Délmagyarország, 1943. október (19. évfolyam, 222-247. szám)

1943-10-01 / 222. szám

penfgft :*4S. ®wéJti"r j xn í?i 22?, sí. - ~ Ara 16 ffitór noTomo 4.30 D.I((vMtirc 12.40 l> KE RESZTÉ NY POLITIKAI NAPILAP M angolszász partraszállás megállására a nemetek elpusztították a nápolyi kikötőt Kommunista összeesküvők meg akarták könnyíteni a partra­szállást — Pompejit elfoglalták a szövetséges csapatok — A keleti fronton egyre többször ismétlődnek a német ellentáma­dások — Kremencsugot kiürítették a németek Berlin, szeptember 30. A Nemzet- sem ért el. mert a német ellenél­Sajtó Tudósító jelenti: A nagy teleti csata gyújtópontéban to­vábbra is az Azovi-tenger és a za­porozsjei Dnyeper-knnySk között elterülő arevonalszakasz áll. Az el­lenség sorozatos támadásai kedden is eredménytelenek maradtak s az oiosz arcvonalat egy lépéssel sem sikerült előbbre tolni, — írja Ser­torius százados legújabb jelentésé­ben. 'A német csapatok több hat­hatós ellentámadással ismét bebi­zonyították, hogy a nagy csata ti­zenharmadik hetében is képesek még ellenlökésre. Ezek a német el­lentámadások ugy Zaporozsjetöl keletre, mint Melitopollól északke­letre olyan súlyos csapásokat mér­tek a szovjet erőkre, hogy az ellen­ség továbbra s%m* tudja" inégvr.ftsi­tani makacsul t erőszakolt célját: a mogaji steppére való betörést A szovjet most is hatalmas gyalogsá­gi tömegeket és nagy számban tö­mörített tüzérséget vetett harcba, viszont feltűnően kevés páncélos erőt Egyelőre még kérdés, vájjon ebből a körülményből már az el­lenséges harcikocsi állomány las­sankent bekövetkező kimerülésére lehet-c következtetni, vagy pedig arra, hogy a szovjet hadvezetőség a rendelkezésre álíó páncélos tar­talékokat későbbi támadásokra tartja fenn. A tulajdonképenni Dnyeper-arc­"Vonalon, amely a zaporozsjei kö­r.yöktől a Pripjet torkolatáig tér­jél, a harcok ezidőszerint kifeje­zetten álló jellegűek. Dnyepropet­rovszk térségében, valamint a Kre­mencsuggal szemben kiépített tul­parti német hídfőállás területén pillanatnyilag valamit enyhült az cllcnésges nyomás, ugyanakkor azonban a Gserkaszi—Kiev szaka­szában lényegesen erősödött. Sikert a Szovjet Gserkaszi és Kiev között lás most már itt is megszilárdult. A Szovjet különösen Kiev térségé­ben tett ismételten kísérletet, hogy a Dnyeper-szigetek kihasználásá­val nagyobb erőket vigyen át a fo­lyó nyugati partjára és ott be­ássa magát, de valamennyi ily irá­nyú kísérlete kudarcba fulladt, kievtől északra maradt ugyan még néhány szovjet fészek a folyam innenső pariján, azokat azonban az ellenség sem tudta hídfőállá­sokká kiépíteni, úgyhogy semmi­féle hadműveleti jelentősegük nin­csen. Minél nagyobb ellenállásba ütkö­zik a Szovjet a középső Dnyeper német védőállásai ellen intézett frontális támadásai során, annál jöi/oan fokozza átkarolási kis,;-Te­leit a folyam felső folyásának vidé­kén. Az ellencsges nyomás igy kü­lönösen Gomeltől keletre és Szmo­lenszktől délnyugatra erősbödik, főleg a Szoza-folyó vidékén. Német részről azonban ezen a fontos arc­vonalszakaszon szintén friss tarta­lékokat vetettek be, amelyek rész­ben SZÍVÓS védekezéssel, részben lendületes ellentámadásokkal meg­állítják a szovjet csapatok roha­mait. Kievet véve hadműveleti aiapul — ir ja végül Sertori űs százados —, megállapítható, hogy a Szoza men­tén álló támadó ékek^messze lema­radtak keleten. Bármennyire két­ségtelen is az ellenség átkarolúsra irányuló szándéka, ilyen körülmé­nyek között mégis semmiképpen sem lehet sző a középső Dnyeper­vonal tényleges átkarolásáról. Mint­hogy ezenfelül még a szmolenszk— minszki gépkocsiuttó! északra álla­nak, a Mogilev—Gomel-vonalon be­vetett egész szovjet haderő annak a veszélynek teheti ki magát, hogy ői fogják észak felől átkarolni. vonalunk mögött fekvő Nápoly váro­sában ellenséges partraszállás meg­akadályozást céljából alaposan szét­tomboltuk a kikötőberendezéseket. A legszigorúbb rendszabályokat fogana­tosítottuk a fellobbanó kommunista za­vargások elten. — Északolaszorszáa é* Szlovénia kommunista bandáktól való megtis'zti és többezer foglyot vesztettek, — Brit bombázók szeptember 30-r? virradó ejjcl berepültek A lajna-wést fáliaí terület fölé és igen elszórtan bombákat szórtak több helység lakó­negyedeire, főleg pedig Bochumra, ahol több templomot és kórházat ron­gáltak meg súlyosan. A labo;-.ág kó­rében veszteségek voltak Eddig még nem állapították meg, hány repülőgé­pet lőttünk le. Tengeralattjáróink a Földközi­tengeren az ellenséges partraszállitc hejók és az Atlanti-oceánon-az ellensé­ges utánpótló közlekedés ellen vívott harcban elsüllyesztettek 42.200 tonna tartalommai hat hajót és egy rombo­lót. Német tengeri erők és kereskedel­mi hajók fedélzeti ágyúi szeptember 1-től 30-ig elpusztítottak 121 repülőgé­pet. __ Konstanza kikötő ellen végrehoj. tósa a Görztől északra elterülő tér- Yott légitámadás eredménye, clháriíá­ségben igen előrehaladott. A bandák azjsában a román légelhárító tüzérség is utóbbi napokban ezernél több halottat I jelentősen résztvett (MTI) Német kiegészítő jelentés a keleti és déli hadszinterekről Berlin, szeptember 30. Zaporore- légitámadásnál, amelyet szeptem­jenái és a Donee középső szaka-,ber 5-én, két nappal a fegyverezi, szán volt a tegnapi nap folyamán' neti szerződés aláírása után hai a harc gyújtópontja. Zaporozsjenál i tottak végre. 200 négymotoros veit a csapatok kíméletlen bevetésével' rc^zt és ezer lonna robbanóanyagot Német hadijelentés Bérűn, szeptember 30. A német kelni. Ellentámadással a bolsevistákat véderő főparancsnoksága közli: — A kubóni hídfő középső szaka­szán meghiusutt az ellenségnek egyik nagyobb erőkkel végrehajtott támada­sa. A bolsevisták számos friss had­osztály kíméletlen harcbavetésével és erős harci repülőgépkötelékek támo­gatásává^ ismételten át akarták tör­ni védelmi arcvonalunkat Zaporozsje térségében. A támadásokat mindenütt visszavertük. — A Dnyeper középső folyásinál ü? élléosejE számos hetven at akart a legnehezebben áttekinthető térség­ben, ahol hídfőállást akartak létesíte­ni, visszavertük. Az arcvonal középső szakaszán csapataink a legrosszabb időjárási és terepviszonyok ellenére is végrehajtották kijelölt mozdulatai­kat, miközben részben heves ellensé­ges támadásokat hárítottak el — A delolaszorszégi arcvonalon az elleuség általában csak gyengébb erők­kel követte mozdulatainkat. A Yezuv­tól délre. megállítottunk hevesen előre­törő brit páncélos kötelékeket, Az arc­igvekeztek az oroszok az asevona­lat áttörni, de a németefe véresen viszaverték a támadáoskat. A Dnyeper nyugati partjának birtokbavételéért tovább folynak az elkeseredett harcok. Tájékozott német katonai körök­ben ma még korainak tartják az uj arcvonal megszilárdulásának megállapítását. Sbből a szempont­ból figyelemre méltónak tartják a német részről mind gyakrabban megismétlődő ellentámadásokat, amelyek a német védekezés további megerősödése mellett szólnak 'Az olaszországi harctéren Nápoiv városának sorsa került az érdeklő­dés előterébe. Ez a város rendkívül sokat szenvedett az angolszász légitámadások miatt Amerikai dobolt a városra.,'A sokat szenve­dett városban inegíi ^ott a legye lem. A kommunista agitáció mind nagyobb arányokat öltött és végre sikerült egy kommunista lázadást kirobbanatani. Ma már a német csapatok erélyes rendszabályokkal igyekeznek a kommunista lázadást letörni. Megnehezíti a helyzetet, hogy az angol—amerikai csapatok partraszállásának lehetőségével szá­molni kell. Az egykori jugoszláv területen folyó bandaharcokra vonatkozólag a Wil­belmstrassen csütörtökön kijelentet,, ték, hogy a bandák ellen folyamat­ban levő nagyszabású művelet to­vábbra is gyors ütemben és jó ered­ménnyel halad előre. Kiemelték, hogy a tisztogató hadműveletekben részről megállapították, hogy csak |sikeresen működnek Mhre a horvát Nápoly ellen több mint száz táma-j csapatok is. (MTI) dást hajtottak végre s a legutóbbi j » i Kremencsug kiürítése Zürich", szeptember 30. rA keleti kaszon a Szmolenszk és Vílehszk hadszintérről érkezett jelenlések szerint a szovjet csapatok szerdán főképpen két szakaszon folytatták támadásaikat, északon a Szmo­lenszk és Vitebszk közötti szaka­zson, továbbá délre pedig a közép­között mintegy félúton levü Rud­nyánál és az ehhez délről csatla­kozó szakaszon folynak heves har. cok. A Dnyeper középős folyásánál a német csapatok kiüriteiték a fo­lyó keleti partján fekvő Kremen­csug városát. (MTI) só Dnyeper vonalán. Az északi sza­Az angolszászok nápo'yi partraszállását akarták megkönnyíteni a kommunisták Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: A Német TI a következőkről értesül: A Szovjet megkísérelte ugyan, nogy tovább erőltesse az előrehaladást tenger között sok vérveszteséget szen< vedelt el anélkül, hogy egyetleu helyen is át tudott volna törni és igy ezen a harctéren a negyedik csatanap i8 he­tározott német elhárító győzelemmé 1 Dnyepernél, de szeptember sem - végződött A Dnyeper középső folys­jutott" előbbre. Zaporozsje és az Azovi-jsánál is eredménytelenek maradtai a,

Next

/
Oldalképek
Tartalom