Délmagyarország, 1925. december (1. évfolyam, 157-180. szám)

1925-12-01 / 157. szám

lOnxciéli árak: Er.y hónapra helyben 40.000 kor, Budapesten is vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hétköznap 2000 kor., *n»r- és Qnnepnap 3000 korona. I. évfolyam, 157. szám Akik a lábunk alatt vannak Ó, de jó azoknak, akik a lábunk alatt vannak 1 No, nem kell mindjárt a halottakra gon­dolni. Azoknak is bizonyos nagyon jó, mert se ennivalóra, se fatenivalóra nincs gondjuk, a lakásukat igazán nem irfgy;i tőlük senki. Néha megfordunak ugyan a sírjukban, de azért nem jár forga>mi adó s olykor egymás lejéhez verik ókét az élők, mint argumentumo­kat, de szerencsére 5k erről nem tudnak sem­mit. Es az ilyesminek különben is csak az úgynevezett halhatatlanok vannak kitéve, akikre mindent rá lehet fogni s akik gummibot helyett is használhatók, amikor még mindig örühet­nek annak, hogy már régen halottak, mert ha élnének, akkor őket vernék fejbe. Petőfi, Madách, Kossuth, bizony nagyon meggondol­nák, ha rájuk volna bizva, hjgy visszajöjje­nek e élőknek az imádott hazába, ahol halot­taknak nagyon tisztelik őket, de élőknek mind­iárt a fejükre olvasnák, hogy mordályégetök, istenkáromlók, destruktivok és ennél rosszabb is történhetne velük ... Jobb tehát a haló lak­nak, különösen azoknak, akik nem csinállak semmi különös nagyot és szépet, nem maga­sodtak ki az embergyepből és nem botrán­koztatták meg nagyságukkal a babszem Jankó­kat és hűvelypiciket és a ragyogásukkal nem ijesztették meg a bagoly fejüeket és bőregér­Wvüeket. De hát nemcsak halottak vannak a lábunk *'i!t, hanem é ök ii. Az u|zélandiak is a lá­tunk alatt vannak, a glóbus másik oldalán. Az fekoUs gyereknek ugy is tanit|ák, hogy ök a mi antipödjalnk, vagyis ellenlábasaink. Egyebet aztán nem is igen tanitan<k róluk. Nem is igen lehet, meri kevés hir érkezik hozzánk lisztéit cllenlábisiinktól, a világ másik oldaláról, ahol szocializmuiba és más ilyen sötét társadalmi bűnökbe elmetülve élnek ezek a szerenciétlen megtéredt emberek, akiknek még ciak arról lincs fogalmuk, hogy például ki az a Zbona Mihály, vagy Pitacsy Denes, de tán még azt >e tudják, bogy Htller István kicsoda. Egyet-mást azonban azért az eltenlábalok ís tudnak, amint abból az ingol nyelvű újzélandi kormányjelentésből látjuk, amely most érkezett tteg Szeged városához, mindenféle grafikonok­kal ét statisztikai Ub.ákkil. Nehogy arra tes­*ék gondomi, mintha Ujiéhrd kivándorlásra Marná buj ogatai a szegedi magyarokat, ó dehogy, Ujiéland nem hogy nem csalogat, de nim is igtn ereszt be senkit. Nem, Ujzétand dák leadja a névjegyét egy udvarias gesztus­ul az európai nagy váratoknak, mint testvérek­Qtk, akik bizonyosan nagyon öiülnek neki, ha U'gtudiák, bogy a glóbus rmslk oldilán is •lég elviielhetöen megy a vi'ág sora, noha olt sajnosán nélkülözik a kereiztény kurzust. Ujiélandban a mult esztendőben semmiféle fertőző és rigllyos betegség nem lépett föL Ujtélandban a mult esztendőben olyan kevés­számú bűntény fordult elő, hogy a bíróságok ö» és félhavi szünetet tariottak. . Ujzéland őslakossága egyre nigyobb ba'a­d*»t tesz a civilizációban és a legteljesebb ^•elértéiben él a gyarmatosokkal. . Ujzélandban a kivitelekből a mult esztendő­in ugy az állampénitár, mint a termelök és 1 kere»kedők a Iegsiebb endményt érték el. Ujzélandbin a mult esztendőben minden pol­kifizette az adóját, ugy, hogy erre az esz­•endőrc egyetlen panny adchitralék sem maradt. [me ilyen világ van as ellenlábasoknál és ezek ^V.szói sx a sóhajtás, amivel ez az irás kez JJ^Ö, de Jó azoknak, akik lábunk alatt .1(.D« hát tudja az Isten, Jobb-e ott. Ha Jól ""na gondolunk a dolognak, azt biiasük, na­*í,°n sjintelen és egyhangú lehet as élet az •w'POdoknál. Mennyivel andalítóbb, szebb, vá­tozatosibb az é'et a mi tájiinkon, ahol ragá­lyok is, fer'őaő beteglégek is akadrak, pana­mákról is ha lani, amelyeknek mocsarában a legelőkelőbb nevek fosiforeszkálnsk s olykor büntettek is foglalkoztatják a biróságokst, mert vannak olyan tettesek is, akik nem maradnak ismeretlenek. Adóhátralékunk is van, bála Iiten­nek annyi, ho|y nem kell érte a szomszédba menni és nem lehet bennünket azzal se meg­tömi, bogy ott a bensiülött faj békés egyet­értésben él az angol gjarrratoiial és tesbér­szivvel dolgozik vele a hazáéit. Ez bizony nagyon sablonos dolog és ilyes rire csak a vadak képetek. Nízzcnek meg szeretve liizfelt ellenlábasaink minket. Minálunk a svábok, a tótok és as oláhok beállnak magyar fajvédők­nek és addig védik a izegény magyarokat, mig az utolsót is kt nem túrják a beiyébö). Nmei az a maori Ujiélandban, akinek as ősei tökéletesebben megeték volna az angol be­vándorlókat, mint ahogy ezek a falánk és éhes szlávok éi germánok a fazekukba ziugoritjtk az igazi fajmagy art, mire észre fogja venni, mi történik itt ővele. Megkezdődött a kölni zóna kiürítése. (Badopesti tudósítónk telefonjelentise.) Ber- | ma elhagyta Kőin városát. Az elvonuló csapat licből Jelentik: A kölni zóna kiürítése ma meg- Wiesbadenbs ment. Holmp egy másik száza­kezdődött. Az első angol csapat, egy század \ dot vezényelnek el a megszállott vidékről. A kisántánt államai egységes kiképzést adnak hadseregüknek. (Budapesti tudósttónk telefonieleniise.) Lon­donból jelentik: Az Ewenlng Standard értesü­lése szerint a kisántánt vezérkara a különbSzö kisántánt államokbar, valamint minden való­színűség szerint Lengyelországban is a haderők kiképzésinek is technikai Jelszereiisinek közös megszervezisit tervezik. Ez azt Jelenti, hogy háború esetin Szerbia, Románia, Csehország is esetleg Lengyelország hadereje sikeresebben fejthet kt akciókat, mintha csak egyszeri szövetsigben állana. Bud János elutazása miatt kedden az Igazságügyi tárca vitáját kezdik meg. nek vitája kerül sorra és igy a pénzügyi tárca a vita végére marad, hogy Bud Jánoa pénzügy­miniszter Jelen lehessen tárcája költségvetésé­nek tárgyalásánál. £ (Budcpesti tudósítónk telefonjelentise.) A nemzett yülés ho'nap folytatja a költségvetés részletes tárgyalását és az eredeti tervtől elté­rően előbb az Igazságügyi tárca költségvetési­a nemzetgyűlés elé kerül az Eckhardt—Cuza-ügy. A kisgazdák erélyes lépéaeket követelnek a legitimista propaganda elleo. Eckhardt indítványa a zsidókról. kirdist noptrendre is tizze, mert annnk tár­gyalása egy tételes törvénybe ütközik. Az ellen­zéken azt hangoztatják, bogy amennyiben Eckhardt tényleg fortzlroiná ezen indítvány napirendre tűzését, az ellenzék részéről is erő­teljesebben lépnek majd fel a fajvédőkkel szemben. A Cuza—Eckhardt ügynek most ujabb aktualitást adott az, hogy egy erdélyi lap je!en'é*e szerint Cuza Nagyváradon Eckhardt és Gömbös társaságában középeuripai anti­szemita blokkot készül megalakítani. Ezzel kap­csolatban hirek vannak arról, hogy az ellen­zéknek olyan írásbeli dokumentumok állnak rendelkezésére, amelyek a legéleiebb megvilá­gításba helyeznék ezen szövetkezet, amely Eckhardt és Cuzi között Iérejött és az ellen­zéknek feltett szándéka, hogy ezeket az irásos dokumentumokat leteszi a Ház asztalára. iwmímmmmmmmw^^ A kormányzó érdemrenddel tüntette ki Mussolinit. Nemess Albert tolmácsolta a fsseisfa diktátornak a kormányzó rokonszenvét és csodálatát. Róma, november 30. Mussolini miniszterei- egyben tolmácsolta Magyarország kormányzó­nak ma kihallgatáson fogadta Nemess Albert fának rokonszenvét is csodálatát a nemzeti uj­gróf quirináli magyar követet, aki átnyújtotta Jáépltés ama müve iránt, amelyet az olasz mi­nt ki a magytr iidemrend nagy keresztiét és nlszltrelnök agy be feli, mint klfeli vlghez vitt. f (Budapesti tudósítónk telefonjelentise) Hosszú siűnet után ismét a politikai élet mozgalmába bekapcsolódnak az egységes párt úgynevezett kii gazda képviselői is, akik kedden este bizal­mas irtekezietet tartanak, amelyen a meg­szokott problémákon kívül a legitimista-kérdés is sztbakerül és megbízható értesüléseink szerint a kisgazdák követelni fogják, hogy a kormány határozottan foglaljon dlldst a legitimista poli­tikával és propagandával szemben. Érdekes események várhitót I az indít­vánnyal kapciolatban is, anr*yet Eckkardt Ti­bor Jegyzett be a nemze'gyüléinai.ványkCnyv­vébe s amelynek az a lényege, hogy a magyar­országi zsidók nemzett kisebbségekként kezel­tessenek. Eckhardt azt állit Ja, hogy ö ezen kér­dést állandóan noplrendtn kívánja tartant. Az egységes párt tagjai ezzel szemben elképzelhetet­lennek tartják, hogy a nemzetgyűlés elnöke ezt a

Next

/
Oldalképek
Tartalom