Délmagyarország, 1955. február (11. évfolyam, 26-49. szám)

1955-02-15 / 38. szám

DELMVGY1RORSZ0G KEDD, 1955 FEBRUÁR 15. HÍREK — TÖRTÉNELMI ELŐADÁS. A Társadalom- és Természettudomá­nyi Ismeretterjesztő Társulat Tör­ténelmi Szakosztálya és a Magyar Történelmi Társulat Délalföldi cso­portja február 16-án este 7 órai kezdettel tartja első klubestjét a társulat (Szeged, Horváth Mihály utca 3. II. emelet) klubhelyiségé­ben. A bevezető előadást Mérei Gyula egyetemi tanár, a történelmi tudományok kandidátusa, az egye­tem történeti intézetének igazgató­ja tartja „A reformkorszak egyes problémái a legújabb kutatások tükrében" címmel. A klubestre a vezetőség az érdeklődőket szívesen látja. — BACHMANN ALFRÉD épí­tészmérnök az „Épületek talajned­vesség elleni szigetelése" címen ve­títettképes előadást tart ma délután 5 órai kezdettel a Zrínyi utcai mű­szaki klubban. — SZÉLL ISTVÁN, a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről egy áramfejlesztő dinamót (kb. 2 ezer forint értékben) ellopott — hat hónapi börtönbüntetést kapott. A lopásról tudott Csókási Sándor 18 éves telepi munkás is és nem tett feljelentést Széli István lopásáról. Ezért őt a járásbíróság társadalmi tulajdon elleni bűncselekmény fel­jelentésének elmulasztása miatt négy hónapi javító-nevelő munkára ítélte. — ELLENŐRZÉST TARTOTT NEMRÉGIBEN a Belkereskedelmi Minisztérium Szegedi Kereskedel­mi Felügyelősége az Élelmiszerkis­kereskedelmi Vállalat árudéiban. Több üzletben hibákat észleltek — nem votak pontosak a mérések, ki­fogásolni valót találtak az árudák tisztaságában. Az ellenőrzés azon­ban megállapította, hogy az előző időszakhoz képest jobb a kiszolgá­lás, az üzletek vezetése. Kifogásta­lan rendet és tisztaságot találtak az 59-es, a 23-as, a 6-os, valamint a 60-as árudákban. Külön dicséretben részesítették a 44-es áruda vezető­jét és dolgozóit. — AZ ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET tudományos szakcsoportjának múlt heti üléséről elmaradt dr. Kovács Tibor: „Oxidá­ció szerepe a véralvadásban" című előadását a szakcsoport vezetősége február 16-án, szerdán este 6 órakor tartja meg a Bőrklinika tantermé­ben. — A SZEGEDI KISKERESKE­DŐK VERSENYRE HÍVTÁK a debreceni kiskereskedőket felsza­badulásunk 10. évfordulója alkal­mával. A kitűzött vándorzászló el­nyeréséhez különböző feltételeket szabtak: a kirakatok, az árudák rendbentartása, az összes előírt kö­vetelmények pontos megtartása, pontos mérés, a számolás, s a vá­sárlókkal szembeni udvarias maga­tartás. — MAJDNEM 50 SZÁZALÉK­KAL TÖBB fényképezőgépet im­portál az idén az OFOTÉRT, mint az elmúlt évben. Uj behozatalra ke­rül a Werra, Super-Six, Pentacon, a Zorkij III. és a Belplasca steree elnevezésű fényképezőgépek. Az „Útitárs" fényképezőgépből is két­szeres mennyiség kerül forgalomba és a Gamma még az idén kétfajta boxfényképezőgép sorozatgyártását kezdi meg. A filmből a tavalyi mennyiséghez képest egymillió te­kerccsel többet hoznak forgalomba, s már a második negyedévben meg­jelenik a kazettás normál flim is. A fényérzékeny fotópapír ellátás is megjavul. A Ganz Kapcsológyár, Tömegcikkgyár, Kalibergyár a kor­mányprogramnak megfelelően sok új fotócikk sorozatgyártását kezdte meg. Szemüveg keretekből több jobbminőségű cellulóid és fémkeret kerül forgalomba nagy választék­ban. Napvédő szemüveget is bőveb­ben lehet kapni. Több típusú olcsó látcső készül, Absorbcios üvegekből is bővítik a választékot. — „KIVÁLÓ DOLGOZÓ" jel­vényt kapott az elmúlt napokban a Szegedi Kiskereskedelmi Vállalat tizenkét dolgozója, akik hat hóna­pon keresztül egyenletesen teljesí­tették a tervet. — A SZEGEDI SZOCIÁLIS OTT­HON lakóinak békegyűlésén részt vett a Konzervgyár tánccsoportja, s nagy sikert arattak. — PETROVICS ILLÉST, a sze­gedkörnyéki vásárok egyik ismert lókupecét példamutató ítélettel büntette a bíróság. Petrovics Illés harminc éves tápéi lakos komoly munka helyett lovak csere-beréjé­vei foglalkozott. Becsapta a gazdá­kat — beteg jószágokat erőltetett rájuk. A bíróság árdrágító üzérke­désért, csalásért és vesztegetés bűn­tettéért két évi börtönre ítélte Pet­rovics Illést. * Raríhirek Értesítjük a Párttörténet I.—II. évfolyam, valamint a Politikai Gazdaságtan I.—11. évfolyam pro­pagandistáit, hogy részükre a 3. sz. útmutató megérkezett, melyet a Pártoktatók Hazában átvehetnek. Városi Párt-V égreha j tóbizottság ' Értesítjük az ipari üzemeket kereskedelmi és hivatali jellegű I vállalatokat, hogy a felszabadulási | vállalási emléklapok elkészültek A szükséges mennyiségű emlékla­pok a Helyiipari Dolgozók Szak­szervezetének Területi Bizottságá­nál (Tolbuchin sugárút) Péter elv­társnőnél átvehetők. Átvételkor darabonként 60 fil­lért kell fizetni a korábbi megbe­szélés alapján. Ipari osztály Tanácstagok fogadóórái VÁROSI TANACSTAGOK FOGADOÓRAI Bartucz József, 15-én. 5-7-Ig, Árpád tér sz. Gyakorló iskola. légér Károlyné, 15-én. 5-7-lg. Rózsa Ferenc sgt. 9. pártlielyiség. Hódi Imre, 15-én. 5-7-lg. 84. sz. Ipari tanuló Otthon, Tolbuchin sgt. Dr. Kalián Ágoston, 15-én, 6—7-lg, Szem­klinika tanterme. Körmendi Ferencné, 15-én, 5-7-lg. alsó­városi iskola. Pálll Gyuláné, 15-én. 4-6-lg, Petöfltelep II. sz. Isko'a. Sebők Ferencné, 15-én, 5—7-lg. alsóvá­rosi Iskola. Szabó Lajos, 15-én. 6-8-lg. Béketelepi ált. Iskola. Varga Ferencné, I5-én. 5-7-lg, Rókusi ált. iskola. Vönekl Illésné, 15-én, 5-7-lg, Ságvári leleni Iskola. Bózsó Szllveszlerné. 16-án, 2—3-tg. Ml­hályte'ek Fe'szabadulás u. Gazdakö-. Kovács János, 16-án, 5-7-lg. móraváro­si Iskola. Mucsl László, 16-án, 5-7-lg, Kossuth Latos spt. 91. ná'tsre-vezet. Perel Zsuzsanna. 16-án. 5—7-lg. Aprllts 4. útla 4. sz., Irinyi Diákotthon társaink Spltzer Ferencné. 16-án. 4—6-tg G*p tp-rt Technikum Kálvá-la tér S/a. Bálint Ferenc. 15-én. 8- 7-1". Ady End­re D'ákntthon, Munkácsy u. 9. Tóth János. 15-én. 5-7-lg, Tömörkény Icánvgimná'tum. Dob" Gvörnv, 17-én. 5—7-tg, Csongrádi s'ioá-útf iskola. Kasza Pálné, 17-én. 5-7-lg móravárosi PÁRTSZERVEZET. Lődl Terenc. 17-én, 4—6-tg. Süketnémák lntfz»t». I.itdvlg Gvilla, 17-én. 5-7 Irt. Petőfi Sándo" SMffáríí' 89. KIK he'y'ség. Naw Gáza, 17 ón, 5—7-tg. Sz»nt Gyflrgv ti. f;űf«'-ol~, Nanv tstván, !7-én, 4—6-tg. Építőipar! Technikum. AZ I. KERÜLETI TANACSTAGOK FOGADOÓRAI llarmath István, 15-én, Újszegedi ált. is­kola. 5—6 óra. Dani Mátyásné, 15-én. Alföldi u. 12. fö dszint I„ 5—7 óra. Hallósi Miklós, 15-én. Zeneművészeti Szakiskola, 5—7 óra. Jenel Hedvig, 15-én. Szemklinika. 6-7 01 a. Kókal János, 15-én, Tömörkény-Gimná­zium, 5—7 óra. Rezsek Margit, 15-én. Temesvári körúti Tanítóképző. 5—7 óra. Vass Zoltán, Ady-kolléglum. Munkácsy utca. 15-én. 5—7 óra. Perel Zsuzsanna, Irinyi Diákotthon tár­salgója. Apri'is 4 útja 4„ 4—6 óra. II. KERÜLETI TANACSTAGOK FOGADO­ÓRAI Róvrt István, 15-én, 3—7-lg, Petöfltelep, U. Iskola. Pásztori Béláné I6-án, 4—6-lg, Sziliért sugárúti iskola. Kovács Miklósné és Mucsl László, 16-án, 5—7-lg. Rókus II. pártszervezet. III. KERÜLETI TANACSTAGOK FOGADO­ÓRÁI Bálint Jánosné, 15-én, 5—7-ig, Ságvári telepi Iskola. ördögh Mátyás, 15-én, 4-6-ig. Petöti S. sugárút 87. Sebők Ferencné, 15-én, 5-7-lg, Földmű­ves utcai iskola. Sfill István, 15-én, 5-7-ig, Ságvári is­kola. Szabó Sándor, 15-én, fél 4—fél 6-ig, Szentmihálytelekl isko'a. Zlmányl Károlyné, 15-én, 5-7-ig. Alsó­városi fiúiskola. Balogh Lászlóné, 16-án, 5-7-lg, Mátyás téri ált. iskola. Szécsl Istvánné, 16-án, 5-7-lg, MNDSZ, Sárkány u. 13. Varga Vince, 16-án. 3—5-ig, Szentmi­hálytelekl Gazdakör helyiség. A IV. Magyar Békekongresszns eté 1955 FEBRUÁR 15 KEDD NAPIREND 1DÖJARASJELENTÉS Várható Időjárás kedd estig: Felhős, párás, az északkeleti­keleti megyékben kö­dös Idő. Több helyen kisebb havazás. Mér­sékelt északi-északke­letl szél, a hideg to­vább tart. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet kedden mí­nusz 1—plusz 2. * A fűtés alapjául szolgáló várható kö­zéphőmérséktet mínusz I—minusz 4 lok között. MOZI Szabadság: Hintón járó szerelem. — Uj magyar filmvígjáték (február 23-ig). Vörös Csillag: Beszterce ostroma. — Ma­gyar film (február 16-lg). Fáklya: Apa lett a fiam (február 16-ig). Az előadások kezdete fél 6 és fél 8. SZÍNHÁZ Este 7: A kőszívű ember fial. — Vas­vári bérlet. A JUHASZ GYULA SZABADEGYETEM Ma délután fél 7 órakor a Tudomány­egyetem Központi épületének dísztermében (Aula, Dugonics tér 13. szám) Koch Sán­dor Kossuth-díjas egyetemi tanár Az em­ber és ásvány. Az ember mint geokémiai tényező címmel tart előadást. Az érdeklődők részére 2 forintos belépő­díjjal tudnak helyet biztosítani. MUZEUM Fehértó élővilága (Kultúrpalota Roose­wett tér): Múzeumi Képtár (Horváth Mi­hály utcai üvegcsarnok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. KÖNYVTARAK Egyetemi: Olvasóterem 10-től 21 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek köl­csönzése 12 órától 20 óráig, hétlön 14-töl 20-ig; vasárnap 9-től 13 óráig. Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 ólá­tól 18 óráig. Az olvasótermi szolgálat az építkezés miatt egyelőre szünetel. Iljú­ségi kölcsönzője (Takaréktár u. 8. sz.): kölcsönzési idö kizárólag 14 éven aluliak részére 12—4 óráig. Járási: Sztálin krt. 54. Kölcsönzés szer­da kivételével minden hétköznap d. ti. 3—6 óráig, szombaton d. e. 10—1 óráig, dél­után 2—6 óráig. Gorkij-könyvtár könyvkölcsönzési Ideje: Hétfő, kedd. szerda, péntek: déle'őtt 8— 12-ig, délután 13—15.30-ig; csütörtök, szom­bat: délelőtt 10—14-ig. délután 15—19-ig: vasárnap délelőtt 9—12-ig. — A MAGYAR IRÓK SZÖVET­SÉGE szegedi csoportja ma este 7 órakor vitát rendez a TTIT klubjá­ban, melyen a szovjet írók II. kong­resszusa és a vele kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések kerülnek SPORT ^^mmmammmmmmammammSBBBM egységes sporíminösítési szabályzat módosítása II. RÉSZ M Katonai, főiskolai és városi választ­mányhoz tartozó sportkörök sportolói. a) Az egyetemi és főiskolai hallgatók lanu.múnyaik megkezdésekor a Haladás SK-ba azonnal átléphetnek és tanulmá­nyaik befejezése után a régi vagy új munkahelyük szerint illetékes sportkörbe azonnal átléphetnek, de bajnoki kupa és osztályozó mérkőzéseken nem szerepel­hetnek, ha régi sportkörük képvise etében abban az évben ntár szerepeltek. Az át­lépéshez szükséges a beiratkozás igazo­lása, az új sportkör kérése, a sportköri alapszabály figyelembevételével a régi sportkör kiadása, a sportolók kérelme, 4 példányban kitöltött átje entó lap. Az a sportoló, aki rendes hallgatónak beirat­kozik, a beiratkozás évében december 15-ig igénybevehetl' a kedvezményes át­minősítést. Amennyiben a kedvezményes átlépést az előirt időpontban igénybe nem vette, csak az általános igazolási szabá­lyok 40. pontja szerint nyerhet átigazo­lást a Ha adás SE részére. Ha a sportoló egyetemi, főiskolai tanulmányait megsza­kítja, csak régi sportkörébe igazolható azonnal vissza. Más sportkörbe való át­lépésnél az átminősítési szabályzat 40. pontja érvényes. b) A sportoló tényleges katonai szolgá­latának megkezdésekor azonnal átléphet katonai szolgálati helyének megfelelő sportkörbe. A tényleges katonai szolgálat befejezésekor a sportoló csak a régi sportkörébe léphet át azonnal. Amennyi­ben bajnoki mérkőzésen katonai szolgá­lati helyének megfelelő sportkör képvise­letében szerepel, új sportkörében abban nz évben nem szerepelhet. Az átlépéshez szükséges kiváló érdemes I. osztálvú sportolók és az NB. I., NB. II. sport­körökhöz tartozó sportolók esetében a sportoló kérése, régi sportkörének kiadá­sa, új sportkörének kérése, valamint a szolgálat megkezdésének és befejezésé­nek igazolása. A II. és III. osztályú, va­lamlnt a rajt és Játékengedéllyel rendel­kező sportolók részére szükséges a spor­tolók kérése a szolgálat megkezdésének vagy befejezésének igazolása és a 4 pél­dányban kitöltött átjelentő lap. A nép­hadsereg kötelékébe hivatásszerűen belépj sportoló átlépését csak 6 hónap után le­het kérni. A nem tényleges katonai szol­gálatra (továbbképzésre) bevonuló spor­lolók nem léphetnek át. c) A városi választmányok központi szakosztályaihoz és központi szakosztá­lyaitól a versenyző átírása csak minden bajnokság és osztályozó befejezése után lehetséges. lamlnt az NB. I. és NB. II. sportkörök­höz tartozó sportolók átlépési kérelmét a tény'eges katonai szolgálat, valamint az egyetemi és főiskolai sportolók kérdésében felülvizsgálati Jogot gyakoroljon. 43. a) Ha valamely sportkör az illetékes TSB hozzájárulásával évközben megszű­nik, sporto'ói egyéni sportágakba azonnal átminősithetők. Átminősíthetik sportjáté­kokban is, d£ bajnoki mérkőzésen abban az évben nem szerepelhetnek. b) Amennyiben a TSB-k, társadalmi sportszövetségek, sportkörök, sportegyesü­letek elnökségei az előírt rendelkezéseket nem tartják be, fegyelmileg kell őket fele­lősségre vonni. A minősítési szabálymó­dosítás érvénybe lép 1955. február 20-án. Légierő—Szegedi Dózsa 2:1 (2:1) 2000 néző. A kedvezőtlen időjárás elle­nére is igen nagy számban keresték fel a labdarúgás kedvelői a Hunyadi téri sport­telepet, hogy tanúi legyenek az NB. I. újoncának bemutatkozásának, valamint azért is, hogy a Dózsa az elmúlt vasár­napi jó szereplése ntán hORyan állja meg helyét az NB. I-es ellenfelével szemben. A két csapat az alanti összeállításban játszott: Légierők: GaramvBIgyl — Kapuszta, Jancsik, Sipos 1. — Sípos II., Hcrbszt — Jagudics, Náral, Dombal, Bárfl, Fischer. Sz. Dózsa: Kollár — Veszprémi, Tóth, Dobesz — Kiirti, Schulcz — Habeklcr, Szabó, Deutsch, Balogh, Pósta. Elég mély talajon kezdődött el a Já­ték és már az első percekben enyhe fö­lényt harcol ki a Légierők támadósora, dc " a Dózsa-védelem jól á'l a lábán és csirájában fojtja el a támadásokat. A Légierők fölényének ellenére Is a Dózsa szerezte meg a vezetést. Szabó kiszökött a védők között, hatalmas lövését Ga­rainvölgyl kiejtette, de a csatár másod­szor már nem hibázott: 1:0. A vendég­csapat pár percig megzavarodott, de azután lapos adogatásokkal közelítették meg a Dózsa kapuját és Nárai révén a 37. percben kiegyen'ítettek: 1:1. Az utol­sóelőtti percekben védelmi hibából Bárfi megszerezte a Légierők 2. és egyben győztes gólját. Szünet után továbbra is a Légierő irányította a Játékot, nagyobb technika! tudásuknak a talaj is kedvezett, dc további gólt nem tudott elérni. Erre ugyan alkalom adódott, de Dombal tizen­egyesét a Dózsa kapusa kivédte. A Légi­erőknek igen sokat kell javulnia ha ko­moly szerepet akar játszani az NB. I­ben. A Dózsa minden játékosa igen Jó tetjesttménvt nyújtott és szívvel-lélekkel való játékukkal majdnem meglepetést okoztak. Ha a megyei bajnokságban is ilven játékot nyújtanak, komoly esélyesei lehetnek az e'sö helynek. Onődl egy-két esettől eltekintve Jól vezette a mérkőzést. napirendre. A vitaest célja az író­KOSARLABDA A Haladás férfi csapata nagy _ meglepe­tésre vereséget szenvedett az újonc Bp. Vörös Lobogó csapatától. Bp. Vörös Lobogó—Szegedi Haladás 86:85 ( 50:46) Vörös Lobogó: Hegedűs, Emericzy — Pethő — Fogarasy — Tancsa, Haladás: Lang, Császi. Vass — Merényi, Ribi­zsár. Végig hatalmas iramú Játék után tíz másodperccel a befejezés e'őtt sikerült a győzelmet megszerezni a Vörös Lobogó­nak. Ld: Hegedűs 21. Fogarassy 17, Pethő 16, Tancsa 16, illetve Vass 26. Me­rényi 22, Rbizsár 21. Jók Hegedűs, Pethő, Bella, illetve Vass, Láng, Merényi. A városi bajnokság állása Férfi: 1. Egyetemi Haladás II. 5, 5, —, 10 pont: 2. Egyetemi Haladás I. 4, 4, —, 8 pont; 3. Haladás I. 4. 4. —, 8 pont; 4. Öregfiúk 6, 4, 2, 8 pont: 5. Lokomotív II. 5, 3, 2, 6 ponl; 6. Lokomotív I. 4. 2, 2. 4 pont; 7. Posta 5, 2. 3, 4 pont; 8. Ped. Főiskola Haladás 5. I. 4. 2 pont; 9 Lo­komotív III. 6, 1. 5, 2 pont; 10. Haladás II. fi, —, 6. 0 pont. Női: 1. Petőfi I. 4, 4, —, 8 pont; 2. Pps­ta I. 3. 3. 6 pont; 3. Petőfi II. 3, 2. 1 4 pont: 4. Ped. Fívskola Haladás 3. 1, 2, 2 pont; 5. Haladás 2. 1, 1, 2 pont: 6. TEFU 4. 1, 3, 2 pont; 7. Posta U. 2, -, 2. 0 pont. Elmaradt az Sz. Haladás—Hunyai SK labdarugó mérkőzés A Szegedi Haladásnak a sorsolás sze­rint Gyomán kellett volna Játszania Nép­köztársasági Kupa mérkőzést a Hunyai SK e'len. A mérkőzés elmaradt, mert a Hunyaiak csak 8 játékossal tudtak volna kiállni, míg a 20-i fordulóra a Haladás jutott tovább. Szegedi Vörös Lobogó—Hódmezővásárhelyi Petőfi 3:2 (3:1) Vörös Lobogd: Varga — Pajkd. Sebest, Fülöp — Komáromi, Jójárt — Jackd, Csi­szár, Bálint, Kónva, Solvmosl. A hódme­zűvásárhe'vi Dózsát legyőző Vörös Lobo­gó mérkőzését a Petőfi ellen élénk érdek­lődés előzte meg. A Vörös Lobogó egyűt­(ese egymásután győzedelmeskedett a két legerősebb hódmezővásárhelyi csapat fö­lött. A csapatban meg'átszik. hogy meg nincsenek összeszokva és több poszton nincs még meg az a játékos, aki a baj­nokságban fog szerepelni. Végig élénk iramú játék alakult ki az első félórá­ban. Ugy látszott, hogv a Vö-ös Lobogó fölényesen fog győzni. De a Petőfi mind­jobban magára talált és fgy alakult kf a szoros eredmény. Szegedi Építők—Hódmezővásárhelyi Épí­tők 2:0. Szegedi Kinizsi—Lokomotív Távírda 4:3. Tőrvívás A bázeli nemzetkőzi női tőrversenyen mind a két magyar csapat bejutott a döntőbe. A Totó 12 találatos szelvénye, 7. hét x, 1, I. 1, 2, 1, 1. 2. !. x, 2, 2. Hivatalos totóeredmények 12 találatos nyeremény nincs. 49-en ér­tek el 11 találatot, nyereményösszeg 7805 forint egyenkint. 781 -en értek el 10 talá­latot. nyereményösszeg egyenként 488.75 fo-int. 6127-en ertek el 9 találatot, nyere­ményösszeg egyenként 83 forint. csoport jövőbeni elvi és gyakorlati munkájának meghatározása. T ! (Folytatás a harmadik oldalról.) hObb népünk, amnál jobban erősíti ti békolábort, annál hathatósabban járul hozzá a b'ko mcgvcdés'nck nagy ügyéhez. De minél szilárdabb a béke ügye, annál biztonságosab­ban élhetünk, nyugodtabban dol­gozhatunk, annál többet fordítha­tunk életszínvonalunk emelésére. Mi erősítjük a békét és a béke erősít bennünket. Ezt. nevezzük mi a magunk sajátos „erőpolitikújá­nak" és ez n mi békcharcos meg­győződésünk ütődik alapja. Ezekkel a gondolatokkal készülünk és választjuk inog kül­dötteinket u /1*. magyai békekon­„,esszusra, népünk izzó hazaszere­tetének, emhersaeretetének. béke­szeretetének o hatalmas tüntetésé­re. seregszemléjére. Ezekkel a gon­dolatokkal kfszii'iinik a májusi nem­zetközi b ketal Ikozóra, melyet a rokon finn nép fővárosában, Hel sinkiben tartanak. És ezeknek a gondolatoknak a kifejtésével visz­sziik győzelemre az atomfegyverek megtiltásáért és a német újrafel­fegyverzés megakadályozásáért vi­lágszerte gyűjtött békoaláírások ügyét hazánkbatv. Sok sikert kívá­nunk azoknak a békeharcosoknak, nkik úgy dolgoznak, hogy nem tin­tát fogyasztanak a papiros kedvé­ért, hanem érveket sorakoztatnak fel az emberek megnyeréséért és embereket sorakoztatnak fel az em­beriség megmentéséért. Karácsonyi Béla A RAD1Ó ÉS VILLAMOS TÖMEG­CIKK NAGYKERESKEDELMI VÁL­LALAT Budapest, VI, Sztálin út 53. szám által ugyanebben a lapban meg­hirdetett csillártervezési pályázat eredménye I. dfj: Megfelelő pályamű hiányá­ban a bírálóbizottság az I. dijat egyh-ngú szavazással nem javasolta kiadás-a. II dtj: Fenti okokból •/«—V« meg­osztásban ke-üi két pályázó közt ki­f • tés-~: 1. Vass János technikus Budapest V.. I ányi u. 27. sz. III. 2. 2. Zahora István te vezö Buda­pest. XIV. Vezér u. 176. szám. 150—150 torint összegben. III. dtj: Geizlnger György Buda­pest. VII., Izabella tér 5. szám. 100 forint összegben. IV díj: Megfelelő pályamű hiányá­ban a díj kiadását a bírálóbizott­ság egyhangú szavazással nem ja­vasolta. A heérkezett pályázatok a kőzött fe'tétclek 2.. 4., 5. pontjainak nem felelte!; meg. azok közt új fonna nincs és v bírálóbizottság egy'k ter­vet sem találta legyártásra alkal­masnak. A RÁDIÓ MŰSORA: FEBfUAR 16, SZERDA Kossuth-rádló 4.30 Hírek, 4.40 Reggeli zene, 5.30 Falu­rádió. 6.45 Lapszemle, 7 Hírek, 7.15 Hang­lemezek, 8.30 Operarészletek, 9.20 Gyer­mekrádió. 9.40 Daltanulás. 10 Hirek, 10 óra 10 A hegedű. Ádám Jenő előadása, 10.30 Óvodások műsora, II Kórushang­verseny. 11.30 Don Quijote Magyarorszá­gon. Sós Endre összeá.lftása, 12 Hirek, lapszemle, 12.15 Tánczene, 13 Szülőknek — nevelésről. Nemes János tanár előadá­sa, 13.20 Történelmi dalok, 14 Hírek. 14 ói a 25 Uttöiő híradó, 14.50 Ének. 13.15 Viola, a zsivány. Ifjúsági hangjáték, 16 Szimfonikus zene. 16.40 Válasz ha Igatók­riak 17 Hirek. 17.10 R portszemmel a vi­lág körül. 17.25 Állami Népi Együttes műsora. 18 A virágzó mezőgazdaság út­ján. Előadás 18.30 Szív küldi. 19 Mes­teiházi Lajos jegyzetei, 19.15 Ajándék­műsor. 20 Esti Idfradó, 20.20 Mesél a mik-ofon. Szerkesztette Kovács Dénes, 2t óra 20 Tánczene, 22 Hi-ek. 22.10 Tíz nerc kűtpo ttika, 22.20 Szimfónikus zene. 23.12 Bach: A-mo'l szólószonáta. Hegedül Rug­giero R'ccl. 23.30 Dalok Vö ösrp"r(v ver. sebe. 23.45 Keringő, 24 Hírek, 0.10 Ének. Petdfl-rádld 6.30 Kisiskolások műsora, 5.40 Torna, G.50 Csárdások, 7 Hanglemezek, 14 M'í­vészlemezck, 14.40 Rádióegviittes, 15.20 Operettrészletek. 16.20 Egy vidéki gimna­zista naplója. Csáth Géza e'bcszélése, 16 óra 40 Népi zene. 17.20 Orosz nyelvtan­folyam, 17.40 Kamarazene, 18.30 A gőzha­józás megindulása Magyarországon. Ven­czel István előadása. 18.130 Ofíenbaoh est i 19.30 Moszkvai rádió összeállítása, 20 Kó. i rushangverseny, 20.pn Sporthíradó. 20.4(11 Operarészletek. 2L°0 Beszélgetés dr. Erank György főorvossá', 21.30 Cs-h len evei, német együttesek műsorából, 22.30 Balassa Tamás zongorázik. ELCSERÉLNÉM emeleti nagyszoba, konvhás lakásom földszinti kisebbért. Gém u. 3. „URANIA" irodai írógép eladó. Kölcsey n. 4. I. 4. I.LADO egy drb 160 kg hlzottsertés, Kos­suth Lajos sgt. 99. EGYPÁREVEZŐS csónakot Jő állapotban vennék. Domonkos, Vidra u. 2. JÖKARBAN lévő sport gyermekkocsi el­adó. Szeged. Zákány u. 24. fldszt. 2. 4 SZOBÁS, összkomfortos lakásomat át­adom vagy elcserélem kisebbre. Telefon 46 - 87. FGY drb 1.6(1 kg-os zslrsertés eladó. Rőszkei TI. 19. KISEBBMÉRETÜ strandkabint, kb. 150/230 megvé'el-e kehesek. Sza'ma, Felhő u. 7. PORTAI.BÖL kimaradt faanvagok. fiveg­ráma. összecsukható vasrács, asztali fú­rógép eladó. Szántó műszerész, Kiss M. u 2. FIGYELEMt Megnyílt a M0S7AK1 UfOMANYI VALLALAT f'óklr S/.eu-d Bsl-sv-Zs. it. 22. sz. Használt mfl-zaki és v'l'amosságl c'kkek, szerszámok K'z—dnyba vé­te'e és eladása. DÉLMAGYARORSZAO a Magya> Dolgozók Pártja esongrádmegvei naollanfa Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó- sz MDP Csongrád­megyei Bizottsága Szerkesztőség- Szeged tenln-o. II. Telefon: 35—35 és 40-80. Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál-tér 1 Telefon: 31-18. *s 35—00. Csongrádmegyei Nyomdalpari Vállalat, Szeged Felelős vezető: Vtncae •yörgy

Next

/
Oldalképek
Tartalom