Délmagyarország, 1930. december (6. évfolyam, 272-294. szám)

1930-12-02 / 272. szám

SZEGED. SzerkeiztOaeg: Somogyi ucca ZZ. I. em. Telefon: 23-33.^Klndóhlvnlol, kOlctifnkünrvfar és legylroda : Aradi ucca S. Telefon ; 13-Oö. ^ Nyomda : Lliw Lipót ucca 1«. Telefon : 26-34. T6\irafl é» levélcím: DélmagyarorszAg Szeged. Kedd, 1930 december 2 Ara 1© fillér X VI. évfolyam, 27». szám ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-2O vidéken és Budapesten 3-ÖO, ktllfOldttn 0-40 pengd. Egye* sk&hi Ara hétköz­nap 16, VB»Ar- és Ünnepnap 24 1111. Hir­detések felvétele tarifa szerint. Megje­lenik hílM kivételével naponta reggel Egyesült erővel Lesz-e annak hatása a szegedi közélet­re, hogy a liberális frakciók egyesültek? Hiszen eddig is valamennyien a liberális világnézlet mellett álltak őrt, a numerus claususnak az egyik liberális táborban sem akadt szószólója s meg vagyunk győ­ződve róla, hogy mindkét tábor élesen szembenállt azokkal a kormányintézkedé­sekkel, amelyek bolettákkal és postadrá­gitással akarnak enyhíteni rettenetes el­esettségiinkön s azokkal a kormánynyi­latkozatokkal, amelyek nemcsak ébren­tartják, de élesztik is az immár több mint tiz éves éles társadalmi ellentétet és egye­netlenséget. A kérdésre csak a legleplezetlenebb nyiltsággal lehet válaszolni. A választási elhelyezkedés az egyik libe­rális frakció részéről kizárólag taktika kérdése volt. Ennek a jogosultságát vi­tatni lehet, de elvitatni nem. Végül is az, hogy melyik párt mekkora erőténvező, a párttagok számától függ s az egyik libe­rális frakció olyan módon vélte a legtöbb mandátumot megszerezni, a liberális esz­méket a leghatékonyabbán szolgálni, hogy az egységes párttal kötött választási pak­tumot. Ennek a frakciónak azonban le kellett mondania arról, hogy az elvek csorbitatlanságával, eszméi hangoztatásá­val s programja varázsával hóditson. A siker kizárólag a taktikán fordult meg s meg kell mondani őszintén, hogy ez a frakció eddig semmit sem tett annak a tévhitnek az eloszlatására, amely a vá­lasztás óta programja tekintetében fenn­állott. A nemzeti szabadelvű párt szombaton programot adott. Ez a program programja az egész pártnak, programja minden pol­gárnak, aki liberálisnak és demokratának vallja magát. Lehet, hogy ez a program nem elég részletező, arról is lehetne eset­leg beszélni, hogy az osztályozása és a beállítása nem teljesen helyes, de az egé­szen bizonyos, hogy — liberális és de­mokrata. Most már tehát olyan program alapján indult meg egyetlen központi irá­nyítás mellett a szervezkedés, amely az elvek tisztaságát, sőt intranzigenciáját ille­tően nem hagy fenn kétségeket. Á nem­zeti szabadelvű párt programjáról tév­hitek többé nem állhatnak fenn. Ez lesz a liberális és demokrata erők tömörülésének egyik eredménye. Jelentő­ségben vetekszik ezzel a másik. Szegeden a liberális pártot zsidó pártnak hivták. Ilyen módon akarták diszkvalifikálni a keresztény társadalom előtt azt a pártot, amely a katolikus Eötvös József és az evangélikus Kossuth Lajos történelmi ér­tékké érett eszméinek szerény hatáskörű, de buzgó lelkesedésü helyi kincstartója akart és akar lenni. Most kiderült, hogy az elkeresztelés téves, az izolálás nem sike­rült. A szombati pártvacsorán a keresz­tény embereknek valósággal tömege vett részt, különösen gazdaemberek jelentek meg nagyszámban s a pártvezetőség név­sora, a pártszervezés iráni egyre nagyobb méretekben megnyitván.íló érdeklődés is bizonyítja, hogy több mint tiz év szakadat­lan és példátlan közéleti és társadalmi ter­rorjával sem sikerült — nem is sikerül­hetett — történelmi hivatásának teljes be­töltésében feltartóztatni az emberiségnek ezt az egyik legnagyobb hivatásu eszme­áramlatát. Magyarországon a liberálizmus és a demokrácia még csak ezután fogja megfutni karrierjét. Szegeden is. Igaza van Tóth Lászlónak. Helyes a meglátása és találó a megszövegezése. Az, ami itt tör­ténik, nem tetszik már a legtöbb keresz­tény embernek. Lelkük mélyén egyre töb­ben éreznek rokonszenvet és szolidari­tást a nemzeti szabadelvű párt program­jával szemben. De a terror még hat. Még nagyon sokan félnek. És várnak. A nemzeti szabadelvű párt a szombati egyesülés óta az egységes párt mellett a közgyűlés legnagyobb pártja. A nemzeti szabadelvű párt a szociáldemokrata párt mellett a demokrácia egyetlen zászlóvi­vője. A nemzeti szabadelvű pártnak meg kell hódítania a rá váró és őt megillető pozíciókat az egész városban. S ez lesz az erők tömörülésének legnagyobb eredmé­nye. Talán nem is politikailag. Hanem a város közigazgatási és társadalmi éle­tére. Starhembergék nélkül alakul meg az uj osztrák kormány Ender, Schober, Vaugoin és Selpel a »kis koalíció« kabinetiében (Budapesti tudósítónk telefonj lenlése.) Bécsből jelentik: Az uj kormány megalakí­tására vonatkozó tárgyalások a hétfői nap folyamán sem vezettek eredményre, ugy, hogy dr. Ender dezignált kancellár az esti órákban a pártvezéreket ujabb tanácskozásokra hivta össze. A döntést szeretnék még az éjszaka fo­lyamán meghozni, hogy az uj kormány ked­den délután a Nemzeti Tanács ülésén bemu­tatkozhasson. A. vita még mindig a Heimat­hlokknak a kormányba való belépése körül forog. A tárgyalások a késő éjszakai órákba nyúl­tak bele és időnkint bővelkedtek drámai je­lenetekben. Az izgalom többizben oly magas fokra hágott, hogy az értekezletet félbe kel­lett szakítani. Éjszaka 1 órakor jelenti tudósítónk: Éjfél után mégis sikerült megoldani a függőben levő kérdéseket. Dr. Ender közölte Starhcm­berg herceggel, hogy a belügyi tárcát nem adja át a Heimat-blokknak. Emiatt a Heimat­blokk nem vesz részt a kabinetben és csak kis­koalíció alakul. Endernek Schoberrel folytatott tárgyalásai egyébként az elvi kérdésekben teljes ered­ményre vezettek, már csak a vasutak és a rendőrség vezetőinek kérdésében kell megál­lapodni, ami minden bizonnyal rövidesen meg is történik. A kormány ezek szerint kedden délelőtt formálisan is megalakul és délután bemutat­kozik a Nemzeti Tanácsnak. A főbb tárcák el­osztása a következő: Kancellár Ender, helyettes kancellár és belügyminiszter: Schober, hadügyminiszter: Yaugoin, külügyminiszter: Seipel, Pénsügyi diktatúra Németországban ? Különleges fel fiatal mazást kapóit a kormány az ország pénz­ügyi és gazdasági lenáfének biztosilására (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Berlinből jelentik: Hindenburg elnök hétfőn este aláirta a kormány részéről előlerjesztett rendeletet, amelynek értelmében a kormány a birodalmi alkotmány 48. szakasza alapján különleges felhatalmazást nyer az ország pénz­ügyi és gazdasági rendjének biztosítására. A birodalmi gyűlés szerdán kezdődő uj ülés­szaka viharosnak ígérkezik, a szélsőjobb és a szélsőbal máris több indítványt terjesztett elő a szükségrendeletek felfüggesztése érdekében. Politikai körökben kizártnak tartják, hogy az indítványok többséget kapjanak. „Litvinov azért utazott Milánóba, hogy Magyarország is ismerje el a szovjetet irja a „Paris Midi" Páris december 1. A Paris Midi szerint Lit­vinov milánói utjának célja az volt, hogy Magyarország is ismerje el a szovjetet. Ez az e'is mérés rendkívül megerősítené Moszkva helyzetét a Balkánon. »Magyarország — irja a lap — elvben "Ifogadta a szovjet elismerését és Litvinov az elismerés módozatainak ren­dezése céljából ment Milánóba. Romániát ezekután bekerítés veszélye fenyegeti.« A tö­rök külügyminiszter pedic a lap szerint a aö­rög—olasz—török hármas szerződés megkö­tése céljából járt Rómában. Ennek a szerző­désnek tulajdonképeni rendeltetése az, hogy Románia után Jugoszláviát is bekerítsék. Az MTI ehez a távirathoz a következőket fűzi hozzá: Illetékes helyen újból határozottan hangsúlyozzák, hogy a magyar kormány min­den híresztelés ellenére sem változtatta meg a szovjetekkel szemben a miniszterelnök ál­tal pontosan körülirt álláspontját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom