Délmagyarország, 1960. május (50. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-04 / 104. szám

Hla: Vis7ontagsftgos értekezlet Londonban Folynak | az előkészületek a játékokra 50. évfolyam, 104. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1960. májas 4. A lesserelés as egész emberiség vágya Az Orsvágos Béketanács elnökségének üléséről 150 épí­Az Ország06 Béketanács elnöksége kedden a parla­mentben kibővített ülést tar­tott. Részt vett a tanácsko­záson James Endicott kana­dai lelkész, a Béke-Vilégta­rács alelnöke, Alekszandr Jelenleg összesen 100 millió Kuzin, a Szovjet Béketanács ember napj csaknem egy­tagja, a Moszkvai Biológiai milliárd munkaórája hiány­mok csak a legutóbbi évtl- alkalmazása, az atomkisér­zedben katonai célokra letek ellen. fordított, több mint millió házat lehetne teni. Intézet igazgatója, Georg Boock Erfurt város polgár­mestere, a Német Béketa­nács tagja és Musztafa Saar, a Fekete Afrikai Dolgozók Általános Szövetségének ve­zetőségi tagja. Szakasits Árpád, az Orszá­gos Béketanács elnöke meg­nyitója utón Mihályfi Ernő, a Magyar Nemzet főszer­kesztője tartott előadat not biztosít evente. A vilá­•Nem utópia!* címmel a S«? évOTte fegyverkezésre szovjet leszerelési javaslat- költött 100 milliárd dollár elegendő lenne 300 olyan ho­Mihályfi Ernő elmondotta, erőtelep létesítésére^ ame­lyekben annyi energiát ter­most van az első alkalom melnek, mint a földkerek­arra, hogy az emberiség ség jelenlegi hőerőművet leghőbb vágya, a leszere­zik a békés célokat szolgáló termelésből. — A Szovjetunió fegyve­res erőinek legutóbb végre­hajtott egyoldalú csökkenté­se évi 17 milliárd rubel meg­takarítást jelent a költség­vetésben, s a békés terme­lésbe visszatért 1 200 000 fia- népi-nemzeti szelekció szük­talember munkája terven fe- Bégszerű formájáról, más né­lül 33 milliárd rubel hasz- - - - ­Napjainkban elérkezett az ideje az egész világot át­fogó, leszerelést követelő megmozdulásoknak — fejezte be felszólalását James Endicott. Bognár József egyetemi ta­nár Fegyverkezés vagy ke­reskedelem című előadásá­ban hangsúlyozta: — Ma már a világ közvé­leménye előtt senki sem mer nyíltan a faji felsőbbrendű­ségről, a háborúról, mint a lés, a fegyver nélküli élet, a béke megvalósuljon. Nincs olyan — nem is le­het — egyetlen reális érzékű nyugati kapitalista állam­férfi, vagy katonai vezető, aki nem tudná: végzetes kockázattal járna egy eset­leges agresszió megindítása a Szovjetunió és a szocialista országok ellen. A továbbiakban példákat sorolt fel: mi történne, ha megvalósulna a Szovjetunió javaslata az általános és tel­jes leszerelésre, Megszűnne az amerikai támaszpont­rendszer, Franciaország nem folytathatná hadjáratát az algériai nép ellen, felszámol­nák Anglia támaszpontháló­zatót Afrikóban, a Földközi­tengeren és másutt, meg­szűnne a nyugatnémet re­vanspolitika lehetősége is. Lényegesen csökkenthetnék az adókat, leszállíthatnák az árakat. Abból a pénzből például, amelyet az EgyesüU Alla­A 100 milliárd annyi éleimet lehetne vá­sárolni. amennyi a Föld jelenlegi lakosságának élel­miszerfogyasztását egy év és 8 hónapra fedezné. A Szovjetunió javaslata az általános és teljes leszere­lésre ma már nem utópia. Olyan időket élünk, amikor az emberiség gigászi léptek­kel halad előre, a világ ha­tárvonalhoz érkezett. A leg­utóbbi 40 esztendő olyan korforduló, amilyenre még nem volt példa a történelem­ben. Felszólalt az ülésen JJ Endicott, a Béke-Világtanács alelnöke is. Elmondotta, hogy a Béke-Világtanács pek legázolásáról beszélni. A nyugati államok közvélemé­nyének nagy többsége is meg van győződve a Szov­jetunió békés szándékairól. Ezután közgazdasági fejte­getésekkel bizonyította be, hogy a kapitalista országok­ban a fegyverkezési ipar ala­. csony munkaerőigénye, to­dollarboI vábbá más 1parágak hely­zete, munkanélküliség és a termelés helyzete arra vall, a fegyverkezés egyenesen hátráltatja a konjunktúrát, a további fokozása nemhogy csökkentené, hanem növeli a gazdasági bajokat. Musztafa Saar, a Fekete Afrikai Dolgozók Általános Szövetségének vezetőségi tagja elmondotta, hogy | Jól sikerült Uj hajó a Balti-tengeren | a fásítás A Német Demokratikus Köztársaság arra törekszik, g hogy a Balti-tenger a béke tengere legyen és elősegítse = a békés kapcsolatokat, biztosítsa az e tenger partjain el- g| terülő országok között. Az új hajóépítő technika légkor- g szerűbb feltételei szerint nemrégiben épített Sassnitz sze- n mélyszállító hajó is — amelyről felvételünk készült — M hozzájárul ahhoz, hogy az NDK és Svédország között ered- g ményes baráti kapcsolatok álljanak fenn. fStdcCHpétielzS | Szegeden az afrikai népek teljes szívvel egyetértenek a Szovjetunió általános és teljes leszerelési javaslatá­val arra irányítja eröfeszfté­és tudják, hogy amikor nem­zeti függetlenségükért har­colnak, egyben a béke meg­védéséért is síkraszállnak. Ezután a biológiai tudó­séit. hogy mozgósítsa erőit monyok nagy tekintélyű kép­a nemzetközi leszerelési viselői indokolták meg, mi­egyezmény kiharcolására, ért jelent veszélyt az egész A népek szerte a világon emberiségre a nukleáris kí­felismerték a leszerelés szük- sérleti robbantások folytatá­ségességét, s tanúi lehetünk sa, s miért fontos a küzde­új, széleskörű erkölcsi tilta­kozásnak az atomfegyverek VIRÁGZIK AZ ŐSZIBARACK, _ lem az általános és teljes le­szerelésért. Majd Alekszandr Kuzin professzor, a Moszkvai Bio­fizikai Intézet igazgatója, a szovjet béketanács tagja szólalt fel és a következőket mondotta: — Annak, hogy mi, szov­jet tudósok mindig követke­zetesen síkraszállunk min­denfajta nukleáris fegyver­kísérlet azonnali és teljes be­tiltásáért, s ennek szigorú el­lenőrzéséért, két alapvető (Folytatás a 2. oldalon.) A csehszlovák kormanynüioöiiség Moszkvában A csehszlovák párt- és kormányküldöttség szerdán reggel látogatást tett Nyiki­ta Hruscsovnál, az SZKP Központi Bizottsága első tit­káránál, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnökénél. A barátságos megbeszélésen részt vett Frol Kozlov, a Szovjetunió Minisztertaná­csának első elnökhelyettese és Andrej Gromiko külügy­miniszter is. A csehszlovák párt- és kor­mányküldöttség a nap fo­lyamán meglátogatta a Kremlben Kiiment Vorosilo­vot, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége elnökét .H«HiiiEJ«iaitustmi!' Pénteken választiák újjá a népfront városi bizottságát • Szegeden a kerületek és á városi népfrontbizottságot körzetek népfrontbizottsá- választanak, gainak újjáválasztása —, A napirend első pontja­amint ezt már lapunkban ként Nagy István, a Haza­jelentettük is — befejező- fias Népfront városi titkára dött. A kerületi gyűléseken ismerteti a népfrontbizottság a többi között méltatták a beszámolóját a végzett mun­népfront országos kongresz- káról és a feladatokról. Ez­szusának jelentőségét, s után következnek a hozzá­ugyanakkor már készültek is szólások, majd megválaszt­a városi népfrontbizottság ják a szegedi népfrontbizott­újjáválasztására. ság tagjait, valamint azokat A szegedi városi népfront- a küldötteket, akik részt bizottságot három nap múl- vesznék a Csongrád megyei va, pénteken délután 4 óra- népfron-bizottságot űjjává­kor választják újjá a városi lasztó gyűlésen, tanács nagytermében. A A szegedi népfrontblzott­résztvevők, a kerületek és a ságot újjáválasztó gyűlés is körzetek küldöttei 101 tagú nyilvános. Hat idény napközi otthont állítottak fel Szegeden Több termelőszövetkezeti termelőszövetkezetek . kérésé- honok felszereléséről, játék­asszonynak jelentett külön re, hat idény napközi ott- r<y £s gondozónőkről. A mű­gondot a nagy mezőgazda- hont állítanak fel. ,,,. . ,,, , ' . sági munkák idején gyerme- Ezekben az otthonokban veIödési osztály kerése m06* keik elhelyezése. Szegeden egész nyáron át, május 2­most a nyári hónapokra, a tö1 október végéi° vigyáz" Szegeden rendezik a fogorvos vándorgyűlést Ma tudományos illés a fogklinikán Ünnepélyes tudományos ülést tart ma délután a Sze­gedi Orvostudományi Egye­tem fog- és szájbeteg klini­kája a bőrgyógyászati klini­ka tantermében. Az ünnepi ülésre a klinika fennállásá­nak 10. évfordulója alkalmá­ból kerül sor. A jubileumi ünnepségen a fog- és szájbeteg klinika or­vosai számolnak be tudomá­nyos munkásságukról. Az ülésen részt vesz dr. Dole­schal Frigyes egészségügyi miniszter. E napokban egy másik je­lentós egészségügyi rendez­vényre is sor kerül. Az or­vosegészségügy i dolgozók fog­orvosi szakcsoportja az idén ugyancsak a fog- és szájbeteg klinika fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából Sze­geden rendezi meg a VI. Árkövy-vándorgyűlést. A vándorgyűlést kétévenként tartják. Első esetben fordul elő, hogy külföldi fogorvo­sok is részt vesznek a tu­dományos ülésen. Szovjet, román, csehszlovák, német, nyugatnémet és osztrák fog­orvosok részvételét jelezték. A tudományos ülést május 6—8-a között tartják. nak, gondoskodnak a gyer­mekekről. A termelőszövet­kezetek kívánsága szerint üzemeltetik a napközi ottho­nokat A Haladás Termelő­szövetkezet például reggel 7-től délután 5 óráig, a mi­hálytelekí reggel 6-tól este 6-ig kérte a napközi otthon nyitvatartását A napközi otthonokban 1 forint 60 fillér ellenében naponta a központi konyha bőséges és ízletes ebédről gondoskodik. A mihályteleki termelőszövetkezet pedig vállalta, hogy reggelit és uzsonnát ad a kicsinyeknek. A mihályteleki és üjsze­gedi napközi otthonon kívül Béketelepen, a Dózsa Ter­melőszövetkezet kérésére, Petőfitelepen és a Hóbiárt­basa utcai óvodában nyílnak még otthonok. A városi ta­nács művelődésügyi osztálya már az a termelőszövetkeze­tekhez, hogy hívják fel a fi­gyelmet ezekre az új léte­sítményekre a dolgozó asz­szonyok körében. Ankét a vízgazdálkodásról Kedden délelőtt Budapes­ten, a Technika Házában megkezdődött a Magyar Hid­rológiai Társaság és a Víz­gazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kétnapos an­kétja. Az ankéton a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Vízügyi Főigazga­tóság, az egyetemek, a ku­tatóintézetek és a vállalatok kutatói és vezető szakemn berei vitafják meg a hazai vízgazdálkodási tudományos kutatás jelenlegi helyzetét és fejlődését, valamint a kuta­gondoskodott a napközi ott- tás további feladatait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom