Délmagyarország, 1917. december (6. évfolyam, 280-302. szám)

1917-12-06 / 284. szám

TMiMkBimamua Íz*g«ef, 1617. december & — A göthai könyvtár elégett, Gethábőt teleátlk; A gőthai német a«mr.eti könyvtár elégett A könyvtárban, amely gyűjteménye volt a német kulturáról szóló legértékesebb müveknek, pótol hatatlan nemzeti kincsek pusztultak el. — Nö is tárgyal az orosz fegyverszünetről. Bécsből jelentik: A király, mint ismeretes, beszélgetést folytatott az osztrák delegáció el­nökével és alelnökével. A beszélgetés kapcsán szóba került az orosz fegyverszünet kérdése is. A királynak megjegyzéseiből meg lehetett állapítani, hogy az orosz fegyverszüneti meg­hízottak között nő is volt. — Halálozások. Langfelder Katóka, özv •dr. Langfelder Arturné kisleánya két heti szenvedés után e hó 4-én elhunyt Hódmező­vásárhelyen. Temetése csütörtökön délután 4 órakor lesz Hódmezővásárhelyen. — Nyitrá­ról jelentik: Frank István volt szegedi ke­gyesrendi áldozópap, városi főgimnáziumi ta­nár, Nyitrán, ahol igazgató és házfőnök volt, élete 88-ik évében meghalt. A Szegedi Gyermektanulmányi Társaság .választmánya tegnap dr. Turcsányi Imre ki­rályi tanácsos, gyermekmenhelyi igazgató el­nöklete alatt a 'belvárosi óvódéban gyűlést tartott, melyen több fontos határozatot hoz­tak. Többek között elhatározta a választmány, h .gy január folyamán az érdekeltek bevoná­sóval értekezletet hiv össze a tehetséges gyer­mekek felkarolása és az ifjúsági gyermek­rendőrség kérdésének a megvitatásara A vá iasztmár-y felkéri a városi hatóságot, hogy miként Budapesten, Szegeden is tiltsák el a gyermekeknek nyilvános szerepeltetését. A honvédkerületi parancsnokság megkeresésé­re a fiókkör összeállila a háborúval szorosan összefüggő előadásokat s a parancsnokság rendelkezésére bocsátja. Legközelebbi nyilvá­nos értekezlete a társaságnak december 16-áu lesz, mely alkalommal P. Zadravecz István ferencrendi kormánytanácsos és zárdafőnök fog élőadást tartani az ifjúsági körök szer­vezéséről, Kádas György pedig a gyermek­rendőrség működéséről tart beszámolót. Ugyanez alkalommal tartja a fiókkör ezévi közgyűlését is. Uj tagokul felvétettek: dr Decker Vendel, Bihari Jenőnó, Godács Maris­ka, Heruseh Artúr, Jesch László, Naszády .József, Pörzsölt Géza, Ramadánszky Mária, Tóth Annuska, Tóthné Farkas Vilma és dr. Waldner József. — A beteg katonák karácsonyfája javára rendezett babakiállítás december 8-án délelőtt 11 órakor nyilik meg. Belépő díj szombat és vasárnap 1 korona, a következő napokon 20 fillér. Az eddig beérkezett babákból következ­tetve oly szép kiállítás lesz, mely nemcsak a kicsinyeknek nyújt szórakoztató látványossá­got. de a nagyok is gyönyörködhetnek ben­ne. A babák ára oly mérsékelten van meg­szabva, hogy az ember elcsodálkozik rajta, hogy lehet olyan kevés pénzért nagy örömet szerezni a kicsinyeknek. — Rekvirálnak a magánháztartásokban Is Gróf Hadik János közélelmezési miniszter, mint ismeretes, megcáfolta azt a hirt, hogy rekvirálni fognak a magánháztartásokban is. A pénzügyminiszter most rendeletét bocsátott ki, amelyben utasítja az átvételi 'bizottságo­kat, hogy szükség esetén a magánháztartá­sokban is rekviráljanak. Az elrejtett készle­tek föltárásával a pénzügyminiszter elsősor­ban a pénzügyőrségeket és határrendőrsóge­ket bízza meg, de rekvirálni fog a városi rendőrség is. A háztartásokban talált élelmi­szereket, ha a közélelmezési hivatal által meg­állapított mennyiséget meghaladják, lefog­lalják. A rekvirálás! a közelebbi időben meg­kezdik. — A szegedi városháza öreg harangja. Ugy van valahogy, hogy a harangszó a tá­meglélek poezisének megszólaltatója. Költe­mény, egyszerű és tiszta mese, amit minden­ki szeret, megért. Különösen egyes harangok­Telefon s mm\ 455. Igazgató: VAS SÁNDOR. Csütörtökön Szenzációs film. Wiide Oszkár világhírű regénye után dráma 5 felvonásban. A főszerepben Bernd Aldor. • Telefo n jésziéb 11-85. Előadások 5, 7 és 9 órakor. * I u 4 r 9 y • Páholy üllés 2.— Zsölye 1.50, i. hely 1.20 íj. hely I.— K. 111. hely — .70 SÍI. ra áll ez, amelyeknek múltjuk vagyon az em­beri szivekben. Szegeden a városháza harang­ja ez a kedvenc. Megható, hogyan ragaszkod­nak hozzá azok is, akik mindenüket odaadták már. Ennek a nagy szeretetnek egy ékes ta­núbizonysága az a levél, amely szerdán érke­zett Somogyi polgármesterhez: Nagyságos jó Uram! Ma, amint olvastam, hogy Nagyságod erélyes lépésére itt maradt az öreg harang, szemeim könnyel teltek meg és örömöm­ben sirtam. Hála legyen a jó istennek és a mi .jószivü okos polgármesterünknek, csakhogy itt maradt a nagy harang! — Mert mikor előbb olvastam, hogy még azt is elveszik, na­gyon elbusultam és egész nap sirtam. Azóta .12 és 3 órakor félve állok ki az ajótba, hall­gatózva, vájjon szól-e még a nagyharang? /Hiszen ugy szeretjük mi szegediek és olyan szívesen hallgatjuk a hangját, mint a kis gyermek a nagyszülei beszédjét. Első gondo­latom az volt, Jelkeresni és kézcsókkal kife­jezni köszönetem, amiért megvédte öreg ha­rangunkat a hadbavonulástól, de tudom ezer elfoglaltságát, nem zavarom, hanem igy feje­zem ki örömömet és köszönetemet. Bocsána­tot kérek, hogy zavarom fontos dolgában. Is­ten áldása kisérje munkásságát és jó egész­séget kívánok, maradok igaz tisztelője. Kéz­csókkal: Egy szegedi szegény özvegyasszony. A szegény szegedi özvegyasszony kérése azon­ban aligha teljesülhet. A kultuszminiszter ugyancsak szerdán, sajnláattal arról értesítet­te a polgármestert, hogy a harang fölmentése iránti kérelmét nem pártfogolhatja a honvé­delmi miniszter előtt. — Szegedi Takarék és Hitel Részvény­társaság (Vár-u. 7. számi, föpostával szem­ben) elfogad a VII. magyar hadiköicsönre előjegyzéseket. Az összes legmagasabb kedvezményeket nyújtja ügyfeleinek. Elő­nyös lombardfeltételek. A soproni gázgyár beszüntette üzemét. A soproni gázgyár szénhiány miatt kény­telen volt üzemét beszüntetni. A város közön­sége körében a gázvilágítás hiánya azért is nagy bosszúságot kelt, mert a városnak a kö­zelben van egy szénbányája, mely havonként 450 vagon szenet termel. — A Meinx-pör. Meinx Waiter élelmezési főhadnagy és társai nagy hadseregszállitási és vesztegetési biinpörének szerdai tárgyalá­sán még mindig Meinx Waltert hallgatták ki. sMandel Zsigmond lisztszállitásai kerülték sor­ra. Dr. Stössinger Benno tárgyalásvezető megkérdezte Meinxot, igaz-e, hogy a háború eleján panaszok érkeztek a szegedi élelmezési raktárhoz, a harctérről is, hogy a Mandeí­féle lisztből készített kenyér rossz, élvezhe­tetlen? Nincs csúnya nő, mióta a Diana-alabástrom­puder és a Diana krém létezik. Ezeknek v csodaszereknek a használatától eltűnik a szeplő, pattanás, mitesszer, arcfoit, A nő; szépségápolás terén csodálatraméltó forr a­dalmat idéztek elő ezen készítmények. A drágaság nem érintette a Diana - készítményeket, próbadoboz vagy tégely ma is csak 1 K. Nagy doboz vagy tégely 2-50 K. A Diana­puder és krém használatától olyan lesz az arc, mintha csak tejben fürösztötték volna meg. Mindenütt kapható! Föeiárusitóhel: Diana Kereskedelmi Ut Budapest, V. Nádor-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom