Délmagyarország, 1916. március (5. évfolyam, 51-76. szám)

1916-03-18 / 66. szám

•Szeged, IMG. március 18. MLMAGY AR01ÍS22ÁÖ. voltak, de nem terjed ki azokra az üzletekre,, amelyeknek eddig is korábban kellett zár­niok. A páilitikaméréseket tehát ép ugy, mint eddig este nyolc órakor, a kávéméréseket Pedig tizenkét órakor kell bezárni. A rende­let ellen vétőket nemcsak pénzbüntetéssel sújtják, hanem italmérési engedélyüket is megvonatja a rendőrség­— Mezei munkásnők ajánlkoznak. Mun­kaadók, akiknek mezei munkásnőkre van •szükségük, .jelentkezzenek a munkaközvetitö irodában, az iparkamarában. Telefon 7—8"). — Tiz galambért egy hónap. Nagy Dezső szegedi péksegéd feltörte Kiss Lajos galamb­dúcát és onnan tiz galambot ellopott. Ezen­kívül Erdélyi Lajos dohánytőzsdéjéből is el­tulajdonított néhány doboz cigarettát. A sze­gedi törvényszék //cvessy-tanáosa pénteken Ítélkezett az enyveskezii péklegéuy fölött és két rendbeli lopás vétsége miatt egy havi fogházra itélte. — Meglopták a gazdájukat. Félegyházán » mult évben Zsold)) (Antal béres és Fábián Zsuzsa cseléd két tojást és néhány szál zöldi­réget lopott gazdájától. ,'A dolog kitudódott, a gazdájuk feljelentette őket. A szegedi tör­vényszék pénteken nyolc-nyolc napi fogház­ra itélte őket. — Betörő a fiiszerkereskedésben Ar éjjel ismét boltbetörés történt. Ismeretlen tettes kelhatolt Sclúesinger Mór Kigyó-utca 1. száur Platt levő fiiszeriizletébe és a kézipénztárból az ott talált 350 koronát ellopta. A rendőr­ség, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben siiriin fordulnak elő hasonló betörések, a leg­körültekintőbb nyomozást vezette be. — Eltűnt a leánya. Pénteken délelőtt meg­jelent a rendőrségen Petiik (Andrásáé és zo­kogva panaszolta el az ügyeletes tisztviselő­nek, hogy tizennégy esztendős Mari nevű lá­nya március hetedikén eltávozott Csendes­utca 14. szám alatti lakásukról és azóta nem adott életjelt magáról. 'A lány legutóbb fe­hér-fekete csikós ruhát, fekete-kék csikós télikabátot, (félcipőt és hordó fátyolt viselt. 'Erősen fejlett termetű, haja gesztenyebarna, szeme kék,, orra szeplős. — Az antant veresége a Dardanelláknál. Ma mutatta be a Korzó-Mozi a legszenzáció­sabb és a legérdekesebb háborús filmet ezen a ciinen. A Dardanelláknál folyt legkemé­nyebb harcokról készült ez a fölvétel. A vitéz török hadsereg vivta ott borzalmas harcát az ántánt odavezényelt csapataival. Látunk ten­Seri harcokat, szárazföldi ütközeteket és légi támadásokat és látjuk, miként győzedelmes­kedik a török sereg a zar.tnnt fölött, IA ten­Rerlkíl kimagasló hajókémények, hajőron­réok, az ántánt elhagyott lövészárkai, vissza­hagyott munició tömege igazolja azt a nagy küzdelmet, amely ezen a keskeny földnyelven '"zajlott. Érdekes kép ez, s némi fogalmat ad •forék szövetségesünknek az emberi erőt oly "agyon igénybe vett harcairól. Szombaton 's vasárnap marad műsoron a kép a iPsylan­házasodik c'imü szellemes vígjátékkal Együtt. — Tanuljunk idegen nyelveket a Városi Nyelviskolában. Telefon 14—11. (volt Konrád) Róka­utca 6. sz., Szeged­pályaudvarral szemben Gyönyörűen átalakitva da szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház egész éjjel nyitva. Fogkrém 90 fillér. Korzó-Moziban Hétfőn és kedden A szezon két legnagyobb film attrakciója nagy sláger 4 felvonásban. bohózat 4 felvonásban. Filmre alkalmazta Rágalmazási pörök özöne a hadisegély miatt. (Saját tudósi\\>nktól.) .Másodízben állott ágabiiíizá.s miatt a járáshiró előtt Szél Nagy 'álné, szegedi iparosasszony. Először ez év an. negyedikén vonták felelősségre, mert a városházán, — hadisegélyfizetés közben — többek előtt ugy nyilatkozott ördögit Antal zegedi mozdonyfelvigyázó nejéről, hogy a városi hatóságot megvesztegette, ördöghne Szél Nagy Pálné érdekében több izben járt a polgármesternél és Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt, a Szél­űétől elvont hadisegélyt. ismét kiutalták. Ezt persze a hálátlan asszony máskép nem is tud­ta elképzelni, mint ugy, hogy jótevője a vá­rosi urakat megvesztegette. Amikor ördög-li­nó tudomást szerzett arról, liogy pártfogoltjn mit állit róla, feljelentést tett ellene rágalma­zás miatt, íA járáshiró kihallgatta a tanukat és megállapította, hogy Szélűé az inkrimi­nált nyilatkozatot tényleg megtette. A bíró­ság három napi fogházra és egy napi fog­házra átváltoztatható tiz korona i>énzbiinte­tésre itélte a rágalmazó asszonyt. Másodízben március tizenhetedikén ál­lott a bíróság előtt Szél Nagy Pálné, Janiét rágalmazás miatt. A január negyed í ki tár­gyalás után ugyanis Heim Lajos vendéglős, aki a folyosóm tartózkodott, felkereste ör­dögtlmé ügyvédijét, dr. Némcdy Gyulát és kö­zölte vele, bogy Szél Nagy Pálné a. várakozó felek előtt, — lehettek vagy harmiucau — azt áliltotta Ördögiméről és :i polgármester­ről, hogg együtt csalink és lopnak a easuta­sok pénzéből. Január tizedikén a szegedi bonvéd had­aminnmmimniuiimnnmniiiiiliiliilu 5 g s URÁNIA I 5 nagy. Tudományos Színház a Még csak két nap! Szombat és vasárnap. Drámai életkép 3 felvonásban. Irta: Tömörkény István. U| vlgjátéksláger. Vígjáték 3 felvonásban. Irta és rendezte: Franz Hofer. Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 2 órától Itczdvc. Gyermekjegyek csak az első előadásokra adatnak ki. •••••••••••mi

Next

/
Oldalképek
Tartalom