Délmagyarország, 1927. március (3. évfolyam, 48-75. szám)

1927-03-01 / 48. szám

MAGYARORSZÁG RZEOEO : Szerkesztőség : Deák Ferenc «ежа 2. Telefon 13—33. - Rladóhlvotnl, KOlcsOnkünyvtár és Jegyiroda: Aradi •cca 8. Telefon ЗОв. - Nyomda: Löw KEDD, 1927 MÁRCIUS 1 © © a MAKÓ : Szerkesztőség és kiadóhivatal : Lrl ucca 6. Telefon 131. szám. « » « « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Református templom— шсса в. leieion juo. - nyumun: ».ow ^ „ r " Lipót ucca 1Q. Telefon 16-34. «««««« III. Yr ULY A JTl, 4a. Э//А Pl bezár. Telefon 2S3. szám. ««««««« •Kifizetési ára havonta 3-20, vidéken és a (Óvárosban З-öO, kUlfőldőn 6-40 pengő. Egyes szám lö, vasár- és Ünnepnap 24 fillér. Márciusi elégia. Március van, testvér, az égen mélyebb tűz­ben égnek a boldog és szelid csillagok, az alkonyat felhői melegebben barnák, a föld egy nagyot sóhajt és az emberek tekinteté­ben kigyullad valami édes mámor, amelyben vágy és öröm remeg. Március van, testvér, de mire körülnézünk, egyszerre megdermed ajkunkon a testvéri köszöntés, egyszerre el­fagy szivünkben a lx>ldog üzenet. A márciusi óda hiába — nem akar meg­születni. A márciusi óda, amely nem csupán a természet, de a lélek márciusát is köszönti. Az ódából elégia lesz, fájdalmas panasz, amely hiába sirja vissza a multakat. Tavasz­elő hónapja lenne ez a március, a nagy fran­cia forradalom Germinalnak nevezte el a legjavát, de mi ma hiába keressük a szava­kat, amelyekkel köszönteni illenék Mars ha­vát, közöny és tespedés, unalom és nyuga­lom mindenütt, de ez a nyugalom nem a bol­dogság és békesség nyugalma, hanem a halot­také és a temetőké. Nem veszitek észre, hogy megállott ezen a földön minden szabad és bátor lendület, nem érzitek, hogyan halkult el minden me­rész és igaz hang, miképpen csittult el a pa­nasz és a vád, ó nem azért, mintha nem volna oka -szólani,- de meri nem tanácsos, nem ildomos és nem okos-»- megszólalni?Nem veszitek észre, hogy ez az ország milyen kí­sértetiesen kezd megint hasonlítani arra az országra, amelyből átkozott-áldott Ady Endre a legfájóbb és legmélyebb vallomásait zo­kogta"? Nem érzitek, hogy lassan, lassan csak­ugyan nem szabad sirni a Kárpátok alatt, legjobb esetben csakis olyan sírással, amely a felsőbbség engedélyével történik és amely nem sérti bizonyos magasabb köröknek ér­zékenységét'? A márciusi óda egyelőre? jámbor szándék, minden komolyabb értelem és minden ha­tározottabb cél nélkül. Egységes csönd ural­kodik ma ebben a csonka országban, amelynek csonka a lelke is, csonka a hite is és az egész élete. A rab gólyák országa lettünk és a rab gólyák ott gubbasztanak a palánk lábá­nál és várják, hogy kinő majd csonka szár­nyuk. Sajnos, ez a várakozás meglehetősen hosszú, meddő, unalmas és fárasztó. Mert egyre-másra jönnek törvények, rendeletek, ha­tározatok, végzések, amelyek ebből a csonka szárnyunkból is mindig lemetszenek egy-egy darabkát, egy foszlányát a múltnak, egy por­cikáját a jövendőnek. Az arany középszerről dalolt egykoron róma bölcsen megalkuvó lantosa, de ma mint­ha ez az arany középszer már annyira el­kopott volna, hogy bádognak is busán lieille­nék. Az eszményi nivót ma nem fölfelé ke­rekítik, hanem mélyen lefelé. A boldog gö­rögség idejében a normális ember volt az ideál. De kii neveztek az antik világban normális embernek'? Aki megütötte azt a normát, ame­lyet egy Platón és Sokrates, egy Homeros és Pindaros, egy Perikies és Demosthenes jelentettek. A mai magyar közélet bozótos és ingová­nyos mezejének cserkésze, vándor, ne feledd, hogy itt olyan arany középutat hirdetnek, amely a megalkuvás és leszerelés, az ötven­százalékos kiegyezés, sőt a szellemi és erkölcsi kényszeregyezség zsákuccájába vezet. Március van, testvér, a békák nemsokára megszólalnak a magyar nádasokban és ingo­ványokban. A varangyok hangjai is a te­remtést dicséri, de mi nagyon, nagyon sze­rettük volna már a pacsirták énekét. Már­ciusi ódát reméltünk, szabad, tiszta, büszke, nemes, égbeszálló és szivbeszálló magasztos himnuszát az örömnek, a szabadságnak, a testvériségnek, amilyet egykoron Schiller da­lára Beethoven zenélt, akit éppen most ünne­pelni készülnek a hazai tájon is, de nagyon félős, hogy az isteni öröm égi trombitájába egy varangy szorult bele, egy utálatos va­rangy, amely ronda vartyogásával elrontja ünnepünket, márciusunkat, életünket. A radikálisok veresége a szerb pótválasztáson. (Budapesti tudósítónk t e 1 e f o n j e 1 e n­tése.) Belgrádból jelentik: Tegnap tartották meg a megsemmisített kerületi választások helyett el­rendelt uj választásokat. A radikális párt az álta­lános választás eredményeivel szemben nagy­szá mu szavazatot veszített. Urszent­ivánon például az általános választáskor a radiká­lisok 409, most 8(i szavazató!, a némelek akkor 49, most 370 szavazatot kaplak. Lázárt'éldön a radikálisok az előbbi 8(i(> szavazat helyett ."i2(i, a németek pedig 34 helyett 380 szavazatot kaptak. Az így előállolt eltolódás következtében a radiká­lis párt listáján jelölt Jámbor Sándor magyar­párti elvesztette mandátumát s helyébe a német­párti A u n a u János került. Magyar-jugoszláv tárgyalások a szén ügyében. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') J dúlnak meg Budapesten Magyarország és Ju Belgrádból jelentik: A külügyminisztérium közlése szerint március 1-én tárgyalások in­goszlávia közölt a magyar szén és vasúti anya­gok szállítása ügyében. IWWWWWWWWWWWÍW WWW wwww Rablóbanda uralma Kina egyik tartományában fosztogatással, túszokkal, vonatrablással. „Egyelőre nem kell tartani Sanghai elestétől/' ellentámadásba mentek át. Sanghaiban a hangulat megnyugodott és egyelőre nem tar­tónak a város elestétől. Pekingi jelentések szerint San Thung tarto­mányban, ahonnan Csang-Csung Csang tá­bornok csapatait elszállították, zavargások törtek ki. A tartomány északi részében a hatalom egy rablóbanda kezében van, amely sorra fosztogatja a városokat, túszokat szed. akiket csak magas váltságdíj fejében bocsát szabadon. A banda tegnap megtámadott egy vonatot és a vonat valamennyi utasát fog­ságba vetette. Csang-Csung-Csan tábornok a parancsnoksága alatt álló fehér orosz lo­vasságot küldte ki a banda megfékezésére. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Londonból jelentik: Sanghajból a késő esti órákban érkező jelentések szerint a kantoni tüzérség megkezdte a Szun-Kiang melletti ( védő állások bombázását. Szun Kiang körül I eddig Szun Csuan Fang csapatai tartották a frontot, ezeknek fegyelme teljesen felbomlott, ugy, hogy Csang-Csung-Csan tábornok, a Sanghai körül operáló hadak fővezére tegnap elrendelte a Szun-Kiang mellett álló csapatok leváltását. A kantoniak most a szun kiangi védelmi állások bombázásával a sanghaii csapatok leváltását akarják megakadályozni. A kantoni offenzíva egyébként megakadt és a front néhány szakaszán az északi csapatok (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Londonból jelentik: Konzervatív politikai körökben az a felfogás uralkodik, hogy az angol—orosz diplomáciai viszony megszakí­tásától egyelőre el kell tekinteni, dacára an­nak, hogy a szovjet jegyzék hangja erre ala­Anglia és a Szovjet. pos okot szolgáltatott. Az angol kormány a kínai helyzetre való tekintettel, tartózkodni fog a szélsőséges rendszabályoktól. Chamber­lain kijelentette, hogy az angol kormány a szovjet jegyzékre egyáltalában nem fog vá­laszolni. Hat lateá&a volt a fővárosban Sxántó Zoltánnalfc, aRit Mosszlcvából 1cíilci/eJc Hudapestre. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A rendőrség már részletesen megállapította Szántó Zoltán, az elfogott kommunistavezér múltját. Megtudta, hogy Szántó éveken ál Bécsben meglehetősen rossz anyagi viszonyok közölt élt. Három évvel ezelőtt kapott meg­bízást a moszkvai szovjetkormánytól, hogy a csehszlovák kommunista agitációba bekap­csolódjék. Nagy lakást vett Bécsben, feleségé­nek — aki orvosnő —, rendelőt nyitott és nagylábon kezdett élni. Megállapította a rend­őrség azl is, hogy a Vági-párt fedő szerve­zete volt az illegális kommunista agitációnak. A Bákosi-pör során a rendőrség már sejtette ezt, a mostani eljárás alkalmából irásos bi­zonyítékokat is találtak erre vonatkozólag. Megállapították, hogy Szántó nem egyedül tár­gyalt Vágiékkal, egy összekötő emberük volt, aki vele együtt jött Moszkvából és akii szin­tén letartóztatott a rendőrség, de nevét nem közlik a nyilvánossággal. Kiderült, hogy Szántónak hat lakása volt Budapesten, amelyekben különböző nevek alatt szerepelt. Kiderült, hogy a Szántó kö­rül csoportosuló kommunisták Hűvösvölgyben egy villát vettek és ebben tanácskoztak. A másik villa megvételéről — amelyben nyom­dát akartak berendezni — most alkudoztak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom