Délmagyarország, 1939. június (15. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-14 / 133. szám

Szerda, 1939. junius 14. DÉLMAGYARORSZÁG A i/Ls&zalht (eh/idéki rucáik ühm^c tludymik a jds^mifatt taevé*jyumsáqak euneeeil a llewzeíi smték* (A Délmagyarország munkatársától.) Ba­logh, István dr. plébános, a Szegedi Szabad té. ri Játékok rendezőbizottságának vezetője érde­kes beadvánnyal fordult a város vezetőségehez. A beadványban megírja Balogh plébános, hogy a visszatért. Felvidék és Kárpátalja törvényha­tóságának és megyéinek címerét ünnepélyes aktus kíséretében kellene, elhelyezni a Dóm-té­ren a Nemzeti. Emlékcsarnokot körülvevő fa­lak homlokzatán. Az ünnepség legalkalmasabb ideje június 29-e volna, amikoris a Szabadtéri Játékokra amúgy is nagyszámú idegen tartóz­kodik Szegeden. Erre a nagyszabású országos ünnepségre a város meghívná a visszatért me­gyék főispánját és polgármestereit, valamint a városi, és megyei főtisztvisel őket. Elsősorban természetesen Teleki Pál gróf miniszterelnököt (A Délmagyarország munkatársától.) Tóth Béla dr. polgármesterhelyettes kedden délelőtt levelet írt Rahóra. A levélben örömének adott kifejezést, hogy Szeged testvérvárosként fo­gadhatta a Kárpátalja lcgfestőibb vidékének kirándulóközpontját, a Gens fidelissima keleti végvárát, örömmel értesítette Rahó körjegyző­jét, hogy Szeged társadalmi egyesületei meg­mozdultak és segítségük kézzelfogható zálogát, ruházatot és élelmet, az Uri Nők Mária Kongre­gációja agilis aldnöknője, Csertőy alezredesné a közelmúltban már kiosztotta a visszatért test­yérkozség segítségre szoruló lakosai között. Kedden E«menesy Tibor dr. tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője részletes beszá­molót terjesztett a polgármester elé. Kemenes­sy tanácsnok a jelentésben megírja, hogy Ra­hó testvérközség kér.ései ügyében részletes tár­gyalásokat folytatott Nagy Gyula alezredes, járási katonai parancnokkal és Banda István dr. közigazgatási előadóval, aki Kemenesy Ti­bor dr. értesülése szerint, ha a Kárpátalján a polgári közigazgatás megindul, Rahó és kör­nyékének főszolgabírója lesz. Ugyancsak hely­Belvárosi Mozi 5, 7 9 Szerdától péntekig: MAKRAnCOS KISASSZONY vígjáték. HALMAY TIBOR, ós CSIKÓS ERZSI főszereplésével. Séia a Fekete Erdőn Korzó Mozi 5, i/48, lá 10. szerdától péntekig Mr. AMERIKA kacagtató vidám amerikai történet, Főszereplők j ADOLPHE MENJOIT és ARLEN WEHLAN Ezt megelőzi CAarlie Chan Noníe Carlóban a legizgalmasabb detektívdrüma. és Varga József dr. iparügyi államtitkárt. Sze­ged képviselőit Balogh István dí. beadványát Pálfy György dr. kultúrtanácsnok nagy lelkesedéssel tette magáévá. Nyomban megbeszélésre ült össze a yárösi mérnöki hivatal vezetőivel, hogy a. 5í­mervisszahelyezés technikai részét letárgyalja. Amint a mérnöki hivatal elkészült a technikai lebonyolítás részleteivel, Pálfy György dr kul­túrtanácsnok jelentést tesz Tóth Béla. dr. he­lyettes polgármesternek és elkészíti a kisgyű­lési javaslatot. A júniusi kisgyűlés előrelát­hatólag egyhangúlag teszi magáévá Balogh plébános kezdeményezését, a kisgyűlési ha­tározat után Pálfy kultúrtanácsnok azon­nal hozzákezd az ünnepség részletes kidolgozásához. színi szemlét tartott és megbeszélést folytatott Rahón Szekerke Lajos dr. tb. főügyész is. Az első kérelme Rahónak egy országzászló. Miután a Pusztaszeri Árpád Egyesület már, elkészítette az országzászlót, a város ezt a gesz­tust örömmel vette tudomásul. Nagyon életrevaló kérése Rahónak, hogy Szegeden alkalmas ingyen telekhelyet kapjon, ahol egy ,Hucul' házat akar építeni. , * Ebben a rutén stílusú, teljesen fából készített ..Huculházban" árúsítanák Szegeden a Rahó környéki színpompá-s népi és háziipari, Cikke­ket. A város Újszegeden jelöl ki ingyen telket a ház részére, úgy, hogy az építkezést a ra­hóiak néhány napon belül meg is kezdhetik. Eunek kapcsán még azt az óhajukat is kife­jezték, hogy Szegeden t idegenforgalmi irodát szeretnének létesíteni egy rahói tisztviselő ve­zetésével. Ennek fenntartásához évi 2000 pen­gő hozzájárulást kérnek a várostól. Miután Szegeden bevezetett és jól működő idengenfor­galmi hivatal van, Tóth Béla dr. helyettes pol­gármester elgondolása szerint a rahói idegen­forgalmi tisztviselő a , szegedi idegenforgalmi hivatalban azonnal is megkezdheti működését, a város folyósítja fizetését. A legfontosabb kérelme Rahó községnek, hogy Szeged évenként minél több aralómunkást és sommásmunkást helyezzen el. Az idén is legalább 80 főből álló aratómunkás elhelyezését kcrik. Tóth Béla di\ helyettes polgármester nyomban intézkedett, hogy 20 aratómunkást, a Szilveszter-majorban alkalmazzanak, nemcsak az aratásnár, hanem aratás után kapásnanszápiban ia. Nypíg pár A aratót Dús István gyálai gazdaságában Helyei­nek el, a többieket a bodomi gazdaságban, Rá­gütowitz Károly dr. egyetemi tanán gyümöl­csészetében és más gazdaságokban Miután ara­tás idején az Alföldön amúgy is állandóan munkáshiány van, a rahói aratómunkások seu­kinek nem veszik el a kenyerét. 25—30 házicseléd elhelyezését is térik a rahóiak, ebben a kérdésben is nyom­ban intézkedett a város munkásközvetítő hiva­tala és amennyiben június 20-ig- megérkeznek a rutén cselédlányok, elsejére már elhelyezi őket a munkaközvetítő hivatal. Kérik továbbá 8—11 éves korú 40 fiu és 40 leánygyermek szegedi ingyenes nyaraltatását Á polgármester úgy intézkedett, högy a 80 rő­tén gyermek az árvaházban kap éjjeli szállást, nappal a tiszai gyermeküdülőhelyen töltik nya­ralási idejüket. A- polgármester intézkedése nyomán 80 rutén gyermek megérkezése min­den nap várható. Végül néhány szegénysorsú rahói középiskolás, esetleg egyetemi hallgató ingyenes internátust ellátását kérik biztosíta­ni a várostól, erre szeptember előtt nem ke­rülhet sor. Kemenesy tanácsnok végül bejelentette, hogy Rahón 20—25 szobás modern emeletes tu­ristaszálló van, jelenleg zárva, bérlő hiányá­ban. Értesülése szerint a múlt évben is közel 70.000 turista kereste fel a vidéket A város igen kis költséggel építtethetne 'tiszt­viselői részére egy üdülőtelepet, Rahó község valószínűleg ingyen telket adna erre a célpa. Tóth Béla dr. polgármesterhelyettes elgondo­lása szerint a városi tisztviselők egyesületével karöltve fognak üdülőtelepet létesíteni, ahol a tagok olcsó nyaralási lehetőségekhez jutnak. Egy gyermeküdülötelepet is szándékozik a pol­gármester felállítani, hosry a szegény alföld', főleg tanyai gyermekek ott ingyenes nyaralás­hoz jussanak. A testvérközség elfogadásának határozati kimondását a júniusi közgyűlés fogja eszközöl­ni. Hogy ez a határozat vita nélkül fog keresz­tulmenni, afelől nincsen kétségünk, hiszen Sze­ged városának elsőrendű kötelessége, hogy á visszatért kárpátaljai ruszin népnek, vagy leg­alábbis egyrészének magyar nevelést adjon. Szeged asszimilációs ereje nem mai keletű, mái egy századdal ezelőtt is a Délvidék magyaro­sító centruma volt. Ma ezt az asszimilációs erőt a Felvidékre kell fordítani, amelynek né­pe a megpróbáltatások nehéz idején is lelkileg mindig a magyar, állameszme iránti hűséggel viseltetett és egy pillanatig sem volt hűtlen Szent István országához. A „St. Louis" emigránsai közül 2ő0-et befogad Belgium Brüss'Sel, június 13. Hivatalosan jelentik, hogy Belgium a „St. Louis"-nevü gőzös fedél­zetén tartózkodó zsidók közül 250-nek átmeneti tartózkodási engedélyt, ad Belgiumban. Az el­szállásolási költségeket egy amerikai intéz­mény fedezi. SZÉCHENYI MOZI Szerdán utoljára 5, 7, 9 A legbrilliáúsabb amerikai vigjáték-komédia Ahol semmi sem szent Ezt a remek szatírát kacagja az egész város! ALIBI ~~ ~ alibi ALIBI Szeged Rahóért Ruszin-ház épül Újszegeden, megszervezik a kárpátaljai idegenforgalmat, 80 aratómunkást, 30 cselédlányt helyez­nek el Szegeden, 80 rahói gyermeket a Tiszaparton nya­raltatnak, Szeged üdülőtelepet létesít a testvérközségben

Next

/
Oldalképek
Tartalom