Délmagyarország, 1956. szeptember (12. évfolyam, 206-231. szám)

1956-09-06 / 210. szám

^IMflGYQRORSZRG 2 Csütörtök, 1956. szeptember®. MI történt q külpolitikában í A kairói megbeszélések továbbra is kedvező légkörben folynak ' SZERDÁN ESTE — magyar időszámítás sze­rint 7 órakor — Nasszer elnök negyedízben ült össze megbeszélésre az ötös bizottság tagjai­val A megbeszélésekről általában kevés, vagy aemmi olyan részlet nem szivárog ki, amelyből teljes képet lehetne nyerni a tanácskozáson el­hangzottakról Ez természetes is, hiszen a meg­beszélések — mint közöltük is — zárt ajtók mögött folynak és csupán Nasszer elnök, vagy Menzies ausztráliai miniszterelnök, az ötös kül­döttség vezetőjének egy-egy rövidre szabott ki* jelentéséből lehet következtetni arra, hogy a megbeszélések légköre kedvező. A keddi megbe­szélések után is ez volt a helyzet; Menzies, ami­kor végetért a két óra hosszán át tartó megbe­szélés, csak ennyit mondott: „Túl vagyunk az előkészítő tárgyalások felén". Kairói körökből származó értesülések szerint • keddi megbeszélésen Nasszer elnök fejtette ki véleményét a csatorna jövőjéről. Hangsúlyozta ismét Egyiptom szuverén jogait, de újra meg+ erősítette, hogy Egyiptom hajlandó a hajózás szabadságát biztosítani. Menzies szűkszavú nyilatkozatából tehát meg* állapítható, hogy a tárgyalások eddigi menete kielégítő, fontosabb kérdésről még nem esett szó, a vita még nem kezdődött meg. A tanácskozások szünetei az ötös bizottság tagjainak alkalmat szolgáltatnak arra is, bogy megbeszéléseket folytassanak Nasszer elnökkel, illetve Favzi egyiptomi külügyminiszterrel. Tcg* nap Ardalan iráni külügyminiszter, az ötös bi­zottság egyik tagja jelent meg Nasizer elnök előtt; Különösen élénk tevékenységet fejt ki Hen­derson helyettes amerikai külügyminiszter, aki hétfőn; még az első megbeszélés előtt üzenetet nyújtott át az egyiptomi külügyminiszternek; Az ötös bizottság amerikai tagja igen fontos szerepet játszik a konferencián: — nyilvánvalóan kormánya utasítására r— arra törekszik, hogy már a megbeszélések ;,első félidejében" bizto­sítson egy kompromisszumos lehetőséget egy újabb tanácskozás számára, amelyen már az egyiptomi kormány képviselője is részt venne. Jól értesült kairói körük szerint az Egyesült Államok kormánya az ENSZ elé akarja vinni a szuezi kérdést, ha a kairói megbeszélések nem járnának eredménnyel Mialatt kedden este Kairóban folytak a meg­beszélések NaSszer elnök és az ötös bizottság tagjai között, Eden angol miniszterelnök Lon­donban tárgyalt az angol kormány több tagjá­val. Ugyancsak kedden folytatott megbeszélése­ket Eisenhower elnök is Dulles külügyminisz terrel a kairói tárgyalások jelenlegi állásáról. Szerdán kezdte meg tanácskozásait Párizsban az Atlanti Tanács, az Eszakatlanti Szövetség leg­főbb szerve. A tanács, amely az Északatlanti Szövetség 15 tagállamának külügyminisztereiből áll, több napirendi kérdést vitatolt meg. Ma meghallgatja Selwyn Lloyd angol külügyminiszter jelentését a szuezi helyzetről A tanács további Ülésén a francia külügymi­niszter is beszámol a szuezi kérdéssel kapcso­latban foganatosított katonai intézkedésekről. Selwyn Lloyd Párizsba utazása előtt cáfolta annak lehetőségét, mintha az Atlanti Tanács katonai intézkedéseket kfvánna foganatosítani az egyiptomi kormány ellen az angol éa a fran­cia érdekek védelmében,­P/ERRE COMMIN, a Francia Szocialista Párt* főtitkárhelyettese tegnap fejezte be római megbeszéléseit az Olasz Szocialista Párt és az Olasz Szocialista Demokrata Párt vezetői­vel. Mint ismeretes, Commin a Szocialista In­ternacionálé végrehajtóbizottságának rendelke­zésére utazott Rómába, hogy elősegítse Nenni éa Saragat kibékülését és az 1947-ben kettésza­kadt Olasz Szocialista Párt újbóli egyesülését. A Nenni-vczette Olasz Szocialista Párt veze­tősége 3 napos tanácskozás után megfogalma­zott, és Pierre Commin-nak átadott nyilatkoza­tában kijcleúti, a maga részéről minden ésszerű lépést megtesz az Olasz Szocialista Demokrata Párthoz való közeledés és az együttműködés, majd az egyesülést elősegítő program kidolgo­zása érdekében. A szenvedélymentesen megfogalmazott nyi­latkozat tartalmaz néhány kikötést »•> többek kőzött azt, hogy a két szocialista párt együtt­működése Nenni pártjának az utóbbi évek során kialakult politikáját tekinti kiindulópontul. Commin, aki tegnap jelen volt Nenni és Sara­gat újabb, személyes megbeszélésein; elégedett a tanácskozások eredményeivel. A két szocialista párt —i a jelek szerint — ismét jelentős lépést tett az együttműködés felé vezető úton t-i előre. Pártélet A teljes bizalomért, megbecsülésért A volt szociáldemokraták ügye az Újszegedi Kender-Lenszövőben A francia kormány „algériai" kölcsöne Rövid külpolitika hirek Guy Mollet francia minisz- legszívesebben „az afrikai terelnök és Ramadier pénz- béke kölcsönének nevezné iigyminiszter kedden délelőtt el", mert „mi nem hódító, Párizsban, a francia kormány vagy háborús politikát foly­tanácstermében 150-nél is tatunk Algériában — mon­több újságíró Jelenlétében közölte:: a francia kormány e hó 10-én 150 milliárd frank ' államkölrsönt bocsát ki. 'A kölcsönt az algériai kiadá­sok egy részének fedezésére fordítják — írja tudósításá­ban Rudnyánszky István, t Szabad Nép franciaországi tudósítója. A miniszterelnök és a pénzügyminiszter beszéde során nem tagadta, hogy n kölcsön katonai kiadások fe­dezésére szolgál, ugyanakkor békeszólamokkaí orról igye­keztek meggyőzni a francia közvéleményt, hogy „kölcsönt jegyezni annyit jelent, mint bízni Franciaország afrikai küldetésében". Ramadier ar­dotta —, hanem a paclfikéció művét". A kölcsönt ötezer, húsz­ezer, százezer és egymillió frankos címletekben bo­csátják ki és a kormány 15 év alatt szándékozik tör­lesztés útján — évi 5 szá­zalékos kamat mellett visszafizetni. A kölcsönkibocsátás is mu­tatja, milyen reménytelen helyzetben van a francia kormány anyagi téren: defi­citje — a szuezi kérdéssel kapcsolatos katonai intézke­désein kívül — máris 1200 milliárd frank. A pénzügymi­niszter bejelentette ezenkí­vül, hogy a kormány évi 400 milliárd frank „megtakarí­tást" kíván elérni — termá­ról is beszélt, hogy a kölcsönt szetesen a dolgozók rovására. Tanócskozik az angol szakszervezeti kongresszus Brlngton-ban, a kies fek­vésű dél-angliai városban nyílt meg hétfőn az angol szakszervezetek ez évi kong­resszusa. A kongresszus ta­nácskozásai azért is nagy Je­lentőségűek, mert hűen fejezik ki az angol , dolgozók álláspontját, amely a legkevésbé sem kedvező az angol kor­mányra nézve. Az értekezlet megnyitó ülé­sén Wilfred Beard, a kong­resszus elnöke kijelentette: a konzervatív pórt politikája nö­velte az inflációs bajokat, csökkentette az exportot és még bizonytalanabbá tette a külföldi fizetési mérleget. A főtanács zárt ülésén elhatá­rozta, hogy visszaveti a kormánynak azt a javaslatát, hogy a kongresszus jelentse ki: a munkabérek további emel­kedése veszélyezteti az élet­színvonal emelkedésének lehetÓNégelt. Hasonló szellemben folyta­tódott a kongresszus keddi ülése is. John Wood, a bányász­szakszervezet küldötte vezet­te be a katonai kiadások vi­táját. Azzal vádo'ta a főlaná­ssot. hogy halogatja a kato­nai szolgálati Idő csökkentését. egy évre London: A DPA jelentése sze* rint londoni diplomáciai körök­ben második szuezi értekezlet Te­hetőségére számítanak. Menzies miniszterelnök ezen az értekez­leten számolna be a Szuezi-csa­torna bizottság és Nasszer elnök tárgyalásairól. Az értekezlet már a jövő héten összeülhetne. A legvalószínűbb, hogy nagyköveti értekezlet formájában tartanák meg és vagy az első szuezi érte­kezleten részvevő 23 ország, vagy a Dulles-tervet elfogadt'i 18 ország képviselői vennének részt rajta. " * *. ' Párizs: A Jura megyei Lons* Ie-Saunier városkában a szakszer­vezetek, valamint a kommunista párt és a szocialista párt lielyi szervezetei ellenlüntetést hirdet­tek Pottjade-nak a városba jö­vetele alkalmából. Az eUcntűnte­tésen körülbelül 1200-an vetlek részt, éltetve a francia demokrá­ciát és tiltakozva Poujadéék fa­siszta üzelmei ellen. Körülbelül két óra hosszat megakadályozták a poujadeistákat a gyűlés meg­kezdésében, jóllehet Poujade a környékről, s a megye számos MEGFONTOLTAN beszél Szögi Antal elvtárs, az Űjsze­gedi Kender-Lenszövő párt­végrelhaj tóbizottságónak tit­kára a „kényes" kérdésről, a volt szociáldemokrata elvtár­sak ügyéről — ott a gyárban. Nem formális kinyilatkozta­tásokat tesz, hanem arról számol be, hogy a pártbizott­ság mit tesz, hogyan csele­kednek. Ezek — a tettek —« a legfontosabbak, nem az üres beszéd, amely olyan nyom­nélkül tűnik el akár a déli­báb. A lényeg röviden összefog­lalva a párttitkár szavait: igazságosan rendezik a volt szociáldemokratáik ügyét, hogy mindazok, akik azt megérdemlik, teljes bizalmat és megbecsülést kapjanak; Mert ez is hozzátartozik ah­hoz, (hogy új és /-'itta fejeze­tet nyissunk a párt életében; A múlt sok. nagy sikere mellett az üzemben is arcpi­rító tévedésekkel nemegy­szer lelketlenséggel járt. Ez — ne takargassuk — a sze­mélyi kultuszból, dogmatiz­musból is adódott, tetézve egyes helyi túlzásokkal. Erős és szilárd azonban a szándék, hogy soha hasonló hibák ne forduljaná. elő. De a múltat ne (háborgassuk, mert mosta­ni utunk; o jelen és a jövő a fontos. Így tartják ezt több­ségükben a gyárban a volt szociáldemokrata elvtársak, jóllehet még belülről esetleg mardossa őket a régebbi fá­jó méltánytalanság. Máról­holnapra. „varázsütésre" ért­hetően ez nem is szűnhet meg. Segítség, tett kell hoz­zá és erre a gyári pártbizott­ság nagy gondot fordít. Tü­relmes, emberséges és ered­ményes a munkájuk, s így kell ennek lennie a további­akban is. A POLITIKAI ÉLETBEN a felszabadulás utáni évek­ben tevékenyen részt vett Bódi László esztergályos. Az üzemben — igy mondották el — az MKP titkára volt majd az SZDP-nek, s utána az MKP-nak, illetve az MDP­nek lett a tagja. Megmondot­ta véleményét — volt ebben sok helyes és bizonyára hely­telen is. — A szókimondás azonban nem tetszett az ak­kori egyes vezetőknek. Bódi Lászlót kizárták a pártból, mert hogy „jobboldali szo­ciáldemokrata", stb. Az élet és maga az esztergályos ma­gatartása rácáfolt erre; Az üzemi pártbizottság ve­zetői szépen, őszintén beszél­gettek Bódi Lászlóval is, Megértették és megtalálták egymást; Az alapszervezet megbízatást adott az eszter­gályosnak: vegyen részt a népnevelő munkában. Egyéb feladatot is bíztak és bíznak ré, amelyeket lelkiismerete­sen elvégez. A műhelyben pedig, ahol dolgozik, mint .16 szakember, újítási megbízott lett. Az üzemi pártbizottság foglalkozik párttagsági ügyé­vel is. Így érzi, hogy törőd­nek vele és számítanak, mint minden becsületes ember munkájára, meg is becsülve azt, JOBBOLDALI SZOCIÁL­DEMOKRATA, ellenség, de­magóg! — sütötték rá a bé­lyeget évekkel ezelőtt egyes vezetők, a sajtó is Királyházi Sándorra, a szövődé egyik művezetőjére. Kl ez az em­ber? Nagyapja egyszerű pa­raszt volt, apja lakatos, 5 maga is munkásként kezdte és ahogy mondta, gyerekem­berként a tőkésnél. Vélemé­nyének gerincesen, nyiltan mindig hangot adott, bár megeshetett, hogy tévedett ő is, de tiszta, becsületes szán­dékból ostorozta a bajokat. Ez a múlt időkben sok he­lyen nem tetsző dolog volt, nem vált a bíráló hasznára. Királyháziéra sem. S maradt — bár sokan nem értettek vele egyet, de szót emelni nem mertek — amilyennek egyesek elkönyvelték. Az igazság, a valóság egészen más volt; Királyház! újított, és ez okos, hasznos dolog volt, de hát egy „jobboldali szociálde­mokrata, egy ellenség", hogy tehet ilyet? Valahogy tartóz­kodtak az újítás megfelelő alkalmazásától, nehogy az a vád érje őket, hogy tá­mogatják az „ellenséget", s összejátszanak vele. A gyár pártbizottságának titkára a következőket állapí­totta meg: — Azt akarjuk, hor- Ki­rélyházl elvtárs — éppúgy, mint minden becsületes em­ber az üzemben —• érezze, hogy bíznak benne, elisme­rik, értékelik munkáját. Ki­rályházi elvtárs különben, mint művezető is Jól megáll­ja a helyét. Számítunk az ő munkájára, javaslataira, vé­leményére ÍS; Hosszabban beszélgettünk Királyházi Sándorral is. meg­kérdeztük véleményét; — Rosszul esett, aimi velem történt a múltban — mon­dotta, — de az lezárt ügy. túlvagyunk rajtas. A társa­dalom hasznára akarok L<* vébbra is dolgozni! De nézzük, mit tettek az üzemben, hogy Királyházi Sándor érezze a vele való törődést? A pártbizottság tit­kára és más elvtársak na­gyon közvetlenül és őszintén beszélgettek vele. Újítását, amely jelentős és egyszerűen, kis befektetéssel megoldható a szövődébe 50 gépen huza­vona nélkül alkalmazzák majd. Királyhézi elvtárs az MDP tagja és pártmunkájára is számítunk. S mondja cl továbbra is a véleményéi, cseréljék ki nézeteiket, hogv így mindig helyes álláspont alakuljun ki egy-egy kérdés­ben; AZ ÜZEM PÁRTBIZOTT­SÁGA feladatul adta az alap­szervzeteknek, hogy rendsze­resen, gondosan foglalkozza­nak a volt szociáldemokrata elvtársak kérdéseivel, s a le­hető legjobb viszonyt alakít­sák ki velük. Többek között foglalkoznak Héger Ferenc művezető ügyével is, akit ki­zártak a pártból az előbbiek­ben ismertetett indakok alap­ján is. Nem tudja az ember felháborodás nélkül nézni azt, amit régen Héger Ferenc káderlapjára ostoba és fele­lőtlen módon írtak; Például hogy kispolgár, származása is az. A valóság: apja, nagy­apja munkásként dolgozott az űjszegedi üzemben; A' munkás család pedig — nemi nehéz eldönteni — nem kis­polgári család! Zsigmond Ró­zsi elvtársnő, az üzem párt­végrehajtóbizottságának tag­ja is megállapította: „Héger Ferenc mint művezető is munkástípus." BIZONYÁRA HELYESEN, megnyugtató módon rendező­dik — ezt akarják — Hégeö Ferenc és több más elvtárs ügye is. Az a kérése —- telje­sen jogos kérése —' az üzem pártbizottságának a felsőbb pártszervekhez, hogy a volt szociáldemokrata elvtársak párttagságával kapcsolatos ügyéket is a lehetőségekhez képest gyorsan intézzék. IgV lesz ez. Az Űjszegedi Kender-Len/ szövőben helyes, igaz úton! járnak; A volt szociáldemo­krata elvtársak ügyének ren­dezésével erősödik a párt és kapcsolata a néppel. Nő a bi­zalom, megértés, több lesz a javaslat, a bátor vélemény, amely mind a haladó, demo­kratikus közszellem megte­remtését segíti; MORVAY SÁNDOR Kairó: Az AFP jelentése sze­rint szerdón délelölt 10 órakor összeült a szuezi bizottság. Az' ták a 160 hold négyzetes ku­Ülésen az 6tüs bizottság tugjain koricavetést és a kedvezőtlen kívül -részt vettek a különböző id6járás enenére is több mint mázsás termést küldöttségek képviselői is. Kairó: Kairóban közölték: az Morriaon, a kazánkovácsok városából rohamcsapatokat l.oza­szakszervezetének küldötte 101 "gyűlés megtartásának btz­szintén sürgette a katonai tamására, szolgálati idő leszállítását az Több ízben éles összetűzésre általános hadkötelezettség került sor Poujade rohamcsapa­megszüntetésének előkészítő- tai és az antifasiszták között. séül •- • A főtanács nevében A. WI1­liamson kijelentette: a főta­nács megbeszéléseket folyta­tott ez ügyben a Munkáspárt­tal. Most a Munkáspárt a szol­gálati idő csökkentését kí­vánja s felhívta a kor­mányt, szüntesse meg a hadkötelezettséget 1958— 1960. között. Végű] kijelentette, hogy a fő­tanács pártolja a javaslatot, mire a kongresszus a javasla­tot egyhangúlag elfogad !a. Frank Haxell, az angol vil­lamosipari munkásak szak­szervezetének főtitkára követelte a szakszervezeti tagok érdekcinek megóvá­sát az automatizálás kö­nyörtelen len. Hangoztatta a teljes foglal­koztatottság biztosításának szükségességét. A kongresszus ma tovább folytatja tanácskozásait, Egyre erősödik a szőregi Petőfi Tsz (Tudósítónktól.) A szőregl Petőfi Tsz 110 tagja mintaszerűen gazdálko­dik több mint hatszáz hol­don. Kasza Lajos, a tsz elnö­ke már nyolc éve Irányítja eredményesen a termelőszö­vetkezetet. A tsz-tagok mun­kafegyelme kiváló. Például a növénytermesztési brigád István és Lakatos István, akik Idős koruk ellenére a fiatalokkal versenyeznek. A takarmányellátás érdekében a tagság tíz hold silókukori­cát vetett és hatszáz köbmé­ter silótakarmányt készít. A szorgalmas tagok közül Szűcs Antal mér 670 munka­egységet szerzett és ?2 mázsa búzát kapott előlegként, Ausztrália kairói nagykövetségén tagjai háromszor megkapál- Ézsiás Béla 520 munkaegysé­30 holdanként. várnak Kalászosokból ge után pedig 18 mázsa bú­zát. Példamutatók a munká­ban Fodor Miklósné, Kasza János, Papp Györgyné, He­gedűs Béla, valamint a fiata­lok közül Szabó György és 120 millió pud gabona a kazahsztáni új földekről A Kazahsztán SZSZK új­földjein létesült kolhozok és szovhozok már 120 millió pud gabonát szolgáltattak be az államnak az idei termésből Puszta kézzel fojtotta inrg a tigrist A pekingi lapok híradása i i i „ il •• ll 244 holdon 8—9 mázsás hol­angol kémek ügyében újabb sze- \ mélyeket tartóztatták le é, a. dankénti átlagtermésük volt, kihallgatások valószínűleg nem'— az idei szárazságot figye­f ej nődnek be szombat előtt — lembe véve ez igen jónak jelenti a Reutar. Ilafrz Szabek mondható. ezredes, a nyomozások vezetője JÓ1 jövedelmez a tsz kony­ísih^:ertiiraat! «*»«*• lanságuk bebizonyosodott. * Uhri Ferenc A tsz 12 leg- |szerint Po Ta.je a esztendös szorgalmasabb tagját elküld­te az Országos Mezőgazdasá­gi Kiállításra és zsebpénzzel is elláta őket. kínai paraszt puszta kézzel megfojtott egv tigrist, amely éppen egy kutyát tépett, szél. én például Szeged környékén elsőként adtak át húsz má­Press zsa fűszerpaprikát a feldol­A Krim-félszigei fekeie-iengeri parividékén Bonn: Az Associated alkalmazása el- értesülése szerint n nyugatnémet gozó vállalatnak. kormány másfélmilliárd dollár j A tsz állatállományának értékű fegyvert, akar vásárolni . ,. ,. . . . ... az Egyesült Államoktól 4 csz_, IeJ'eszteSere most epui egy tendő alatt. Az első, több mint j 50 férőhelyes tehenistálló. Az 35 millió dolláros rendelést ha-j építkezés során kitűnt Kószó marosan megteszik. Több mint 40.000 szovjet dolgozó tölti most szabadsá­gét a Krim-félsziget déli partvidékén. A szovjet -mberekkel együtt sok külföldi vendég nyarai a Krim-íélszigeten. Jaltában 600 francia turista fordult meg. Egyhónapos András. Pigniczki Pál, Fehér szanatóriumi üdülés után ha- nek utazási zautazott a román dolgozók csoportja. Az „Ukrajna" sza­natóriumban lelenleg lengyel munkások és tisztviselők tar­tózkodnak. Ez már a második csoport, amelv a Lengyel Népköztársaságbál érkezett krimi üdülésre. A partvidé­ken most kínai diákok tesz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom