Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-04 / 226. szám

Hx Ítéletet végrehajtják A statáriális bíróság most kegyelmi tanáccsá alakult át, visszavonult és zárt'ajtók mögött há­romnegyed órán keresztül tanácskozott. Fél 4 órakor behívták a bírói szobába Szász Dezső ügyészt, niajd nemsokára Doroszlay görögkeleti plébánost. Néhány dermedt perc múlik el, Doroszlay plébános odalép a halálra­ítélt leányhoz és közölte vele, hogy,az Ítéletet két órán belül végrehajtják, mert a kegyelmi tanács nem tartotta kegyelemre felíerjesztendőnek. Gajsin Grozda ezt is elszán­tan, szinte mozdulat nélkül vette tudomásul és csupán két kérése volt. Idegcsillapitó injekciót kért, az volt az utolsó kívánsága, bogy elitélt társával, barátnőjével beszélhessen. Néhány perc múlva mind a két. elitéltet visszavitték a Csillagbörtön­be. Gaisin Grozda kivégzése Az ügyészség az ítélet végrehajtása után más­íél órával, délután 5 órára tűzte ki az Ítélet vég­rehajtását. öt órakor a Csillagbörtön udvarának ugyanazon szárnyán, ahol Kiss Ernőt kivégezték, Bogár János előkészitette a délelőtt feállitott és alkalmazott bitófát. A bírói asztalnál Ungváry János tanácselnök, dr. Szász Dezső ügyész, C s i k y Jenő börtönigazgató, vitéz dr. Tóth Béla főorvos és dr. M e c s é r József jegyző ült. Gaisin Grozda utolsó órája alatt két levelet irt. rAz egyiket apjához, amelyben elbúcsúzott tőle, a másikat pedig Stankov Natáliához, mivel nem volt teljesíthető az a kérése, bogy elitélt társával a siralomházban beszélhessen. Tőle is elbúcsúzott a rövid levélben és kérte, ha kiszabadul, őrizze meg emlékét. Csillapító injekciót kapott és mindvégig mellette tartózkodott a görögkeleti plébános. Gai­sin Grozda meggyónt és pontosan 5 órakor lekí­sérték a kivégzés színhelyére. Az injekció hatása alatt m> teljesen nyugodtan, lehajtott fővel, sá­padtan, hang nélkül állott a bitófa elé. Amikor hallgatta, amint Ungváry tanácselnök felolvasta az ítéletet, kissé széttekintett, arca egy pillanatra mintha elmosolyodott volna és amikor Szász ügyész felszólította Bogár Jánost, hogy teljesítse kötelességét, magától lépett fel az emel­vényre. Kezét nem kötötték össze, apatíkns nyu­galommal adta át magát az ítéletvégrehajtónak. Hang nélkül becsukta szemét és két perccel ké­sőbb Bogár János jelentette: — Alázatosan jelentem, az tottam! ítéletet végrehaj­Ingét széttárták és a törvényszéki orvosok a szív működését vizsgálták. Tizenhét pere múlva közölte dr. Kaál János, hogy a szív nem műkö­dik többé. DELMAGYARORSZAG SZOMBAT, 1941. OKTÖBER 4. Rövidesen foMffóK az ednefem és a tábla ügvtben megkezdett tanácskozásokat A polgármester szerint kilátás von rá, tiogii o hérdes Szeded érde­keinek legmesszebbmenő szemelőtt tartásával nper megoldást (A Délmagyarország munkatársétól) Beszá­moltunk arról, hogy a torony alatt fontos ta­nácskozások indultak meg a szegedi egyetem és a tábla elhelyezése ügyében. Hírt adtunk ar­ról is, hogy a tanácskozásokra leiltazik majd Szegedre Radoésay és Sóman miniszter is, hogy helyszíni tapasztalatok alapján hozzanak , majd döntést ebben az égető kérdésben. Itteni tartózkodásukat természetesen felhasználják ar­ra is, hogy több más szegedi kérdésről tanács­kozzanak s benyomásaikat latbavessék a szege­di tárgyalásokat követő budapesti értekezlete­ken. Az egyetem és a tábla elhelyezése ügyébeu megindult tárgyalásokra vonatkozóan kérdést intéztünk dr. Pálfy József polgármesterhez, aki a kővetkezőket mondotta? — A tanácskozások még a már ismert problé­mák megoldásának nagy vonalait érinti, rész­letkérdések még nem kerülhettek szóba. Ennél­fogva új momentumok nem merültek fel és így bővebb közölni való sínes az ügyről. A tárgya­lások folytatódnak s kilátás van arra, högy si­kerül megtalálni a módját annak, hogy ez a kérdés Szeged érdekeinek legmesszebbmenő szemelőtt tartásaval nyerjen megoldást. ü főispán és a polgármester megbeszélése után döntenek tisztviselők beszerzési segélyéről Dr* Pálfy József polgármester nyilatkozata (A Délmagyarország munkatársától) Hírt adtunk arról, hogy dr. Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes érdek­lődést keltett a tisztviselők körében. Dr. Ba­logh Istvhn — amint ismeretes —> azt indítvá­nyozta, hogy utaljon ki a város előlegképpen kéthónapi illetményt a tisztviselőknek téli be­szerzés céljaira. Az indítvánnyá] kapcsolatban felmerült az a terv is, hogy ne kéthónapi illet­ményt. utaljon ki a város előlegképpen, hanem Brilliáns éksaierekei IGÉN MAGAS ÁRON KERESEK megvételre. Arany, ezüst tárgya­kért is nagy árat fizetek F ISCElIR ékszerész SZEGED, KLAUZÁL TÉR 3. SZ. Telefon. egyhavi fizetést ajándékba, mert igy nem ter­helik meg a tisztviselők fizetését. Erre példát ad Debrecen és Győr, ahol a város hatósága egyhavi fizetést utalt ki a tisztviselőknek aján­dékképpen a téli beszerzésre. Szegeden mintegy 250.000 pengő kiadóst je­lentene a városnak, Ka egyhavi illetményt ki­utalna ajándékképpen a tisztviselőknek. Tekin­télyes összeg ez, amelynek előteremtése nem kis feladat a mai súlyos időkben. Azonban kétség­telen az is, hogy a fizetésemelések nem érték el a drágulás nívóját s a tisztviselőknek min­denképpen rászolgáltak a kiutalásra. A város vezetőségében meg is van a hajlandóság, hogy ha egyéb rendkívül fontos és ugyancsak szociá­lis célú kiadások nem haladják meg az előírt keretet, akkor eleget tegyen ennek a kérésnek. Beszélgettünk ezzel kapcsolatban dr. Pálfy Jó zsef polgármesterrel, aki a következőket mon­dottat — A tisztviselői segély ügyét még nem refe­rálták nekem részletesen. Meg akarom beszélni az ügyet a főispán úrnál is ésVyele .való ta­EdJiMVfilill SZEGEDEN, MARS TER Telefon: 24-12. Nagy elragadtatást okozott a 13 eieiani 16 limiigris az igazgatónő, SARRASANI TRUDE nagyszerűen idomított fojlovaí a 3 Turul világhírű magyar légtornászok | és a többi kiváló artista és idomított állat 5 TI1L0S I Dockys 10 akrobaták |. futballozó kutyák NINA KARP0WA a cirkusz kupolája alatt és sok más ki­tűnő szám naponta 2 előadás csak néhány napig! délután 4 és este 8 órakor JEGYELŐVÉTEL Nemzeti Sajtóvállalat, Kárász-utva 5. Telefon: 24-52 és a cirkuszkasszánál. Telefon: 24—12. Gyermekeknek 14 éven alul d. u. félár A cirkusz légfűtése kellemes szobamelegel nyújt. Az állatok megtekintése délelőtt 10 órától HELYARAK: 1 pengőtől 7 pengőig! náeskozások után kerülhet sor a döntésre. Nyi­latkozni még nem tndok az ügyben, amint az ügy sorra kerül, természetesen behatóan meg­tárgyaljuk. A döntésről még nem mondhatok! semmit, mert nem vághatok a dolguk elé. I T múlva húzás! sorsjegyek « PETÖ-nél

Next

/
Oldalképek
Tartalom