Délmagyarország, 1928. október (4. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-02 / 222. szám

m SZEGED: Szerkeiriöííg: Somogyi uccu 22,1. cm Teleion: 13—33.-Klodóhlvofol, Hölcsönkönyvtftr és Jegyiroda : Aradi ncca 8. Telefon: 306. ^ Nyomda : LBw Lipót ucca 19. Telefon : 16-34. «»«»«» Kedd, 1928 október 2 IV. évfolyam 222. szám MAKÓ : Szerkesztőség £» kladóhlvaíol: tri ucca ö. Telefon: 131. izAm.« » « » « >» HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség é» kiadóhivatal: Andrássy ucca 23. Teleion: 49. szám. « » « » « » « » « » ElOIlcel«*! Ara bavoota 3*20 vidéken es a löv4ro»ban 3-00, KUllMdOo 6-40 pengő. Egyes srAm 15, vosAr- es Ünnepnap 2-4 fillér. Váróteremben. 0 Q — Váróteremben ülünk, — mondta az egy­séges párt egyik központi sarzsija az újság­írónak, aki a politika őszi plánumairól kérde­zősködött tőle. Mi készül, mi nem készül? Balra lesz-e fordulás, vagy jobbra? A befelé menő Gömbös lábdobogása halkul-e el, vagy a Kállayé erősödik, aki kiment az ajtón? Csupa olyan kérdés, amely legalább a politikai riportert izgathatja, ha a mindenbe belefáradt országnak más gondjai vannak is ezidőszerint. — Váróteremben ülünk, magunk se tud­juk, merre viszi a vonatunkat Bethlen, de biztos, hogy ki nem siklatja, — mondja a sarzsi és természetesen finoman mosolygott mellé, mert az teszi az államférfit. És volt is joga finoman mosolyogni, mert olyan frappáns képet talált a mai politikai helyzet jellem­zésére, amilyenre a politikai élet vaktyukjai ritkán akadnak. Váróterem, amelyben tré­cselve, a ki nem siklás biztos tudatában, a mozdonyvezetőin vató vax hittel együtt ma­rad <£Z egesz társaság, nem sokat izgulván azon, hogy valaki kiment az ajtón. Van, aki azt gondolja, hogy nem kár érbe, legalább kevesebb van egy savanyu arccal, s talán olyan is van, aki art gondolja, hogy majd visszajön a jó meleg kályha mellé, ha el­unja odakint a fázkolódást. Igen, akármi történik, az egységes váróter­mében minden körülmények közt együtt ma­radnak azok, akik egymástól idegen, sőt egy­mással ellentétes világnézetek alapján álla­nak, akik más és más célok felé törekedné­nek, még pedig más-más utakon, ha — egy­általán felülnének a vonatra. De ők csak várnak a váróteremben. Várnak a fajvédelem legszélsőbb exponensei és várnak azok, akik­nek természetes gondolkodási formájuk a li­beralizmus. A régi munkapárt egyes elemei együtt várnak azokkal, akiknek keresztlevele a forradalom dátumát viseli; akik a törvény­tiszteletben nőtiek fel, azok együtt melegszenek azokkal, akik azt tartják, hogy rang szerint előbb való a cselekedet és csak azután a szó. Az egységes párt várótermében ugy összeta­lálkoztak a különféle világnézetek, elvek és politikai prakszisok hirdetői, mint Trója fa­lai alatt a görögök törzsei. S egy homéroszi ének rövid volna felsorolni azokat a csapa­tokat, akik másfelől jöttek, más páncélt vi­selnek, más lobogót követnek, más nyelvet beszélnek, más formákban gondolkoznak, de esztendők óta egy váróteremben táboroznak és egyebet nem fognak csinálni ezután sem. Tudniillik ha egy váróteremben olyan tár­saság verődik össze, amelynek tagjai a szél­rózsa más-más irányában látják az utazásuk célját, az a társaság csak akkor maradhat együtt, ha senki se ül vonatra, hanem min­denki ülve marad, akárhány vonatra csön­getnek beszálvtst. Ez a lényege az egységes párt politikájának s ez menti át egyik évből a másikba az ellentétek egységbe­foglalását. A sereg nem indul harcba, hanem a táborba vesztegel, a társaság nem ül vonatra, hanem tavasztól őszig és ősztől ta­vaszig a váróteremben ücsörög. Az egyetlen program, aminek az alapján fenmaradhat a pártegység: a passzivitás programja. Veszteglés a váróteremben: ez a mostani politika lényege, mióta egy ügyes kéz oda­állitott az állomás elé egy vonatot, amely egy­helyben forgó kerekekkel szimulálja a moz­gást, de nem megy. sehova s ennek a holt­ponton veszteglesnek uj szakát nyitja meg az ősz. Minden lépés az alkotmányos kér­dések megoldása felé, minden lépés a pozitív gazdaságpolitika ösvényén, minden lökés és minden indulás, amely elmozdítaná a több­ségi pártot a holtpontról, esetleg szétbom­lasztaná ma már az egész pártot. Ezért kell egy helyben maradni és ezért kell a váró­terem ablakából nézni, hogy a világ mind a négy táján lázas tempóban megy előre az élet, csak a magyar élet merevedett mozdu­latlanná. Magyarországnak ki kell maradni a holnapból, hogy a ma egyetlen párté marad­hasson. Nagy izgalom Bécsben a betiltott október 7-iki felvonulás miatt (Budapesti tudósítónk te lefon j el en­tése.) Bécsből jelentik: A bécsi szociáldemokra­ták felvonulásának betiltása az izgalmat és ideges­séget egész Ausztriában a végletekig fokozza. A bécsi munkásság körében a hangulat rendkívül feszült «ts minden oldalról hangsúlyozzák, hogy a szociáldemokrata párt elmegy Bécsújhelyre, hogy ott legyen a fasiszta szervek felvonulásánál. Sleiidl* dr.. a hereszténytzocáális honvédelmi szer­vezetek vezere ugy nyilatkozott, hogy a h«nt>édelnil szervezlek minden körülmények körött megtartják az október 7-re tervezett [elvonulást. Kijelentette, hogy a szervezeteknek nincsenek ellenséges szán­dékai, a felvonulás kizárólag propaganda célokat szolgál és annak fegyelmezettségéért teljes felelős­séget vállal. Nyilatkozott a szociáldemokrata alapon álló köz­társasági védőszóvetség egyik vezére is. Azt mon­dotta, hogy a védőszövetség szigorúan az alkot­mány alapján áll és tiszteletben tartja az állam­rendőrség felvonulási tilalmát, tehát nem vonul fel október 7-én Bécsújhelyen. Rámutatott azon­ban arra, hogy a munkástömegeket nyugtalanítja az egyoldalú tilalom. Politikai körökben elterjedt hírek szerint nin­csen kizárva, hogy a rendőrség a nyugalom és a rend fen tartása érdekében betiltja a honvé­delmi szervezetek felvonulását, tekintettel arra, hogy a felvonulás nyugodt lefolyását semmiféle rendszabállyal előre biztosítani nem lehet. A parlamentben hétfőn este a többségi pártok és a szociáldemokraták vezetői kőzött bizalmas értekezlet volt, amelyen megbeszélték a helyzetet ílz angol munkáspárt elitéli a kommunistákat, de nem dolgozik együtt a liberálisokkal sem Egyedül veszi fel a választási küzdelmei (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Londonból jelentik: Közel tízezer delegátus jelenlétében ma kezdődött meg a munkáspárt kon­gresszusa Birminghamban. A kcMPMszust Lans­burv elnök ötnegyedórás bey^ÖÜJffí^Ka meg. Altalános feltűnést keltett afiW^elentcáeNhogy a munkáspárt nem hajlanjWR ¿ü^röbön álló vá­VL.| Iasztásokban együtt haladni a liberális par tit, miután a párt egyetlen célja a szocializmus. Végül kijelentette, hogy a szociáldemokrata és a kommu­nista párt között semmiféle közösség nem lehet, mert a párt elvei ugy politikailag, mint gazdasá­gilag teljesen különbözők. Óriási amely 55 íi lőgépet készítenek, legénységei és 135 utast vihet magával (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Berlinből jelentik: A Rumpler repülőgépgyár elkészült az uj óriási oceánrepülőgép tervei­vel. A financiális részt is biztosították, a gép egy év múlva lesz készen. A tervek szerint a gép 35 főnyi legénységet, 135 utast üthet magával, tiz darab egyenkint ezer lóerős mo­torja lesz, súlya az összterheléssel 135 ezer kilógram, óránkinti átlagsebességét 280—q2fl kilométerre tervezik. A Vigyázó-alapítvány ugye a Tudományos Akadémia megnyitó Illésén Budapest, október l. A Magyar Tudományos Akadémia hétfőn délután Berzeviery Albert elnök­lésével ülést tartolt, amelyen megjelent gróf Kle­belsberg Kunó kultuszminiszter is. A termet zsú­folásig megtöltő közönség mély csendben hallgatta végig Rerzeviczy Albert megnyílóját, melyben meg­illetődötten és a hálás köszönet hangján emléke­zett meg bojári gróf Vigyázó Sándorról, gróf Vi­gyázó Ferencről és gróf Vigyázó Sándorné báró Potínianiexky Zsuzsannáról. Indítványára ez Aka­démia egyhangú hozzájárulással elhatározta, hogy a tiaqv ailcanánvoxók emlékét avesaóröiili a? ülés jegyzőkönyvében, gróf Vigyázó Ferenc arcképé» az Akadémia palotája számára megfesteti és meg­keresi a fővárost, hogy az előkelő uccáfe egyiket nevezz» el gróf Vigyázó Ferencről. Megnyitójá­ban Berzeviczy az alapító gróf intenciójára uta­lással, visszautasított minden olyan magyarázatot, amely az Akadémiának az örökhagyó szellemében való ténykedését bármilyen külső állandó felül­vizsgálat és beavatkozás tárgyává tenné s ezzel ax Akadémia százados önállóságát és függetlenségéi veszélyeztetné. Ezután Balogh len^ 'ötítkir elparentálta Air»

Next

/
Oldalképek
Tartalom