Délmagyarország, 1913. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-01 / 1. szám

1913. január 3. DÉLMAGYARORSZÁG 5. fejlődés is a nő megbecsüléséről tanúskodik. Ite aiuidöu olyan nagy uj választóközönsé­get kell a legfontosabb politikai jog gyakor­lásába belenevelni, amely számiban rövid idő •alatt megközelíti a inait, nem volna időszerű az átmenet megrázkódtatásait azzal fokozni, hogy a politikai iküzd-elmekshe éppen most be­vonjuk & nőt Is, aki viszont csak veszítene .az által, ha a .gazdasági versenyben sem foi-e­g'yeiilitett ellentételek a pártellentét fokozná. . A mai, ínég ki nem forrott viszonyok mellett nem is lelhetne olyan cenzust találni, mely ne vezetne nagy igazságtalanságokra, Tőry lesz az uj igazságügyminiszter. —' A politikai helyzet. — (Saját tudósítónktól.) A mai reggeli la­pok Székely Ferenc igazságügyminiszter le­mondásának hírével kapcsolatban sokat ir­naik arról a mozgolódásról és arról a nyug­talanságról, -melyet a választójogi javaslat • tartalma a munkapárt egy részében keltett. A valóság az, hogy Székely Ferencnek csak­ugyan aggodalmai vannak a reform bizo­nyos alapelveivel szemben s ezeket közölte is Lukács László miniszterelnökkel, kinek ké­résére azonban január 15-éig, ú választójogi bizottság Összeilléséig függőben tartja végle­ges elhatározását. Az igazságügyminiszter .különben ma a javaslat beterjesztésekor nem jelent meg a képviselőházban. Bécsből jelentik, hogy a N. Fr. Pr. bu­dapesti levelezője Székely Ferenc igazság* ügy-miniszter lemondásáról a késő éjjeli órákban ezt jdlentette: Székely Ferenc dr. igazságügyrfiiniszter hétfőn délelőtt (tizenegy órakor megjelent 1Lukács László miniszterelnöknél és átnyúj­totta neki írásban lemondását. Lukács Lász­ló .miniszterelnök Székely igazságügyininisz­Itert rá akarta birni arra, hogy álljon dl le­imondó szándékától, kérése azonban hiába­való volt. Székely Ferenc igazságiigyminisz­'ter csak azt a koncessziót tette, hogy meg­ígérte a mmisztereínöfcnók, hogy lemondó . kérvényének közlésével vár keddig, illető­leg addig, amig a választói reformról szóló törvényjavaslatot a miniszterelnök a képvi­selőháziba benyújtotta. •••9 Budapestről jelentik; M-a délelőtt mi­nisztertanács volt. Lukács, Hazai, Beöthy és Serényi már reggel nyolc órakor találkoztak 'a miniszterelnöki palotában és teljes két óra 'hosszal tanácskoztak. Tiz-órakor Lukács Ha­'zaivífl a Házba hajtatott, ahol teljes egy óra hosszat Tisza Istvánnal folytattak megbe­iszélést. ülés után aztán, mikor Lukácsnak Tiszával folytatott egyórás tanácskozása vé­get ért, formális minisztertanácsra ült ösz­kze a kormány Lukács László elnöklete Miatt. A tanácskozásban Beöthy László, gróf "Zichy János, Josipovich Imre. gróf Serényi. Liéla és Teleszky János miniszterek vettek •részt. Tanácskozás közben Lukács titkárát, T.atinovits Endrét hivatta, aki később a tele­fonhoz sietett. Nemsokára megjelent Tőry 'Gusztáv igazságiigyminiszteri államtitkár, 'bement a minisztertanácsba és negyedórát időzött ott, majd háromnegyed egykor együtt távozott a miniszterekikel. Előbb mindenki arra következtetett, hogy az uj igazságügy­'miniszter: Tőry Gusztáv. A minisztertanács­ból való távozása után a képviselők gratulál­tak Tőrynek, aiki nem akarta elfogadni az üdvözlést, viszont meg se cáfcáta, hogy ő az 'uj igazságügyminiszter. Csak annyit mon­dott, hogy ő erről most nem nyilatkozhatik, Tőry Gusztáv kiváló, világhirii jogtudós és különösen, mint kodifikátor elsőrangú. 'Mint ember is nagyon szimpátikus és a mi­nisztérium tisztikara valósággal bálvá­nyozza. Ifjabb Erdély Sándor ma délután levelet intézett a miniszterelnökhöz és bejelentette, hogy kilép a munkapártból. Ugyancsak be­jelentette Sándor Pál is a kilépését Vojnits István pártelnökhöz intézett levelében. | Várnay Lipótné. | (Saját tudósítónktól.) A részvét fájdal­mával jelentjük, hogy mélységes gyász érte Várnay Dezsőt, a Délmagyarország kiadótu­lajdonosát. Édes anyja, özvegy Várnay Li­pótné, kedden este meghalt. A nemesi,el,kü úri­asszony t ib.atv.au éves korában sújtotta a ha­lál, amely rövid szenvedés után végzett vele. iMtár nem léphette át az újév küszöbét, -a bo­rongós (Szilveszter-estén megszűnt a. nemes sziv dobogása. Özvegy Várnay Lipótné szervezetét gyo­morrák támadta meg, amelynek az orvostu­domány segítségével és családja leggondo­sabb ápolásával sem tudott, ellentállni. Né­hány héttel ezelőtt súlyosra fordult az álla­pota, Boros József dr., kórházi főorvos meg­operálta, amely után enyhült a fájdalma. Az utóbbi napokban azonban válságosra fordult az állapota és kedden este háromnegyed 8 órakor lelkéből elszállt az .utolsó sóhajtás. Az elhunyt úriasszony egyik legerősebb oszlopa volt a jótékonyságnak. Nemes és em­berbaráti cselekedeteivel nein állt hivalko­dón a fórumra. Gsöndben, a szerénység sürii homályában (buzgólkodott a szegények folse­gitésén. A szerencse kitagadottjait házában mindig nyitott ajtó várta, jóságáról, nemes szivéről legendákat beszélnek, Fáradhatatla­nul lelkes tagja volt a szegedi zsidó nőegye­sületnek, amelynek a fejlődése részben az ő nevéhez és áldozatkészségéhez fűződik. A jó­tékonyságiban nem ismert valláskülönbséget A jótékony társadalmi egyesületek működésé hez állandóan hozzájárult adományaival. A családja rajongó szeretettel1 övezte. Otthonában a legpéldásahb családi élet ural­kodott, A jótékonyság gyakorlásán kivül ar­ra is jutott ideje, bogy részt vegyen fia nagy­szabású vállalatának a fejlesztéséhen. Napon­kint benn töltött néhány órát a könyvkeres­kedésben, fölügyelt az üzletben, üdvözölte az ismerőseit. Szeretetreméltó egyénisége nap­ról-napra növelte tisztelő hiveinek a számát. Ahol megjelent, ott derűt varázsolt a jósá­gával és szeretetével. Kiérdemelte azt a legsúlyosabb emberi értéket, hogy halála után mindenki, aki csak ismerte, nevének emléket állított a szivében. Áldás és békesség adassék neki az örök csön­dességben! özvegy Várnay Lipótnál csütörtökön délelőtt temetik. Halálát fia, Várnay Dezső könyvkereskedő és lap tulajdonos és leányai, Várnay Hona, Sternberg Dezső, a budapesti „Musiea" r.-t. igazgatójának a félesége, Gutf­man íz idomé Várnay Ibolya és Várnay Ir­ma gyászolják. Megegyezés a monarchia és Oroszország között. — Tárgyalások a kölcsönős leszerelésre. — Közbelépést kér a porta a nagyhatalmak­tól. — Bízni lehet a balkáni békében is! — (Saját tudósítónktól.) Párisi diplo­máciai körökben azt állítják, hogy tár­gyalások indultak meg Oroszország és a monarchia között, hogy mozgósított csa­pataikat a határról mind a két részen visz­szavonjük. A leszerelés elöreláthatóleg csak részleges lesz és csak akkor fog bekö­vetkezni a Teljes leszerelés, ha megszűnik a mai feszültség, ami Oroszországon áll, mert Oroszország játssza a balkáni álla­mok protektorának a szerepét, míg Ausz­tria-Magyarországról mindenki tudja, hogy nem ambíciója, hogy területét a Bal­kánon megnagyobbítsa. Parisban több nagy pénzintézet azt a jelentést kapta, hogy bizonyosra vehető Oroszország leszerelése. Természetesen a tőzsdére nagy hatással volt a kellemes hir. Berlinből jelentik; A „Vossische Zei­tung" értesülése szerint tizennégy nap múlva várható a cári ukáz megjelenése, a mely a leszerelésről szól s a rendeletet el­küldi Vilmos német császárhoz is. Egyben 'a berlini orosz nagykövet azt a nyilatko­zatot tette, hogy Oroszországnak nincse­nek harcias szándékai és súlyt helyez ar­Va, hogy az európai nagyhatalmak ne tu­lajdonítsanak az oroszokról harcias jelen­tőséget. A párisi Figaro ezzel a cimmel: Jó hir, azt irja, hogy Poincaré és Izvolszkij orosz nagykövet tárgyalása után azt lehet re­mélni, hogy Oroszország és Ausztria és Magyarország már legközelebb tárgyalni fognak hadseregük leszereléséről. Senki se tudja előre megmondani, vájjon ennek a tárgyalásnak lesz-e eredménye, de már az á tény, hogy tárgyalnak, nagyon örven­detes. A két kabinet, a bécsinek és a pé­tervárinak kedve nagyon különbözik attól, amelyet még csak néhány nappal ezelőtt is tapasztaltunk. Ha Ausztria és Magyar­ország a leszereléshez hozzájárul, akkor ez már január elején meg fog történni és az 1913-ik év nagyon kedvező auspiriu­mok között fog megkezdődni. Szentpétervárról jelentik: Az orosz Van szerencsém tudo­mására adni a t. érdek­lődő közönségnek, hogy perzsa,smyrnaszónyegek továbbá keleti dísztárgyak, óriási választékban megérkeztek. Úgyszintén ajánljuk elismert legdúsabb raktárunkat egyéb szőnyeg­es függönyökben. — Jutányos árak! r|nmXn MÍLqIi/ Ac ClO Szőnyegáruházában •••• Kirakatainkat ajánljuk megtekintéste í' uOÍTldn ívlindly Cb lld Kárász-u., Wagner-palota

Next

/
Oldalképek
Tartalom