Délmagyarország, 1977. január (67. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-01 / 1. szám

üléej Könyvtár ábó/törölve 67. évfolyam !o szám 1977. Január fM szombat Arat f forint Dolgos évek határán A z utóbbi hetekben csak üggyel-bajjal lehetett szóval érni a gazdasági vezetőket és az üz?mi párttitká­rokat. Nem csoda, hiszen osztottak és- szoroztak, mérleget és leltárt készítettek az 1976-os esztendőről. Ha ezek a feszültségekkel teli, fáradhatatlan emberek csupán a szocialista építőmunka nagyszerűségét szándékoznának bi­zonyítani, elég könnyű lenne a dolguk. Egy tüzetes és ösz­Bzesített eredménylista összeállításával Csongrád megyében is olyan megkapó kép tárulna a lakosság elé, hogy az akár önteltségre is okot adhatna. Csakhogy valószínűleg a kom­munisták tudják a legjobban, hogy az ilyesminek igen sú-, lyos következményei lehetnek. S különben is nem rég, de­cember elsején állapította meg a párt Központi Bizottsága: határozottan a kijelölt irányba haladunk, szerényen, de emelkedik az életszínvonal, noha a világgazdaság kedve­zőtlen folyamatainak hatására, valamint a szélsőséges idő­járás következtében az 1976-os évre kitűzött feladatokat nem tudtuk minden pontjában teljesíteni. S ha a párt ker­telés nélkül, nyíltan beszél ezekről az életbe vágó kérdé­sekről, fik kor természetesen komolyan kell vennünk. Ta­pasztalható ugyanis egy furcsa jelenség: évekkel ezelőtt sokan az életkörülmények javulását nem akarták elhinni, most meg esetleg ugyanazok kacsintanak a figyelmeztető szóra, mondván, hogy „nincs itt semmi baj, csak ijesztge­tik a népet". Minden azon múlik, meg tudjuk-e értetni egymással, milyen rengeteg dolgunk lesz az új esztendőben is. Magától értetődik, nem szabad elhallgatnunk azt, amit rendesen megcsináltunk, hiszen ez képességeink és erőink lebecsülése lenne, s különben is, „sikerélményre" mindig szükségünk van a további lendülethez. A most múló esztendőben föl­épült az országban, egész sor üzem, iskola, üzínház; átadtak a lakosságnak 85 ezer lakást; 20 ezer kisgyerek.részére.óvo­dát, 3900-nak pedig bölcsődét emeltünk; Csongrád megyé­ben elkészült 4500 helyett 5 ezer lakás; megkezdte termelé­sét az új szalámigyár; a napokban adták át a forgalomnak a felújított Kossuth Lajos sugárutat; Csongrádon szakkö- ' zépiskola, Makón kollégium és 12 tanterem épült stb. A pontos jegyzék csak a mi szűkebb hazánkban is o'dálakat' igényélne, aki azonban nem közömbös a fejlődés iránt, az tárgymutató nélkül is megjegyzi magának a megye, a vá­ros változásának fölemelő tényeit. S amit létrehoztunk ésZ­szél és izomerővel, annak értókét meghatványozza, hogy a korábbi időszaknál fáradságosabb munkát kellett beleölni a megvalósult tervekbe, továbbá hogy a kisebb-nagyobb dol­gozó közösségek fegyelmezetten, sőt olykor áldozatkészség­gel álltak helyt. Az emberek"— jól esik erről beszélni — kezdik megérteni, hogy a nagyobb jövedelem, a színvona­lasabb megélhetés nem a kormány jószándékától-függ csu­pán, hanem attól is, hogy nem akarják becsapni önma­gukat, s egyetértéssel, közös akarattal látnak hozzá a vezető szervek döntéseinek végrehajtásához. Akadékoskodással, minden nemes ügv cinikus klgúnyolásával, húzódozással és sültga'amb-válással egy lépéssel sem jutunk előre, sőt fe­nyeget az a veszély is, hogy kihasználatlanul hagvjuk le­hetőségeinket. Ez pedig menthetetlenül anyagi helyzetünk romlását vonná maga után. A közboldogulást csak a szo­cialista közönség tagjai segíthetik elő azzal, hogy ki-ki sa­játos részt vállal a népgazdaság gondjaiból. Hogy mik ezek a gondok? Az egész országét — leg­alábbis nagv vonalakban — igen sokan ismerik már a jó­váhagyott 1977-es évi népgazdasági tervből. Nyilván nem a 6—6 5 száza'ékos nemzetijövedelem-növelésért kell az egyes embernek fe'elősséget vállalnia. Sokkal inkább a tökélete­sebb munkáért. Muszáj mindig mindenütt kifogástalan ter­mékeket előállítani (mert csak ezek adhatók el), muszáj takarékoskodni, korszerűsíteni, feltárni a tartalékokat, job­ban megszervezni a munkát, csökkenteni a költségeket, nö­velni, szüntelenül növelni a munka termelékenységét. Ezek persze milliószor hallott állandó követelmények, s már alighanem a tízéves gyerekek is fejből tudják. De a tenni­valók ismerete még édeskevés a boldoguláshoz. Azt lenne jó elérnünk, hogy a magunk műhelyében, a kísérleti szo­bában, az ügyintéző irodában idén gyakrabban gondoljunk rá: csak a magunk ereiéből juthatunk előbbre. Ha azt mondjuk, „e'őre a tervek teljesítéséért", aligha érünk vele va'amit. Mihelyt azonban rászólunk magunkra, hogy sem­miképpen se adjunk ki selejtes munkát, hamis jelentést, el­nagyolt tanu'mányt a kezünkből, továbbá hasznos munká­val töltsük el az egész munkanapot, sőt a szerszámot se te­gyük tönkre, „mert az úgyis az államé", máris hozzájárul­tunk az 1977. évi népgazdasági terv sikeréhez. S az ilyen­fajta magatartáshoz, felelősséghez nincs okvetlenül szükség politikai meggyőzésre, mélyreható elméleti bizonyításra, csupán józan belátás és tisztesség kell hozzá. A nagy tervekből (közölték a lapok) világosan kitűnik, hogy a következő tizenkét hónapban is keményen kell heíytállnunk, ha az V. ötéves tervet időarányosan teljesíteni akarjuk. A kormányzati szervek dolga, hogy — figyelve az ország népének erőfeszítéseit — különféle sza­bályzókkal, rendeletekkel, ösztönzőkkel segítsenek ott, ahol kell. A Csongrád megyei és a szegedi vezetőktől azt várja mindenki, hogy érvényt szerezzenek a megyei pártbizottság december 19-én közzé tett állásfoglalásának. És a különféle munkahelyek párttitkárai, gazdasági vezetői mit tehetnek? Ök már egészen közel tudnak menni a termelés első vona­lában dolgozó emberekhez, s velük részletkérdésekben is szót értve, a közvetlen tennivalók megbeszélésével, a sze­mélyes kapcsolatok erősítése révén, esetleg az eddiginél több jó szóval és megértéssel akár a legnagyobb nehézsé­geket is legyőzhetik, - • > Előkészületek nagyáruház építéséhez Igazgató tanács alakult Háta mögött hagyja a Ká­rász utca üzletsorát, bal ke­ze felől elmarad az egyetem központi épülete, máris a nagyvárosi méretű, sétálóut­cás, kirakatokkal „bélelt" üz­letközpontban találja magát az ember. Nem járja már le térdig a lábát az elképzelt ruhaanyagért, télikabátért, hiszen a méteráruosztály meg a konfekciórészleg kínálata bőséges. Nem bosszankodik, hogy tehertaxi után kell sza­ladgálnia, hiszen az áruház a megadott időre hazaszállít­tatja a — többféle nagyság­ban kapható! — villany­bojlert. És nem kell a város egyik végéből a másikba bu­szozni tapétáért, meg a hoz­závaló ragasztóért, ugyanis egyhelyen beszerezhetők. Ahol pedig az új szőnyeget! árulják, hozzáillő lámpát is 1 kínálnak. «j Álmodozás? öt éve még az lett volna. Ám a vásárlói igények jövőt mutató órájá­ban már megmozdultak a fogaskerekek: megkezdődtek Szeged — és a vidék legna­gyobb — áruházának építési előkészületei. Az előzményeket ismerik a város lakói: a Belkereskedel­mi Minisztérium, a városi ta­nács végrehajtó bizottsága és a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa közös pá­lyázatot hirdetett a szegedi nagyáruház tervezésére. A győztes pályamű, Iványi László, Porhsár János, W. dr. Arató Anna és Horváth László terve a- Jókai utca — Dugonics tér — Lenin körút határolta tömbben olyan nagyvonalú javaslatot kínált, amely a városfejlesztési el­képzelésekhez és a városkép­hez is illik. Szerves folyta­tása a Kárász utcai üzlet­sornak, s fedett sétaútjával összeköttetést teremt a Hon­véd tér felé is. A BUVAVJ tervezőinek elképzelése kö­zélebb áll már a megvalósu­láshoz, mint azt a pályázat eredményhirdetésekor gon­dolni lehetett. Tavaly ta­vasszal ugyanis még bizony­talan volt, előteremthető-e az V. ötéves tervben az a körülbelül 200 millió forint, amibe az áruház kerül. Azóta állami támogatással biztosították a szükséges pénzt, s megkezdődhetett a terület-előkészítés az áruház helyén álló házak bontásá­val. Közben a Komplett Ru­házati Vállalat, a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat és az ÁFÉSZ, valamint a tanács kereskedelmi osztá­lyának vezetői közös igazga­tói tanácsot alakítottak, s havonta ellenőrzik, hogyan haladnak az előkészületek. A győztes terv átdolgozott vál­tozatának már készül az ala­pozást részletező tervdoku­mentációja, hogy az első ütemben lebontott házak he­lyén a DÉLÉP 1977 első ne­gyedévében elfoglalhassa a munkaterületet, s megkezd­hesse az alapozást. A tömbrekonstrukció első „felvonásához" — az áruház és néhány kisebb üzlet együttesének 1979-re terve­zett megépüléséhez — al­kalmazkodva . nemrégiben a Dugonics tér és környéké­nek közlekedési rendjére is születtek tervek. A legjobb­nak ítélt javaslatok nemcsak a Jókai utcai nagyáruház gyalogos- és teherforgalmá­val, hanem a Dáni utcai (Kis-Dugonics téri), majdani Domus-áruház megközelít­hetőségével is számoltak. Mert úgy hírlik, 1977-ben már nemcsak a nagyáruház „órája" jár majd. A város — ma még aggasztó — bú­torellátását javító Domus időmérő szerkezetén is meg­mozdulnak jövőre a mutatók. Őt világrészein, 1977-b&ni Ötvenöt magyar árubemnlatö Magyarország hivatalos, 1977. évi külföl­di kiállításainak programja szerint 55 ma­gyar bemutatót rendez külföldön a HUNG­EXPO. 20—23-at a szocialista és a fejlett tőkés országokban tartanak, 15-öt. pedig a fejlődő tengerentúli országokban. A külke­reskedelmi vállalatok igényeinek, kívánsá­gánrk megfelelően, 10—15 lesz közülük szakágazati kiállítás. A HUNGEXPO az ország külkereskedel­mi céljainak megfelelően a magyar gép­és műszeripar korszerű termékeit előrelát­hatóan 41, az élelmiszeriparét több mint 20, a könnyűiparét legalább 15 külföldi vá­sáron. szakkiállításon mutatja be,, és a korábbinál több lehetőséget adnak vegy­iparunk új készítményeinek felvonultatá­sára is. A magyar áruk kiállításain termé­szetesen a termékek a főszereplők, de ezek mellett sok dokumentációs anyag is helyet kap, ami áttekintést nyújt a látogatóknak Magyarország, a magyar nép életéről. A kiállításokhoz kapcsolódó szakmai rendez­vényekkel jelentősen bővítik az érdeklődők tájékoztatását, hozzájárulnak a két- és sok­oldalú kooperációs és más gazdasági kap­csolatok kiterjesztéséhez is. Az öt világré­szen sorra kerülő 1977. évi magyar bemu­tatókon mintegy 2.70 vagon árut és egyéb kiállítási anyagot vonultatnak fel, s várha­tóan — akárcsak az előző években — csak­nem 15 millió látogató ismeri meg a ma­gyar kínálatot és kap tájékoztatást Ma­gyarországra CsilEag­szerfi hagyomány Néprajzkutatók mondhat­nák csak meg, milyen forrás­ból táplálkoznak öseinctől 'örökölt, ünnepi szokásaink. Szociológusok adhatnának arra választ, hogyan alakul­nak ki a városi életmód míjdan hagyománnyá váló kísérőjelenségei. Az a látvá­nyos, lakótelepi újévi kö­szöntő például, amely Tarján lakót között terjedt el. Szil­veszter éjszakáján csillag­szórók villognak a nyílott ablakokban, köszöntve a szomszédot, a szemben levő ház családjait; boldogságot, legalább egy évre elegen­dőt kívánva a város min­den polgárának. A csillagszórás pár másod­percnyi varázsát őrzi e kép is — csakhogy itt valamivel nagyobb szikrák pattannak. Az óév utolsó napjaiban sziporkázó fények húztak csíkot az épülő tízemeletes ház tetejétől a földig. A h-.­geiztés szikrái bevilágítják a környéket. Köszöntőjéül az líi esztendőnek, ékes-fényes a.Cndék ez az építőktől. És kiséiőjelensége az átalakuló i árosképnek. Így is születhet hagyomány. -Somogyi Károlyné felvétető i I r >

Next

/
Oldalképek
Tartalom