Délmagyarország, 1916. március (5. évfolyam, 51-76. szám)

1916-03-01 / 51. szám

Szerkesztőség Kárász-utca 9. Telefonszám: 305. Egyes szám ára 10 fillér. ELŐFIZETÉSI AR SZEGEDEN egész évre . K 24*— félévre . . K 12 — negyedévre K 6'— egyhónapra K 2*— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K28 — félévre . . K 14.— negyedévre K 7-— egyhónapra K 2 40 Kiadóhivatal Kárász-utca 9. Telefonszám: 81. Egyes szám ára 10 fillér. Szeged, 1916. V. évfolyam 51. szám. Szerda, március 1. SAJTÓIIAD!SZÁLLÁS: A besszarábiai határ mentén az orosz katonaság és rendőr, ség erős tevékenységet fejt ki. A lakosság kö­zül a gyanúsnak látszó egyéneket az ország belsejébe viszik, ami óriási nyugtalanságot kelt. A központi hatalmak ujabb offenzivájá­tól félnek. ROTTERDAM: Angliában az összes szabadságolt katonákat sürgősen behívták. A nőtlen újoncok behívása a közeli napokban vúrhatp. ZÜRICH: Lyoni jelentés szerint a vd­rosbu folytonosan ujabb kórházvonatok ét­keznek, amelyek zsúfolva vannak sebesültek­kel. A város déli része tele van menekültek­kel, akik Verdun környékéről jöttek. BERLIN: A Lokulanzeiger kiilönböiö jelentéseket közöl, amelyek szerint Angliá­nak békeajárdatokat htt volna Németország és a békeközvetitők már útnak is indultak volna. Illetékes helyről ezeket a híresztelé­seket határozottan megcáfolják. BELGRÁD: Február 14-én Gorn-Milo­vácban a szerb kiküldöttek első ülésüket tar­tották (i monarchia uralma alatt. A meghódí­tott terület száznál több képviselője jött ez alkalommal össze. Raumann ezredes elnök kifejtette azt a programot, amelyei a közel jövőben Szerbia kulturális fejlődésére kitiiz­tiink. A kiküldöttek bizalmukat fejezték ki a program hallatára, majd a községi elöljárók letették a hivatalos fogadalmat. Makarja ar­chomondratta felköszöntöt mondott őfelsé­gére. BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: A legutóbbi napokban Joffrenak egy január hó érői dátum,ozott titkos parancsa került kézbe, amely .elitéli a csapatok eddigi tétlen. ségét. Kifejti, hogy a csapatparancsnokok mindent kövessenek el, hogy a német helyi j támadások sikert ne érhessenek el. Ezeket az akciókat lehetőleg a gyalogság kímélésével kell végrehajtani, a tüzérség legteljesebb be­vonásával és anélkül, hogy a muníciót kímél­nék. LUGANO: Nagy ieltiiést keltett Olasz­országban Radaletto radikális képviselő ve­lencei beszéde. A képviselő azt mondotta, bogy a központi hatalmaknak annyira óhaj­tott leveretése ebben a háborúban nem fog be­következni. Erről csak egy ujabb háborúban tehetne szó. Tavaly májusban azonban (Ra­daletto akkor szintén háboruspárti volt) Itá­liának nem lehetett másképen cselekedni. STOCKHOLM: Biztos értesülések sze­rint az orosz hadvezetőség elrendelte, hogy a finnországi svéd határt erős orosz csapatok szállják meg. Verdun körülzárása előrehalad A németek elfoglaltak egy páncélmüvet. - Tulmentek Dieppe, Abaucourt és BÍanzeé helységeken. - Eddig 16.800 foglyot ejtettek, 78 ágyút és nagymennyiségű hadiszert zsákmányoltak. BERLIN, február 29. A .nagy főhadi­szállás jelenti: A nyugati hadszíntéren a fo­kozott tüzérségi tevékenység számos helyen tovább tartott. A Maas keleti oldalán Douaumoiit falu­tól közvetlenül északnyugatra rohammal el­foglaltunk egy kis páncélmüvet. Az ellen­ségnek ezen a vidéken megújított támadási kísérleteit már felfejlödé&kor elfojtottuk. A Weuwre vidékén csapataink áthalad tak Dieppe, Abaucourt, Blatizee helysége ken; Watronwilletöl és Houdiomontól észak keletre megtisztították a nagy kiterjedésű erdős területet és vitézi lendülettel elfoglal ták Manheuillest és Champlont. A megolvasott sebesületlen foglyok szá­ma tegnap estig 228 tiszt, 16.575 főnyi le­génység volt; ezenfelül hadizsákmányt je­lentettek: 78 ágyút, köztük számos legújabb szerkezetű nehéz ágyút, nyolcvanhat gép­puskát és beláthatatlan mennyiségű hadi­anyagot. Bodonvilletöl északkeletre a phiavlllei erdészet mellett a franciák állásának egy ki­ugró részét megtámadtuk és elfoglaltuk. Nagyobb számú fogoly maradt kezünkön. LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Verdunben tűzvész pusztít. — A francia hadügyi bizottság indítványozza Joffre felelősségre voná sát. — Olasz lapok Verdun elestére készítik elő a közönséget. ­GENF, február 29. A francia hadügyi bi­zottságban többen azt indítványozták, hogy Joffret felelősségre vonás céljából idézzék a parlament elé. KŐI N, február 29. A Kölnische Zeitung haditudósítója jelenti: Verdun körül a har­cok változatlan hevességgel tombolnak. A német tüzérség Douaumont erődtől nyugat­ra nagy tevékenységet fejt ki. A Cot de Froide-nál erősen támadnak a németek. ­Verdimben tűzvész pusztít. A délnyugati erődöknél is hevesen tombol a harc. LUGANO, február 29. Az olasz lapok előkészítik a közönséget Verdun elestére. Azt fejtegetik, hogy a vár sztratégiai szem­pontból nem olyan fontos, mint amilyen je­lentőséget akarnak neki tulajdonitani. ROTTERDAM: A Times irja; A néme­tek Verdun körül 25 hadtestet dobtak bele a támadások végrehajtására. Az offenzívát Haeseler Gottfried német marsall vezeti. Valószínűleg ujabb hadteste­ket dobnak a küzdelembe, mert a német 118 divízióból csupán 25 vesz részt a támadás­ban. A németek uj támadása minden jel sze­rint a Champagneban következik be. Genf, február 29. Briand miniszterelnök — mint Párisból jelentik — a kamara folyo­sóján a pártvezéreket megnyugtatni igye­kezett: — A hadvezetőség nyugalommal néz az események elé, — mondotta. Majd Verdim városának képviselőjéhez fordult: — A verduni menekültek támogatása biztosítva van. GENF, február 29. Párisi lapok jelentése szerint Verdunben szombaton 150 gránát robbant fel; vasárnap 32, hétfőn pedig liét. A lakosság pánikszerű menekülése szerdán kezdődött meg. A menekültek híradása sze­rint a hadvezetőség „visszavonta" Verdiin körül az egész frontot. ZÜRICH, február 29. A francia hadve­zetőség az átcsoportosítást tervezi. A közel jövőben a tábornokok nagyarányú felújítása is várható. A franciák élénk szemrehányásokkal il­letik Angliát, hogy Calais védelmére min­dent elkövetett, Franciaországnak azonban nem akar segiteni. Francia hivatalos jelentés a Verdun körüli harcokról. Paris, február 29. A francia vezérkar je­lenti: Délután 3 órakor: Verduntól északra a lieves ágyúzás egyre tart. A Cote Poivre ei­len az ellenség nem kísérelt meg ujabb táma­dást. Tegnap este a németek ismét megpró­bálkoztak azzal, hogy elragadják tőlünk Dou-

Next

/
Oldalképek
Tartalom