Délmagyarország, 1928. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-01 / 123. szám

»zer^esxáeség : De«k Ferenc ucco ¿. Telefon: 13-33, - К lodóhlvolal. ír álcsbnKön^vlAr «» Jegyiroda: Aradi ucco S. Telefon: ЗОН, ^ Nyomda: löw I.Ipöí ucce'19.Teleion:l®-'34.« »«»<«» Péntek, 1928 Junius 1 IV. évfolyam 123. szám MAKÓ: S/.crkcírlöjéo él kiadóhivatal: Url ucca 6. Telefon: 151. uAm.« » « » « я HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerketzldtég é» klodóhlvolol: Andrduy ucca 23. Telelop: 49. »zóm. •< » «» «» « » Ifiotlzöíesí óra ^oV3!)ia ."J-ZO vidéken éí a MVvArosbar» 3-Ot>. kUltmdöit «-"»O pengő, »ove* szim 1», vasár- «»Ünnepnap 2-4 fillér Minden időben akadtak emberek, akik mint közéleti tényezők kívántak szerepelni és szót vinni azon a jogcímen, hogy ők igen hangosan reklamálták az erkölcsöt. Mindig voltak, akik la politikai és társadalmi solymári rózsaleány babérjaira áhitoztak és mivel ezek elnyerésé­hez inkább egy negatívum szükséges, mint sok pozitívum, azért ez a pálya aránylag könnyen termett pálmákat az illetőknek Igaz, hogy ezek az urak az erkölcsöt magát fegy kissé megszükítve értelmezték. A rek­lamációjuk szinte kizárólagosan arra az Aránylag keskeny területre szorítkozott, amely mi ágyékok között foglal helyet. Hogy egészen ¡tudományosan fejezzük ki magunkat, ezek a fehéríelkü urak rendszerint a nemi erkölcsöt értették, amikor általában és különösen er­kölcsöt prédikáltak. Pedig mi ez a tenger Rima tükréhez képest, ahogy a régi dráma­iró mondja, micsoda vakondokszemlélet és bétatávlat az, amely nem érzi és nem tudja, mélységes átérzéssel és magasztos öntudattal, hogy az erkölcs egy világ, hogy minden, ide minden az erkölcs körébe tartózik, ami emberi megmozdulás és életjelenség adódik Bzeu a földön és hogy a nemi erkölcs csak fcgyszerü járuléka és függeléke annak a bi­zonyos erkölcsnek, amely egyéneknek és nem­ifedékeknek egész életében és szellemében meg­nyilatkozik. Vannak, akadnak, akik a fajíöntartás puszta lényét bizonyos megütközéssel és méltatlanko­tíással fogadják, akik szemérmes pirulással fordulnak el attól a valóságtól, amely az élet ¡minél dúsabb és erősebb folytatását akarja és fekik az emberi életkor legvégső haláráig nem bírják sehogysem kiheverni azt az irtózatos taagy csalódást, amely akkor érte őket. ami­kor a gólyáról szóló bűbájos és illedelmes Öajkamese illúziójából felébresztette őkel egy vasorrú bábaasszony. Ezek az egyszerű és jámbor lelkek állandóan erkölcstelenség után szimatolnak, nyilvános és magán helyeken, le közélet terein, az újságok és a mozik lepe­dőin, de különösen a színházakban Élőiről, hátulról megnéznek minden darabot, kivált­képpen minden ruhadarabot a világot, jelentő Öcszkákon és keresik, kutatják, távcsövei és röf fel azt a bizonyos hatért, amely az ő szem­mértékük szerint az erkölcsöt és az erkölcs­telenséget elválasztja. Ezek a válogatós és ké­nyes urak szerfölött nagy előszeretettel hasz­nálják a disznóság, a szemét, a lerakodóhely, e trágárság, az aljasság, a szemtelenség és pgyéb szavakat, amelyeknek puszta említé­sekor bizonyos morális megkönnyebbülést érez­nek. Hogy az ő mentalitásuk miért vonzódik éppen ezekhez a szemenszedett kitételekhez, fez előttünk rejtély marad, ezt talán Freud professzor behatóbb analízise tudná megfe­lelő módon kimutatni. Mindezeket természetesen nagy általános­ságban mondottuk egy bizonyos közéleti em­bertípusra, de ami különösen a szegedi vi­szonyokat illeti, nálunk egy idő óta egészen összetévesztik némelyek az allegóriát a file­|góriáv«J. Mi már nem először hirdetjük, hogy » művészetben (és részben, de csak igen lds té&iben a színházat is a művészethez szá­mítjuk) egyetlen erkölcs van és ez a tehetség. Egészen egyszerűen, ami tehetségtelen, az er­kölcstelen, akármiféle hazafias vajcry más egyéb magasztos fémjelzéssel mutatkozik is. Éppen ezért meg kell mondanunk világosan és kereken, hogy mi egyáltalában nem va­•gyunk ugy megelégedve a szegedi színház mai irodalmi és művészeti vezetésével, prog­ramjával, irányával és szellemével, mint amennyire alapjában véve meg van elégedve az a jámbor és csöndes mentalitású szín­ügyi bizottsági ur, aki a jobb szélső pad­porból csütörtökön este olyan viharosan és lágyan fuvolázta az erkölcsöt Mi ezzel szemben azt vagyunk kénytelenek megállapítani, hogy a szegedi városi színház a házikezelés első esztendejében éppen iro­dalmi és művészi program tekintetében egé­szen értelmetlenül és céltalanul, disztelenül és sikertelenül lavírozott, hogy a szegedi szín­házi kultúra nívója egyre jobban és gyorsab­ban halad a mélypont felé és hogy e téren csak állandó ígéretek és fogadkozások van­nak, de gazdája végül soha 6e akad se egyik­nek, se másiknak. Egy színház művészi er­kölcsét nem a rendőrség ellenőrzése garan­tálja, mint ahogy a művészi lelkesedés láng­jait sem az inspekciós tűzoltó gondjaira bíz­zák! Még egyszer ismételjük és nem lehet elég­szer ismételni: a művészet nem erkölcsrendé­szeti és nem közigazgatási, valamint nem is köztisztasági föladat és aki ma, a huszadik század harmadik évtizede végén, Európa kö­zepén igazi színházi kuliurát akar adni, an­nak valamivel többet kell tudnia annál, hogy mi a pikáns és mi a decens és aki művészi kérdésben véleményt nyilvánít, annak leg­alább a modern esztétika alapfogalmait keU | ismernie! 'Peking elesíe Küszöbön áll Л dél? csapafote egészen a Hinai falig nyomulnalc előre (Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Pekingből jelentik: Tokiói jelentések szerint Peking eleste küszöbön áll. Tokióban azt hiszik, hogy e délkir.ai csapatok Tiencsin és Peking elfoglalása ulán egészen a kínai fa­lig fognak előnyomulni. Tiencsinben minden intézkedés megtörtént a külföldi állampolgá­rok élet- és vagyonbiztonságának megvédé­sére. A japán parancsnokság közölte a ki­nai hatóságokkal, hogy e város közvetlen környékén 16 kilométeres körzetben nem tűr katonai hadműveleteket, attól azonban nem zárkózik el, hogy a tiencsini vasútállo­mást ketonei csapatszállitásokra használ­ják fel. Tokiói hivatalos forrásból származó közlé­sek szerint meg van a remény, hogy Csang­Cso-Lin visszavonulása Peking és Tiencsin elesle után ismét helyre áll Kina egysége. Aggodalomra csak az ad okot, hogy a visz­szavonuló északkinai csapatok esetleg re« bolni és fosztogatni fognak. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Washingtonból jelentik: A japán főhadiszál­lás értesülése szerint Csang-Cso Lin tábor­nok, az északi kormány fe]e elrendelte Pe­king katonai kiürítését. Az északi csapatok Pekingben időző hadosztályét a város kiürí­tését már meg is kezdték és Mukden irá­nyába vonulnak vissza. A japán főhadiszállás véleménye szerint a délkinai nacionalista j csapatok talán már holnap, legkésőbb hol­| napután bevonulnak Pekingbe, , A paraszt-demokraía koalíció vádaí emel Korosec belügyminiszter ellen A szerb csendőrség brutalitásai miatt Jugoszláviában megismétlődlek a véres tün­tetések a netlunól egyezmény ellen (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Belgrádból jelentik: Az olaszellenes tünte­tések egyes vidéki városokban még mindig tar­tanak. Tegnap Zimanyban, ma pedig Eszéken vol­tak tüntetések a nettunói egyezmény ratifikálása ellen. Belgrád uecáin ma ismét nagy tömegek­vonultak fel, főleg diákok akik közül a rendőrség négyet letartóztatott. A Rjecs és a Norosrtl című esti laapokat a rend­őrség lefoglalta a tüntetésekről szóló hirek és a rendőrség magatartását bíráló cikkek miatt. A rendőrség közölté a paraszt-demokrata koalí­cióval, hogy a belügyminiszter a vasárnapra Su­sákra és Eszékre összehívott gyűléseket betiltotta, mert valószínűleg ott zavargások történhetnek. A tüntetések természetesen erősen foglalkoztatják s különböző politikai pártokat. A paraszt-demok­rata koalíció a szkupstina mai viharos Ülése után megállapította, hogy a tegnapi véres ese­ményeket a csendőrség provokálta, amely áltat! nyerse«? fjjgel nemerak a tiint?t№?t. hanem a fcékés járókelőkel is megtámadta. A paraszt-demokrata koalíció üléséről kiadott kommüniké a csendőrség magatartását a civilizáció szégyenének nevezte. A kommünikében parlamenti vizsgálatot követelnek és megállapítják, hogy Olaszországban állandóan megismétlődnek a tüntetések Jugoszlávia ellen, en­nek dacára az olasz kormány egyetlenegyszer sem ontotta olasz állampolgárok vérét. A koalíció elhatározta, hogy a rendőrség bru­talitása miatt vádat emel Konwoc belügymintsas­ter ellen. Vihar a szkupsfinában A szkupstina ma délelőtti ülését a parlament folyosóin izgatott jelenetek előzték meg. A kép­viselők csoportokba verődve vitatkoztak az éj­szakai tüntetésről és a rendőrség működésére!. Mítar aztán Feric Nifeola elnök megnyitotta az ülést s néhány Szót szólott, az ellenzéki padokon leírhatatlan feoírínv kqr^kcfíetf. A horvát naraszt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom