Délmagyarország, 1992. szeptember (82. évfolyam, 205-230. szám)

1992-09-01 / 205. szám

A poklok pokla Ami a tudósításokból kimaradt. (6. oldal) Tiltakozás az algyői templomnál? Valószínűleg élőlánccal veszik körbe ma reggel az algyői római katolikus hívek templomjukat, tiltakozásul az ellen, hogy a váci püspökség Tóth Sándor algyői segédplé­bánost szeptember elsejétől más plébániára kívánja áthe­lyezni. A hívek folyamodását a mindenki által kedvelt és tisz­telt Sándor atya helyben mara­dása érdekében. Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök mindezidáig visszautasította, és lapzártáig nem érkezett információ arról sem, hogy a váci esperesi gyűlés ezen változtatott volna. Érdeklődésünkre, hogy mi­lyen gondolatokkal várja a reg­geli mise idejét, Tóth Sándor atya azt felelte: reménykedik, és bízik Isten segítségében, bár a feljebbvalói iránti engedel­messég kötelezi. Hívei tiltako­zását nem akadályozhatja meg, de hozzájuk csak a reggeli szentmise ideje alatt szólhat. Kábítószercsempészek Lebukás Vas megyében. (3. oldal) Antall elhatárolta magát a szélsőségektől ÁRA: 10,10 FT Parlamenti nyitás, kemény vitával Csurka István „politikai pamfletje" politikailag káro­san és tévesen válaszol meg jelentős kérdéseket, s ezekkel a válaszokkal sem a minisz­terelnök, sem a kormány, sem pedig az MDF nem azo­nosíthatja magát - ez volt a summája Antall József mi­niszterelnök állásfoglalásá­nak a Csurka-ügyhen, amely­nek témája kitöltötte a parla­menti ülésszak kezdőnap­jának napirend előtti felszó­lalásait. A miniszterelnök nem ért egyet ugyanakkor azzal sem, hogy a vitát nem a párton belül, hanem az ellenzéki sajtótermékekben folytatták le pártjának tag­jai. Antall József felszólalása után ellenzéki kepviselők kaptak szót, akik közül Kö­vér László elégtelennek tar­totta a miniszterelnöki elha­tárolódást. Király Zoltán szegedi független képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy indítványban fordul a Parlamenthez annak megíté­léséért, hogy a rádió előtti tüntetésben szerepet játszó négy kormánypárti képviselő túllépte-e hatáskörét, illetve, hogy Csurka István tanulmá­nya sérti-e a magyar alkot­mányban foglalt alapelveket. Az Országgyűlés hétfői ple­náris ülésének keretében napi­rend előtt kért szót Antall Jó­zsef kormányfő. A miniszter­elnök mintegy félórás beszé­dében elsősorban a közvéle­ményt napok óta foglalkoztató Csurka-tanulmányról szólt, de ennek kapcsán kitért számos belpolitikai összefüggésre is. A kormányfő mondandóját kezd­ve előrebocsátotta, hogy a a Magyar Demokrata Fórum alelnöke tanulmányát magán­véleményként közölte, mivel azt egyetlen pártbeli testülettel sem egyeztette. Utalt arra, hogy a Magyar Demokrata Fó­rum elnöksége és választ­mánya foglalkozott az írással, majd leszögezte: a koalíció pártjainak - beleértve az MDF­et is - éppen úgy kell tudni Csurka István képviselő úrral együttműködni, ahogy a párt a különböző politikai testületei­nek igazodniuk kell a fő irány­elvekhez. Különféle irányvo­nalak. programok vannak, ám a kormány önállóan, felelős­séggel dönt, s ezt a felelősséget senki nem veheti át - hang­súlyozta Antall József, majd így folytatta: - A kormányt kritikák bő­ven érik, belülről és kívülről, amin nincs mit csodálkozni. A mai nehéz gazdasági, politikai, szociális helyzetben azonban a magyar kormány a leghatá­rozottabban ragaszkodik a magyar nemzeti elkötelezettsé­gekhez. a demokrácia, a jogál­lamiság, a szociális piacgaz­daság értékeihez. Addig állok az MDF élén. megválasztóim bizalmából és saját elhatározá­somból, továbbá a kormány élén az Országgyűlés megbízá­sa alapján, ameddig a magyar­ság iránti töretlen elkötelezett­ségnek a parlamentáris demok­rácia és a jogállamiság alapel­veinek eleget tehetek. De nem­csak az a kötelességem önma­gammal szemben, hogy felál­lók, ha a követelményeknek nem felelhetek meg, hanem olyan felszólításoknak és cél­zásoknak sem fogok ijedtem­ben vagy rossz megítélés kö­vetkeztében eleget tenni, ami a hatalom átadását jelentette a történelem során Kun Bélának, Hitlernek vagy másoknak. Remélem, hogy a kényszer nem teremthet hazánkban még (Folytatás a 3. oldalon.) Béketűrő béketelepiek Tornaterem-avató Igazán béketűrőek a béketelepiek, hiszen általános iskolájuk 65 évvel ezelőtt készült el, de az akkori négyosztályos városszéli tanoda a háború után négy tanteremmel bővült, a tornatermet pe­dig mindig lecsípték a tervekből. Az elmozdulást, az iskolavezetés kezdeményezésére, a szegedi önkormányzat és a kormány ilyen irányú anyagi támogatása tette lehetővé. Ennek eredményét, a 12x24 méteres tornatermet, tegnap ünnepélyes körülmények között vették birtokukba a Napos úti iskola gyerekei. (Részletes beszámolónk a hatodik oldalon található.) Divatőrület lett megint a motorbicikli. Nem a dongó, nem is a robogó, még csak nem is a közönséges, hanem a japán meg a ki tudja, miféle. Akkora motor bőg benne, ha megcsa­varják a szarvát, harsog tőle az utca egyik vége, amikor föl­tűnik a másikon. Egyenes az utca, legalább másfél kilomé­ter hosszú, meg nem állhatják a motorosok, hogy meg ne csavargatnák. A haja szála égnek áll, aki nézi, hogyan repesztenek. A puskagolyóval akarnak ezek versenyre kelni? Ennyire sietős lenne a dolguk? Az autók között úgy kacsáznak, jobbra-bal­ra hajolva, kivetji a hideg veríték az autós hátát is. Egyetlen kicsi kavics elég lenne, hogy alácsússzanak valamelyik ko­csinak. Egyetlen kicsi kavics az élet? Bődületes hangja van az ilyen motornak. Föltehetően ez is hergeli, aki rajta ül, és a rodeó láza is hajtja. Most azon­ban olyan motor jön. üvöltve és bőgve, amelyiken ketten ülnek. Még csak bukósisakot se hordanak. Legjobb fésű a huzat, hosszú hajuk üstökös farkaként fut utánuk. Ketten inganak hol jobbra, hol halra, ahogy az előttük járó vagy szembejövő kocsik diktálják. Áll anyóka a buszmegállóban, és alig győz utánuk fordulni. Borsókázó hátammal ott biciklizek el előtte, nekem mondja tehát: - Á marhák! Ha nekimennek egy fának, fölcsavarodnak rá. Én meg azt gondolom hozzá, ez a szó erős túlzás. Száz marha se tudna így repeszteni. Horváth Dezső Szeged új iskolája: a Karolina A „Miasszonyunkéról ne­vezett Iskolanővérek ma­FOTÓ: GYENES KÁLMÁN gyarországi rendtartománya iskolát alapít Szegeden. A rendtartomány egykori nagy szegedi intézetének nyomdo­kain a régi zárda épületében szeptember 5-én nyilik meg a Karolina Elemi Iskola és Gimnázium első tanéve, hét osztályban mintegy 200 diák kezdi meg tanulmányait. (Az új iskoláról szóló ri­portunkat lapunk 5. oldalán olvashatják.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom