Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-01 / 271. szám

DEMAGYARORSZAG MBOBD, SaerhetsMMg Somoqyl ucoa IL,Uem, Telefon: 23-35.Klndrthtvnlnl IcOlcMnkOnyvUkr é* Jegyiroda : Aradi uoca S. Telelőn : t3-00. - Nyomda Lnw LlpM necn 1«. Telefon • TéTlriill m lerélrlm: Dtlmagyniow^as Sgeged Halott a rozsavesszö­kötegek alatt A háború kizökkentette emberi formájából az embert s hiába van már tizenhat éve vége, a nekiszabadult ősztön ott tombol még ab­ban is, aki nem közvetlenül a vérzivatarban töltötte idejét, hanem a kortárs szerencsét­lenségével szivta magába csendesebbnek vélt, de lelkiekben csakúgy feldúlt tájak le­vegőjét. Amit valamikor meghiggadt életnek neveztek, arról a mai generáció el sem tudja képzelni, hogyan tudták biztosítani? Az or­szágban előforduló véres eseményeket szá­mon tartotta mindenki, valósággal leste a törvényszabta stációit, mint ahogy öreg em­berek ma is idézik őket meglepő tudásával a dátumoknak. Akasztásokból legendák vál­tak éppen a ritkaságuk miatt, a Spanga—Pi­téli—Berecz triászt, Majláth országbíró gyil­kosait, panoptikumokban mutogatták viasz­ba formáitan, Papp Bélának, a gavallér test­vérgyilkosnak pedig tudják ma is a teljes geneologiáját. Igaz, hogy tűntek el akkor is emberek, soha bizonyosság nem adódott a történetük dolgában, legfeljebb házbontások idején kerülnek elő most, hosszú évtizedek után, megfehéredett csontok, amikorra való­színűleg elfehéredett azok csontja is, akik amazokat még hússal telitetten a falak közé rejtették. De az elszántság, a mindenre való tettre­készség távolról sem volt akkora, mint a mo­dern időkben, napjainkban. Ma kisebb lelki­ismereti furdalás kell nagyobbszabásu cselek­ményekhez s a tanyai lakó, aki ifjúi lendüle­tében készségesen kapta elő csizmaszárából a bicskát, hogy megsebezze vele a vetély­társát, immár nem elégszik meg az elégtételt jelentő vér puszta látásával, hanem igyek­szik müvét tökéletessé tenni s máris körül­bástyázza magát az enyhítő körülményekkel. Vérgőzös legendákon nőtt fel ez a generá­ció, a gyermekek már felelősségnélküli idők­ben születtek s amit maguk körül látnak; az fékevesztett indulat, puskaporos hordón tör­ténő örökös mámoros haláltánc, szétlazulása a házasság, a család szentségének, siettetése az egész nyomorúságos életnek, amely csak rossz holnapot Ígérhet a megnyomorított ma után. A folyton hallott beszédtémák, a kiet­len példák távolítják el egymástól a különbö­ző generációkat s ha igaz, hogy az érett kor azelőtt sem tudta megérteni a fiatal nemzedé­ket, ma ellenségként áll egymással szemben gyermek és apa, példátlan igények, talán so­ha le nem csiszolható modortalan önhittsé­gek követelnek elismertetést, amikor még a legszelídebb cirógatásra való jusst sem sze­rezték meg az életükkel. Egy hires régi olasz iró mondja, hogy az emberben megvannak mindazok a tulajdon­ságok, amik a kutyában, — kivéve a rossza­kat. Az emberben, ha kegyetlenül akarjuk analizálni, csak rossz tulajdonságok vannak, amiket a vele szemben támasztott érdek hol gonoszságnak, hol erénynek minősit. Az ál­latnál előfordul, hogy felfalja a kölykét, de csak következtetünk rá, hogy miért teszi. Ha beszélni tudna, bizonyára megmagyarázná a nekünk visszatetsző, érthetetlen tettét, eset­leg meglepetést keltene az indokolásával. El­lenben vadűszemberek igazolhatják, hogy mikor a vizsla véletlenül agyonnyomja vala­melyik esetben- bukdácsoló, újszülött kőlv­Szombat, 1934 dec. 1. A.rn 12 fillér X. évfolyam, 271. sx. ElöriZETÉS: Havonta Helyben 3.20 Vidéken «• Budape»ten 3.ÖO, IclllfHldMn 0.40 (tengd- * Egyet *zAm Ara hétkHi­nnp 12, rnüAr- «a (Innennap ZO 1111. Hlr­det<«ek felvétele Intim »zerlnt. Me->'e­lenlh hMM kfv«lel«ve^ nfipQnla .rrminl két, halálosan szomorú és étvágytalan, pa­naszosan sir és száz fellel csalogatja vackához a gazdáját. Távolítsák el a kis dögöt, addig ő nem lehet a régi, nem tér magához. Magá­nál csak az ujszegedi gyilkos van évek során át s miután agyonvert feleségét rőzsevessző­kötegek alá rejtette, uj nászt ül ősi ösztöné­nek nyomorúságos megalkuvásában, életörö­mében és még az sem zavarja, ha gyermeke ott járkál elpusztított édesanyja csontjai fe­lett. Micsoda kis részletszenzáció az, amikor megszólalnak a falak, vagy a föld és elárulják a titkokat! Minden régi háznak története van, szomorú története akkor is, ha nem kerülnek ki belőlük elrejtett csontvázak. Azokban a házakban emberek éltek s az emberi élet nyomorúságai mindennél biztosabban ott maradtak a falak közt, amelyeket az ősi bar­lang mintájára épített az ember, hogy ne ér­jen hozzá a külső világ. Nincs régi ház és uj ház, mert amelyikben emberek laknak, már az első hetekben megtelik az emberi élet tör­ténésével. A váratlanul napfényre került csontok pedig csak azért keltenek szenzációt, mert rikoltó a hatásuk s kézzel foghatóan ál­lítják elénk az elkövetett gonosz cselekede­tet. De vannak gonoszságok, tragédiák, amik után nem maradnak csontvázak, aminthogy elvesznek az emberi életek és indulatok is, amelyekből kivirágoztak a cselekvések. Ró­zsavessző-kötegek kerülnek ezek fölé is, régi mederben folytatott élet, mosoly-bimbók, örömvirágok. Csak a siket fal marad meg ti­tokzatos magábazárkózottságával, mentesen a világosság ellenőrzésétől. Talán itt rejtőz­nek az igazi, nagy, soha ki nem kerülő szen­zációk, amint az sem derül ki életvégig tartó fegyházbüntetések, gályarabságok, korbá­csolások hosszú sora után sem, hoorv mi teszi megrögzötté az embert, milyen lelki skálát jelent a gyilkossághoz való elérkezés, főleg hogy bünös-e a bűnös, vagy csak beteg, sú­lyosabb a könnyen diagnosztizálhatnál, de» szervezetében olyan elváltozásokkal, hogy a hozzávaló mikroszkópokat tán soha nem ta-» lálják ki? Szerdán: Saar-kérdés pénteken: a marseillei-Qgy a Népszövetség előtt Genf, november 30. A Népszövetségi Tanács seerda délelőtt zárt ülést tart Benes elnökletével. A Tanács Jeftics jugoszláv külügyminiszter és Eckhardt ma­gyar megbízott jelenlétében fogja átvizsgálni a ju­goszláv panaszt. A Tanács ezutSn nyilt ülésen hoz­zálát a Saar-kérdés vitájához. Genfben remélik, hogy a vita csütörtök estig befejeződik és pinteken megkezdhetik a marseillei-ügy tárgyalását. A Tanács először Jefties jugoszláv külügyminisz­tert, majd Benest és Titulescut, végül Eckhardt magyar megbízottat fogja meghallgatni. Altalános nézet szerint előadót fognak kiküldeni, aki jelentését a január 10-i ülésen fogja előterjeszteni. „Q fe!e!^séj elsősorban a francia hatóságokat terheli" Párisból jelentik: Sabiani. a mareeillei helyettes polgármester Párjsban előadást tartott a merénylet­ről és részletesen foglalkozott a felelősség kérdésével^ Bebizonyította előadásában, hogy a felelősség első­sorban a francia hatóságokat terheli és rámutatott a belügyminisztérium teljes kötelességmulasztására. A felelősséget Sabiani szerint Sarraut és hivatalno­kai viselik. A francia lapok ismertetik az oíasz sajtó maga­tartását és megállapítják, hogy Róma teljesen Ma­gyarország mellett foglal állást. Villani magyar kö­vet állandóan érintkezésben áll Mussolinivei és élénk tevékenységet fejt ki. Az olasz sajtó Róma, november 30. Az olasz sajtó gunvos han­gon foglalkozik a jugoszláv emlékirattal és annak történetével. A Messagero megállapítja, hogy a jegy­zék egyáltalában nem igazolta be, hogy a merényle­tet Magyarországon tervezték volna, de azt sem cáfolja meg, hogy a jankapusztai tábort a magynr kormány saját kezdeményezéséből oszlatta fel. TIz napig nem larí Illést a képvjselőliáz Pénteken letárgyaltok az erdőjavaslaloi (Budapesti tudósítónk telefonjelentése. A kép­viselőház péntek délután mérsékelt érdeklődés mel­lett végzett az erdőjavaslattal, ezalkalommal a fo­lyosói élet sem volt izgalmasnak mondható, mind­össze a külügyi bizottság szombat délelőtti ülése oko­zott érdeklődést. Értesülésünk szerint az egyik el­lenzéki képviselő a külügyi bizottság ülésén rá fog mutatni azokra a mulasztásokra, amelyek a marseil­lei gyilkossággal kapcsolatos események során tör­téritek szerinte;; , A pénteki ülés végén december 11-ig elnapoltak a Házat Poljtikai körökben ugy tudják, hogy de-^ cember folyamán mindössze egy-kétszer fog össze­ülni a Ház, ezek is inkább formális ülések lesznek. Az ülések egyikén be fogják terjeszteni a választér jogról szóló javaslatot. December 20-án megkezdődik a parlament kará­csonyi szünete, amely valószínűleg január közepéig tart. A pénteki ülésről részletes jelentésünk a követ­kező: Az ülésen folytatták az erdőtörvény részletes vitá­ját. A képviselőház gyors egymásutánban fogadta el a szakaszokat A 212. szakasznál Zsitvay Tibor azt indítványozta, hogy ott, ahol arra lehetőség van, üzemek áthelye­zésével, vagy üzemi mód megváltoztatásával véd­jék meg a természet szépségét. Fenyő Miksa rámutatott arra, hogy turjsztikai szempontokat és a természetvédelmei nem lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalom