Délmagyarország, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-14 / 242. szám

OELMflGMRORSZflG DELMFLGYFLRORSZflG Vasárnap, 1955. október 14. 1955. október 14., pffllfk Idöjirásjelentés Várható Időjárás péntek estig: kevés lelhő, több helyen kőd,, he­lyenként küdszltálás. Mérsékelt szél. Hűvös éjszaka, enyhe nap­pal. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken: 17—20 fok között, egy-két helyen húsz lok felett. MOZI Szabadság: 6 és 8: Különös Is­mertetőjel. — UJ magyar Ilim (október 19-lg). Vörös Csillag- fél 6 és fél 8: Különös Ismertetőjel. _ ÜJ ma­gyar Ilim. (október 19-lg). Fáklya: háromnegyed 6 és 8: Kis és nagy boldogság. — Német Ilim (október 16-lg). Későnjövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­tél re, NEMZETI SZÍNHÁZ Zste 7: Warrenné mestersége. Kamuraszlnház F.ste fél 8: A néma levente. MUZEUM Fehértó • élővilága (Kultúrpalota, Roosewelt tér). Múzeumi Képtár (Horváth Mihály utcai ' ilvegcsar­nok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés hétköznaponként 13-18 óráig. Ol­vasóterem és kutatószoba nyitva vasárnap kivételével 10—19 óráig. Ifjúsági kölcsönző (Takaréktár u. 8.i kölcsönzési szolgálat 12-10 óráig. Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem: hétfőn 2 órától háromnegyed 9-ig, keddtől szombatig: 10 órától há­romnegyed 9-lg, vasárnap: 9 órá­tól háromnegyed 1-lg. Kölcsönzés: hétfőn 2 órától háromnegyed 8-lg, keddtől péntekig 12 őrátől három­negyed 6-ig. szombaton 10 órától háromnegved l-ig. Kutatószoba: délelőtt 10-től este 6-ig nyitva. Járási: Sztálin krt: 54. Kölcsön­zés szerda kivételével minden hét­köznap délután 3—6 óráig, szom­baton délelőtt 10-1 óráig, délután 2—6 óráig. 1 Gorkij Könyvtár: Héttőn; szer­dán. oénteken: 8-12-lg, 13- 17-ig. kedden, csütörtökön: 10—12-ig és 13-19 óráig, szombaton 8-tól 13 óláig van nyitva: Juhász Gyula Kultúrház Könyv­tára: Nyitva hétfőn. szerdán, szombaton 14—19 óráig, kedden és pénteken 14—18 óráig. ALLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT Szeged város területére 1965. október 8-tól 15-lg este 18.00 h-tól reggel 06.00 h-ig (va­sárnap nappal is) kizárólag első­segély és nehézellés esetére ins­pekciói dr. Farkas Dezső állami állatorvos. Lakása Deák Ferenc u, 22. szám: A RADIÖ MŰSORA: OKTÖBER 15, SZOMBAT i Kossutli-rádló 4.30 Falunaptár, 4.35 Reggeli ze­ne, 5 Falurádió, 6 Hírek, 7 Sza­bad Nép vezércikke, hirek, 7.15 Hanglemezek. 8.10 Indulók, 8.50 Operettkettűsök, 9.20 Uttörö-hir­adó, 9 45 Gyermekzene, 10 Hírek, lapszemle. 10.10 Zenekari hangver­seny, II Hegedümitzslka, 11.30 Rendkívüli kiadás. Permelin köny­vének ismertetése. 11.40 Madrigá­lok, 12 Hírek. 12.10 Hanglemezek, 13 Népi muzsika, 13.40 Fúvószene, 14.15 Szórakoztató zene. 15 Hírek, 15.10 Szív küldi, 15.40 1944. ok­tóber 15, a Horthy-rendszer áru­lásának betetőzése, Zsigmond László előadása, 16 Művészeti Híradó, 16.40 Hanglemez, 17 Hí­rek. 17.10 Ének, 17.40 Válasz hall­gatóinkkal. 18 Tánczene, 18.20 Moszkvai Rádió összeállítása, 19 Műsorismertetés. 19.05 üton-útfé­len. Koróda Miklós Jegyzetel, 19 óra 10 Szombatesti muzsika, 20 Esti Híradó, 20.20 Vidám zenés irodalmi műsor. 22 Hirek, 22.15 Tánczene. 24 Hírek, 0.10 Csárdá­sok, Petőfl-rádló y Azonos a Kossuth-rádló mű­sorával, 11.30 Műsorzárás, 14 Operettrészletek, 15 Dalok, 15.20 Puccini: Turandot. Ismerteti Böj­ti Pál. 16.20 Tánczene. 17.05 Ifjú­sági mflsor, 17.30 Áriák és dalok, 18 A Búsképű lovag vezeklésc. Részletek, Cervantes regényéhői, 18 őra 30 Kamarazene. 19 Külpoliti­kai kalauz. 19.10 Szív küldi, 19 45 A balatoni hajóraj. Szentlvánvl Kálmán elbeszélése. 26 Északi né­nek kórusai énekelnek, 20.20 Sport­híradó, 20.40 Operarészletek, 21 óra 20 Népdalok; 22 Zenekari hangverseny. , Vasárnap nyitva lesz minden lerményáivevöhely Számos dolgozó paraszt kérése, hogy mivel a vasár­napi napot is kihasználják az őszi betakarítás meggyorsítá­sára, tartsák nyitva ezen a napon is a terményátvevő helye­ket. A dolgozó parasztok kívánságának eleget téve a ránk­következö vasárnap Csongrád megye egész területén nyitva­tartják a terményraktárakat, hogv a dolgozó parasztok mi­előbb eleget tehessenek beadási kötelezettségüknek. Érlelő évek Lődi Ferenc versel Miképpen fejeljük a cukorrépát? Az élelmiszeripari minisz­ter a Magyar Közlöny októ­ber 5-iki szamában rendele­tet tett közzé a cukorrépater­més betakarítására vonatko­zó egyes rendelkezések mó­dosításáról. A cukorrépa fejelését úgy kell elvégezni — mondja a rendelet —, hogy a répát közvetlenül a még zöld, ele­ven levelek töve alatt kell egyetlen vágással olymódon lefejezni, hogy a zöld levél­korona egyben maradjon, de az alvó rügyek a cukorrépán maradjanak. Az ciszáradt le­vclcsonkokat a kés fokával le kell tisztítani. Tudnivalók a círokszakáll termésének betakarításáról Á círokszakáll, mint nyers­anyag, mint félkész-áru és mirit készáru is igen fontos exportcikk. Ezért feltétlen íökozott gondot kell fordíta­ni most ciroktermésünk beta­karítására. A seprücirok ara­tását akkor kezdjük meg, amikor a círokszakáll sárgás­zöld színűvé vált. Magja kör­münk között szétnyomva lisztté válik. A seprűcirok aratását éles szárvágóval végezzük úgy, hogy a szárvágót a talaj szí­nén húzzuk. Nem szabad a szárvágót csapni, mert ak­kor erősen pereg a mag. A talajszinten levágott növény­ről nyomban le kell vágnunk a szakállt is úgy, hogy 12—15 centiméter szárcsonk marad­jon a szakállon. Ha nem vág­juk le már az aratásikor a cirokszakállt a száráról, ak­kor a száradás sokkal hosz­szadalmasatob, a termés sok veszélynek van kitéve. A le­vágott cirokszakállt száradni a kévékre terítsük ki. Egy­két napi száradás után kös­sük fel 20—25 centiméter át­mérőjű kévékbe. Tíz-tizenöt kéve szakállt két kéve cirok­szárra rárakunk és hogy az esőtől védve legyen, szárké­vékből kúpot csinálunk fölé. Tíz-tizenkét napig - szárítsuk Így a szakállt a kúp alatt, s ezután folyamatosan hordjuk be a termést úgy, hogy a be­hordott cirokszakáll-kévék­röl nyomban a magot is le­húzhassuk Ha betartjuk az előbbi tanácsokat, .ió minősé­gű lesz círokszakáll termő- j sünk. A kötésnél nem pené-lu, szedik meg, nem lesz tőré kerty, könnyen dolgozhatnak vele. A jól kezeft cirokszakáll átadásakor a begyűjtő telep sem vonhat le a termés árá­ból, mert jó a minőség. A szerződésre termelt ciroksza­káll lehúzásához a megyei Magtermeltető Vállalat igény­lés esetén cirokszakáll lehúzó gépet bocsát a termelők ren­delkezésére. A gépeket a he­lyi termelési felelősökön ke resztül kapják meg a gaz­dák. KEDVES NEKEM ez a kis verseskötet. Tetszik a külső formája, a versek összeválo­gatása — s tetszenek a ver­sek is. Talán azért, mert azt a lírai hangulatot próbálja megidézni, amit itt Szege­den úgy megszoktak és meg­szerettek az emberek: Ju­hász Gyula, József Attila és Radnóti Miklós költészeté­nek hangulatát. Egy-egy sor, egy-egy kép még nagyon is közvetlenül idézi kedves köl­tőinket, de jónéhány köl­teményben inkább lírai szel­lemük tör elő. Lehet, hogy öntudatlanul, lehet, hogy szándékosan. S mégis úgy tűnik, hogy a hatásuk mö­gött erős egyéni hang van, amely legtöbbször önállóan nyilatkozik meg, még ha ro­konságban van is Szegedről induló nagyjainkéval. A fia­tal szegedi költőnek ez a harmadik verseskötete már sejteti az olvasóval, hogy szerzője a nagy szegedi köl­tői hagyományok nyomán ha­lad és méltó arra, hogy ezekhez a hagyományokhoz csatlakozzék. Hát ezért kedves nekem ez a kis kötet minden szépségé­vel, költőiségével — és min­den hibájával együtt. RÉGI, MEGSZOKOTT DO­LOG, hogy a költő új ver­seskötetét előbbi termésével is összevetjük. Lődi — a la­pokban elszórtan megjelent versei mellett — eddig két kis kötetet adott ki. Mind­kettőt ismeri a szegedi olva­sóközönség, s úgy hiszem, az olvasók általános helyeslése mellett írhatom, hogy ez a kötet lépést jelent Lődi köl­tészetében előre. Eltávolodást jelent a lírai sematizmustól — közeledést a bensőséges ""egyéni hang megtalálásához. Gazdagodást jelent témában, a költői kifejezés eszközei­ben és a versformák válto­zatosságában. A szegedi és az országos irodalom nyeresége ez a kö­tet. S a szegedi irodalomé kétszeresen! Nemcsalk azért, mert Lődi szegedi költő és a szegedi tájról, a szegedi em­berekről úgy tud írni, hogy az országos irodalom részé­vé válhatnak költeményei, hanem azért is, mert Lődi költői fejlődése elsősorban a szegedi hagyományok, a szer­vezett szegedi irodalmi élet és a szegedi élmények tük­rében mérhető le. A kötet és az egyes költe mények egyik legnagyobb ér­deme ez a szenvedélyes pár­tosság. ami Lődi költészetét kezdettől fogva jellemezte. S itt meg kell jegyeznem, hogy ez a pártosság az Érlelő évek friss darabjaiban sokkal ma gasabb művészi fokon jut kifejezésre, mint az «ígv akarom» című kötetbe fel­vett költeményekben, vagy a Szeged című elbeszélő kői teményben. Lődi ma már képes úgy írni a nagy társa­APRÓHIRDETÉSEK Egy nagy tűzhely eladó. Bimbó u. 4. sz. Deszkástemető. 1106 Fémcsiszolót vagy segédmunkást felveszek. Topolya sor II. 1108 Három darab 9 hónapos mango­lica malac eladó. Bába, Kossuth L. sug út 30. 1110 UJ dlófeslett szobabútor eladó. Tápéi sor 44. Gyevl temetőnél. 1105 Egy használt gyermek sportko­csi és gyermek-kosár eladó. Dobó u. 77. 104' Egyedülálló Idősebb állami tiszt­viselő bútorozott szobát keres azonnali elfoglalásra. Ajánlatokat Irmai jeligére. Főposta: Posta­restant. 1030 Bőrkabátját most Javíttassa víz­hatlan festéssel Csordás bőrruha­készítőnél, Szt. Miklós u. 7. Fel­iéváros 1082 Cserépkályhát keresek megvétel­re. Lajos Béla, üjszeged, Füri u. ',7. 1069 160-170 kilós hízó eladó. 1/b: Gyermekszerető, középkorú nőt felveszek, egész napra, bentlakó­nak ts. Szt. György tér 2. Szúr diné. 1111 Három család méhecske betelel ve, kaptárral és kettő üres kaptár eladó. Petöfitelep, V. u. 192. Tele­Ion: 37-89. 1084 Szakképzett hajtókat és lóápoló­kat felvesz a Szegedi Belsped. Jelentkezés Bajcsy Zs. u. 22. alatt. A Szegedi Köztisztasági Vállalat úttisztító, kocsis, rakodó, kövező és kubikus munkavállalókat fel­vesz. Hütögépészt felvesz a Szegcdi Hűtőipari Vállalat géplakatosi ké­pesítésül. Jelentkezés a vállalat vágóhídi Irodájában, Erőteljes férfiakat árukísérő és rakodó munkára felvesz a 'Zöld­szöv Kirendeltség Szeged, Sztálin sétány 2. Ismételten felhívjuk a kedves bérlők figyelmét, hogy a csónak­házakat október 15-e után téliki­, (kötőbe vontatjuk. Kérjük, hogy az Qoz | esetleges otthagyott ingóságaikat mint költői dalmi élményekről is, saját élményeiről. A alkotás folyamatában mind­nyájunk közös élményét egyéni élményként tudja fel­dolgozni, s képes hitelesen, mély átéléssel versbe ön­teni. Az olyan nagy társa­dalmi élmények, mint a bé­keharc, a hazaszeretet, a ter­més megvédése és a kultúr­forradalom — a legmélyebb líraisággal és a legőszintébb hangon bukkannak elő a kö­tet lapjain. Ilyen szép termést érleltek az alkotó évek! ÉS HOZTAK MAGUK­KAL hibákat ls, régtől fog­va kísértő vagy újonnan je­lentkező hibákat. Lődi költé­szetének egyik fogyatékos­sága az, hogy kevés húron játszik. Költészetének nagy előnyére válna, ha eddig el­hanyagolt témák is megihlet­nék. De szükséges lenne a témákon belüli változatosság is! Családi költészete pél­dául igen egysíkú. Csak a beteljesedett öröm hangjait szólaltatja meg. Szatirikus versei, a kötet bizonysága szerint, a korábbiakhoz ké­pest elfakultak. A formai tö­kéletesedés meghozta a ma­ga árnyoldalát is. Eseten­ként magával ragadja az ön­feledt játék a formával s ez a tartalom rovására megy. A kötet legnagyobb darabja a Menetgyakorlat című szo­nettkoszorú például úgy tet­szik. mint egy szín és illat­nélküli múvirág-fűzér. A for­mailag majdnem tökéletes szonettek zenéje és rímei üresen kopognak Az is megesik, hogy a forma ked­véért semmitmondó töltelék­sorok vagy szavak kerülnek még a legjobban sikerült költeményekbe is. Mégis azt kell mondanom, hogy ez a kötet nem egysze­rű verselést, hanem költé­szetet ad. Fejlődő, erősödő, színekben gazdagodó költé­szetet. S vannak benne stró­fák és versek, melyeket többször is szívesen újraol­vasok. „Nehéz külön a holdak súlya, vesződés, — ré"en dohra vitt. ., A volt cselédhad okosulva egymásba szántja holdjait. Envém? Tied? — A kapzsi vágyból vetkőzik, mint rossz gúnvából s emberibb magát megleli. (Hazám) S ha már a Hazám című szonettciklushoz értem, a sajtóban is sokat vitatott költeményről hadd mondjam el, hogy szerintem ez a kö­tet csúcspontja. LÖDI FERENCNEK ez az új verseskötete meggyőz bennünket arról, hogy a köl­tő minden érzésével, gondo­latával, s a legkisebb tollvo* násával is az életet, a hala­dást igenli, s emelkedő köl­tészetével bátran ki is áll mellette. Simon István 1051 i szállítsák el. Fürdőigazgatóság; Használt stráfkocsik leértékelt áron október 19—20-án árusí­tásra kerülnek. Szeged, Felsőváros ff. 2. szám alatt Műszaki Bizományi Vállalat SPORT 0 férfi egyéni tőrvívás világbajnoka: Gyuricza József Páratlan magyar vtvósiker szü­letett férfi egyéni tőrvívásban a római világbajnokságon. Gyuricza József, a fiatal magyar versenyző igen erős mezőnyben megnyerte a (érfi egyéni tőrvívás világbajnok­ságát. A döntőben Gyuricza és D'Oriola 6 győzelemmel és 1 ve­reséggel végzett, tehát a körmér­kőzések során a mezőny többi tagjának legalább két veresége volt ekkor, úgyhogy a világbajnok­ki címért kettőjüknek újra kellett vívniok. Gyuricza hatalmas küzde­lemben 6:2 arányban legyőzte a kitűnő francia versenyzőt s ezzel megszerezte a világbajnokságot. Másodszor is felhangzott Rómá­ban a magyar himnusz: de most nem a második, hanem az első helyért, s egy fiatal magyar vívó­nak olyan sikerét Jelentette, ami­lyent magyar vívó még soha nem ért el. Ezzel befejeződött a 1%-fl tőrvi­vó világbajnokság. 1955. évi férfi tőrcsapat világbajnok: Olaszország 3 győzelemmel, 2. Magyarország 2 győzelemmel, 3. Anglia 1 győze­lemmel, 4. Lengyelország győze­lem nélkül. Férfi tőr • egyéni világbajnok: Gyuricza József (Magyarország) 6 gy.i 2. D'Oriola (Franciaország) 6 gy.t 3. Lataste (Franciaország) * győzelem: VÖRÖS LOBOGÓ KENDER SK HÍREI Városunkban a sakkélet fejlesz­tése érdekében a hat szegedi tex­tiles üzem sakkozóit a Szegedi Vörös Lobogó városi választmá­nya sakk-szakosztályába vonták össze. Sportkörünk sakkozói — Sándor Lajos, dr. Horváth Endre, Ilollósi Árpád, Peták József, Bá­lint Antal. Szilágyi Imre Töl­gyesi Kálmán, Faragó László, Kóró Imre, Marton Ferenc, Tamás József és Matyasovszki László — ezentúl itt versenyeznek. • Sportkörűnk elnöksége pártunk Központi Vezetőségének 1954. de­cemberi határozatának szellemé­ben dolgozik a legfontosabb sport­ágak fejlesztéséért. Dolgozóink ké­résének megfelelően elhatároztuk, hogy kerékpáros szakosztályt ala­kítunk. Az új szakosztály vezeté­sét Gáli Elemér; az edzését Noel Zoltán oktató vállalta társadalmi munkában, * Tekézölnk a részükre kiirt baj­nokságban a következő eredményt érték el: Hódm. Bányász—Szegedi Kender férfi megyei bajnokság 2393:2371. Legjobb dobóink Kor­I zsényl 419, Szögi 414, Kása 397 fa: ' CJszegedi Lenszövő-Szegedi Ken­der 2328:2311, megyei I. o. mérkö­zés, legjobb dobóink: Szabó 412, Pópity 391 és Papdi S; 391 fa. A megyei bajnokság folyamán női csapatunk legyőzte a Bástya és az üjszegedi Lenszövő csapatát és Igy 8—8 ponttal holtversenyben áll a Bástya és Törekvés csapatá­val; Az egyéni versenyben pedig Kalmár Mártonná 15 ponttal ve­zet, a 3. helyen Kocsis Katalin 12 ponttal fekszik, Bohata József A szeged' siurltplélc kívánságára : vasárnap helyszint közvetítés lesz Salgótarjánból A magyar—osztrák nemzetközi labdarugó méttkőzés miatt arról volt szó, hogy elmarad a vasárnapi, azonos időpontban megtartandó Szegedi Haladás—Salgótarjáni Vasas bajnoki mérkőzés helyszíni közvetítése. A szegedi szurkolók azonban kéréssel fordultak a "Délmagyaror­szá,g« szerkesztőségéhez; nagyon szeretnék, ha mégis csak hallhatnák Salgótarjánból ezt a nagyon fontos és izgal­masnak ígérkező mérkőzés lefolyását, mivel a nemzet­közi találkozót meghallgathatják a rádió esti "Hangképek a vasárnap sportjáról" adásából is. A szegedi szurkolók kérése teljesült: vasárnap dél­után fél 3-kor helyszíni közvetítés lesz Salgótarjánból, hallgathatják a szegedi szurkolók kedvenc csapatuk já­tékának közvetítését. Sflasi László úttörő pajtás nyerte a főnyereményt a sportrejtvény-pályázaton Az elmúlt heti sportrejtvény-pályázaton 11 találatot elért Silasi László úttörő pajtás (Rákóczi u. 19.) nyerte a főnyereményt, aki egy asztali lámpát választott, könyveket nyertek: Szűcs Károlyné (Bihari u. 3.) és Sánta József (Gép u. 10.) elvtársak. KÉZILABDA A kispályás öszi Kupa mérkőzé­sek eredményei: férfiak: Sz. Vö­rös Meteor—Sz. Haladás 13:11, Sz. Haladás Il.-Sz. Építők III. 12:9, Sz. Ped. Főlskola-Sz. Épí­tők II. 19:12. Nők: Sz. Textilmű­vek—Sz. Haladás 6:3, Sz, Kini­zsi-Sz. Építők 6:5, " LABDARÚGÁS A Szegedi Haladás NB Il-es labdarúgó csapata szerdán a Sze­gedi Törekvéssel játszott edzőmér­kőzést. A Törekvés nagy lelkese­déssel játszott és végeredményben 2:1 aranyban legyőzte a Haladás csapatát, amely ugyan sokkal töb­bet támadott, de könnyen vette a tátékot. Góllövök: Halász és Tóth Zs„ illetve Subits (11-esből). HIREK SOROKBAN A Salgótarjáni Vasas—Szegedi Haladás NB Il-es labdarugó mér­kőzést vasárnap léi 3 órai kezdet­tel Játsszák Salgótarjánban, Ve­zeti Zsolt István. * Második mérkőzését Is megnver­te a Bp. Vasas Angliában. Bp. Vasas—Tottenham Hotspur 2:1 (1:1). • Klubcsapatok Európa-Bajnoksá­ga: Djurgarden—Gwardla 4:1, Partizán—Snorting Club 5:2. Re­ál Madrid-Servette (Genf) 5:0. A három győztes továbbjutott. * Már csak öt veretlen versenyző van a női sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén. A 7. fordulóban Kertész­né vereséget szenvedett Lazarevics­től. A Szovjet Labdarugó Kupa dön­tőjét vasárnao rendezik meg. A döntőben a Dinamó a CDSZA-val mérkőzik. • Döntetlenül végződött a Jugo­szláv—magyar vízilabda mérkő­zés visszavágója. Magyarország— Juosztávía 4:4 (1:1). üszóink egy kivételével minden számban győz­l A Totó-nyeremény alapja az elmúlt héten is meghaladta a 2,000.000 forintot! 12 találat nem volt. 11 találat = 28.945.— Ft 10 találat = 2.200.— Ft 9 találat = 352.50 Ft Tolózzék! Nyerhet! Magyarország női tőrvM csapata világbajnokságot nyert Magyarország—Franciaország 8:8 (találatarány 50:45). MAI SPORTMŰSOR LABDARUGAS Ma délután 4 órakor á Bástva­Kupa mérkőzések keretében ját­szák le a Pedagógus—Vegyesipar labdarugó mérkőzést a Bástya-pá­lyán. Játékvezető Vörös B. SZOMBATI SPORTMŰSOR: ' LABDARUGAS Haladás-pálya: háromnegyed 1­kor Honvéd—Spartacus tartalék­bajnoki, vezeti Rácz Gy. (Vörös B.-Ungi). Fél 3-kor Honvéd­Spartacus megyei bajnoki, vezeti Molnár J. (Jurka—Füzesi). Bástya-pálya: fél 3-kor Építők­Bástya megvei bajnoki. Kasza (Vadász—Ökrös). Ady té": 3 órakor Vasas—Hala­dás tartalékbajnoki. Nagy J. (Tóth J.); A jugoszláv vízilabda B-váloga­tott győzelme Splitben szerdán késő este ke­rült sor a Jugoszlávia B—Magyar­ország B vízilabda válogatott visz­szavágó mérkőzésre. A találkozó a jugoszláv csapat győzelmével végződött. Jugoszlávia B—Magyarország B 5:4 (3:2). Négyezer néző, vezette: Bau­wens (belga). A sportfogadási osztály közli, hogy az október 16-1. 42-lk foga­dási hét tippszeivényér'öl a 9. szá­mú Iszkra Zillna—Slovan Bratis­lava és a 10. számú Ruda Hvez­da—Uda csehszlovák bajnoki mér­kőzéseket törölte. Helyettük az el­ső két pótmérkőzés: 'a 13. számú Váci Bástya—Soproni Törekvés és a 14. számú Tatabányai Bányász­Várpalotai Bányász számít a lő­mérközések sorába. OELMAGYARORSZAO • Magvar Dolgozók Pártja csongrádmegvei napilapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: az MDP Csongrád­megvei Bizottsága Szerkesztőség: Síeeed. Lenin n. 11. Telefon: 85—35 és 40—80 Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér S. Telefon: 31 — 16. és 35—00. Teriesztik: a megyei Postahiva­tal HlrlaDOsztálva és a hfrlaokéa­besltfl oostahivatalok Előfizetés: postahivataloknál éa kézbesítőknél. Havi előfizetési dll II lorlnt Szegedi Nvcmda Vállalat .Felelős- MittSi. YInczs György

Next

/
Oldalképek
Tartalom