Délmagyarország, 1958. december (14. évfolyam, 284-307. szám)

1958-12-04 / 286. szám

3 Csütörtök, 1958. december 4. A legnagyobb rádióteleszkóp Nem messze a Bjurakánl asztrofizikai obszervatóri­umtól 1700 méter tengerszint feletti magasságban épül a Szovjetunió legnagyobb interferenciás rádióteleszkópja. Ezen vizsgálják majd az égitestek és távoli csillagrend­szerek rádiókisugárzásainak forrásait. A szerelőmunkák befejezése után a rádióteleszkóp tü­körfelülete körülbelül 4500 négyzetméter lesz. A telesz­kóp szerkezetét az örmény, asztrofizikusok dolgozták ki G. Minaszjánnak, a műszaki tudományok kandidátusának a vezetésével. Képünkön: a rádióteleszkóp antennát. Szeptemberbea megnyílnak az új felsőfokú tanító­és óvónőképző intézetek 1959. szeptember l-én 11 helyen: Budapesten, Baján, Debrecenben, Esztergomban, Győrött, Jászberényben, Ka­posvárott, Nyíregyházán, Sá­rospatakon, Szegeden és Szombathelyen felsőfokú ta­nítóképző intézet, nárom he­lyen : Kecskeméten, Sopron­ban és Szarvason pedig fel­sőfokú óvónőképző kezdi meg működését. A tanítóképzőkben a ta­nulmányi idő három év. Az óvónőképző intézetek hall­gatóinak tanulmányi ideje két esztendő. A tanító- és óvónőképző intézetekben nappali és leveJező tagozat működik majd. Általános gimnáziumi érettségivel, vagy ezzel egyenlő értékű érett­ségi bizonyítvánnyal, illetve képesítéssel rendelkezők kér­hetik a felvételüket. A nap­pali tagozatra jelentkezőknél 30 év a felvételi korhatár. Levelező tagozatra csak azok jelentkezhetnek, akik már betöltötték 22-lk életévüket, de még nem múltak el 40 évesek. A felvételhez vizsgát kell tenni. Előnyben része­sülnek az olyan érettségizett fiatalok, akik egy vagy több éven át ipari nagyüzemben, vagy a mezőgazdaságban fi­zikai munkát végeztek. A hallgatók tandíjat nem fizetnek, szociális helyzetük­től függően tanulmányi se­gélyben részesíthetők. Mcicacu Kgiua a i,o„ j n\*a... tanacstagok épp gok munkáját. Amikor a úgy mint országgyűlési kep- kommunisták elbeszélgetnek v^lIT viselőink - jol tudjuk vala- a dolgozó emberekkel, az mennyién — a mi soraink- eközben szerzett tapasztala­ttól, a dolgozó nép minden tokat ismertetik a tanácsta­retegenek legjobbjai közül gokkal. A Szeged-rókusi az őszinte és igaz szavak — nem erős rá a megállapítás, — anyagi A jövő legjobb exportgyümölcse : a kajszi- és a kései sárgabarack Hasznos kapcsolatok U jabb és szép felada- teleiket, javaslataikat, kez- tákhoz: "Keressenek fel bea­tok várnak a dol- deményezéseiket elmondják, nünket máskor is, hogy ki­gozó lakosság érde- zeeeden a kerületi és esit diskuráljunk. Mert jó kében a november 16-án ^ ü "emi pártalap- elbe,szelSe,tn> az ^rag­megválasztott tanácstagokra: ^ szervezetek termé- Vllág .dolgai.r1oll a paládról, a régiekre és az újakra egy- szetesen ™ftanSa- «oromokrol és a gondok­arant. A tanácstagok épp any munkáiét Amikor a jogos voit e a . , irés és ezt nagyon jól tud­ják mind a kerületi, mind az üzemi pártszervezetekben. A kialakult jó kapcsolato­valók. Erejükkel és tudásuk- őártszervezet "nemrégiben Í^V? s^mtlye® kölcsönös kai már most azon vannak pa"szer7ezel. nemregi Den baratsag és bizalom újabb hogy maradéktManul me^fe- Tto^T^UW*^ kötelességünk leljenek a bizalomnak. Meg- ökén^munSkta^terület ^ ^tunk P bízatásuknak azonban csak tanácstasait meehíviák ba- , .. Jutunk egefz nep­akkor tehetnek jól eleget ha t^eLSra így a E- ^ósításIhöz^A barátid va asztoik is segítik őket. rület tanácstagjai és a párt- do ateserék " g Sokfele módja van ennek: szervezet vezetői, tagjai, sze- ' olyan hasznos javaslatok mélyesen még jobban meg- mesaiiannas megtetele a körzet tanacs- ismerkednek Legelső sorban megaiiapuaa, tagjának, amelyet a társa- pedig azt beszélik meg. ho- erOVe 1S valnaK* dalom segítségével vagy más gyan segíti a pártszervezet T, isgyűléseken is sok uton meg lehet valósítani, a tanácstagok tevékenységét. 4 mindenről beszél­az esetleges hibák felfedése, Ha például valamelyik utcá- gettek a Dártonkí­áruellátási problémák stb. ban kezdeményezik a járda vüliek és a kommunisták. A tanácstagok kérik és reszben, vagy egészben tár- Sok jó tapasztalat van arra, igénylik is, hogy választóik sadalmi munkával való hogy hasznos volt ez, s az javaslatokkal, a különféle rendbehozását akkor ennek marad a jöyőben is. Termé­' ,. , . ...... .., . a szép akciónak a megváló- szetesen csak akkor kell kis­hozzajuk es hatáskörükbe sítását maga a pártszervezet gyűlésre hívni az embere­tartozó ügyekben felkeres- is segíti. Minden egyébhez ket, ha ott valóban érdem­sék őket. A tanácstagok pe- is segítséget adnak, amihez ieges és nem általánosan is­dig az országgyűlési képvi- szükséges. mert dolgokról beszélnek az ,-,7> TT 7. . Sok bosszúságot Okozott előadók. Ha szükséges és ha selokkel együtt kapcsolatot korábban Szeged-Petőfitele- van mondanivaló, akkor tartanak a választópolgárok- pen az egyik nagy és vízzel tartsuk meg minden, esetben kai. A tanácstagok az időn- teli csatorna rossz átjáró- a kisgyűlést, s azon akkor kénti tanácstag-beszámoló- kídja: A tanács * a"nak szívesen is vesznek részt a , . . . , , .. tagjai ebben az ügyben is dolgozók, kon szamot adnak végzett intézkedtek. A petőfitelepi A kerületi pártszervezetek­munkájukról. Ekkor is al- pártszervezet is közbenjárt nek a lakosság körében fo­kalom kínálkozik arra, hogy annak érdekében, hogy új iyó munkáját elismerésre a dolgozó emberek észrevé- és megfe,le15 átjáróhidat te- méltóan segítették az üze­remtsenek a csatornan. A mek kommunista és párton­**** pártszervezet több más ügy- kívüli dolgozói. Sok üzemi ben, közben családi problé- munkás látogatott el a ke­mákban is segített megnyug- rületek lakosaihoz és került tató intézkedéseket hozni, velük személyes jóbarátság­Most a választás után még- ba. A kerületi pártszerveze­inkább hozzájárulnak a ta- tek indokolt kérése, hogy az nácstagok munkájának elő- üzemek munkásai ezután is tíámán Haté úUfa<fc${ijvat Névadó ünnepség a kommunista mozgalom nagy harcosának 74. születésnapján Az európai gyümölcspiacok sei sárgabarack számithat. A rehaladásához. Sokrétű kap- segítsék tevékenységüket tapasztalatai hosszú évek óta magyar termelők kajszi- csolatokat teremtenek mind azt tanúsítják, hogy a ma- és sárgabarack terméseikkel 3 régi, mind az űj tanácsta­gyar gyümölcsfélék közül a óriási előnyben vannak a gokkal és az együttműkódés­legnagyobb exportálási lehe- külföldi termelőkkel szem- nek itt is, mint másutt, a tőségeikre a kajszi- és a ké- ben, mert hazánkban ez a dolg°z° emberek látják a két barackféleség éppen ak- hasznát H > kor érik be, amikor az euró­| pai államokban a barack át­> menetileg hiányzik a gyü­j mölcspiacokról. Kormányunk mindent el­l követ hogy a dolgozó pa­[ rasztság messzemenően ki­J használhassa ezt a kedvező ! lehetőséget. Minden lehető asznos kapcsolatok­ról szóltunk, ame­lyek több irányú­ak. Létrejöttük és erősíté­sük lényege; a dolgozó nép szolgálata azért, hogy éle­tük még könnyebb, keve­A kommunisták és a pártonkívüliek kö­zött a választásra sebb gondú és örömtelibb készülve tovább erősödtek a legyen. A baráti kapcsolatok tetteket hozó együttműködés erősítésére szolgáló törek­és barátság szálai. A dol- vésben az is benne van, gozó emberekkel otthon, hogy az MSZMP bízik a pár­családi körben, azután a tonkívüliekben, számít a munkahelyen is sok min- munkáujkra és gazdagítja a „„„_. . , ... . .. denről beszélgettek a kom- kommunisták, meg a párton­tásf merad a aLzdáknak°S" munisták" Keresetlenek, kívüliek együttműködését, í ™egad a g?zdaknak . meghittek voltak ezek a ta­hoz, hogy minél nagyobb te- nácskozások és az ország> 1*1 -j I OTQirian 11 ! TACf ovi Air mr>« o r-y Morvay Sándor "Figyelem! Figyelem! Riadó! Az úttörőcsapat tagjai "Miért nem számolja, tanító azonnal gyülekezzenek a bejárati lépcsőházban! Figyc- néni, mi?* És nagyot üt. Ka­lom... Figyelem...* — zúg a Hámán Kató leányiskola tónak berepedezik a körme.* ... , , .... , , „„ folyosóján a hangszóró. »Még mindig nem ájul el?* ?ralete'\en ültessenek mar az szűkebb hazánk Szeged, va­így kezdődött a december 2-án az iskolában rende- _ méltatlankodik a •másik?"3 ,es, . ° , w sargaba- Iamint a nagyvilág kérdései _„, zett bensőséges ünnepély, melyet Hámán Kató születésé- az asztal mellett A tiszt ?» 63 kajszibarackot. mjnd sorra kerüitek. A párt Tobbezer nek 74. évfordulója alkalmából szerveztek. A pajtások még egyet üt aztá megpi-tAz a!la"?1 csemetekertekben ezáltal tagjai útján még sze. j < ,_.»__„L izgatottan gyülekeztek, és feszült figyelemmel várták a hen, iszik és újra kezébe ve-\nev?lt sárga" ,es ka3szlba" retetteljesebb közelségbe ke- Makelca«la«» tartanak „,,• _ U '. xrackcsemeték ára darabon- rüit a doig0zó emberekhez. szervező testület elnökének, Gulácsy Zoltán igazgatónak szavait: "Javaslom — mondotta —, hogy nevezzük el úttörő­csapatunkat iskolánk névadójáról, Hámán Katóról«. A kitörő tapsvihar minden szónál szebben bizonyítja: a paj­tások megértették és helyeslik a javaslatot. Ezt követően Bálint István csapattitkár ismertette Hámán Kató életrajzát. szi a .hosszú, hajlós vesz-t... ,, . . . „. , szót Xkent 11 forint. Ehhez 50 sza- s az MSZMP-nek a nép ál­Ettői kezdve börtönbőltZaieli0S arYa?°gatá;? kaPn3k tal helyeselt politikája mel­börtönbe viszik, kegyetlenült* "^elokerteszetek s a lé újb61 meggyőző érvként kínozzák Néha rövid időre I gazdaknak csupán 5 forint került ezeken a beszélgeté­sZZdon engedik és ő at50 fillérért adják 3 kis fákat seken a kommunista embe­rövid időt arra használja tel t Barackcsemebeke': nunden rek közvetlensége, szerény- szusa a földművesszövelke­. ..f_„,{! 'TI''•termelő a hozzá legközelebb sége, áldozatvállalása. Sok- zeti mozgalom egyik legfon­a tö dműves­szöve keze lek a téli hónopokban A SZÖVOSZ IV. kongresz­A lépcsőházban feszült csend. A feldíszített központi k°gv a rZTJ^JZbi630 föWművesszövetkezetek- felé' hangzott el a pártonkí- tosabb féladataként a mező­falrészen, az emlekfalon Háman Kato felnagyított arc- „" __:f . csaiaajanaK j nél rendeibet meg_ .„•;i;„i„ „ i •..a— képe alatt figyeltek a szavakra a kis úttörők, s a beszéd végeztével a pajtások képviselője lépett elő: — Az úttörőcsapat tagjai nevében elhelyezem az em­lékfalon csapatunk koszorúját! Éljünk méltón névadónk dicső emlékéhez! Az alábbiakban. Hámán dolgozik, s már 14 éves ko­Kató születésének évforduló- rában kenyeret keres. A megsegítését, a Vörös Se­gélyt megszervezze. Állása nincs, mosásból tengeti éle­tét, de kenyeret és ruhát gyűjt a nyomorgó munkás­gyermekeknek. "Láttam a szegénységet és a nyomort — emlékezik vissza később —, így érlelő­dött meg bennem az a meg­vüliek kérése a kommunis­gazdasági tudományok szé­leskörű terjesztését határoz­ta meg. A téli hónapokban országszerte nagyarányú mozgalom bontakozik ki e határozat megvalósítása ér­dekében. December közepe és február vége között nem lesz az országnak olyan kis VVX 1rancia <tleZTedes> az antant-csapatok magyaror- °abo7 földműves­-.-„-„ ..... . r szagi megbízottja jegyzéket intézett a magyar stóvefkezeteksrakemréreiS jára emlékezésül közöljük nyomor sem tudja megtörni győződés, hogy a kommunis-X kormányhoz, hogy a magyar csapatok ürítsék ki a Felvi- adott vidék gazdajt legköz­Bálint István csapattitkár- akaraterejét. Kitűnő ered- ta elvek a legszebbek, és i deket és ne akadályozzák meg az antant szövetségesei- vetlenebhül érintő termelési inak az ünnepségen elhang- ménnyel végzi a polgári is- csak azok boldogíthatják zott beszédét: kólát, majd a tanítónőkép- igazán az emberiséget.. .* Kora őszi, hűvös reggelen, zöbe iratkozik. Álma azon- Csak pár napig van szaba­párafelhőbe burkolózva áll ban nem teljesülhet: szülei don; egyik alkalommal a be­acélsínjein a hatvani pálya- meghaltak, állást kell vál- tegágyból hurcolják el. Tes­udvar előtt a pesti vonat lalnia. A vasútnál lesz pénz- te nem bírja az embertelen '.nek, a csehszlovák seregeknek észak-magyarországi elő­I nyomulását. Károlyi Mihály proklamációjában kijelen­tette, hogy a Magyar Népköztársaság jogairól ugyan nem '.mond le, de a jegyzékben foglaltakat kényszerűségből í végrehajtja. A Mackensen-hadsereg végre letette a fegyvert. Az kérdésekről ne előadásokat. tartanának mozdonya. A Nap sugarai tárosnő. 10 évi szolgálat után fájdalmakat, de lelke nem*Erdélyben és Magyarországon átvonulóban lévő csapatok előtörnek a ködfüggöny mö- Budapestre helyezik, a Nyu- tönk meg. Érzi, tudja, hogy\votom áron eladogatják fölszerelésüket, járműveiket. —nr. fs.AA^Ai *nA*. * v A szénhiány miatt fűtési és világítási korlátozásokat gül. Friss szellő fújdogál, gati-pályaudvarra. összekócolva a szerelvény Az ország népe rázza bi­nem sokáig bírja már a' Gyenge felhozatal a piacon .. , ,, . „ - A tegnapi piac a hideg leptettek eletbe. Ez szabalyozza az üzletek, irodák, szóra- miatt igen gyenge volt A kozóhelyek nyitvatartását, fűtését, világítását, sőt a ma- felhozatal is lényegesen ki­ganlakásokra is érvényes. • " ^ ^ _ , Megjelent az 1918. évi 11. néptörvény a sajtószabad nos váltókezelőaki így bú- vezetője, sztrájkot szervez, ember, akinek a halála új * sagról. csúztatja tanítóképzőbe in- A Magyar Tanácsköztársa- életet teremt, aki nem hal duló gyermekét: "Minden ság idején tanácstag. A for- meg, hanem benne él az reggel, amikor mész, ott ál- radalom leverése után letar- utána következő nemzedé­tok az őrház előtt, és tisztel- tóztatják. »Bűne* az, hogy a kekben.. .* gek a vonatnák... Nem a vasutasoknak ruhát adott, és Hámán Kató valóban ben­mozdonyvezetőnek, hanem hogy kommunista. Kihallga- ne él az utána következő neked, mert te nehezebb fel- fásra viszik. Egy nutálmas nemzedékben, a róla elneve­adatot vállaltál. Te a lehe- szobában két részeg fehér- zett iskola tanulóinak szívé­tiszt fogadja. "Ugye, maga ben is. Még utolsó szavai­tanítónő akart lenni.* — ban is azt mondja: "Sem­tetlent akarod!« Igen. Hámán Kató a lehe­tetlent akarta. Tanítónő sze­retett volna lenni, pedig nagy "bűne* volt: a sze­génység. Szegényember csa­sebb volt, mint a hétvégi piacokon szokás. Éppen ezért _ „ aránylag magas árak alakul­Dr. Harrer Ferenc, a Magyar Népköztársaság eddigi tak ki. bécsi követe hazatért; a Külügyminisztérium politikai Baromfiárak kilónként: osztályának vezetőjévé nevezték ki. (Ma a Hazafias Nép- csirke '>2 tyúk, 19 pulyka front budapesti elnöke.) 16> kacsa' j6 Uba 15, hízott Wilson amerikai elnök elindult Európába, hogy részt ka'Csa 20 hízott liba 21, 8 vegyen a béketárgyalásokon. Hajóra szállta alkalmából tojás darabja 2,30 forint volt kijelentette, hogy "szilárd elhatározása az imperializmust Zöldségárak:' burgonya — bárfnely formában nyilvánuljon is meg — leküzdeni*. Wilson, akit ekkor a lapok a "mérsékelt szocialisták em­bereként* jellemeztek, ígéretét megszegve jóváhagyta a kérdezi az egyik. — »Akkor mit sem bántam meg! AmígtVárizsi imperialista béke-diktátumokat, tud számolni, ugye? Es 'ud- éltem, küzdöttem... és hat A világ közvéleménye szerint »a spanyoljárvány el­ja, miiven az a körmös?* A elölről lehetne kezdeni azt érte tetőpontját*. tántorgó tiszt egy nádpálcá- életet.. megint így él-% Zadravetz István ferencrendi rendfőnök a 2,40, sárgarépa 1,80, vörös­hagyma 2,50, fokhagyma 6,50, fejeskáposzta 1, kelká­poszta 2, karfiol 4 forint Gyümölcsárak: alma •• körte 5, szőlő 5, dió 12, birs­szegedi alma 3, naspolya 3,50 forint ládjában ~1884-be'n egy Ile- val ütni kezdi Kató ujjait, nék.. .* " J rendháznaplóban följegyzi, hogy megalakította az un. "Egyéb árak: méz 25, mák ves megyei falucskában szü- Egy ideig számolja, aztán Éljünk mi is így, méltón| "Vallasvédő szövetséget«, amelyet az egyház és az állam 26, savanyúkáposzta 4 í0~ letett. Apró gyermekkora óta belezavarodik és újra kezdi, dicső emlékékez ! elválasztása elleni harc helyi központjának szánt. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom