Délmagyarország, 1933. január (9. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

SZEGE». SzerkeszlOtCg: Somogyi ucca Lem, Telefon: 23-33.^Klndfthlvoto!, kmmHn«fnvTMr é* legylroda : Aradi ucca »- 1 elelon t 13-00. - Nyomda : L»w Linót ucca 1». Telefon t 20-34. TAvIrnII és levélcím • Délmaoynrorartg Sreged Uj év, régi szenvedés Újév az optimizmus ünnepe. Az örömnek egy éjszakára való fellobbanása, a jókedvnek, derűnek s aminek hiánya válságok szakadékába taszitotta egész világunkat, a bizalomnak far­sangja az a dallal, tánccal átnarkotizált éjszaka, ami a tünö és születő évet elválasztja egymástól. Egy éjszakára hivő, bizakodó gyerekek vagyunk mindnyájan. Pedig nem kell több illúzió ahoz a hithez sem, hogy a karácsonyfát csilingelő angyalkák hozzák le az Úristen asztaláról a Jézuska ajándékaképen, mint ahoz, hogy hol­nap más lesz, mint tegnaD volt Dehát — •fundus vult decipt. Az illúzió forgószinpadnak szeretné látni a történelmet s abba a reménységbe kapaszko­dik, hogy a rendező egyszer csak inteni fog, a gépezet megindul s az éjjeli menedékhely díszleteit a kacsalábon forgó kastély csilin­gelő aranyban és fehér cipóban dúslakodó bő­sége váltja fel. A forgó színpadon elsötétül minden a változások alatt s ebből az egész színházból, ebből a boldogságvárásból, abból a hitből, hogy változás lesz s a nyűtt rongyok helyébe aranysujtásos mentét, a gondok baráz­dái helyébe a mosoly duzzadó, kicsattanó teltsé* gft kapjuk, nekünk még más nem jutott, mint ez a sötétség. A freudi pszichológia meg tudná fejteni a* újévi problémának paradoxát is. Mi a szilvesz­teri boldogság forrása? A feledni tudás. A szub­limálódásnak az a módja, amelyik trauma nél­kül törli le (fájdalom, csak egyetlenegy éjsza­kára) az emlékeket. A lélek levetkőzik s talán többet is fejt most le magáról, mint az elnyűtt és elpiszkolt ruhát. A lélek vedlése ez, a főnix­rnadár-komplexum átélése egy éjtszakának vág­tató óráiba belezsúfolva. A feledés feloldásá­nak öröme tölti el a lelkeket s az uj évtől csak azért tudunk jobbat várni s csak azért tudjuk magunkat lerészegiteni a jobb jövő re­ménységének italával, mert felejteni tudtunk. Feledés nélkül rlincs hit és nincs remény, fele­dés nélkül nem lennének már illúzióink sem. Feledés nélkül nem lehetne élni. A remény ró­2sái csak akkor nyilnak már ki, ha Lethe vizével tudjuk öntözni a rózsatőt. S amig mi Lethe vizét öntjük a borospohárba ís, hogy gyorsabban, biztosabban és teljeseb­t>en tudjunk felejteni s amig mi felejteni aka­runk, hogy örülni és remélni tudjunk, addig Németországban nyolcszázezer férfi barangol egyik községből a másikba, kenyérért, mun­káért és éjszakai szállásért koldulva. Nyolc­százezer férfihez nyolcszázezer asszony tapad s nyolcszázezer asszony szoknyájába hány száz­szer gyerek kapaszkodik még? Az országútnak Tándorai azokból kerülnek ki, akiket szerveze­tek, egyesületek és községek nem segélyeznek. A francia munkanélküliség félelmetes arányban nő, az amerikai veteránok dübörgő marsa alatt megdobbant a föld és megdobbant a lelkiis­meret s Anglia munkanélküliéi már sorkatona­sággá szervezték tüntető sétájukat. Ital adhat-e feledést és feledés adhat-e nyugalmat és örö­net, amikor reng a föld a munkanélküliek íibörgő léptei alatt az egész világon, reng a föd és megdermed a lelkiismeret. k munkanélküliség problémája jobban sa­nyargatja ma az emberiséget, mint minden más kérójs, megoldatlanság, elintézetlenség és kö­telességmulasztás együttvéve, Voltak száza­dok, ímikor a vallási ellentétek állították csa­——«•IIIIIIWIII HIIIIIIHHWtHIMBM11 Vasárnap, 1933 |an. 1 Ara 24 fillér IX. évfolyam, 1. &T. ( fasorba a nemzeteket s egyházi zászlók" alatt vivták meg véres csatáikat az igaz hit vé­delmében. Voltak századok, amelyeket a nem­zetiségi ellentétek festették véresre s a na­cionalista érzés emberi holttestekből emelt em­lékeket a győzők magasabbrendüségének. Az­után jöttek idők, amikor azt hittük, hogy a tár­sadalmi osztályellentélek véresebb háborúkat fognak felidézni, mint amilyeneket a vallási és nemzetiségi ellentétek lobbantottak fel s tápláltak szinte az utolsó vércseppig. S most azt látjuk, hogy vallási, nemzetiségi és osztályellentétek felett álló külömbséget te­remt a követelés és tartozás. Nem vallásért és nem nemzetiségért, nem is osztályának poli­tikai és gazdasági uralmáért küzd és szenved most az emberiség, hanem főkönyvi tételekért, váltóelfogadványokért, utalványok beváltásáért (Budapesti tudósítónk telefonjolenttse.) Ber­linből jelentik: A birodalmi gyűlés elnökségét az idei újévi fogadtatásnál csak a harmadik alelnök, a szocialista Loebe fogja képviselni Hindenburg elnök előtt. A gyűlés elnöke, a nemzeti szocialista Göring nem jelentk meg Hindenburgrtál, azzal az indokolással, hogy hosszabb időre szabadságot kapott. A baloldali lapok éles cikkekben foglalkoznak Budapest, december 31. Elkészült a budapesti ügyészség vádirata Dréhr Imre ellen. A vádiratot ma délelőtt juttatta el Baróthy Pál főügyész a bu­dapesti büntető törvényszék elnökéhez, Török Gé­zához. A vádpontok a következők: háromrendbeli hűtlen kezelés büntette, egy rendbeli hűtlen ke­zelés vétsége, egy rendbeli csalás büntette és tizenhárom rendbeli hivatali sikkasztás büntette. Nagy részletességgel tárja fel a vádirat Dréhr Imrének a Krausz Simon bankházával való kap­csolatát: ,,Dréhr Imre abból a célból, — mondja a vádirat —, hogy Krausz Simonnak jogtalanul va­gyoni hasznot szerezzen, mint a népjóléti minisz­térium politikai államtitkára, a kincstárnak tudva és akarva vagyoni kárt okozott"... s ezután, fel­CLÖ FIZETÉS! Havonta helyben 3.20 vidíken és Budapesten 3-00, kllimldiln «•40 pengd -» Cqye» Ara hétkHi­DBD tft. vn*Ah és Ünnepnap tilt. Hir­detése»« »elvétel« tarifa Mertnt. Menle­len«c ••"»•vételével n«ni»»i(a regael s ahogy mindezt szebben, elíogadhatóbban, zengőbben. tisztábban és lelkesebben mond­ják: munkáért és kenyérért. Visszamegyünk, nem a természethez, mint ahogy a nagy pogány követelte, hanem a barlanglakó ős igényeihez: nem akarunk már mást. csak az élet folytatásá­nak legprimitívebb fellételeit, a Jóllakásnak biztonságát. S amikor a munkanélküliek dübörgő lépései alatt dobban a föld s amikor megszámlálhatat­lan milliók kenyérért és munkáért hiába nyújt­ják ki reszkető karjukat, akkor menekülhetünk e a riadt lépések és riadt tekintetek elől egy nap­tári dátum illúziójához s a feledéi vigasztalá­sához? A legsúlyosabb kérdések megoldatlanul hömplyögnek át az évek mesgyéin s az uj év alig igér mást, csak uj évgyűrűt a szenvedé­sek évezredes, örökélő fáján. az üggyel és azt írják, hogy Göring Hitler\ parancsára marad táool a fogadtatástól és a lapok megállapították azt is, hogy a nemzeti szocialisták ezzel a magatartásukkal nyíltan provokálni akarják az elnököt. Az első alel­nök, a centrumpárti Rauch szövetkezeti kon­gresszusra utazott, a bajor néppárti Esser, a második alelnök pedig hosszabb ideje beteg. sorolja a bicskei kastélyvásárlást, a hűvösvölgyi üdülőtelep megvásárlásának ügyét, az albertfalvai építkezést, az autókicserélések, a Vass-féle búto­rok ügyét s ezenfelül különböző sikkasztási váda­kat, fénykép- és szoborügyeket, stb. A százoldalas indokolás elmondja, hogy Dréhr Imre eleinte különböző, hivatali méltóságával ósz­sze sem egyeztethető szolgálatokkal igyekezett Vass József miniszter bizalmába férkőzni. Az apró szol­gálatok magukkal hozták, hogy Dréhr Imre ál­landóan a miniszter közvetlen közelében tartóz­kodhatott. A fokozatosan kimélyülő érintkezést Dréhr Imre arra használta fel, hogy a miniszter hatásköréből egyes ügyek intézését szinte észre­vétlenül teljes hatáskörrel magához vonta, más­„Valamennyi állam újjáépítésére szükség van A francia elnök újévi beszéde (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Pá­risból jelentik: Az Elysée palotában szomba­ton délután az újév alkalmából nagy diplo­máciai fogadtatás volt, amelyen megjelentek az összes Párisban időző diplomaták. A dip­lomáciai kar doyenje köszöntötte Le'rrun el­nököt, aki válaszában a gazdasági ^áépités szükségességét hangoztatta. Kijelentette, hogy valamennyi állam újjáépítésére szükség van és hogy ez a munka csakis a nemzetek együt­tes összefogásával, működésével érhető el. — Folytatni kell — mondotta — a bélre kon­szolidálását és a jövőben is meg kell tenni mindent a biztonság érdekében. Valósággá ko'.I tenni azt a hitet, hogy a támadó háború bűn és hogy a konfliktusokat a jog és igazság elve alapján békésen kell elintézni. nem feleniK Hindenburg i eg Hitleréit provokálni akarják az elnököl S&ászii&oldalas vádirat Thréfir Imre ellen Az ügyészség súlyos megállapításai a vádirat Indokolásában — »Az OTI-ügyekben én vagyok a miniszter«

Next

/
Oldalképek
Tartalom