Délmagyarország, 1943. szeptember (19. évfolyam, 197-221. szám)

1943-09-12 / 206. szám

Az eggcteml tanács cHHertcszttsehel tesz a kultuszminiszternek az egyetem fejlesztésére (A Délmagyarország munkatársá­tól) A Horthy Miklós-tudomány­egyetemen — mint jelentettük — szeptember 22-én megkezdődik a •tanév. Dr. Kramár Jenő ezévi rektor, dr. Rávay 'Famás oivos­kari, dr. B a r t u c z Lajos termé­szettudományi és dr Bognár Ce­cil bolcsészetkari dékánokkal meg­beszélést tartott, amelynek eredmé­nyeként a szombati nap folyamán kibocsátották a meghívókat az egyetem ünnepélyes megnyitására, amely szeptember 22-én, szerdán Ütsz a központi egyetem aulájában. 'Az évnyitó ünnepélyt istentiszte­let előzi meg a fogadalmi templom­ban, a református, evangélikus, gö­rőgkatolikus és görögkeleti magyar kápolnában, valamint a görögkeleti -zerb templomban egyidőben, dél­előtt 10 órakor, a különböző feleke­zetű hallgatók számára. 'A délelőtt fél 12 órakor kezdődő jévnyitó ünnepélyen a Magyar Hi­szekegy eléneklése után dr. Fröh­i c h Pál lelépő rektor beszámol az e'rault tanévről, majd dr. Kramár 'Jenő ezidei rektor tartja meg szék­foglalóját. Utána az Egyetemi Énekkar elénekli a Himnuszt és ez­zel végződik az ünnepély, amelyre meghívót kaptak a város és a ható­ságok képviselői. 'Az egyetem képviseletében a kis­fanács, azaz a rektor és a dékánok bemutatkozó és tisztelgő látogatást tesznek dr. Szinyei-Mersc ílenó kultuszminiszternél is ennek n látogatásnak az időpontját azon­ban szeptember utolsó napjaira ha­lasztották, mert a miniszter a jövő Erdélybe utazik'. fA kistanács a tisz te!gő látogatás alkalmát felhasz nálja arra is, hogy a miniszterrel, nunt a Horthy Miklós-tudomány­egyetem legfőbb patrónusával az egyetem fejlesztésével kapcsolatos kezdéseket megtárgyalja, előterjesz­téseket tegyen és kikérje a minisz­ter támogató jóindulatát az egye­tem célkitűzéseihez. Az egyes karokon különben már megtörténtek a felvételek. A termé­szettudományi karon a rendes hall­gatók száma 39, az ujrendszerii gyógyszertani szakon 24, a régi rendszerűn pedig 4 hallgatót vettek fel. Feltételesen felvettek a termé­szettudományi karon 12 hallgatót, az uj rendszerű gyógyszertanszakra 7-et, a régi rendszerűre 2-őt, rend­kívüli hallgatónak 2-őt, később döntenek 2 hallgató felvétele ügyé­ben. Az orvosi karon felvett hallgatók száma 100, ebből rendes hallgató 67, rendkívüli 1, feltételesen 28, lél­számfelelti 4. Magasabb évfolya mokba felvettek 2 rendes hallgatót, 10 et pedig feltételesen. A régi rendszerű gyógyszertan­szakra felvettek 4 rendes és 9 fel­tételes hallgatót, az ujrendszerüre 3 rendes és 9 feltételeset, ezenkívül 2 gyógyszerész doktorandust. 'A bölcsészeti karon az idén fel­tűnő pangás mutatkozik, amennyi­ben a 80 helyre mindössze 42 hall gatót vettek csak fel. Ebből 21 fel téieJes. Egyedül ezen a karon hoz­ták nyilvánosságra az elutasítottak számát, amely 17-et tesz ki, össze­liéten hosszabb hivatalos körútra sen tehát 59-en jelentkeztek. Szeged javaslata az országos tüzelőellátási értekezlet előtt Pálfy polgármester a Szeged részére kiutalt fakontingens felemelését kérte ^ (X Délmagyarország munkatársa-1 reszortminiszterek és államtitká­tól) Mint már jelentettük, Szeged |rok. Jelenvolt dr. Szász Lajos yáiosát dr. Pálfy József polgár- közélemezési, Bornemisza Géza wffelyet dr."PáITy polgármester ter­jesztett elő nagy figyelem közepet­te, a tüzelőmizériák egyik oka, hogy a fakitermelők szempontjából nem kedvező a mostani árak, mert a magas napszámok miatt a mai árakon nem kifizetődő a termelés és a szállítás. Ha itt valami korrek­ciót lehetne keresztülvinni, köny­nyebb lenne a tűzifa beszerzése és ba a fogyasztó magasabb árat is volna kénytelen fizetni, de legalább hozzájuthatna a szükségletének fe­dezésére elegendő tüzelőmennyiség­hez, mig így rosszabb helyzetben van, mert sokat feketén vásárolnak és ha a hatóság meg is torol min­den tudomására jutott esetet, a fá­val lánckereskedelmet folytatók egyrészének cselekménye rejtve marad. A zavarok másik oka a szegedi polgármester szerint, hogy a kiuta­lások késedelmesen történnek, ezál­tal torlódás keletkezik -a szállítá­soknál. További okként hozta fel a polgármester azt, hogy a folyók, igy elsősorban a Tisza túlságosan alacsony vízállása miatt a viziuton való szállítás nem lehetséges, pedig ez jelentékeny mértékben teher­mentesítené az amúgy is erősen igénybevett vasúthálózatot. mester és dr. Katona István ta­nácsnok képviselte az országos tüzi­faellátási kongresszuson, amelyet a belügyminisztérium nagy tanács­kozótermében tartottak meg az or­szág törvényhatóságai képviselőinek Levonásával. Az értekezleten vitéz Keresz­Íés-Fischer Ferenc belügymi­niszter elnökölt és a kormány ré­széről résztvettek azon az összes Belvárosi Mozi Vasárnap—l\étfőn a francia filmgyártás reprezentáns filmjét: A négyarai asszony nagyszabású társadalmi dráma, A főszerepben: Francoise Rosay a francia színművészet nagy asszonya. HiradM Köznap 4. 6, 8,.­vasárnap léi 3. 4. 6 és 8 órakor. iparügyi, Zsindely Ferenc ke­reskedelmi és báró Bánffy Dá­niel földmüvelésügyi miniszter. A törvényhatóságok kiküldöttei rész­letesen ismertették a délelőtt 10 órá­tól délután 4 óráig tartó értkezleten kívánságaikat és észrevételeiket, amelyek sorában különös figyelmet keltett Szeged városának előterjesz­tése, amely nemcsak a város hely­zetét vázolta, rámutatott azokra az áhalános, országos jelenségekre, amelyek kiküszöbölésével az általá­nos rendezést a siker reményében lehetne megvalósítani. A szeoedi memorandum szerint. korzóban ftla fél 3—4-6 es 8-kor A POMPÁS SVÉD REVÜ­,VÍGJÁTÉK! PAZAR MUZSIKA ÉS TÁNC! 3 ÚRAS KACAGÉS1 Párduc hisasszonií DÉCM7CGY'A"RORSZAG VASARNAP, 1943 szeptember 12. 3 Szeged tüzelőszükséglclének biz­tosítására a polgármester részletes adatokkal bizonyította, bogy a negyvenezer önálló háztartást je­lentő száznegyvenezer főnyi szegedi lakosságnak nem elegendő a meg­állapított 5000 vagonos kontingens, ezért kérte, bogy azt legalább 5ÍH) vagonnal emeljék fel. A szállítások­ban mutatkozó torlódások és kiesé­sek elháritását is kérte a polgár­mester, aki írásban is átnyújtotta előterjesztését a belügyminiszter­nek. Dr. Pálfy József polgármester az értekezletről hazaérkezve a Délmagyarország munkatársa előtt kijelentette, hogy benyomása sze­rint minden remény megvan arra, bogy Szeged város közönségének a kontingens felemelésére és a kiuta­lások tempójának gyorsítására vo­natkozó kérése a legrövideb |időu belül kedvező elintézést nyer Dr. Katona István tanácsnok s» szombati napot még Budapesten töl­tötte, ahol több hivatalos ügyet in­tézett Igy eljárt a közellátásügyi minisztériumban a sertésállomány takarmányszükségletének biztosítá­sa erdekében is. Nlniszterkffzl bizottság szcmlCfc a szegedi raprlhatcrmő területeken Ggors segítséget kertek a ggengc termes miatt nehéz ttcitjzeihe keron termelőn (A Délmagyarország munkatársá­tól) A fűszerpaprika termüterüle. likét minden évben a földművelés­ügyi minisztérium illetékes ügyosz­csztályának vezetője, a paprikater­melő szövetség, a vegykisérleti ál­lomás főigazgatója és a beváltó szö­vetkezet igazgatója szokták meg­szemlélni. Erre a bejárásra tájéko­zódás és a helyzet megismerése szempontjából nagy szükség van.. Az 1943-as évben a fűszerpaprika kjültetése után igen kedvező me­derben indult meg a fejlődés és jó termésre volt kilátás. Szerencsét­lenségre közbejött mintegy 8 hetes aszály. A csapadék hiánya folytán é? a hihetetlen mérvű forróság kö­vetkeztében a remények mind ke­servesebb csalódásra váltak ugy a fűszerpaprika mennyisége, mint minősége szempontjából. A terme­lők és az érdekeltek hiába lesték, várták az annyira szükséges és jó­tékony esőt A nagyon megrosszabodott ter­méskilátások következtében M a­gvarv Kossá Aladár m. kir. gazdasági tanácsos, a szegedi fü­szerpapi ikalermelők" szövetsége mi­niszter: biztosa és Szanyi István kir. főigazgató, a vegykisérleti ál­lomás igazgatója szükségét látták annak, hogy még a fűszerpaprika szüretelése előtt azoknak a minisz­tériumoknak osztályvezető főtiszt­viselőit, akik illetékes tényezők a fűszerpaprikára vonatkozó minden­nemű rendelkezés és igy a beváltási ár megállapítása tekintetében, le­b ívják Szegedre. Szeptember 7-én a földművelés­ügyi minisztérium részéről vitéz dr. A n t a 1 f y Sándor miniszteri ta­nácsos, a közellátásügyi miniszté­rium részéről tytéz dr. V é g h Pál miniszteri tanácsos és dr. Elmer Gyula miniszteri osztálytanácsos, a pénzügyminisztérium részéről dr. Szilass Gyula miniszteri titkár, a paprikaközpont részéről pedig Gergely István m. kir. kereske­delmi főtanácsos, ügyvezető igaz­gató éikeztek Szegedre. Ez a mi­i iszterközi kiküldött bizottság Sza­nyi István kisérletügyi kir. főigaz­gaté», Magyari Kossá Aladár minisz­teri biztos és D a n k Viktor cégi e­SZÉCHÉNYI MOZI TELEFON t 26-33 Ma és mindennao! A tegnapi bemutatón kirobbanó nagy sikert aratott legújabb matyar tilmünk! FEKETE HAJNAL A mély emberi érzések csodálatos filmje. Szereposztás: A szenvedés és kétségek között verendő művész: . NAGY ISTVÁN Az Cszinte szeretetben megtisztult dénmn: LUKACS MARGIT A törékeny asszony és léha táncosnő kettős szerepében: GOLL BEA Kisérö műsor: HIRADO ElőadásoK kezdete 4. 6, 8, vasUnap 161 3, 4. 6. 8 éraka*

Next

/
Oldalképek
Tartalom