Délmagyarország, 1964. december (54. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-22 / 299. szám

Az Utca rendje közügy ^ premizálás új rendszere a Szovjetunióban Az állampo'gárok Daskó 1964 márciusában a segítse elő ezeknek az em­többsége a közrend és köz- hódmezővásárhelyi MÁV ál- bereknek a társadalom éle­biztonság fogalmán azt érti, lomáson ittasan trágár sza- tébe val0 beilleszkedését, hogy mennyire van bizton- vakka, szidalma74a élettár- A ... - , min­sagban az utcun, a kozons , A rendorsegnek szamára nyitva álló heh. "d. min az utasok megbot- ® Jenek­c^énIr rru> Ekkor 250 fonm ^£ í nlt 7 a r/'- ra bírsá80lták' It,as állapot- ahol az ilyen rendzavarások Ve,eked'S' ban 19,54 júliusban a Hági gyakoriak. Szükséges, hogy a S^bSSTSzY éterem felszolgálólt szidal- lerészegítést elősegítők -le­m ú émb ^r be £ kfe t na da - mazta. mivel azok Utas ál- azok vendéglátóipari _,„» .. ,. , , alkalmazottak vagv mások mat, es valt ki rossz hatasl lapota miatt nem szolgálták • . . , a közbiztonságot illetően. ki Ekk(„. 300 fnrint 8pénz. ~ ™J6 f . , , . . násban részesüljenek. A bot­A garázda, a botrányt oko- birsaggal sújtották. Ez év- , , . . , ... „ zó részeg, a verekedő az ese- ben még jún us 20.ón a Bú_ rányt okoZbk verekedők, ga­tek többségeben nem vélet- 7 J, " 8 Bu rázdák felelősségre vonása lenül kerül olyan helyzetbe, zu vendéglőben, majd au- gyorsan -s megfelelö szigor. fegy az már rendőri beavat- gusztus 13-an a hódmezóvá- ra) történjék A/ „ ese. kozast igényel. Ezekre az sárhely MAV állomáson . , . .. , emhareirn- tnhhséa.-isar* , . tekrol a vállalatok, intezmé­emoereKie toonsegt ben jel- okozott sme botrányt, és , • lemzö az alacsony általános , .... , . , nyek a rendőrségtől ertesi­műveltség, a mértéktelen al- le!,zesül1 i,met felelősségre tést kapjanak, hogy konkrét kohol fogyasztás, az összefér- vonásban. Augusztus végén esetek kapcaAn maguk ,s íslS^^v&Aiv laZZZ&TZmegfelelöen intézkednui iud­a rendezetlen családi élet. a Kdp,ta"VRJfi "ap, a za,la janak. A kirívó eseteket saj­jö\ edelemmel való rossz gaz- el garázda magatartasa mi- tó útjan kell nvüvánosságra dálkodás. »«- A vele szemben alkal- hoznj hogy jobban érvénye. Miután ezeknek az embe- mazott kénys;'er elvonókeze- süljön a visszatartó hatás, reknek a többsége a már lós nem járt sikerrel. Ez év K(Uönösen a botrányt okozó említett okok miatt nem tud őszén rendőrhatósági fel- epknAi _ ahol a]lalá­asM-sEL: rr, ? ™rrka" erkölcsi normákkal gyakran látoztllk öt a nyilvános szó- _ jobban keU érvényesíteni összeütközésbe kerül. Ese- rakozóhelyek látogatásában tenként a verekedés, a ga­rázda magatartás, a botrány Joggal , £ tJ«í, t számára olyan kielégülés. 1 88 kerdps: hogy a amelyet mások a jól végzett garazda: verekedő, botia­munka után éreznek. A reszegekkel szembeni nagyfokú gátlástalanságot ,fall^pes vaJon csak rendőn többségében nz Ilyen elfer- K<,raes-e. dülés magyarázza. . Szerintünk nem Elsősor­ban tarsadalml feladat es llven pmhpr például igény a szocialista emberti­X , . Daskó pus kialakítása, amely nél­Sándor szegedi lakos is. Ne- ,..,.., . ., vezett idén dolgozott már a kúlozhetetlen feltetele a ma­Csongrád megyei Építőipari gasabbrendű társadalomnak. Vállalatnál, a Szegedi Hús- Minden üzem. vállalat, ln­ijpari Vállalatnál, a Szegedi tézmény, kollektíva ismeri Építőipari Ktsz-nél. Jelenleg . . embereket akik pedig a Szegedi Építőipari azokat az embereket, akik Vállalatnál dolgozik. Laká- részegesek, a munkafegyel­sat is sűrűn változtatta. Az met megsértik, családjuknak utóbbi időben lakott Hód- a pénzt nem adják haza mezővásárhelyen a Szegfű a kényszerelvonó kezelést. OR. VINCZK ZOLTÁN r. alezredes, főkapitány-helyettes Ez évtől kezdve a szovjet lalatuk tervelnek növelésé­ipar néhány ágazatában kl- ben. Az új premizálási rend­sérletképpen bevezették a szer szerint, ha a gyár meg­munkasok és szakemberek növelt tervmutatókat vállal, premizálásának új rendsze- akkor engedélyezik számára rét. Ismeretes, hogy a Szov- a prémiumok növelését is. jetunióban az utóbbi időben Így például Moszkvában toknál az új gyártmány fajt* hányadától. a Hol.eMiv ösz önzök a ion osa* Igen lényeges, hogy az új széltében-hosszában vitatják Volkov öntödének a terv premizálási rendszer előírja az anyagi ösztönzés mótisze- szerint a munkatermelékeny­reit, olyen bérezési rend- ségei évi 2,3 százalékkal lonzo"alapjának létrehozását szeri próbálnak találni, kellé" növelnie. Az üzem d vállalatoknál, amely elősegítené a munka- kollektívája azzal a kéréssel maximális fordult a népgazdasági ta­növekedését. A premizálás nácshoz. hogy az eredetileg JCI " küzgazdasz a Lityeratur­, i-i. Gazeta című lap de­cember 1-i számában közzé­érdekeltségét kenys -eet irányozzon elő. E lelt felszólalásában ezeket munkájának terve' jóváhagyták, s ezzel mondja: „Az egyéni teljesít­termelékrnység növekedését, t új kísérleti rendszere fokoz- tervezettnél magasabb, négy za minden munkás, mérnök, százalékos munkatermeié alkalmazott mind saját eredményeiben.' mind pedig egyidejűleg az üzemnek az egész üzem. gyár. részleg megengedték, hogv a prémi­vagy műhely hatékonyságában. Ha m.ignöve t leivnni atJKai vál alnak Az új rendezer alapelve: mennél jobban dolgozik a a dolgozók különleges ösz­Szlanyisziav Sztrumilin akadémikus, a hírneve: s/.ov­ménybér egész sor termelési ágtan nyilvánvalóan még munkaiénak umoket a bérek 21 0 frézn- , ., éreztetni fogja befo­'éké ról velje. 27 százalékra nö­lyásál. A hangsúlyt azonban múlhatatlanul a kollektív A különböző vállalatoknál ösztönzőkre kell helyezni, nagyságát Mi- ha ugyan mar nem hclyewv a premium lönböző feltételek teljesiiésé­dött át". Sztrumilin úgy vé­li. hogy a személyi kultusz tői teszik függővé: a mű- éveiben a munkaszervezést vállalat, annál nagyobb a söriparban például főleg a ós a bérezést elhanyagolták. prémium. Eredményeként a munkások és szakemberek jövedelmében növekszik a kibocsátásra kerülő műsze­rek pontosságától és meg­prémiumok részaránya. Pré- bíaha lósága tói; a könnyű­miume'-at a legutóbbi időkig iparban kiváló minőségű és főleg tervtúlteljesítósért ad- n választási cikkek tor­iak. Eziert a vállalatvezetők és a munkáról; nem voltak melesetol; z új termék kellőképpen érdekeltek vál- gyártását bevezető véllala- ^^Ukií^uLkur'h^ u bérezés kialakult rendsze­Minden munkás csupán sa­ját normájának túltel jes;té­seve) törődött. H m m s defiült kell lú tel esi eni Az új premizálási rendszer R leltározások mérlege az üzletekken utcában, a Lechner téri mun­életvitelük felelőtlen. Ezek­kasszalláson, a Kállai fasor re elsősorban a kollektívák­74., a Bihari utca 16., a Si- nak kellene hatni, és nem rály utca 17. és a Vajda ut- nézni közömbösen felelőtlen e a 14. szám alatt. Feleségé- ... .,, , . tói különváltan él. Közös életmódjukat. Ugyanez vo­háztartásra lépett 1961-bon natkozik egyébként a lakó­F. H.-néval. majd 1963 ja- helyi, rokoni, ismerősi kör­nuárjában G. Z.-néval. Há- nyezetre is. zát eladta, az előlegként ka­pott 5000 forintot gyorsan Ugyanakkor persze jogos elmulatta. Ilyen körűimé- az az 'Sény is, hogy min­nyek között szinte törvény- den társadalmi, állami szerv szerű az összeütközése tör- a maga területén, a maga vényeinkkel. eszközeivel és módszereivel lében. A kísérletképpen be­vezetett premizálási rend­szernek ezenkívül elvileg több új vonása van. Igv pél­dául számos vállalatnál a gépmunkásoknak nemcsak a i terv túlteljesítésééit, hanem vásárlók, s a kereske- kiskereskedelmi Vállalat fő- derült, hogy ennél a válla-] a terv teljesítéséért is adnak delrrii dolgozók egyaránt ide- könyvelője, öl év ulatl — iana| nem növekedett. de genkedtek a kezdet kezde- két boltot kivéve - nem nem , j u a tellárhiány. tén az új önkiszolgáló forma volt hiány az onkiszplgalo bevezetésétől a szegedi élei- boltokban Külön dicséret .1- kz ncm nyugtatja meg a val­miszerboltokban. Volt olyan leti a József Attila sugárút lalat vezetőit, mert a há­kereskedő, aki kerek-perec és a Rózsa utca sarkán levő romnegved év alatt bekövet­kfjelentette: ilyen boltba boltot, valamint az Oskola kezett "174 ezer foi.in| ,el. nem megy el dolgozni, mert utcai 16-os számú árudat. . . nem akarja a fizetését lel- Igaz .hogy ezeken a helye- tárh.any jelentős. Nem ví­tárhiánvra költeni. Közben ken az új eladási forma óta gasztaló ez meg akkor sem, teltek az évek, győzött az új ugyanaz az árudavezető. ila azt nézzük, hogy a hi­és Szeged legforgalmasabb _ c'sak a legjobbakat ie- ánvból 131 ezer forintot a áinás£°rnvé ^ «lmppdapi a. Sázéche(ny! boltok dolgozói térítettek szolgalo rendszerűre. S mi tén 8-as és a Kurusz utcai lett az eredmény? Kinek leit 3i-es számú boltokról is. Eb- mp8 keresetükből. Ritka a hiány az önkisso gáló boltokban Pillanatkép a Ferie Milánóból Milano nevezetes esemény nappalija előtt, komoly ér- melynek előnye, hogy egyet­színhelye volt nemrégiben, deklődést sejttetve, mire az- len szivacsos fekvő-síkja Nem a világhírű dalszínház, tán kényes helyzetbe sod- többféle vonalban megtörhe­a Scala új évadjának meg- ródtam. A pavilon sarkában tő, aszerint, hogy aludni, öl­nyi tása, nem a középkor le- trécselő három üzletember vásni, vagy békén pipázgatni vegőjét árasztó Sforz.a-kas­igaza? ben a két üzletben a forga- A Szegedi Élelmiszerkis­lom — az átállás óta — meg­kétszereződött. A vásárlók kereskedelmi Vallalatnal le­megkedvelték ezeket az üz- szűrtek az ez évi tapasztala­leteket. hiszen a kiszolgálás , , .... gyorsabbá vált. És bármi- tok tanulságait. blhataroz­— A mi számításaink vál- 'yen nagy volt a forgalom, jak, hogv jövőre az ellenör­tak be — mondja Halmos mind a két bolt leltárhiány- . László, a Szegedi Élelmiszer- mentesen számolt el minden **ck megszigorításával meg alkalommal. Ezekben a bol- többet tesznek a társadalmi tokban az évek során jó tulajdon védelméért, törzsgárda alakult ki, olyan emberekből, akiknek szív­ügye a kereskedelem és a társadalmi tulajdon lelkiis­meretes kezelése. egyszerre rámrohant és per- akar gazdája. Pirelliék eme tély, s nem a monumentális gő olasz nyelven méltatta kísérlete látható megrőkö­Dóm vonzott azonban olaszt bútorai előnyét. E szózuha- nyödest váltott ki a többi cég és sok-sok külföldit, hanem tagban sort kerítettek vala- hazatáján. Hát hogyne! Uj, n negyedik országos bútor- mennyi szekrény és fiók hatalmas tokével rendelkező kiállítás, amelyen szinte nyitogatására. sőt a székek- versenytárs lenne a Pirelli, minden jelentős nagv cég re is lenyomtak, hogy meg- ha Sumi mellett most mar bu­képviseltette magát. A „Fe- győzzenek kényelmességük- toriparát is kifejlesztené. Mai­rie Milano" csarnokai, ahol ről. E derék ügynökök még P^S a ^ey hal a kicsiktől az év minden negyedében a segítségemre siető tolmá- e®2!i- az m?t- , ,„ . rendeznek valamilyen nem- csot se engedték kibontakoz- Újszerű, szokatlan vallal­zeti bemutatót, bútorral tel- ni, egyre az importot és a kozast kepviselt a Minotti­tek meg két hétre, s ha itá- potom 530 000 líra vételárat cfS- Egész falfelületet kitol­liai utazásom eseményeiből emlegetvén, amiért akár- tp. egybeszabott szekrenyei­most e kiállítással foglalko- hány vagon árut rendelhe- nek plasztik bontását kulön­zom csupán, azért teszem, tek Magyarországnak a pozo, tajfestmények ékítik, mert itthon. Magyarországon nyersszínű „provenzale"-ból. Egyiken vadregenyes. sziklás is minél több szó esik az új Elképzelheti az olvasó, [egyvidek masikon sz.elid lakónegyedek mennyire megnyúlt a heves tujafenyő liget díszeleg, szin­párhuzamosan olaszok ábrázata, midőn vég- te az érzetet keltve az re kiderült, hogy holmi toll- emberben, hogy a szabadban forgató magyar érdeklődése setal. csupán megjelenésem, s 03 minden jószándékom legfel- * jebb egy vásári tudósításra Az árak? ötszázezertől két­futja. millióig! Az előbbi egy köze­pesen kereső munkás évi jö­vedelmének felel meg. Ami lényegében annyit jelent, hogy Most pedig néhahy szot a az olasz bútorok 100 százalék­nyek és mosogató kagylók, világ élvonalába tört olasz kai drágábbak a mi cikkeink­túzhelvek és hűtőszekrények bútoripar milanói szemléje- nél, a 7—9000 forintos magyar gazdaságos elhelyezését fi- ről! Konyhabútorok dolgá- átlagbútort lapul véve. A gyelemmel tartva. Amint ban a vicenzai Caldogno- közszükségleti cikkek magas lakóházak, építésével lakberendezési kérdésekről. Ami a látottak summája: erős a visszakanyarodó® n stíl-bútorokhoz! Egyedül a konyhaberendezések viszik tovább a teljesen modern tervezési vonalakat, szekré eszrevehetö volt, a mai la­kásokból már teljesen kiszo cégnek ítéltem volna a pal- áraihoz felzárkózott tehát mát. Igen ötletes újítással olasz földön a bútoripar is, rul a külön ebédlő, az ét- színesítette berendezését, ami könnyen megmagyarázza kez;5 asztal visszatér a kony- Egyik konyhaszekrényéből, azt a viharos politikai.harcot, hába, aminek méretei azon- görgők segítségével pillanat mely a szépséges Itáliában ban növekednek. Igaz: hi- alatt asztal húzható ki, évtizedek óta tart az ellenzé­giénikusnbb így a lakás' melynél öttagú család is he- ket jelentő kommunisták, s a _ . . ... . • lyet foglalhat. hol ilyen, hol olyan cégérrel Tehát az antik bútoroké a ^^ ^ ^ .latalomra jutó iromunypa, gyár, a Pirelli is betört a bútor a jelen. Ezer borongva időz­hettem kicsit tovább a pi­iak között. sai Turini-cég „provenzale" piacra Bambi heverőjével, Moldvay Gyózv prémiumot. A normáját tel­jesítő minden gépmunkás 10 százalékos bérpótlékot kup. Az új premizálási rend­szer azzal is számol, hogy nem mindenütt kell túltelje­síteni a normát. Ha a nor­mák műszakilag megalapo­zottak, akkor teljesítésük a béren kívül még további nnv j'i ösztönzést ls megér­demel. Alekszandr Volkov, a Szovjetunió Minisztertanácsa munka- és bérügyi kérdések­kel foglalkozó állami bizott­ságának elnöke az APN tudósítójával közölte, hogy most folyik az új kísérleti premizálási rendszer elem­zése, különböző formái ha­tékonyságúnak pontos meg­állapítása. Az új premizá­lási rendszert feltehetőleg kiterjesztik újabb vállala­tokra. Jó és rossz A Szegedi Élelmiszerkis­kereskedelmi Vállalat ha­gyományos rendszerrel mű­ködő boltjaiban sokkal több a probléma. Jók azok az üz­letek, s ott nincs leltárhi­ány, ahol a bolti kollektíva összekovácsolódik, s a ve­zető a beosztottakkal együtt megfelelően, lelkiismerete­sen látja el feladatát. így van ez a Marx tér és a Mik­száth Kálmán utca sarkán levő 66-os számú árudában is. Ma már az üzlet dolgo­zói megtalálták a megfelelő hangot a vásárlókkal, jobb lett a bolt ellátottsága és a kiszolgálás is. Nem véletlen, hogv leltárelszámolásaik az utóbbi időben hiánymente­sek voltak. Sajnos, nem mindenütt kezelik megfelelően a társa­dalmi tulajdont. Ezt bizo­nyítja az is. hogy az idei lel­tározásoknál a Szegedi Éiel­miszerkjskereskedelmi Vál­lalat boltjainak 20 százalé­kában volt leltárhiány. A vizsgálatok szerint minden egyes esetben a lelkiismeret­lenség játszott szerepet, s a nem kielégítő munka szel­leme. Többször volt leltárhiány a 4-es számú és a 6-os szá­mú élelmiszerboltokban is. Ismétlődő leltárhiány miatt kellett vizsgálatot indítani a 49-es és a 140-es számú élel­miszerboltokban is. Itt is a nem megfelelő boltvezetés, hanvagság okozta a hiányt nz árukészletben. Jobb e'lenőrzést Az 1964. évi leltározások tapasztalatait összegezve ki­GYORSPOSTA - GYORSPOSTA GYORSPOSTA• GYORSPOSTA Didereg a család A téllel járó nagy hideg kiáramló széngáz. Hiába kér­koriok ellensége az ember- tem az IKV-t. javítsák meg nek, különösen akkor, ha kályhánkat: „Először ki kell nincs mivel védekezni el- vizsgálni, hogy nem a bérlő lene. tette-e tönkre?" — ez a fő Néhány éve cserépkályhát kérdésük. Addig didereg a K^Tz^nban^méfmS ^ 3 b,dpg 'ak^an. tett, de ma már elviselhetett Dobó István, len a kályhaajtón keresztül Lenin körút 39. Simon Angella műszaki ellenőr válaszában közötte, hogy Dobó István kérése jogos. A leggyorsabban intéz­kednek ez ügyben és még karácsony előtt átépítik a kályhát. Kályha a lépcsőházban A Lenin körút 13 szám ködés. Az IKV József At­alatt egy lakó új cserépkály- tila sugárúti házkezelősége hát kapott az IKV-tól. A eddig semmit sem intézett a régi, hordozható cserépkály- lakók érdekében, hogy az hát kitették a szűk lépcső- egyébként is szúk lépcső­házba. s ott áll ez év május házban zavartalanul közle­óla. Vajon meddig? Több- kedhessünk. szőri kérésünk meddő eröl- Magyar László * Szabó Kálmánné. az ille- vítva adja vissza az IKV­tekes házkezetőség panasz- nak, de a többszöri felszólí­ügyi előadója válaszában el- tás, úgy látszik, nem hasz­répkályha ^ >«>*» van. hogy javításra szorul. matban vap. ® remelhetóleg Több esetben kérték Kiss hamarosan teljesül a lakók Ferenc bérlőt, hogy ntegja- kérése. A szerkesztőség véleménye: Az IKV lassú és hatá­rozatlan intézkedésének eredménye, hogv a lakók kéré­sét meg nem orvosolták. Sokkal gyorsabb cs hatható­sabb beavatkozást kérünk. 8 DÉL-MAGYARORSZÁG Kedd, 1964. december üfl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom