Délmagyarország, 1964. november (54. évfolyam, 257-280. szám)

1964-11-03 / 258. szám

Megjeleni a Füles Évkönyv Magyar hetek Brüsszelben 1964. NOVEMBER 3., KEDD NÉVNAP: GYÖZÖ HŰVÖS, ESŐS IDÖ Várható időjárás kedd es­tig: erősen felhős, párás idő, esőkkel. Mérsékelt szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 10 fok körül. (MTI) Negyedik alkalommal je­lentkezik a Füles, a népsze­rű rejtvényújság most már szinte hagyományos évköny­vével. A 260 oldalas, gazda- Az ;dGn nagy sikerrel megrendezett bécsi és londoni gon illusztrált kötet ezúttal magyar hetek után most Brüsszelben készítenek elő ha­is sok új rejtvénnyel örven- g^nió magyar eseménysorozatot. dezteti meg a fejtörőket ked- November 4-ón este a belga kulturális és oktatási mi­velök népes táborát. nisztérium védnöksége alatt díszbemutatóval kezdődnek A Tanár úr kérem rovat Brüsszel egyik legjelentősebb filmszínházában a Colisée­érdekes tárgykörök szerint ben a magyar filmnapok. Megnyitása alkalmával Gaál a Nap kei 6 óra 30 perekor, csoportosítva teszi próbára l9tvén Sodrásban című filmjét mutatják be. A díszelő- és nyugszik íe óra 25 Páckor, az olvasók tárgyismeretét, a adáson részt vesz a magvar filmdelegáció is, tagjai Mor ^ nyugszlk 16 óra 23 peCkor.' sportok barátai pedig egész Mariann, Szegedi Erika és Várkonyi Zoltán vtzAtxAS sor sportágról tudnak meg November 5-én nyílik meg Brüsszel legnagyobb áru- A Tis7a vízállása hegednél jellemző adatokat. Az év- házában a Bon Marche-ban a Magyar rapszódia címmel hét£ön plusz 21!) centiméter, könyv bemutatja rejtvényes megrendezett kiállítás. Ugyancsak november 5-én nyílik a „../|lTV,y formában, hogy miijén lesz Belga—Magyar Társaság közreműködésével a magyar im született fővarosunk a 2000. esztendő- könyvkiállítás Brüsszelben és Liegebein. A magyar müve- Emlch Gusztáv, A pesti egyete­ben, s feleleveníti a kereken s/ek alkotásait tartalmazó kulturális lakáskrHlítás Brüsz- men szerzett jogi diplomával a 100 esztendővel ezelőtt, 8zclben november 10-én kerül a közönség elé. A magyar Mgrjto^rtÉjt választotta Jii­1895-ben történt érdekes hetek méltó befejezéseként november 18-án magvar szer- Pesten '„Nemzeti kcr.yvkereske­eseményekel. Először olvas- számgép-bemutatát tartanak a belga ipari szakkörök dés"-ét, amely gyakori találkozó­hatunk az oly népszerű ke­resztrejtvény születésének hiteles történetéről. A különböző népek fejtö­rői önálló fejezetben vonul­nak fel az Évkönyv hasáb­jain. Zenei rejtvények, bűn­ügyi, logikai rejtvény-novel­la, a megvalósulás előtt ál­_ FOFLANRIARÁT TART VOLT A KUIDÓIA 1847"BEN — 1'Uli.tUUtlK.l I MM összes költeményeinek, kedden délután 5-tol ló jelentős technikai talál- az I. Internacionálé megala­mányok játékos ismertetése, kulásának 100. évfordulója színes gyermek rejtvényre- emlékére 60 filléres bélye­vat, képregények, kereszt- get bocsát forgalomba, rejtvények, az ulti játék sza- Ugyancsak november 6-án bályainak kis kódexe, sok jelenik meg a szovjet űrtrió tréfa, rajz váltakoznak a emlékére készített 10 forin­helye lett a korabeli politikai te­kintélyeknek és Íróknak is. ö • Petőfi LI^ZÍÍNLC" ma, kedden aeiutan o-toi ban addig a legnépszerűbbé vált 7-ig a nőtanács jogi és esa- könyvnek. Könyvkiadó- és nyom­,. , . o Vő. dai intézetéből alakult 1868-ban a ládvedelnu bizottsaga a Vo- m ls {ennalló Ather.aeum.' rösmarty utca 7. szám alatti A Postavezérigazgatóság helyiségében. Tanácsadó Hüsz éve, közli, hogy november 6-án, Móczó István és dr. Bodrogi 1944 november 3-án felszabadult részére. (MTI) Bélyegblokk az űrtrióról Dezsőné. Súlyos balesetek figyelmetlenség miatt Tószeg, Örkény, Gyón, Alsóda bas (ma Dabas), Üjharlyán, Sári, Alsóncmedi, Bugyi. Inárcs, Ka­kucs, Szalkaszentmárton, Duna­vecse. SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 órakor: Szerelmi bájital. Anyakönyvi hírek I. KERÜLET kétszínnyomású oldalakon. Az Évkönyv — amely min­den lapárusnál kapható — 16 oldalas mellékletén két nagy keresztrejtvényt közöl. Ezek egyikéhez pályázat fű­ződik. A nagy rejtvény meg­fejtői között 20 000 forint készpénzjutalmat sorsol ki a Füles. P. Fizikai-kémiai napok tos bélyegblokk. Hét végi kirándulás Jugoszláviába — MOTORKERÉKPÁR­RAL Rókusról jövet belesza- Erkel-bérlet Vége km D órakor, iadt a Londoni körűt és a ^ KAMARASZÍNHÁZ Gutenberg utca keresztező- Ma mncs dérében Nógrádi László, Ba- Szabaflsáff:" s^,dülé3 „ w> rát utca 14. szam alatti la- j/{8) Vörös Csillag: Nyomorultak kos egy tehergépkocsiba, 1. <<;, </t9>- Fáklya: Jégmezők lo­A Szegedi Paprikafeldol- f™*** ^ Művelődési ott, , „,„ , . lakos szabályosan vezetett. hon petemeirp: Huszárklsasa­gozó Vállalat KISZ-szerve- Nógrádi László 8 napon túl szeny (6). Szovjet film. Korhatár zebének tagjai már többször gyógyuló sérülést szenvedett, nélkül. vettek részt olyan műszak az anyagi kár több száz fo- INSPEKCIOS ALLATORVOS, utáni társadalmi munkában, rmt" amelyért fizetést is kaptak. — A SZEGEDI HlDFÖ­Az ígv szerzett közös kerese- NÉL körültekintés nélkül Az így szerzett kozos kerese- akart balra forduini kerék­tuket félrerakták, hogy kul- párral Szűcs Péter, Deszk, földre utazzanak belőle. Ez József Attila telep 25. szám SZOLGALAT Szeged város területére Október 31-töl november 7-lg este 6 órától reggel 6 óráig (va­sár- és ünnepnap nappal ls) első­segély és nehézellés esetére ügyeletes: dr. Komáromi János állami állatorvos. Lakása: Újsze­ged, Torontál tér 3. Telefon: 40-64. . Az állatorvos kiszállításán.)) a hívó fél köteles gondoskodni. ® Üj filterezo gépek Az év végéig a meglevő öthöz újabb két filterfelrakó gépet, celofúnozót és csoma­gotokat kap a dohányipar, Több mint 300 magyar a kereset azonban nem volt alatti lakos, akit elütött a elméleti és gyakorlati szak- elegendő arra, hogy hét vé­ember vesz részt azon a há- gi kirándulást tegyenek Ju- a 10.es AKÖV gépkocsive­romnapos tanácskozáson, goszláviába. A vállalat ve- zetője. Szűcs Pétert 8 napon amely „alkalmazott fizikai- zetői a begyűjtési és feldől- túl gyógyuló sérüléssel szál­kémiai napok" címmel hét- goaó munkában kitűnt dol- k^tak a mentők a kUni" főn délelőtt kezdődött meg gozókat most azzal is jutal- tZ'cSENGELE KÖZELÉ­a Technika Házában. A mazta, hogy hozzájárult a BEn Erdélyi Ferenc, Csenge­megbeszélést a Magyar Ké- jugoszláviai IBUSZ-túrához. le, 719. szám alatti lakos s megoldották a másik" nagy mikusok Egyesülete azért A múlt hét végén el is in- motorkerékpárral szabályo- problémát, a filterellátást hívta össze, hogy lehetőséget dult háromnapos kirándulás- 8811 keTül1te, P ®!?tteT is. A Dohánykutató Intézet adj'on annak a felismerésére, ra a paprikafeldolgozó vál- g™ *** J,^ f^JSSSflSLas ^ milyen mértékben hatnak a lalat munkásainak csoport- alatti lakost, aki figyelmet- sérletezés után sikerült meg­legújabb fizikai, kémiai el- ja. Kirándulásuk alkalmával lenül kilépett, a motorke- felelő, a külföldiekkel azo­méleti eredmények az ipart meglátogatják Belgrád, No- F^^í, elé' *!?3át hi" nos értékű, minőségű papír­termelés n/ anvapvizceóiat vH J ^L. bajából szenvedett 8 napon fUtert előállítanlok. A ma­teimeles az anyagvizsgálat vi-Saad és más jugoszláv túl gyógyuló sérülést gyar dohányipar műszaki műszeres kémiai elemzesi városok nevezetességeit, ér- _ AZ 5_ÖS FOŰTVONA- gárdája állította össze azt a eljárásainak fejlődésére. dekcsségeit Egészítse ki téli ruha­tárát! Műszál szövetből készült bébiruha, pasztell sziliek­ben: 95,00—125,— Ft-ig Serdülőknek szö­vetkompié, pasztell szír.ek­ben: 283,00—330,— Ft-ig öltöny- és kosz­tümszövet: 250,00—600.— Ft-ig Gyaptü kalap: 49,00— 80,— Ft-ig Pamut sál: 29,00— 41,— Ft-ig Bp. X303Ó LON Gyapjas Ferenc, Sze- berendezést, amellyel meg­ged. Bartók Béla tér 9. sz. kezdődött a hazai papírfilter alatti lakos motorkerékpár- gyártása. A papír füstszűrő ral elütötte az úttesten gya- egyébként tökéletesen he­logosan szabályosan haladó lyettesíti a viszkóz filtert. Czeigerschmidt Sándorné, Szűrőhatása a nikotin, a Kistelek, Víg utca 27. szám kátrány megkötése tekinte­alatti lakost, aki 8 napon tében legalább olyan jó, túl gyógyuló sérülést szen- mint az eddigi, azonban vedett. A báleset Gyapjas sokkal tetszetősebb, fehérebb Ferenc hibája okozta. színű. (MTI) Házasság: Tombácz Ist­ván és Ocskay Klára, Bi­barci János és Domösi Ilo­na Mária, Olasz József és Horváth-Zsikó Ilona, Sebe János és Madácsy Piroska Mária. Csurgó István és Gé­mes Mária, Szilágyi Imre és Tempfli Ágnes Ottília, Gö­rög István és Vanyó Mar­git Ilona, Temkó János és Tari Rozália Ilona, Kucsai Sándor és Szabó Julianna, Dobos Ferenc és Schmödl Emília, Korkás Szilveszter és Varga Aranka, Götz Her­máim és Király Rozália, Czifrik István és Tézsla An­na. Konstantin Miklós és Balogh Ibolya házasságot kötöttek. Születés: Kolompár And­rásnak és Kolompár Máriá­nak Zsuzsanna, Szűcs Sán­dornak és Vattai Máriának Mária, Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó, Kappan-Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő, Boros Mihálynak és Kónya Máriának Ferenc, Fe­kete Antalnak ós Kisapáti Ételnek Imre, Vecsernyés Kálmánnak és Tóth Iloná­nak Hona, Kovács Berta­lannak és Kocsis Annának Attila, Kiss Józsefnek és Ka­nvuk Máriának Mária. Papp Jánosnak és Simon Erzsébet­nek Julianna. Herczeg Jó­zsefnek és Kószó Évának Zsuzsanna Éva, Kovács Györgynek és Csíkos Julian­nának Ágnes, Tokodi Fe­rencnek és Fráter Katalin­nak Zoltán László, Borsi Imrének és Csonka Erzsé­betnek Katalin, Grossmann Ferencnek és Hortobágyi Ka­talinnak Erika, Berkó Péter­nek és Vaszil Erzsébetnek Klára, Kovács Lajosnak és Burkus Máriának Kornélia, Janik Gáspárnak és Mol­nár Jolánnak Gabriella, Szarka Lajosnak és Takács Honának Lajos, Hatvani Ist­vánnak és Sárkány Francis­kának Franciska, Teiszler Józsefnek és Harmati Er­zsébetnek József, Herczeg Tamásnak és Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán, Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István, Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának Mária, Terhes Istvánnak és Retek Ilonának Tímea, Török Istvánnak és Balogh Iloná­nak Ilona. Tanács Bélának és Zámbó' Gizellának Éva, Király Ferencnek és Frányó Ilonának Ferenc, Kovács Ká­rolynak és Szilágyi Máriá­nak Károly, Herédi István­nak és Fülöp Ilonának Lász­ló nevű gyermekük született. Halálozás: Simon Józsefné Csörge Erzsébet, Kiss Ist­ván, Kormányos József, Fe­hér Szilveszter, Bálint Sán­dor. Gogán Éva, Süli Julian­na Gizella, Szél Andorné Börcsök Mária, Dési Ferenc­né Csóti Ilona, Glasikcs Já­nosné Kocsis Mária, Nagy Lászlóné Turai Erzsébet, Börcsök Péter, Majoros Já­nosné Frankó Ilona, Hatva­ni Franciska. Ürmös Káróly­né Farkas Mália Lendvai József, Kollár Pálné Gál Klára, Gyurics Józsefné Medgyes Anna elhunytak. | II. KERÜLET | Házasság: Kiss László Já­nos és Maróti Sára Katalin házasságot kötöttek. Halálozás: Kuti István, Németh János, Kókái Pé­terné Tombácz Mária, Bodor László elhunytak. III. KERÜLET | Házasság: Antal Andor István és Ökrös Katalin, Ka­szab Imre István és Maráczi Mária, Kovács János és Bottyán Erzsébet, Kispéter Tibor és Nagy Erzsébet, Var­ga János és Vass Erzsébet, Üjvári Lajos, és Paksi Jo­lán házasságot kötöttek. Születés: Bertalan Sándor­nak és Mellen Máriának Zoltán, Fenyvesi Lajos Mó­zesnak és Lippai Máriának Lajos, Szabó Szilveszternek és Dobó Ilonának Klára, Szabó Szilveszternek és Do­bó Ilonának Ilona, Iványi József Gézának és Csákvári Piroska Évának József Gá­bor, Török Péter Pálnak és Kiss-Túri Juliannának Pé­ter Pál. Bárdos Károly Iván­nak és Dóczi Judit Olgának Róbert Károly, Bóka István­nak és Zádori Irénnek Zsolt, Bálint-Búzás Andrásnak és Sípos-Szabó Máriának Fe­renc nevű gyermekük szüle­tett. Halálozás: Simonyi József Ferencné Lakó Erzsébet, Meggyesi Lajosné Kormá­nyos Terézia, Huszta János, Bereczki Julianna elhuny­tak. Gyásssközlemén^ek Köszönetei mondunk mind­azoknak a rokonoknak, Ismerő­söknek és munkatársuknak, akik felcsépem, édesanyánk és nagy­anyánk, ROKAI PEtERNE teme­tésén megjelenésükkel és virá­gaikkal fájdalmunkat enyhítet­ték. Gyászoló család. Köszönetet mondunk mindenki­nek, aki szeretett féljem, édes­apánk. nagyapánk, SEPSEI ER­NŐ temetésén megjelentek, rész­vétükkel cs virágaikkal nagv fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 32592 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, BOZSO MARIA éleiének 55. évében, rö­vid szenvedés után elhunyt. Te­metése folyó hó 3-án 12 őrakor lesz »7 alsóvárosi temető ravata­lozójából. Gyászoló család. 3696 Felejthetetlen jó édesapa és ragyapa, DIETRICH EMIL hosz­szú betegség ntán, 82. éves korá­ban, f. hó 1-én elhunyt. Teme­tése f. hó 3-án 14 órakor a bel­városi temető kupolájából. A gyászoló család. 369t Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa és nagyapa, FtlZESY JÓZSEF életé­nek 69. évében hirtelen elhunvt. Temetése f. hó 4-én 14 órakor lesz a belvárosi temető kupola­csarnokából. Gyászoló család. 3698 Takarmányrépa és nagyméretű előszo­báiul eladó. Veresács u. 36. 9311 Kifogástalan kettes kajak, sürgősen el­adó. Érdeklődni: l j. Csónakház műve/e­tűnél. 9291 ADÁSVÉTEL Sötét, komplett háló eladó. Egressy Béni u. 8. e. , X32323 Cseh, feher. mély kocsi, cseh sportko­csi és 1 zongora el­adó. Gutenberg utoa 12. bal 3. 9317 S/ép, négyszemélyes rekamié, 2 fotel, minden elfogadható árért eladó. Hétvezér u. 33. 9316 A SzegecR Textilművek keres azonnali belépés­sel új transzformátor állomáshoz telepkezetoi vizsgával rendelkező elektrikusokat Jelen tkezni osztályán. lehet a Textilmüvek munka ügyi x 32 595 800 kéve szár eladó. Avar u. 6. Csongrádi sugárút mellett. 9286 Kifogástalan modern vaskályha, medern függölámpa. tápai gyékény, ágytál. gu­milepedő, gumipár­na, kacsa, újja vasa­ló eladók. Lenin krt. 20. szám, I. e. 12. Délelőtt. 9304 Bontásból épületfák. ablakok eladók. Föld. kőtörmelék, vályog, nád ingyen elhord­ható. Zárda u. 14. sz. 9313 •Száraz gyümö'csfn és kevés rözsé el»rtó. Róna u. 37/b. 9310 Női kerékpár jó álla­potban eladó. Sajka utca 13. Gausz Jó­zsef. 9280 Eladó „Tavasz" tele­vízió. Jókai u. 11. sz. I. e. 5. Érd.: 5—7-ig. 9276 Eladó takarmánycék­la, egy kocsi, új. Szatymazi u. 47. 9313 Kombinált szekrény, nikkeles gyermekágv matraccal, paplannal eladó. Arany Ján is u. 15. szám. I'6. 9319 llármass/ekrény, 2 fotel, asztal. 4 párná­zott szék eladó. Arany János u. 1. sz. Kiskapu. 9321 NDK vilago. szoba­bútor, teljesen új. sürgősen eladó. Arany János u. 13. sz., I. e. 3. 9325 Márkás festmények, politúros függönytar­tó. ampolna, előszó­ba fal, konyhakre­dene. léckerítés, két­ágú létra, rézhenge­resfürdőkályha, zo­máncos fürdőkád, kukatsrtály, eladó. Hunyadi -János su­gárút 52. sz. 9329, Kifogástalan Ben­czúr televízió olcsón eladó. Ságvári u. 9/a. 9328 A egyszemélyes és kétszemélyes röku­mlé. kifogástalan ál­lapotban, olcsón el­adó. Vasasszentpétcr U. 23. 9327 Eladó: rekamié, fole­lok. tükör, ágyak, hálószobubú tor. konyhabútor, három­ajtós szekrény, kony­hakredenc, ruhás­szekrény. samoltos kályha. Kossuth L. sugárút 32. 9332 Miianyag babakádat vennék. Alföldi utca 10. sz. 32540 R-tenor szaxofon. ITohnrr 48 basszusos harmonika. Hosszú és rövid bőrkabát, fekete és szürke téli­kabát. rö'-ld .vasúti bunda erős' alakra. Női lrbnbunda el­adók. Mátyás tér 23/b. 32532 Fnfltetfaanvag, aj­'őjc. ablakok eladók, '-o-pszt it, ?8, T>517 Kombinált szekrény =ladó. Párisi krt. 44. TT e. 3. 32379 Hatágú velencei kris­tálycsillár lgénves­nek eladő. „2010, 32584" jeligére a Hir­detőbe. 32584 Eladó bullámpala. Szeged. Hajnal u 64. 32536 Zongora olcsón el­adó. Széchenyi tér 15. I. e. 13. 32330 Varrógép, csónakos. '00 forintért eladó. Hajnóczl utca 1 b. Kichter. 32018 '60 kg-os hízott ser­tés fele része is el­ndó. Körtöltés utca l'P'b. Damjanics u. végén. 32000 házasság Társaság hiányában, 30 körüli értelmiségi lsmerettségét keresi egyedülálló özvegy­asszony, házasság céljából. ..Gyermek­szerető" jeligére Sat­i duízba. 9231 Ezúton keresi. há­zasság céliából 40 óves elvált fizikai dolgozó, egy gvnr­mekkpl. rendezett lovagiakkal, hozzá­ütő. ió mejelenésü, lakással rendelkező oő Ismeretségét. Fényképes levelet kérek. „Nem jó egye­dül 32 60.1" jeligére a Hirdetőbe. 32603 57 éves gyermekte­len, elvait iparos. Házasság céljából megismerkedne ren­dezett anyagi körül­mények között élő, elvált vagy özvegy nővel. „Fortuna" jel­igére a Sajtóházba. . 9296 Egy 26 éveSi 1C0 cm magas, barna, becsü­letes és Józan életű legényember megis­merkedne házasság céljából, korban és leimetben hozzáillő leánnyal, aki becsü­letes. megértő, ko­moly gondolkodású és csinos. I.ehet vi­déki ls. ..Elmúlt a nvár iratát" Jeligére a Hirdetőbe. 32599 EGYÉB Fiat autóm kerék­dís/.tárcsáját elvesz­tettem, kérem becsü­letes megtalálóját, adja le jutalom elle­nében a Szegedi Nyomdába. Idősebb no eltartását vállalom, aki gyer­mekem gondozója lesz. Véghné. Ga­lamb U. 5. sz. 9322 6—9 éves gyermek korepetálását válla­lom ebéd-koszttal. Földműves u. 3. sz., emelet. 32528 Német, angol nyelv­tanítás, fordítás. Gu­tenberg u. 26. Ta­r.árnő. 4-től. X9749B Nyugdíjas nénit csa­ládtagként felveszek, aki munkaidő alatt gyermekeimre vi­gyáz. „Lakás bizto­sítva" jeligére Saj­tóházba. 9318 Örisműholyemet át­helyeztem Horváth Mihály u. 7. Fáklya Mozival szemben. Grajavltásokat fele­lősséggel vállalok. Koitál Sándor órás. X32393 Matematika és fizi­kából kö; épiskoláso­kat korepetál tanár. Petőfi S sgt. 40. sz. II. emelet. X32543 Arany amulettel kérem a megtalálót, ellenében Pélflné nyaklánc elveszett, becsületes Jutalom adja le. Széchenyi tér 15. I e. 13. 32601 Értesítjük ügyfeleinket, hogy Hódmezővásárhelyen levő gépraktárunk november 9—18-ig leltározási fart Mindennemű árukiadás, illetve áru vissza vétel szü­netel. x K 038 Csongrád megyei AGROKER. 6 DÉL-MAGYARORSZÁG Kedd, 1964. november X

Next

/
Oldalképek
Tartalom