Délmagyarország, 1960. május (50. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-01 / 102. szám

50. évfolyam, 102. szám 12 oldal — Ara: 80 fillér Vasárnap, 1960. május 1, Nincs szebb, szi­vünkhöz közelebb álló évszak, mint a tavasz, a termé­szet megújhodásá­nak időszaka. A zöldülő vetések, a virág pompás, jó termést sejtető fák mind szemléltetően mutatják a meg- munkáshatalom idején ünnepeltük másíthatatlan törvényt: nincs erő, első ízben szabadon május elsejét MÁJUSI ZÁSZLÓK amely gátat vethetne a fejlődésnek, az élet diadalának. így igaz és meg­másíthatatlan az is, hogy a kizsák­mányolás dermesztő világát tör­vényszerűen felváltja a szabadság tavasza, a társadalmi fejlődés má­Százezrek, milliók lelkes felvonulá­sa tette felejthetetlenné ezt a na­pot A fővárosban 600 ezer ember menetelt, közülük ezrek a tünteti) menetből egyenesen a frontra men­tek, védeni a Tanácsköztársaságot. A tőkések vérbe fojtották a munkás­hatalmat de a harcos májusi tűz­lan jelszava: "Vi­lág proletárjai, egyesüljetek!* túl­nőtt az osztály érdekén, ma már a haladó em­beriség érdeke lett s elválaszt­hatatlan attól a felhívástól, amely minden békesze­rető népet és embert összefogásra szólít a háború ellen, a béke védel­mében, M eghajtjuk fejünket korunk ha­talmas jelentőségű vívmánya, a parányi atom energiájá­nak felszabadítása előtt. De ugyan­akkor fennhangon kiáltjuk: ernbe­jusa.f Nem véletlen, hogy hét évti- folyamnak nem tudtak ellenállni. A rek, vagyázzünk! Az atom ma még zeddel ezelőtt a megújhodást pél­dázó májusnak első napját avatta harci seregszemléinek ünnepévé az új rendjének megteremtésére szövet­kezett munkásosztály. Május 1 azonban mindig több volt « dolgozók életében, mint egyszerű ünnep. Az alkotó nép nagy ünnepe 25 éves elnyomatás idején, a fasiz­mus korszakában is mindig ünnepelt a magyar munkás. Ha titokban is, de megemlékezett a nemzetközi ösz­szefogás nagy napjáról. Igazi fényükben azonban csak 1945 után ragyogtak ismét a május elsejék. Akkor hömpölygött újra szinte felismerhetetlen szolgálatot tesz az emberiségnek, de nemcsak az alkotást szolgálhatja, hanem borzal­mas veszéllyel is fenyeget, ha bű­nös kezekbe kerül. Nyomában pusz­títás, átok fakadhat Elpusztíthatja az életet, megmérgezheti a levegőt, megszüntetheti mindazt, amit az em­beriség, a tudomány, a technika és szabadon á városok és falvak utcáin a májusi sereg, amikor a Szovjetunió a- művészet évezredek óta alkotott volt és lesz. Azok ünnepe, akik ke- segítségével visszanyertük független- / A haladás, az élet és az alkotás Bük agyuk munkájával létrehozzák ségünket, megteremtettük nemzeti 1 törvénye, a májusok hagyománya (önállóságunkat és ráléphettünk a szo- \ megköveteli tőlünk. hogy ne csak óhajtsuk a békét hanem harcoljunk • javakat S harcos ünnep, mint ma- /~alizmus építésének útjára, ga az osztály, amely e napon szerte • világon vörös és nemzeti zászlók alatt menetelve mutatja meg erejét . Eaek a harci seregszemlék olyanok életünkben, mint a fában az évgyű­rűk, Üj fejezettel gazdagítják a mun­kásosztály történelmét A magyar munkások már az első tnájus elsején; 1890-ben részesei vol­tak a. hatalmas nemzetközi hadse­regnek. Több mint 60 ezer munkás özönlött végig e napon fővárosunk utcáin. Ez a május elseje még vi­szonylag zavartalan volt, bár a ki­zsákmányolók a helyőrségen kívül két ezred katonaságot is riadó ké­szültségben tartottak. A következő években azonban már összetűzések­re került sor Budapesten,. s csend­őrsortűz dörrent a viharsarki váro­sokban a békéscsabai, orosházi tün­tetőkre. Hányféle módon ünnepeltünk »e­étti-— (Volt mikor ökölbe szorított kezek­kel, de ezek az öklök akkor nem csaphattak le. Megtörtént, hogy .csak a börtönfalak között emlékezhettek meg a munkások legjobbjai május elsejéről. De nem volt egyetlen esz­tendő sem, amikor meg ne látszott mmár a tízenhatodik szabad május 1-ét ünnepeljük az idén. Tizenhat május else­je .:« Több mint másfél évtized telt el az első felszabadulás utáni ünnep óta. De azért elevenen emlékezetünk­ben él e nap. A háború, a fasizmus borzálmától elgyötörteh, romok kö­zött meneteltünk a zászlókkal, mé- • gis az egész országban százezrek, milliók szívében támadt fel a bol­dogabb, szabadabb jövő reménye. Az 1945-ös májusi seregszemle azt érzé­keltette, hogy a magyar munkásosz­tály vállalja az új ország felépíté­sét; hogy minden tekintetben meg­érett a vezetésre, történelmi felada­tának ellátására. Az évek nem szür­kítették el ezt a napot, ez és az ezt követő május elsejék is mind-mind időtlen időkig drága örökség lesznek munkásosztályunk történelmében. Történelmi örökségek azok is, ame­lyekről nemcsak a győzelmekben ad­tunk számot, hanem a hibákra is emlékeznünk kellett. Ilyen május el­sejéink is voltak, mert sem a hazai, sem a nemzetközi reakció nem adta meg könnyen magát Volt tehát győzelem, és volt ku­darc is a 16 év alatt. Mégis, ez a is érte. Ezért írjuk ma a májusi zászlókra:- valósítsák meg világszer­te a Szovjetunió javasolta általános leszerelést! Rendezzék tárgyaló asz­taloknál a vitás nemzetközi kérdé­sgJlEU és a május 16-án összeülő csúcstalálkozón hozzanak megoldást a Szovjetunió javaslatai alapján a német kérdésben, rendezzék Nyugat­Berlin helyzetét. Hruscsov elvtárssal együtt valljuk: „Jobb a nagyhatal­mak egyhangú döntésére törekedni, mint a nemzetközi kérdéseket fegy­verrel megoldani." / Mi magyarok — szegediek is — a háború nélküli Verseny hívei va­gyunk. A gazdasági vetélkedés jobb, mintha azért folyna a verseny, hogy ki gyárt hatásosabb fegyvert, ki kit semmisít meg Olyan verseny hívei vagyunk, amely elősegíti a népek szebb és jobb életét. Éppen ezért az a szikra, amely a felszabadulás előtt harcra késztetett bennünket május elsején az ellenség ellen, ma a több­re, szebbre, nagyobbra törekvésre ser­kent bennünket A májust egykor titkon ünneplő munkások Szegeden is a munkában, az újításban, új ter­melési sikerek elérésében vetélked­tek az elmúlt hetekben. Üjabb bri­gádok alakultak, a szocialista mun­ka brigádjai. A munka, amely a múltban gúzsba kötötte a szegedi munkást a májusi készülődésben szárnyakat adott az embereknek. A volna a Munkásosztály ereje. Nem korszak a munkásosztály növekedér di seregszemiére való készülődés ' L. J X* A*- u ; v rí n 4 í ©lírors nrnvo ... ­volt egyetlen május elseje sem, ame­lyen a világon valahol ne került vol­na sor összetűzésre a tüntető mun­kások és a kizsákmányolók álla­mának fegyveres erői között. Még­sem léptek tétován a munkás zászló­vivők akkor sem, ha csendőrök áll­tak előttük töltött fegyverrel. An­nál inkább lobogtatták a drága zász­lókat, hogy a vörös selyem olyan legyen, mint az eleven tűz lángja. H etvenegy év pergett le a világ­történelem homokóráján az első májusi ünnep óta. Az­óta a világot formáló magasztos esz­me olyan hódító útat tett meg, sét erősödését hirdeti. Olyan erővé vált a dolgozók összefogása, a szo­cialista tábor népeinek nemzetközi szolidaritása, amely képes győzedel­meskedni minden reakciós mester­kedésen. Az elmúlt 16 esztendő egyik legnagyobb csatáját éppen a mi ha­zánkban vívta 1956 október—novem­.berében a nemzetközi munkásössze­fogás. E harc közben fogadtuk meg, hogy a proletárdiktatúrát, forradal- j munk vívmányát soha többé nem engedjük veszélybe jutni. Az idei május elsejei felvonulásunkkal is időszakában a munkásöntudat, amely az első május elsején utcára szólította a dolgozókat — ma, het­venegy év múltán nagyszerű ter­melési sikerek elérésére serkentette .őket. A május, a tavasz ígérete vala­mennyi dolgozónak: felszaba­dultnak, vagy gyarmati sors­ban sínylődőnek, elnyomottnak egy­aránt reménysége. Ma, a proletár­nemzetköziség világünnepén gondoía tunk azok felé is száll, akik még rabságban, elnyomatásban vannak, demonstráljuk a testvéri népek, a A magyar nép testvéri érzése azok nemzetközi munkásosztály előtt azt a százmilliók iránt nyilvánul meg, amelyhez foghatót nem ismer a tör- a szilárd elhatározásunkat: úgy fo- akik az elnyomás ellen küzdenek ma ténelem. A forradalmi elméletből forradalmi gyakorlat lett A munká­sok nemzetközi összefogása, egysége és ereje a szocializmus győzelmé­nek üllője és egyben kalapácsa lett. Századunk a társadalmi igazságta­lanságok szétzúzásának, a szocializ- hatalom, nagyobb erő a világon, mint mus eszméje győzelmes térhódításé- a Szovjetunió, Kína és a népi de­nak százada. A .földkerekség csak- mokratikus országok testvéri szövet­nem egyharmadán a dolgozóké a sége. Mégis szüntelenül hangoztat­gyár. az állam. A munkásosztály nunk kell' a munkásosztály nemzet­\ "ezetése alatt csaknem egymilliárd közi összefogását, mert, végső soron ember építi boldogabb jövőjét A ez dönti el a népek boldogulását, a munkáshatalom világrendszerré nőtt háború vagy a béke kérdését. A I Mi, magyarok 1919-ben, az első nemzetközi munkásosztály halhatat­gunk élni és dolgozni, hogy a ma- , Afrikában, akik szabadságukért, füg gyar nép barátai a jövőben minden- 1 getlenségükért ontott vérükkel most kor számíthassanak ránk. \ még pirosabbra festik a májusi A nemzetköziség, a testvéri össze- ) zászlókat. Rájuk is gondolunk mm, fogás eszméje tovább erősödött a kö- / amikor magasra emeljük Szegeden zelmúlt években. Nincs ma nagyobb J is a munkásosztály szent zászlaját Szerte a világon ma azt hirdetik a májusi zászlók: a mi erőnk örök és oszthatatlan! Bizakodva nézhetnek fennen lobogó zászlóinkra a gyar­mati és elnyomott népek. A mi zász­lóink is azt bizonyítják: a május vi­lágot átfogó diadalának nem állhat­ja útját senki Nagy Fái Május 1 ünnepi programja Szegeden Tegnap, szombaton délelőtt és délután városszerte folytak a bensőséges ünnepségek, az üzemekben, hivata­lokban és intézményekben. Az iskolákban úttörő- és kis­dobosavatások, kedves kulturális műsorok emlékeztettek arra, hogy több, mint hetven éve a munkások ünneve ez a nap. Ma pedig a zenés ébresztő után kilenc órára auü­lekeznek a szegedi dolgozók, hogy felvonuljanak a Szé­chenyi térre. Mire az első menetelők megérkeznek a vá­ros főterére, a munkásőrség zenekara már térzenével fo­gadja őket. * Pontosan tiz órakor kezdődilí az ünnepi nagygyűlés. B e nk e Valéria, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, művelődésügyi miniszter tart ünnepi beszédet. Ezután következik a gazdag kulturális és sportprogram. Délután 3 órai kezdettel az üjszegedi szabadtéri szín­padon üzemi tánccsoportok szerepelnek, a Szegedi Textil­művek, az Üjszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat, a Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalaf, a Szegedi Jutaáru­gyár, valamint a Szegedi Orvostudományi Egyetem tán­cosai, akik a felszabadulási kulturális szemlén a legjobb helyezéseket érték el. A művelődési otthonok délelőtt mesemondást tartanak a gyermekeknek, míg délután 3 órai kezdettel a bábszín­ház kedveskedik a kicsinyeknek; műsoron levő darabjai­ból állít össze színes csokrot a Széchenyi téren felállított színpadon. A szegedi népi zenekari együttesekből alakult ötven tagú zenekar ad térzenét délután 5 órakor a Széchenyi téren. Ezt követően, este a Szegedi Nemzeti Színház mű­vészeinek vidám műsoros estje következik ugyancsak a Széchenyi téren, az erre az alkalomra felállított színpa­don. Közreműködik: Berdál Valéria, Ivánka Irén, Ko­vács János, Szabady István, Szalma Ferenc, Vargha Ró­bert. zongorán kísér Maros György. Minden kulturális rendezvényt belépődíj nélkül lehet megtekinteni. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom