Délmagyarország, 1937. augusztus (13. évfolyam, 174-198. szám)

1937-08-08 / 180. szám

Vasarnap, 1937. augusztus 8. ÜÉLMAGYARORSZÁG 11 Augusztus 16~án döm a kereskedelemügyi miniszter az A* E. G. V. félmillió pengős államsegélyéről Anuorozsot, kőrisbogarat és minden más gyógynövényt* legmagasabb napi áron vásárol Dr. miKLűs gyógynövény nagykeres­kedés rt. Budapest, V., Vilmos császár ut 6. Tel.: 180—577 (A Dclmngyarország békéscsabai szerkrsztn-é­gétöl.) Békésmegyét éveken keresztül súlyos ele­mi csapasok látogatták. Egyik évben a fagy, a másikban az aszály, de volt olyan esztendő, ami­kor a két istenveréshez a harmadik is: a jég 's hozzájött. Amit a fagy meghagyott, azt elpusztí­totta a jég és a tönkrement termést elperzsclte az aszály. Ebben a megyében, nhol az egész ország­ban, söt külföldön is hires legacélosabb búzát aratták és ahol a Csapásokat megelőző években az átlagtermés a 10 mázsát is meghaladta, sirva aratták a gazdák és rekord volt, amikor 4 mázsát adott a föld. A mezőgazdasági terményeket ért elemi csapásokon feliil katasztrofális méretű járványok tizedelték meg az állatállományt és ugy hullottak a sertések, hogy napi járóföldre sem akadt olyan tanya, ahol ,a sertésólban állatot talált volna az arra tévedt utasember. Ilyen körülmények között nem lehet csodálkoz­ni azon, hogy az ország egyik legnagyobb kes­kenwágááyu vasultársasága, az Alföldi Első Gazdasági Vasút sulvos válságba került. Nem volt mit szállítani az egész vármegyét behálózó gazdasági vasútnak és n teheráru forgalom a nor­mális üzletévek forgalmához képest olyan minimá­lisra csökkent, hogy a vasút fenntartásában komoly pénz­ügyi nehézségek keletkeztek. A vasúttársaság igazgatósága minden lehetőt el­követelt, hogy a megcsappant forgalom dacára is fenntartsa a vasutat, amelynek Békésmegyében rendkivül nagy közgazdasági jelentősége és hi­vatása volt. Százezrek kelletlek volna arra, hogy a gazdasági vasut kocsiparkját modernizálják, felfrissítsék és hogy a forgalom biztonsága ér­dekében n megrongálódott vasúti hálózat alap­építményeit, sincit kicseréljék. Az A. E G. V. igazgatósága már 3 évvel ezelőtt állami támogatásért fordult a kereskedelemügyi miniszterhez, sőt n vármegyét és az érdekelt köz­ségeket is felkérle. hogy a vasut fenntartása ér­dekében nagyobb összegekkel támogassák' a su­lvos helvzetbe kerüli vasúttársaságot. Nagynehe­zen összekerült valamennyi pénz. amiből az el nem odázható, sürgős javításokat végeztették el. Az érdekelt községek egyrésze elzár­kózott a gazdasági vasut anyagi tá­mogatása előf * igv az egvhegyült összeg csak vizcscppet jelen­teti a tengerben. A vasúttársaság — a lehetőség szerint — ra­cionalizálta üzemét, a legmesszebbmenő takaré­kosságot vitte keresztül, de mindez nem volt elég arra. hogy az önhibáján kivül válságos helyzetbe került vasúttársaság pénzügyi helyzetét egyen­súlyba hozza. Ilyen körülmények között tartotta meg ?vi köz­gyűlését junius hónapban az A. E. G'. V. A köz­gyűlés tárgysorozatán a kereskedelmi törvények értelmében szerepelt az a pont is, hogy mivel a vasúttársaság alaptőkéjének 50 százalékát elvesztette. határozni kell a közgyűlésnek az intézmény to­vábbi fenntartása, vagy megszüntetés© kérdésében. Vármegyeszerte kellett nagy feltűnést ez a tárgy­sorozati pont s érthető megnyugvást kellett a közgyűlésnek az a határozata, amely a vállalat további fenntartása mellett döntött. A közgyűlés ugyanis ugy találta, hogy a vasut fenntartására közgazdasági szempontokon kívül már csak azért is szükség van, mert vasúti ősz szeköttetés nélkül maradna és szinte meg se volna közelíthető a vármegye több nagyközsége. A gazdasági helyzetben a multévi és az. ezévi jó termés követé keztében jelentős fellendülés mutatko­zik és ez a javulás a vasúttársaság elmúlt évi üzleti eredményen is meglátszik. A több évi visszaesés után máris lényegesen nagyobb áruszállítást bo­nyolít le a gazdasági vasut és remclhelö, hogy a forgalom csak emelkedni fog. Tekintettel volt a közgyűlés arra is, hogy a Kőrösökön meginduló hajózás kö­vetkeztében a forgalom át fog tere­lődni Békés község irányába. Két év múlva ugyanis befejeződnek a jelenleg fo­lyó Körösszabályozási munkálatok és a hajózás Rékéstől kezdve megindulhat. Az eddig más irányba terelődött áruforgalom a gazdasági vasut igénybevételével Békés felé bonyolódik, ami ma­gával hozza az A. E. G. V. — jelenleg katasztrofá­lis — pénzügyi helyzetének megjavulását, rende­ződését. Nem szüntetheti be üzemét a gazdasági vasut ezenfelül már csak azért sem, mert a Máv. nem szívesen venné át ezt a hatalmas keskenvvágá­nyu vasúti szervezetet, arra pedig, hogv széles­pvomtávu vasúti pályákat építsenek ki, többmillió pengős beruházásokra volna szükség. Illetékes helyről kapott információnk szerint, az A. E. G. V. igazgatósága a köz­gyűlés után ötszázezer pengő állam­segélyt kért a kereskedelemügyi mi­nisztertől, hogy addig is. amig a gazdasági fellendülés ercd­mépyei mutatkoznak és amig a Körösökön a ha­józás megindulhat, a vasúttársaság az üzemet fenntarthassa és a szükségesnek mutatkozó beru­házásokat eszközölhesse. Ugy tudjuk, hogy a ke­reskedelmi kormány a legnagyobb megértéssel fo­gadta és kezeli az A. E. G. V. ügyét, hiszen a vas­úttársaság szanálása megyei érdek is. Értesülésünk szerint, nz államsegély ügyében a kereskede­lemügyi minisztérium augusztus 16-án hozza meg döntését és biztató jelek szólnak amellett, hogy a vasúttársa­ság által kért államsegélyt megsza­vazzák. A minisztériumban az A. E. G. V. államsegély iránli kérése Jakabb államtitkár kezében van, aki a legmesszebbmenő jóindulattal és megértés­sel intézi ezt a vármegye egész közgazdasági életére hivatással levő nagyhorderejű ügyet. Egyelőre természetesen nem lehet tudni, hogy a gazdasági vasul szanálására és elavult felsze­relésének kicserélésére szükséges félmillió pen­gőt teljes egészéhen kiutalja-e a kereskedelemügyi kormányzat, annyit azonban máris biztosra lehet venni, hogy legalább 250 ezer pengőt kapni fog a kisvasút — A Délmagyarország munkatársa felkereste H a dy Antal vezérigazgatót, akitől az államse­gélyre és az A E. G. V. igazgatóságának a gazda> sági vasut modernizálására vonatkozólag kért felvilágosítást. — Ebben az ügyben korai volna még nyilatkoz­ni, mivel az államsegély iránti kérésünk elinté­zés alatt áll és nem akarok elébe vágni semmi­féle nyilatkozattal az ügy elintézésének. Csupán annyit mondhatok, hogy az igazgatóság minden tervet elkészíttet és- azt, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban augusztus 16-án dönfenek az A. E. G. X. államsegély iránti kérelme fölött. Ha a döntés megtörténik — fejezte be nyilatkozatát a vezérigazgató — természetesen készséggel hoz­zuk nyilvánosságra mindazokat az elgondoláso­kat és kész terveket, amelyek a gazdasági vasut modernizálására vonatkoznak KERÉKPÁROK, alkatrészek, gummik, villamossági cikkek, VASARUK Schner Déliesnél Gyulán, „Tahan hossöö bevásárlási helye. o Komló Kávéházzal szemben Julius 26-t61 augusztus 8-ig nyári leltári árusítás rendkívül olcsó árakon. rarallan heduezmenu a DMmagtiarorszfig oluasdinah A főváros egyik* elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű ISTVÁN KIRÁLY SZÁLLODA VI, PODMANICZKY UCCA 8. SZ. igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, Hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóviz, köz­ponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos ked­vezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmagvarország kiadóhivatal? díjmentesen bocsa ít olvasói rendelkezésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom