lépnie kell az önkormányzatnak, hogy Szegedet végre ne csupán a helybeliek, hanem a turisták is idegenforgalmi vonzerő­vel rendelkező fesztiválvá­rosként tartsák számon. A tudomány és a kultúra kép­viselői pedig - több, párhu­zamosan „futó" programot kínáló - lehetséges konfe­rencia- vagy kiállítóhelyként gondoljanak az egyébként régióközponti szerepre is vá­gyó városra. (Básthy Gábor alpolgár­mesterrel készült interjúnk az 5. oldalon.) és sramli Tízéves a Bajor söröző, mireföl sörünnepet rendeznek a Vedres udvarán. (5. oldal) Tisztítéper Perbe hívták a Délépítő Rt.-t, a szennyvíztisztítóra kiírt pályázat nyertesét. (8. oldal) • Kémregényeket írt a diplomata Az Obuhov-per • Moszkva (MTI) A kémkedéssel vádolt Platón Obuhov perében ille­tékes bírói testület elnapolta a tárgyalást, amíg ki nem de­rítik, hogy a vádlott elmeál­lapota megengedi-e a per le­folytatását - jelentették a hírügynökségek. A 28 éves Platón Obuho­vot, a moszkvai külügymi­nisztérium észak-amerikai osztályának másodtitkárát 1996 áprilisában tartóztatta le a Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Azzal gyanúsít­ják, hogy kémtevékenységet folytatott Nagy-Britannia ja­vára. A védelem állítása sze­rint Obuhov gyermekkora óta beteg: tudathasadásban szenved. Azt kérik, hogy he­lyezzék szabadlábra és ré­szesítsék kórházi ápolásban. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat szerint viszont Pla­tón Obuhovot - akinek édes­apja külügyminiszter-helyet­tes és nagykövet is volt - fe­lelősségre kell vonni, mivel tettének elkövetésekor elme­állapota kielégítő volt. Az egykori diplomatát, aki egyben több kémregény szerzője is, 12-től 20 évig terjedő börtönbüntetéssel és vagyonelkobzással büntethe­tik, ha a bíróság hazaárulás bűnében bűnösnek találja. Az ügy kirobbanása 1996 májusában súlyos válságot váltott ki Oroszország és Nagy-Britannia viszonyá­ban, s kölcsönösen négy­négy diplomata kiutasításá­val végződött. A Romanovok aranya Japánban? • Milánó (MTI) Az utolsó orosz cárok ara­nyát találták meg állítólag Ja­pánban, nevezetesen a Nippon Credit Bank, azaz a japán Nippon Hitelbank nyilvántar­tásaiban. A Corriere della Se­ra című olasz lap beszámolója szerint a japán bank kutatásai során bizonyítékokat talált ar­ra nézve, hogy az 1917-es for­radalom zűrzavarában a kincs Szibérián át Japánba került, s ott beolvasztották. A bank kiadott jelentése szerint 3,83 tonna aranyrúdról van szó, amely mai értéken mintegy kilenc milliárd forin­tot érne pénzben. Az akkori külügyminiszter, Takahasi Korekijo 1920 januárjában szerzett tudomást az arannyal tömött ládákról, s a megdön­tött cári rezsim egyik magas funkcionáriusával közösen megszervezte azok Japánba f szállítását. Ott azután beol-1 vasztották.a Romanovok ara­nyát, majd japán pénzérmeket vertek belőle - írta a Corriere della Sera a japán bank közlé­sére hivatkozva. • Bolgár nem Megtartják a rakétákat • Szófia (MTI) Bulgária hétfőn elutasítot­ta, hogy megsemmisítse SS-23-as harcászati rakétáit, az Egyesült Államok ilyen értelmű kérése ellenére. „SS-23-asaink megsemmisí­tése nem felelne meg nem­zetbiztonsági érdekeinknek" - közölte a bolgár televízió kérdésére Nadezsda Mihaj­lova külügyminiszter és Ge­orgi Ananiev, a nemzetvé­delmi tárca gazdája. Az el­lenzékben lévő szocialista párt pénteken a parlament­ben élesen tiltakozott amiatt, hogy a Demokratikus Erők Szövetségének kormánya nem tájékoztatta a képvise­lőket az állítólag június 26­án szóban tett amerikai ké­résről. Mihajlova asszony hétfőn azt hangoztatta, hogy ameri­kai részről „nem nyomás, csak diplomáciai jellegű cél­zás történt", és a kormány hivatalos választ ad majd rá. Az AFP jelentése szerint a bolgár sajtó ellentmondó adatokat közöl az atomrob­banófej nélküli SS-23-asok számáról. A kormányhoz közeli Sztandart szerint 8, az ellen­zékhez közel álló Kontinent szerint 28 ilyen rakéta van az országban. Segélyek Lengyelországnak Az Odera Németországban is áttörte a gátakat. (MTI Telefotó) • Budapest (MTI) Várhatóan több mint egy hétig dolgoznak még Len­gyelországban a polgári vé­delem összekötő csoportjai és a mentésben résztvevő magyar szakemberek - kö­zölte hétfőn sajtótájékozta­tón Orovecz István vezérőr­nagy, a Magyar Polgári Vé­delem országos parancsno­ka. Elmondta: július 16. óta 35 tehergépjárművet megtöl­tő segélyszállítmányt és 65 embert indítottak útnak Len­gyelországba. Elképzelhető, hogy az árvíz sújtotta terüle­tek helyreállításához is igénylik majd a magyar se­gítséget. A Magyar Vöröskereszt teherautó- és kamiontulajdo­nosok felajánlását várja, akik mintegy száz tonnányi természetbeni adományt, többek között tartós élelmi­szereket, mosó- és tisztító­szereket és ruhaneműket té­rítésmentesen juttatnának el Lengyelországba. A szállí­tást a vöröskereszt közérde­kű kötelezettség vállalása­ként ismeri el. Jelentkezni lehet az országos titkársá­gon: a 153-1386 vagy a 153-2888-as telefonszámon. Operaduettek az udvarban • Munkatársunktól Gregor József, Vámossy Éva és Erdélyi Erzsébet kon­certjével tegnap este a város­háza udvarán megkezdődött a Muzsikáló udvar idei hang­versenysorozata. A három szegedi operaénekes nagy ér­deklődés mellett megtartott nyitóestjén barokk, klasszikus és romantikus duetteket hall­hatott a városházi udvar kö­zönsége. A Muzsikáló udvar '97 sorozat ma este 20.30-tól a Salieri Kamarazenekar barokk estjével folytatódik. Pál Ta­más együttesének műsorán három Bach-mű: a h-moll szvit, a III. Brandenburgi ver­seny és a D-dúr szvit szerepel. A zenés estek sorában szerdán a portugáliai vendégszereplé­séből hazatérő Kosztándi Ist­ván hegedűművész által alakí­tott vonósnégyes ad majd koncertet, pénteken és szom­baton pedig Donizetti: Viva la mamma című vígoperája hall­ható a városházi udvaron. Vámossy Éva, Gregor József és Erdélyi Erzsébet. (Fotó: Miskolczi Róbert) • Biztosítók Mi mennyi? • Budapest (MTI) A gépjármű-felelősségbiz­tosítási bizottság biztosftotti oldala azt javasolja majd a keddi plenáris ülésen az Álla­mi Biztosítási Felügyelet el­nökének, hogy átdolgozásra adja vissza több biztosítótár­saságnak a gépjármű-felelős­ségbiztosításról készített be­számolóját - hangoztatta Pa» redi Péter, a Fuvarozó Vállal­kozók Országos Szövetsége fótitkára, a biztosítotti oldal szóvivője hétfőn sajtótájé­koztatón. A tanácsadó szer­vezet ugyanis úgy látja, hogy a hét biztosítótársaság 64,7 milliárd forintos tavalyi be­vétele mellett magyarázatra szorul a 2,7 milliárd forintos veszteség. A hét biztosítótár­saság eredményelszámolása mögött jelentős szóródás mu­tatkozik. Van olyan biztosító, amely 2,9 százalékos nyere­séggel dolgozott, míg egy másik esetében az árbevétel 74 százaléka a működési költség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom