Szeged, 1922. január (3. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-25 / 20. szám

SSB 81D Szász Zoltáa ügye. BUDAPEST, Jiruár 24. A .Vir­radat" irja: Mint ismeretes, az ügyészség Ugatás büntette cimér. bűnvádi eljárást indított Szász Zol­tán u6 ellen, aki la zeneakadémiá­ban nagy közönség Jelenlétében sza­bad előadást tartott és ez alkalom­mal a zsidóüldözésről is említést •ett. Az ügyészség vádiratot adott be Szász Zoltán ellen^de a büntető törvényszék vádtanácsa a benyújtott kifogások tárgyalása alkalmával nem helyezte vád alá Szász Zoltánt, kanem a perben vizsgálatot rendelt el. Dr. Bubics Jenő büntetőtörvény­széki vizsgálóbíró sok uj tanút hall­gatott ki, akik valamennyien vé­gighallgatták Szász Zoltán szabad­előadását és egyértelműen ugy val­lottak, hogy semmiféle oly kijelen­tést Szász Zoltán nem használt, amely alkalmas lenne az izgatás tényének megállapítására. Az uj bi­zonyítási anyag befejezése után az iratok visszakerülnek a vádtanács­hoz, ahol a kitűzendő tárgyaláson döntek majd az ügyészség vádira­táról. Csak zárt helyen tarthatók népgyűlések. BUDAPEST, január 24. M. T. I. Klebelsberg Kunó belügyminiszter a gyülekezési jog szabályozásáról alkotott kormányrendelet végrehaj­tása céljából körrendeletet intézett valamennyi vármegye alispánjához, az államrendőrség kerületi főkapi­tányaihoz és a budapesti főkapitány­hoz. A rendelet szerint politikai jellegű vagy általábavéve minden egyéb népgyűlést csakis zárt vagy bekerített helyen a rendőrhatóság előzetes engedélye alapján lehet tar­tani. Felvonulások, körmenet stb. tartasa ezentúl is tilos. Lloyd George Génuába négy. LONDON, január 24. M. T. I. (Reuter.) Lloyd George még ma sem kapta meg Poincaré jegyzéket a cannesi és a génuai konferencia ügyében. Azt várják, hogy a jegyzék lulnsp megérkezik, nagyon való­színű azonban, hogy a génuai kon­ferencián Lloyd George és Poincaré találkoznak. Ha Genuába megy l.loyd George, kénytelen lesz a pirlamenti tanácskozások alatt hosszú uteig távol lenni, éppen ezért távol­letet nem akarja meghosszabbítani, mindamellett lehetséges, hogy Poin­caré és lord Curson is újólag talál­kozni fognak. Anglia nem ismeri el a görög királyt. BÉCS, január 24. Athéni jelentés szerint LindUy uj angol kövit anél­kül foglalta el helyét, hogy hivaia los kihallgatáson jelent volr.a meg Konstantin királynál. Csupán a kül­ügyminisztériumban jelent meg. ahol átadta az angol külügvi állam­titkár hivatalos értesítését. Ez a tény mutatja, hogy Anglia még most sem hajlandó elismerni Konstantin kt­ralvt. Elemi Iskolát sürnet a taMgye­lüstg a Családi Otthon triepftn SZEGED, január 24. 0 ,XJ. ^ tudósiünktót) A Családi Otthon területén a leg utolsó kimutatás szerint 118 tan­köteles gyermek van. Ezek a gye­rekek több mint három kilométer távolságból a csongrádi és rókusi elemi iskolákba kénytelenek bejárni, mert sem az állam, sem a város nem gondoskodott a Családi Oithon telepén elemi iskola felállításáról. Egy miniszteri rendelet értelmében a szülő, abban az esetben, ha há rom és fél kilométer távolságon tul lakik a legközelebbi iskolától, nem köteles gyermekét iskolába járatni. Rendeletsterüleg azonban a város az állammal egyetértóleg köteles volna a Jelzett telepen iskolát állí­tani. Ezzel szemben ugy a szülök r.ek, mint a tanfelügyelöségnek több­szöri kérése dacára a város nem gondoskodott az iskola felállításáról. A tanfelügyelőség most ismét ke­zébe vette a Családi Otthon tankö teleseinek az ügyét és mindent el­követ, hogy szeptember előtt, sőt ha csak lehet, már a jövő hónap­ban megnyílhasson a Családi Otthon iskolája. Ha a szülőkre nézve im­perativ természetű az iskoláztatási törvény, ugy a városnak is elő kell mozdítani azt, hogy a szülök e tör­vénynek eleget tehessenek. A tan­felügyelőség értesítése szerint ta­vaszra, még a most redukált szám­ban bejáró tanulók is elmaradhat­nak, mert a . tavaszi esőzések, miatt egyrészt lehetetlen a városba való bej írás, másrészt pedig a ta­nulók a hiányos ruházkodás és rossz táplálkozás következtében jár­ványos betegségekbe esnek. Az iskola felállításával kapcsolat­ban a tanfelügyelőség lépéseket tett egy kisdedóvó felállítása iránt is és mar meg is jelölte azokat a helyi­ségeket a Családi-Otthon telepén, amelyeket az iskola és óvóda cél­jaira megfelelnének. Láthatatlan kéz ZENE Tőzsde. Bndapettl lárátrtolyimok: Napoleon 2675—2725. font 3000—3060, dollár 710 720. fr. frank 5875—5j"25, lengyel márka 20-21. márka343—355. üra 2975-30 25 osztrák korona 7—8, rubel 64—65, lei 5M5—5 55, szokol 14—14-10. dinár 9.5-935. svájci frank 138*5-139 5, bécsi kifizetés 6*5—7 5. ZÜK1JH, január 24. (Nyitás) Berlin 245, New>ork 515, Milano 22-40, Buka­rest . Budipest 074. Varsó 15. Prága 9 90. Becs 15. osztr. bélyegzett 8. Zág­ráb 17©. 13-33 a „Szeged" telefonszáma A Temmer-Oraaágh Baranyai trió ma este tartja egyeden hang vei se nyét a Kass-szálló nagytermében fel 8 órakor. A fiatal művészek a hangverseny után svájci hangverseny­körutra indulnak, ahová a zeneaka­démia ajánlatára a kultuszkormány küldötte ki őket egy propaganda­akcióval kapcsolatban. A mai kon­cert intim és nivós estnek Ígérkezik 1. I9T2 25. Kedd: A negyvenévesmsenj,szinmü A 36 bzerda: A MgyrenáTea imnj, szinmü, A 36. Csütönök: A nevülal berMlr. vig opera. A. 37. Péntek: Sserenosetáno, operett. Szombat: A SZCTUUI berMly. B. 37. Vasárnap: délután A bajau, operett. — Vasárnap este: LUltmfl. énekes vígjáték. Vltésl ssék grandiózus hang­versenye február 5-én délelőtt fél 11 órakor Zadravecz István tábori püs­pök, Bazilldesz Mária operaénekesnő, Mambriny Gyula hegedűművész és a szegedi filharmonikus zenekar közreműködésével. Jegyek a Belvá­rosi mozi elővételi pénztáránál. Filharmonikusok 3 Ik bérié i hangversenye csütörtökön és vasár­nap. Műsoron Weber, Haydn, Sibe• lins és Lalty zenekari müvei. Jegyek 10—50 koronáig a Belvárosi-mozij elővételi pénztáránál. SMftMrflk: Dr. SZIUttY CÁSAR 4* VEMCS ERIM). A usrkcutésérl falt lói: Or. S2ILASSY CASAR. LiptulaJSonoi: „SZE9ED" lapklidfoilklat r.-t Asztaltüzhelyek díszesek, valamint fehér fayencela­pokkal kirakottak is készen kaphatók Kónya György épület- és mülakatosnál Felsövaros. Szent László-u. 7. 1031 Telefon 308 Friss lövésO nyulak legolcsóbban kapható Glöck Lipót esemege üzletében. 1922. évre Kincses Kalendárium Hölgyek Naptára Mikszáth Almanach kapható ENDRÉNYI IMRE könyvkereskedésében. Kelemen-utca 7. FUTURA kirendeltsége Szeged, Tisza Lajos-kőrút 43. Telefan 7-95. szám 127S OEszünk mindenféle terményt, rozsot,búzát, gyapjút stb. Raktáron tartank legolcsóbb napi árakon mindenféle mezőgazdasági gépet és eszközt. Olcsó TŰZIFA! 210 bor. Irltz Béla és Társa elsőrendű AIA Ir^r mé,erniá'M v>fe'---! kemény tűzifa APRÍTVA öIV . hazaszállítva —== Teljesen száraz, fatelepén, .Vásárhelyfsugárút 16 — 20 34 Telefon 4-49. Hirdetőknek a legolcsóbb, leg­jobb és legered­:-: ményesebb >: hirdetési alkalom, ha abban az ujság­,ban hirdetnek, ame­lyik olyan időben jelenik meg, amikor egyetlen más lap sem kerül a közön­ség kezébe, tehát mindeíilii elolvassa Szegeden Int napi­, lap jelenik meg reg­gel és a kora dél­utáni órákban, késfi délután azonban oti IJJ, még pedig a SZEGED, mely a szerencsés megjele­nési idejénél fogva Szeged városának legolvasottabb is a, legkedveltebb napilapja Hl Kidobja a pénzét, ha hirdetése elvész a lapok tömkele­gében, ellenben jó befektetést csinál, ha ugy hirdet, hogy hirdetése ntat is talál a fogyasztó :-: közönséghez, x Hirdessen a alSZEQED"-benü Kiadóhivatal: Kölcsey-utca 6., (Próféta-szálló). Telefon 13—33. szám. Nyomatott hiKÍreii>i li-.re hírlapkiadó- es nyomdavallalatanal

Next

/
Oldalképek
Tartalom