Délmagyarország, 1928. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-13 / 132. szám

n DEI,MAGYARORSZÁG 1928 junius 13. nie! A 3 2-ös vereség utáni százak és százak ünne­pelték: ez volt a legjobb játék, fis ezután már biztosan várták a harmadik helyet. Egyiptom ellen . . . Az első husz perc azonban ugy indult, hogy legalább meg kell dolgozni a harmadik helyért. Hiába rúgtak gólokat, Egyiptom két perc múlva kiegyenlített. De aztán jött a góleső. Tizenegy gól az olimpiász utolsóelőtti küzdelmében. Egy régi, Amseles, 11 gólos MTK—FTC-meecsre emlékeztetett ez a mérkőzés. Zöld-fehérben jött ki Egyiptom és szabályos MTK-kosztümben Itália. MTK—FTC-meccs. És mintha az az Amsei — a tizenegygólos — állott volna a zöld-fehér kapu­ban. Szegény Hamdi legalább hetet foghatott volna. De azért egy mentségük mégis van az egyip­tomiaknak A döntő küzdelemre nem tudták ki­állítani a két Salemot. Szóval góllal kezdődött a játék. 2:2-ig együtt haladt a mezőny. Két percenkint estek a gólok és szabályosan: egyszer Itália, egyszer Egyiptom Aztán Beneberó nekilendítette magát és kettőt lőtt egymásután. Még kettő jött a félidőben, összesen hat. (Szünetben nagy fogadások történ­tek: lesz-e tiz.) Nem tiz lett, — tizenegy. Magnozzi három gólja között azért Egyiptom is lőtt egyet. Combi nem hagyta HamdH. Már tiz-háromra vezetett Olaszország A bíró ekkor 11-est itélt Egyiptom ellen. Egy kis ve­szekedés kezdődött: ki löjje. Benwdini aztán szépen és elegánsan a kornern klóhoz gurította. Nem kell ilyen gól. Van már tiz. De Magnozzi széles góllövő kedvében még sem hagyta annyi­ban Beruardini magyar lovagiasságát. Egy perc mnlva belőtte a U-ik gólt. Ilyen küzdelmet a harmadik helyért nem látott még nyolc olimpiász stadionja. Az amatőrök csak a negyedik helven kezdődnek. Vér György. vászftíinatirágos tiizoltózenészek és a tiizoltétisztek ruhaátalánya Tűzoltósági ügyekkel is foglalkoztak a rendkívüli tanácsülésen (A Délmagyarország munkatársától.) A keddi rendkívüli tanácsülésen Papp Ferenc főparancsnok beadványaival foglalkozott a tanács. Első kérése az volt, hogy a szép fej­lődésnek indult tűzoltó gyermekzenekar évi 2000 pengős segélyét emelje fel a város. Külö­nösen arról volt szó, hogy a sok apró gyerek­nek nincsen ruhája és télen is vászonnadrágban dideregtek a kis hangászok. A tanács méltányolta a törekvő muzsikusokat és elhatározta, hogy 1929 évre 5000 pengő évi segélyben rész\esiti a zenekart­A következő kérése az volt Papp Ferenc- ! nek, hogy a tűzoltó személyautó dologi kiadá- j satt a város viselje Az autó az önkéntes tüz- • oltóké, de a város használja. A polgármester idegesen hallgatta az elő­adást — Mi lesz ennek a vége — mondotta —, kiadásaink mindig emelkednek, bevételeink pedig egyre csökkennek. A tűzoltóautó üzemi kiadásait a tanács ez­után mégis elvállalta. Ruhaátalányt is kért a főparancsnok a tüz­oltótjsztek számára. Eddig ilynemű járandó­ságaikat természetben kapták meg, azonban Papp Ferenc jobban szeretné, ha a város áta­lányt adna a három tüzoltótisztnek, akik az­után rendesebb ruhákat vásárolnának< A tanács ezt a kívánságot — vita nélkül — teljesithetetlennek találta. A tökéletes fotólemez és film az angol „Imperial" Kapható: Eiebmann 388 lútsxeréaxnél Ha-Ha mellett. Jf $ ^ ftf |1 Swrda. ftóm. kath P. sz. Ant. f* Protestáns Tóbiás V-i: kél 1 óra 2 perckor, nyugszik 7 óra 57 perckor. A Somogy tswiyftir nyitva délelőtt 10—l-ig, dél­után 4—'7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 10—l-ig. Egyetemi kftuyvlér (központi egyetem I. em­let) nyitra d. e. 8-ljg, d. n. S-7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Frankó Andor, Kálvária ucca 17. (Tel. 225.), Just Frigyes, Petőfi Sándor-sugámt 41. (Tel. 777.) Lipsitz József, Kelemen ucca 11. (Tel. 391.) Moldvány L. Újszeged, Ved.-- u..va 1. (Tel. 846.) Selineczy Béla, Somogyi-telep. Török Márton. Caon. grádi sugárut 14. (Tel. 364.) — Száraz és melegebb Idő. A Meteorológiai islézel jelen lése: Hazánkban a hirtelen benyo­mult hűvös nyugati szelek a nagy melegnek gyor­san véget vetettek. A hőmérsékleti maximumok Ki—34 fok Celsius között változtak. Eső inkább csak a keleti részeken volt, ahol azonban főleg a Tiszántúl zivatar kíséretében 20—30 mm-t meg­haladó záporeső is esett. Turkevén 31, Püspök­ladányban 30, Halaso 23 mm-nyi volt a csapa­dék. i'urkevéről és Egerből jégesőt is jelentettek. Jóslat: Egyelőre még változékony, később száraz rs melegebb idő várható. — Adóügyi ismerteti» előadás a kamarában. A Kereskedelmi és iparkamara elnöksége közű, hogy a kamara kötelékébe, tartozó kereskedők és iparosok részére a kamara nagytermében Ju­nius 17-én (vasárnap) délelőtt ffl 11 órakor adó­ügyi ismertető előadás lesz, amelyen a kanTara adóügyi referense ismerteti az általános forgalmi adóátalányok ujabb szabályozása tárgyában ki­adott pénzügyminiszteri rendeletet. — Az Országos Kamaraszínház 1701-ife rtöadása. Az Országos Kamaraszínház, amely Alapi Nán­dor hivatott igazgatása alatt terjeszti a kultúrát és az irodalmat országszerte, junius 15-én, a pé­csi színházban mutatja be 1701-ik előadása kere­tében és 152-ik állomásán magyar uyelven először Klabund háromfelvonásos vidám komédiáját, az »X, Y, Z«-t. Az előadás előtt Pünkösdi Andor tart bevezető előadást. x Hivatalos órák és szakorvosi rendelések órái a Munkáebiztosilóhan. 6901—1928. Az Országos Munkásbiztosi tó Intézet szegedi kerületi pénztára értesiti a munkaadókat és pénztári tagokat, hogy további rendelkezésig a hivatalos órák fiolyó évi junius hó 15-től kezdve reggel 7 órától délután 13 óráig tartatnak. Pénztárunk a be- és kifizetésekre reggel 7 órától déli 12 óráig van nyitva. A be­és kijelentések nyilvántartási osztályunkban (első ablak) reggel 7 órától déli 12 óráig vétetnek át. A szakorvosi rendelések a pénztár rendelőintéze­tében az eddigi sorrendben, de reggel 7 órától délután 13 óráig fminden rendelés egy órával előbb) lesznek megtartva. A délutáni rendelések ideje nem változik. Szeged, 1928 junius hó 11-én Dr. Baár Jenő ügyvezető. I 98 — Az elbocsájtott boJlárgyereJc véres tossznja. Újvidékről jelentik: Az Újvidék közelében lévő Lok községben Mityin Teván pásztor elbocsájtotta hanyagsága miatt 15 éves bojtárját, Pápista Istvánt. A fiu bosszúból légladarabokkal fejbe­verte a pásztor 4 éves kisleányát, majd orrába és szájába füvet gyömöszölt és élve eltemette. A flu tettét bevallotta és a jelzett helyen meg­találták a kisleány holttestét. A bonoolás meg­állapította, hogy a halál oka fulladás volt. z Firestone pneumatic legolcsóbban beszerez­hető az Alföldi Gépkereskedelmi Rtn-ál, Fekete­sas-ucca 22. 600 — A Belvárosi Bank hitelezői vasárnap, 17-én délután 2 órakor a Stefánián a kioszkba meg­beszélést tartanak a 18-iki, hétfői tárgyalás előtt. x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 779 — Halálos dráma a szabadkai korzón. Szabad­káról jelentik: Szabadkán vasárnap délben bor­zalmas gyilkosság történt. A Teréz-templom kö­zelében korzóztak ebben az időben a városkör­nyéki legények és leányok. Egy alacsonytermetü bunyevác legény a tömegben hirtelen szóváltásba elegyedett Mezei József 20 éves földmivessel. Mezei két leánnyal sétálgatott és az ismeretlen le­gény állandóan követte őket és állandóan meg­jegyzéseket tett a leányokra. Mikor erek a meg­jegyzésekre nem reagáltak, az ismeretlen legény tenyerével nagyot ütött az egyik leányra. Mezei felelősségre vonta s a veszekedés hevében az ismeretlen legény kést rántott elő és szivenszurta ellenfelét, aki nyomban meghalt. Az ismeretlen gyilkos a nagy zűrzavarban elrohant és eddig még nem sikerült elfogni. x Fürdőrnha. fürdőetpo nagy választékban leg­olcsóbb Lampel és Hegyinél. 825 x Németh Mária a világhírű éneksztár juniuS 16­án tartja szenzációs müsoru hangversenyét a Bel­városi Moziban. E rendkívüli esemény iránt város és megyeszerte óriási az érdeklődés. Jegyek a Dél­magyarország jegyirodájában és a Belvárosi Mozi pénztáránál. 906 — A forró szappanü^tbe esptt és meghalt egy munkás. Budapestről jelentik: A Kulka test­vérek Márton-ucca 7. szám alatt lévő szappan­gyárában állt szolgálatban huzamosabb idő óta Bartha Sándor 33 esztendős gépész. Szombaton reggel félnyolckor megjelent az üzemben és meg­vizsgálta a kazán csöveit, hogy hibátlanul működ­nek-e. Az egyik szelep körül valami hiba volt Felmászott az üst sziélére, hogy a szelepet ki­javítsa. A következő pillanatban megszédült és belezuhant a főzés alatt álló szappananyaggal telitett üstbe. Munkástársai a nehéz és sűrű főző­szappanból nehezen tudták kiszabadítani. A men­tők bevitték a Szent István-kórházba, ahol há­romnapi szenvedés után ma reggel meghalt. x Végre beköszöntött a várva-várt meleg Idő. Ennek azonban nemcsak előnye van, hanem az a hátránya is, hogy az összes kellemetlen rovarok fejlődése gyors iramban indult meg. A legyek, szú­nyogok stb. irtására kitűnően bevált Flll rovar­irtó, amely ma már mindenütt kapható. Az öt­letes permetező használata megszabadít bennün­ket a legyektől, szúnyogoktól, molyoktől, polos­káktól, svábbogaraktól, hangyáktól és egyéb házi­rovaroktól és azok petéitől. mmmummmmmmmJMM I A Szegedi Szállodások, Kávésok, Ven­déglősök és Korcsmárosok Ipartársula­l&nak Szikvlzgyár Szövetkezete, a szö­vetkezet igazgatósága, tisztikara és alkalma­zottai megrendülve adják tudtul, hogy a szö­vetkezet érdemes alapitója, tennállésának harmincöt éven keresztül igazgatósági tagja ¿s egykori igazgatója Priváry Pál 1928. éti junius hó 12. napján munkában elfárad! életét befejezte. Hosszú életének gazdag tapasztalatait, ön­zetlen buzgóságát, lelkes munkaszeretetét, örökké alkotó tevékenységét áldozta szövet­kezetünknek. Maradandó emléke az az alko­tás, amit az. ő gondolata és munkája hivott éleire. Könnyes bálával zárpiK szivünkbe emlélcét gm • W • 9 • • • Mielőtt tavaszi ruhoszükségletéi beszerzi, kérjük dúsan felszereli raktárunk mealekinleiel, ahol a egjobb Saxat erdeke! 5S"fépfl, «u és gy«rmeif ruhák, felöltök legnagyobb választékban legolcsóbb árban kedvező fizetési feltétel mellett beszerezhetők 722 Teleion 18—24. szabóság! Vajda és Fodor KÍS Károlyi ucca 1. szám, Városi bérház. n url divat

Next

/
Oldalképek
Tartalom