Délmagyarország, 1928. augusztus (4. évfolyam, 173-196. szám)

1928-08-01 / 173. szám

RZBOED: 9xerfce*zWM«: DcAk Ferenc ucca X. Telefon: 13—33. - Klodóhlvolol, KÖIc*OBk»nrvUkr 6* leflylrodo: Aradl ucca 8. Teleion: 300, * Nyomda: LWw IJlpöí ncca tO. Telefon: MKV4.« Szerda, 1928 augusztus 1 IV. évfolyam 174. szám MAKO : Szerkesztőség é» kladótüvata!: Vrl ucca 6. Telefon: 151. líhm.« » « *» « n HÓDMEZŐVÁSÁRHELY : Szerketz«№«q kiadóhivatal: Andrátjy ucca 23. Telefon: 49- izAm. « » « » « >» «» « » Nem csekély érdeklődéssel olvassuk a szom­T«athelyi törvényhatósági bizottságnak hétfői határozatát, mellyel a város megengedte tiszt­viselőinek, hogy magánvállalatokban résztve­gyenek, akár, mint igazgatósági vagy felügyelő bizottsági tagok, akár, mint tisztviselők. Szom­bathely megengedi tisztviselőinek, hogy ma­gánvállalatoknál történő elhelyezéssel pótol­ják legális jövedelmeiket. S ugyanakkor a )*elügyminiszber szükségesnek tartja, hogy a ludapesti tisztviselői illetmények rendezésébe beleavatkozzék s havi ötvenmillióban maxi­málja a polgármesternek, havi harmincmillió­ban az alpolgármesternek s húszmillióban a tanácsnokoknak jövedelmeit. A főváros nyug­díjas tisztviselőinek »mellékjövedelmeit még kikerülték a kormány figyelmét, holott ép­pen a tegnapi napon került a nyilvánosságra nz az adat, amely szerint a főváros egyik nyugalomban lévő, de az üzemeknél elhelyez­kedett alpolgármestere egy évben egymilliár­dot meghaladó összeget keresett meg a nyug­diján felül. Ezek a jelenségek felkeltik a mi figyel- \ műnket is, mert a tisztviselői munkabeosztá- J . ok és tisztviselői illetmények terén Szegeden | 'is észlelhetők olyan eltolódások, mint ami­lécnek ebből a két határozatból kiütköznek. A tisztviselőknek státusában Szegeden is, másutt is egészen uj osztály alakult ki, mely i;gy hatáskörben, mint jővedelembiztosílásban föléje kerekedett a tisztviselőosztálynak s sok­szor magának az önkormányzatnak is. Amikor a törvényhatósági tőrvényt megalkották, a ne­mesen konzervatív politika igen előkelő gon­dolkodású és tudásu reprezentánsai kifogásol­tak azt, hogy — fizetést kapnak a tisztviselők. Akkor sokan azt hitték — Angliában ma is azt hiszik, — hogy jó közigazgatási tisztviselő csak az lehet, aki tiszteletből viszi hivatalát •s nem fizetésért dolgozik. Hogy álmélkodná­nak a törvény egykori konzervatív ellen­zői, ha azt látnák, hogy a kormánynak ötven­millióban kell maximálni a főváros polgár­mesterének jövedelmét, mert az maximálás nélkül jelentékenyen több lenne. Ne legyen félreértés: nem kívánjuk azt, Iiogy tiszteletbeli tisztviselők végezzék a köz­igazgatás feladatait, bár ugy gondoljuk: nem ártana, ha legalább tiszteletbeli tisztviselők be­vonásával igyekeznének biztosítani a polgárság részvételét a haldokló önkormányzatban. Azt kívánjuk, bogy a jól végzett munkát jól fize­tett tisztviselők végezzék. Nem tartjuk he­hesnek a szombathelyi példát, a törvényható­f,;íg ne engedélyt adjon, hanem tisztes és tisztes munkát lehetővé tevő fizetést, olyant, mely a nagy gondoktól mégis csak mentesili a köz­alkalmazottakat s lehetővé leszi számukra azt, liogy hü sáfárjai legyenek a rájuk bizott mun­kának és vagyonnak. De amikor a lisztes munka tisztes dijazá­ráért harcolunk, harcolhatunk talán azok el­len a tendenciák ellen is, melyek, ha tovább js háborítatlanul érvényesülnek, indokolttá te­hetik a kormány/iatósági beavatkozást is. Mert a városi tisztviselőket ugyan a közgyű­lés sorozta fizetési osztályokba, de maga a törvényhatósági közgyűlés sem tudja, hogy l ityik-másik városi alkalmazottnak mennyi a jövedelme s azt honnan húzza. Azután meg: nagvon sok idő niult el már a fizetéseket megállapító közgyűlési határozat kelte óta s ami azóta tőrtént, abban nem a város pol­gárságának akarata érvényesült. A város pol­gársága csak azt tudja, hogy a belügyminiszter időnkint felvilágosításokat kér egyes tisztvise­lők illetményeinek és jövedelmeinek nagysá­gáról és forrásáról, de azt csak a belügymi­niszter tudja, hogy milyen felvilágosítást kap. Hogyan lehetséges az a közgyűlés hozzájáru­lása nélkül, hogy lehessen például számvevője a városnak, aki szám vevői fizetést kap, holott számvevői munkát nem végez ? Lehetséges-e az, hogy legyenek városi lisztvi elők, akik meg­kapják hivatali fizetésüket, holott hivatali munkájukat nem végzik, ellenben különböző üzemekből olyan jövedelmek biztosittatnak ré­szükre, mintha hivatali fizetést nem is kap­nának. Nekünk ízlésűnk ellenére volt az a vita, amit az egyik tisztviselőnek a polgár­mesterhez fűződő rokonsági foka felett foly­tattak egyik legutóbbi közgyűlésen, ám ho­) Mobilét határtalan lelkesedéssel fogadták — Olaszországban Prága Behounekel Qnnepli gyan történhetik meg az, hogy amikor a köz­gyűlés előtt, tehát a város legnagyobb nyil­vánossága előtt emelnek vádat az egyik tiszt­viselő ellen, akkor a polgármester a vizsgá­lat elrendelését csak arra az esetre igérje, ha a törvényhatósági bizottság tagja még azon felül jegyzőkönyvbe is mondja a panaszát .' Lehet nem hallottá tenni azt, ami a közgyűlé­sen hangzik el? Ki tudja ebben a városban, hogy jövedelmi bírságokból melyik városi liszl­viselőnek mennyi jövedelme volt és van, ki tudja, hogy ármentesitő társaságok milyen jö vedelmet adnak városi lisztviselőknek? És a napidijakról ne is beszéljünk I Több puritánizmust vigyünk be a közszol­gálatba! Ez a város mindig megbecsülte tiszt­viselőit, nemcsak elismerő szavakkal, de el­ismerő cselekvéssel is. S ha, mint Szombat­helyen, nincs szükségünk arra, hogy intéz­ményessé tegyük a városi alkalmazottak sza mára a mellékjövedelmeket, ne legyen ná­lunk arra sem szükség, hogy miniszteri be­avatkozás védje meg a közérdeket. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Milánóból jelentik: Az ftalia hajótöröttjei délben utaztak Veronán keresztül és este 11 órakor megérkeztek Rómába. Útjuk valóságos diadalme­net volt egész Olaszországon keresztül. Amerre a *onat elhaladt, mindenütt óriási tömegek várták Nobflét és társait és telkesen ünnepelték őket­Hálókocsijukat virágerdő borítja, a kocsi tetején és oldalán olasz lobogók lengenek. Vlglieri Veronánál elvált társaitól és Milánón ke­resztül utazott szülővárosába. Milánó pályaudva­rán a hatóságok képviselői és hatalma« tömeg üdvözölt® a fiatal tengerészhadnagyot Prágából jelentik: I>r. Behownek professaor ma nenyasszonya és nővére társaságában megérkezett Prágába, ahol az olasz követség és a különböző hatóságok fogadták. Dr. Behouneket azután fel­díszített autón lakására kisérték, amely előtt sün. embertömeg várakozott és lelt^sca ünnepelt« sí cseh tudóst, akinek tiszteletére este nagyszabásu bankettet rendeztek. A professzor az ujságiróóknak adott interjú jában mindenképen igazolta Nobi'ét, akit bátor é) tehettséges íértiunuk mondott Kijelentette azt is ár. Behounek, hogy a hajótöröttek között a leg­jobb barátság állott fenn, Nobile menekülése pedii> « legkorrektebb formák kőzött tőrtént, Borzalmas vasúti karambol Bajorországban Tizennégy halott harminc sebesült (Bndapesti tudósítónk telefon jelen­ti se.) Augsburgból jelentik: Ma délelőtt Din­helscherben állomás mellett egy saemé/yvtanal hi­báé váltóállítás következtében teljes gőzzel beíe­futottt egy tehervonati». Az összeütközés kővet­k estében 14 ember meghalt és 3* salyosan meg­sebeoflX. A szerencsétlenség színhelyét hatalmas romhal­maz jelzi. A környék összes mentőállomásai részi­vettek a mentési munkálatokban és több segély­vonalot indítottak a katasztrófa színhelyére. Rombadölt egy épülő 5 emeletes bérpalota állványzata és 2 munkást maga alá temetetl (Budapesti tudósítónk telefonjelentése') 1- Kedden este a Margit-körut 56—58. szá­ma újonnan épülő ötemeletes bérpalota áll­ványzata összedőlt és két munkást maga alá temetett, akik salyosan megsebesültek. Ezen a telken a Cyklop bankház épített egy ötemeletes magán bérpalotát és az épít­kezés már a befejezéshez közeledik. Pontban 6 órakor dőlt le nagy robajjal az állványzat. A távozóban lévő munkások észrevették, hogy néhány munkás a törmelék alá került. Azon­nal értesítették a mentőket és a tűzoltókat. A romok alti két sebesültet csákányoztak élő a tűzoltók. Pásztor Erzsébet 25 éves napszá­mos leányt és Mészáros Gyula 21 éves ács­legényt Pásztor Erzsébet feoponyaalapi tö­rést sznevedett és súlyos agyrázkódást. Mé­száros Gyula fejét több helyen bezúzták a leeső gerendák. A mentők a két súlyosan sé­rültet a Szent János-kórházba szállították A rendőrség megindította a nyomozást, hogvkit terhel a felelősség a szerencsétlenségért Szénássy Ernő 29 éves kőműves az állvá­nyok összeoailőjtáiiul id^jjsokkot kapott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom