Délmagyarország, 1930. december (6. évfolyam, 272-294. szám)

1930-12-04 / 274. szám

1930 december 4. DCLMAGYARORSEAS 5 A legnagyobb siker és Ha jól akar mulatni, a legmelegebb ünnepi hangulatban zajlott le a SINGING FOOL két órán keresztül szívből kacagni, a legmelegebb ünnepi hangulatban zajlott le a SINGING FOOL Gyerünk a pokolba Coollen Moore é, tegnapi bemutatója, Neil Hamiltonnai Műsoron mindennap a Belvárosiban. mától vasárnapig a Korzóban. Hibásan működnek az auíomalalelelonok A posta szerint »át kell esni a kezdeti nehézségeken« A fogadalmi templom orgonahangversenyeinek nagy­szabású programja (A Délmagyarország munkatársától.) A Dél­magyarország mindenkor elsőrendű kötelessé­gének ismerte olyan akció támogatását, amely Szeged kulturális, vagy gazdasági érdekeinek elősegítését célozza. Ezért a legnagyobb lelke­sedéssel hoztuk annak idején a hiradást, amely a fogadalmi templom immár világhirü orgo­náján leendő rendszeres hangversenyekről számolt be. Eszerint minden hónap 5-én or­gonahangverseny lesz, amelyeknek nívójáról és változatosságáról elég garanciát nyújtanak Rigler, Schmidthaner és Wehner hangverse­nyei, valamint a budapesti Palesztrina-kórus szegedi szereplése. Holnap, pénteken Antos Kálmán, a foga­dalmi templom orgonamüvésze fog bemutat­kozó hangversenyt adni Kapossy Gyula, dr. Telbisz István, valamint Fichtner Sándor ve­zénylése mellett a ^Filharmonikus zenekar közreműködésével. Január 5-én Antalfy-Zsiros Dezső, február 5-én Sugár Viktor, március 5-én Rutkovszky Broniszláv, a varsói zeneakadémia orgona­szaktanára, április 5-én J. Porlen holland or­gonaművész, május 5-én a nálunk is óriási sikert aratott Ottó Dunkelberg, a passaui dóm orgonamüvésze fognak hangversenyezni, míg junius 5-én König Péter zárja be az orgona­hangversenyek első ciklusát növendékeinek közreműködésével. Ez valóban olyan program, amely a rádió bekapcsolásával Szeged zenei életéről, kul­turális nívójáról nagyszerű képet vetit világgá. Egy idő óta sokat beszélnek Szeged leendő ide­genforgalmáról. Tisztában kell lenni azzal, hogy az idegenforgalom sehol sem jön ma­gától, hanem azt mindenütt csinálják. A sze­gedi orgona ennek a remélt idegenforgalom­nak bizonyosan egyik fontos tényezője, de csak akkor, ha — a szegediek is ismerni fog­ják kötelességeiket. Futtatás a vásárhelyi színkörért (A Délmagyarország munkatársától) A hódmezővásárhelyi nyári színkörért — mint ismeretes — három színház verseng: c sze­gedi, a miskolci és a debreceni. Különösen Sebestyén Mihály, a miskolci és Kardos Géza, a debreoeni direktor harcol erősen a bér­letért. Sebestyén azzal érvel, hogy négy esz­tendőn keresztül közmegelégedésre működött, különben is a kultuszminiszter kiutalta ré­szére a vásárhelyi színkört, mint nyári ál­lomást. Többen a debreceni színházért kor­teskednek erősen. Ilyen körülmények között Szegednek nehéz helyzete van az éles ver­senyben. Az egyik vásárhelyi lap egyébként többek között a következőket irja a küzdelemről: »A Sebestyén-pártiak azt is vitatják, hogy a szegedi ajánlat jogilag is kifogásolható, mert formális pályázati kérelem innen nem érkezett, meg azután a városi kezelés a jöi'ö év augusztusában, tehát a szini évad közepén megszűnik és ez esetben nem lesz szerződő fél.« Döntés a nyári szinkör ügyében a közel­jövőben várható. A V Lerie me? fériét prafcti­H5S20l1jr0nl I kns Öngyújtóval vagy tnárkAp arany töltőtoll«1, mely kapható KELIER " -Aeír, ÍT^H. Prírhonvi t4r 8 Ant : 1R-A3. 71a (A Délmagyarország munkatársától.') Állan­dó és sok a panasz az automatatelefon ellen, rosszul működnek a készülékek. A közönség, amely egyébként alig veszi igénybe a meg­drágított telefont, a második héten egyre több bosszúsággal tapasztalja, hogy a készülékek sokszor felmondják a szolgálatot. A legtöbb­ször az a hiba, hogy tárcsázás közben is du­dál a készülék, természetesen ilyenkor nem kapcsol a központ. Sűrűn előforduló hiba az is, hogy egy-egy állomásról lehet ugyan be­szélni. de más, vagy mások ugyanazt a számot képtelenek megkapni. A panaszos levelek egész serege érkezett ebben az ügyben szer­kesztőségünkbe. Kellemetlenséget okozott az elmúlt éjjel a rendőrségnek is az egyik elrom­lott telefon. Az ügyeletes tiszt készüléke mon­dotta fel a szolgálatot, ami közbiztonsági szem­pontból nagy kellemetlenséggel jár. Szeren­csére fontosabb esemény nem tőrtént a kedd­ről szerdára virradó éjjel és igy nem történt baj az elromlott telefon miatt. Az ügyeletes tiszti szobában egyébként még szerdán dél­ben sem lehetett telefonálni, a készülék »sü­ket« volt. A rosszul működő automatatelefon ügyében kérdést intéztünk Kiss Jenőhöz, a posta mű­szaki igazgatójához, aki a következőket mondta: — Ezek a jelenségek az autómatatelefon működésénél olyanok, mint a gyermekbeteg­ségek: keresztül kell esni rajtuk. Tisztán át­meneti jelenségek ezek, amelyek rövidesen meg fognak szűnni. Az én telefonom is bele esett egyébként ebbe a betegségbe. A közönség­nek nincs oka a nyugtalanságra, rövid átme­neti idő után a készülékek minden hiba nél­kül fognak működni. Ünnepi Hangulat ült a lelkeken, lélegzetvisszafojtva, könnyező szemekkel figyelte, élvezte, átélte a közönség tegnap a kis Sonny Boy és Al Johnson grandiózus filmjét, a Singing Fool-1, melynél szeb­bet, kedvesebbet, maradandóbb emlékűt még alig láttunk. A tüneményes szépségű Betty Bronson és a nagyszerű görlők, a pazar kiállítás, mind csak keret volt a két nagyszerű főszereplő körül. Abe Leymann remek jazz-e nagyszerűen egészítette ki a nagysikerű, hatá­saiban teljesen páratlanul álló műsort. el magát, hogy leönti Lévayt A törvényszék bűnösnek mondotta kí a lányt Súlyos testi sértés bűntettének kísérletében és 3 hónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. Ingven telefonálhat fáérl Bllfll fatelepre, automata 11—26, a be­szénért DHVI1 szélgetés ditát visszatértünk, » Mindenki örül, hogy olcsóbb lett a harisnya 2*35 2'65 2'95 Lusztig Imre 1 Az elhagyott leány sósavval öntötte le a csábítót A törvényszék 3 hónapi fogházra ítélte (A Délmaggarország munkatársától. Januárban Dorozsma egyik házában féltékenységi dráma ját­szódott le az elhagyott szerelmes és a csábító kö­zött. Borsi Katalin dorozsmai lánynak hosszú időn keresztül udvarolt Lévag Ferenc. Ugy volt, hogy Lévay elveszi a lányt Az esküvő azonban egyre késett, azonban a mult év telén megérkezett a gyermekáldás. Ettől kezdve Lévay elkerülte Borsi Katalint. Hiába volt a lány minden könyörgése, kérése, Lévay tudni se akart róla. Borsi Katalin többizben felkereste a legényt a lakásán és ilyen­kor sirva könyörgött, hogy vegye vissza. De Lévay mindig talált valami kibúvót, amivel elküldte a lányt Borsi Katalin január 15-én végső lépesre határozta el magát Estefelé megüzente a legénynek, hogy várja otthon, keresse fel utoljára, többé sohasem fogja zaklatni, csak még valami fontos dolgot sze­retne kő "ölni ve1 e. Lévay taegjelent Borsi Katalinnál. A lány újra a régi szerelemről beszélt, majd ismét könyörögni kezdett. Amikor látta, hogy ennek sem­mi hatása nincs a legényre, szemrehányásokat tett, sirt Ezen azután összevesztek, a legény goromba volt, mire a végsőkig elkeseredett lány előrántott egg sósavai telt üveget és azt a legény felé öntötte. Lévay elugrott, de a folyadék egyrésze igy is az arcára ömlött A szegedi tőrvényszék VfW.tanácsa szerdán vonta felelősségre Borsi Katalint A lány sirva beszélte el kálváriáját, hogy engedett a legény csábításá­nak és hogyan hagyta el Lévay Ferenc. Mindig reménykedett, hogy szerelmese visszatér hozzá, azonban Lévay hallani se akart róla. Ugy látta, hogy bosszút kell állnia csiábitőián, ezért határozta Hibátlan mosó selyem harisnya . . . Hibátlan mosó selyem harisnya . . . Hibátjan mosó selyem harisnya egész nehéz Széchenyi lér 2. szám. 140

Next

/
Oldalképek
Tartalom