Délmagyarország, 1930. augusztus (6. évfolyam, 172-195. szám)

1930-08-01 / 172. szám

MAGYARORSZÁG c*e©EI>. Szerkesztőség: Somogyi ucca ?fV em. Teleion: 13—33.-Klodóhlvotal, „„IcanhönyvJAr «s legylrüda - Aradi nrjx 8- Teleion! 306. - Nyomda : LBw MDÓ1 ucca ÍO. Teleion t 16-34. TAvlratl útleveleim: DélmnqynroMrAg Szeged. Péntek, 1930 augusztus 1 Ara 16 fillér VI. évfolyam, 172,. szám ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3-20 vidéken és Budapesten 3-*>0. KUUHIdBn e-40 pengd. — Egyes tzém Ara hétköz* nap ÍO, vasár- és Ünnepnap 24 (111. Hir. detések felvétele tarifa szerint. Megje­lenik héttrt kivételével naponta reggel Kisgyülési strófák A város oda akarja adni a várkioszkot a kultúrpalota céljaira. A városi tisztviselők egyesületébe tömörült városi tisztviselők vi­szont nem akarják odadni és akaratuknak olyan módon próbálnak érvényt szerezni, hogy az önkormányzat illetékes szervének ha­tározatával szemben a belügyminiszterhez for­dulnak. Arról most nem beszélünk, hogy ha­sonló ellenszegülés esetén milyen gesztussal intézné el az ilyen ügyet bármelyik magán­cég Szegeden a mai napig sem sikerült bele­vinni a köztudatba, hogy nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is a város ügyeinek in­tézésénél legalább olyan alaposságot, gondos­ságot^ szorgalmat, lelkiismeretességet és hű­séget követelni, mint aminőt elvárnak és meg­kapnak" malmokban és gyárakban, késes üze­mekben és suszterájokban, rőfös üzletekben és étkezdékben. Aki ebből a szempontból vizs­gálja a történteket, annak követelnie kell, hogy haladéktalanul indítsanak fegyelmit min­denki ellen, akinek a föllebbezés megszövege­zésében vagy beadásában része van. Elsőrendű érdeke ennek' a városnak, hogy minél előbb helyiséghez jussanak gyönyörű képei, gazdag néprajzi anyaga s az ntóbbi évek ásatásainak nagyszerű eredményei. Helyes, hogy a városi lisztviselők egyesületériek helyiséget adtak, amig az a helyiség fontosabb célokra nem kellett. De a föllebbezés után föl kell vetni a kérdést, mit gondolnak a tisztvi­selő urak, mihez fűződik ennek a vá­rosnak nagyobb érdeke: ahoz, hogy a muzeum terjeszkedjék, vagy ahoz, hogy a romantikus hangulatu várrom hüs helyiségeiben egy jó­idegzetü kocsmáros továbbra is hosszú lépé­seket és vágásokat szolgáljon fel? És mit gondolnak, mi fogja inkább érdekelni a ben­szülöttet, a környékbelit vagy a messzebbről ide vetődött idegeneket: a nagyértékü mu­zeumi tárgyak jól és tanulságosan elrende­zett sokasága, vagy pedig a napi négy-öt órát dolgozó városi tisztviselők délutáni és esti römizése? De föl kell vetni itt még más kérdé­seket is. Van-e a városházán subordináció? Megtürné-e a polgármester, hogy Pávó Fe­renc ellenszegüljön az intézkedéseinek? Kö­teles-e a szám tiszt betartani a főszámvevő rendelkezéseit? És mit szólna az osztályjegyző ur őnagysága, ha az irnok nem követné uta­sításait? Büntetlenül csak a közgyűlés hatá­rozatával szegülhet szembe a városi tisztvi­selő? 2. Kezdetben pedig nagyon sokat csodálkoz­tunk a kisgyülési tanácskozások és határo­zatok miatt. Idővel azonban rutinra tesz szert nemcsak a kisgyülési tag, hanem az egyszerű Polgár is és most már aligha akad ebben a árosban, aki csodálkozni tudna azon, ami * kisgyülésen történik vagy — nem történik. H azonban ma mégis csodálkoztunk, de csak azon, hogy Körmendy — csodálkozott. Nekünk '3azán nem fontos, hogy ki kapja meg két jJJ iskolánk központi fütőberendezési mun­k;í'atait. Nekünk csak az a fontos, hogy sze­vedi iparos kapja meg. Ez a fontos Kör­mendy Mátyásnak is. Dobay Gyulának nem. Körmendy.Mátyás ezen csodálkozott. Mon­tiunk se kell: nincs igaza Körmendynek. , zt Persze föltételezni sem szabad, hogy Do­>ay azért agitált uj versenytárgyalás kiírása n'cllett, mert az az egyetlen szegedi vállalkozó, szóba jöhetett, zsidó. No azt se lehet dálkoznék többet. Végül az is érdekelne, hogy, mit szólnak a keresztény kisiparosok, a ke­resztény kétkézi munkások, a keresztény vál­lalkozók a keresztényvezér Dobay Gyulának ahoz a véleményéhez, hogy inkább maradjon munka nélkül az a néhány keresztény mun­kás is, aki alkalmazást nyer majd a kérdé­ses fűtőberendezéseknél, mint hogy az a sze­gedi vállalkozó kapja meg a munkát, aki nem 5, hanem 7 és félszázalékkal drágább a buda­pesti ajánlatoknál? éppen mondani, hogy Dobay a zsidók ja­vára elfogult Egészen bizonyosan kizárólag a ius stricte vezette. A közszállitási szabály­zat szerint előnyben lehet részesíteni a hely­beli ajánlatot, ha nem többel, mint őt száza­lékkal drágább más ajánlatoknál. De Sebes­tyén hét és félszázalékkal drágább. Az meg nem számit, hogy másfél százalékot odad eb­ből az összegből a szegényalapnak. A pá­lyázat elbírálásánál két és félszázalék differencia áll fenn. Érthető tehát, ha kezében a közszállitási szabályzattal most Do­bay Gyula mondja azt, amit valamikor Shylock mondott: Én jogomnál vagyok és követelem az igazságot. A kis­gyűlés elnöke, az ipartestület elnöke mást látott igazságosnak, mint Dobay. Nem mer­nénk megesküdni rá, hogy nekik van iga­zuk. De Körmendy Mátyásnak föltétlenül le kellene vonnia az eset tanulságait egész köz­életére. Akkor hasonló esetekben nem cso­Szeptember 20-án Koronázzák Királlyá Károlyt Hírek Vajda Vofvoda belügyminiszter távozásáról Az egyetemnek megint adunk területet A polgári iskolai főigazgatóság részére helyisé­get bérelünk 2600 pengőért és 3100 pengőt adunk berendezési tárgyakra. Még mindig igy költ a város állami intézményekre. De köve­zésre nincs pénz. Vízvezetékre nincs. Csator­názásra nincs. Kislakásokra nincs. Még vala­mire azonban van. Autózásra. (Budapesti tudósítónktelefonjelentése.) Bukarestből jelentik: Az elmúlt napokban is­mét egymást kergették a kormányválság hi­rek. A kormány most ezeket a híreket erélye­sen cáfolja és a helyzetet a következőkben, ismerteti: — A koronázási ünnepségeket még feltét­lenül a Maniu-kormány rendezi. A kormány helyzete néhány nappal ezelőtt valóban labi­lissá vált és ezért Maniu miniszterelnök audienciát kért a királytól, akihez azzal a kéréssel fordult, hogy milyennek tartja a korona és a kormány jelenlegi viszonyát? — Károly királg azt válaszolta, nem látja semmi akadályát annak, hogg továbbra hl együtt működjék a Maniu-kormánngal és an­nak a kívánságának adott kifejezést hogy sze­retné, ha a koronázás szeptember 20-án lenne. Maniu októberben szerette volna megtartani a koronázást, végül azonban engedett a ki­rály kívánságának. A koronázás előkészüle­teire való tekintettel a kormány egyetlen tagja sem hagyhatja el Romániát. Néhány lap valószínűnek tartja, hogy Vajda­Vojvoda belügyminiszter rövidesen lemond, mert az utóbbi napok eseméngéi és az antisze­mita agitáció teljesen alá ásták a miniszter, pozícióját. Briand ufabb emlékiratot készít az európai államszövetségről A memorandum alapján fii össze az első Európa-konferencia (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Párisból jelentik: Briand külügyminiszter most ujabb emlékiratot készít az európai ál­lamszövetségről. Briand ebben a memoran­dumban már részletesen ismerteti az első emlékiratra beérkezett válaszokat és kritiká­kat, szembeállítva egymással a külőnböző vé­leményeket Ez a második memorandum lesz a Népszövetség szeptemberi ülésszaka ntán összeüjő első Európa-konferencia tanácskozá­sának alapja. Kommunista szervezkedést lepleszieK le Győrben Egy vegyészmérnök és egy művezető Győrből irányitoíta az egész magyarországi kommunista propagandát (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Győrből jelentik: Nagyarányú kommu­nista összeesküvés; leplezett le ma a győri rend­őrség. Az eímult héten éjszakánként ismeretlen tettesek elárasztották a várost kommunista pla­kátokkal. Csütörtökön hajnalban azután a rend­őrségnek sikerült a kommunista összeesküvés fő­cinkosát, Krausz Rezsői, a győri Szilárd csónak­gyár művezetőjét elfogni. Krausz Rezső letartóztatásával a rendőrség az egyik legveszedelmesebb kommunista ügynököt fogta el. A lakásán tartott házkutatás alkalmával moszkvai leveleket, plakátokat és röpiratokat ta­láltak. Több levélen Kun Béla eredeti névaláírása volt A rendőrség bizonyítottnak veszi, hogy az egész magyarországi kommunista szer­vezkedést dGyőrböl irányították és Győr volt az össieköíőkapocs Berlin, Moszkva, Bécs és Budapest között A nyomozás további szálai Krausz József d®k-

Next

/
Oldalképek
Tartalom