Szeged, 1923. április (4. évfolyam, 74-97. szám)

1923-04-17 / 86. szám

SZBQED Szeged, 1923 április 17. Magyar kérdéseket tárgyal a Népszövetség. Április 17-én ül össze Genfben a Népszövet­ség tanácsa Nagybritannia képviselőjének: Wood közoktatásügyi miniszternek elnöklésével. A tanácskozás anyagát alkotó kérdésekről a Nép­szövetség főtitkársága a következő tájékoztató közleményt adta ki: Politikai téren a tanácsnak több uj kérdést kell megvizsgálni. Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében, amelyeket Románia a megyar optálók ingatlan javaira elrendeli. Azokról a személyekről van szó, akik a trianoni szerződés értelmében Ro­mániához csatolt területen voltak honossk, de akiket a magyar állampolgárság javára optáltak. A magyar kormány ugy véli, hogy a Románia részéről foganatosított rendszabályok ellentétben állanak a békeszerződéssel. A másodikat Bulgária terjeszti a tanács elé. Bulgária azt az elnyomu­tást és azokat a kiutasító rendszabályokat pa­naszolja fel, amelyeket a görög hatóságok részéről kénytelenek elszenvedni a Nyugat­Tráciában lakó bolgárok. A bolgár kormány a tanács elé hozta a bolgár lefegyverzés ellen­őrzésének kérdését is. Napirenden szerepelnek ezenkívül Magyar­ország és Csehország halárának megállapítása a salgótarjáni bányavidéken ; Albánia helyzeté­nek megvizsgálása a Népszövetség vizsgáló­bizottságának jelentése alapján; a finn kormány kérése, amely a nemzetközi állandó törvényszék határozatát kívánja abban a tekintetben, vájjon Kelelkarélia lakosságának sorsa tisztán belső természetű kérdés-e, amint a szovjet-kormány állitj*, vagy pedig nemzetközi jeliegü kérdés. Adminisztratív téren Danzig szabad város és a Saar vidékkel összefüggő kérdések foglalkoz­tatják a tanácsot. A fegyverkezés korlátozása tekintetében a tanács foglalkozik az ideiglenes vegyes bizottságnak azzal az ajánlatával, hogy a lord Róbert Cecil részéről előterjesztett köl­csönös és általános garanciaszerződés tervezetét küldjék meg a kormányoknak. Véget érnek az írországi harcok ? Au-.lin S'ake ír köztársasági vezérnél, akii dublini j.lentés szerint szsmbaton elfogtak, igen értékes okmányokat találtak. Az okmány az irregulárisok végrehajtó bizottságának kiált­ványát tartalmazza. A kiáltvány szerint minden további erőfeszítés hasztalan és csupán az or­szág károsítására vezet, anélkül, hogy bármi előnyt biztosítana. Azt tartjuk — folytalja a felhívás —, hogy túlságos időveszteséget okozna, ha bevárnánk, amig a katonai tanácsnak és a végrehajtó bizottságnak tagjai teljes ülésre ülhetnek össze. Azért mi, a katonai tanácsnak és a végrehajtó bizottságnak alulírott tagjai és a hadsereg több alulírott tisztje felhatalmazzuk a köztársság elnökét, hogy rendelje el az ellenségeskedésnek haladéktalan megszünteté­sét. Az írországi köztársaságnak hadjárata nyil­ván utolsó állomásához érkezeit. A rendőrség erélyes fellépése Londonban is visszariasztotta a lázadókkal rokonszenvező elemeket. A rendőrség egy hónappal ezelőtt több mint 100 embert tartóztatott le és szállí­tott át Írországba, mert gyanúsaknak tartotta őket. Az egyik embernél okmányokat találtak, amelyek részletes adatokat tartalmaztak az ir köztársasági párt londoni szervezetéről. A rend­őrség ezeknek az adatoknak birtokában szom­baton nagyszabású razziát tartott és több em­bert tartóztatott le ezok közül, akikről az okmányok említést tettek. Kiderült, hogy egy­szerű közkatonái a titkos szervezetnek. A vezér­szerepet azok töltölték be, akiket a márciusi razzia során letartózta tak. A rendőrség kezére jutott iratokból kiderült, hogy a szervezet po­koli tervekkel foglalkozott. El akarták pusztí­tani az elektromos müveket, levegőbe akarták röpíteni a középületeket és összeesküvést szőt­tek a rendőrség hivatalnokai ellen és ama mi­niszterek ellen, akik az ir szabadállam meg­teremtésében közreműködtek. A rendőrség azt hiszi, hogy a razziák eddigi eredményei elvet­ték az étvágyukat az ilyen vállalkozásoktól. Említésre méltó, hogy a gyanús egyének közül csak kettőnél találtak fegyvert és lőszert. A rendőrség ugy tudja, hogy a mult havi razzia óta sok revolvert és bombát hajítottak be a Themsébe. fíjLFCÍfL — Mindent jövőre? A város lehetetlen pénzügyi politikája mindinkább tehetetlenebbül áll a fölmerülő kérdések előtt. Ezer pótolni, ezer javitani való lenne, de a pótlások és javí­tások állandó halogatásából fölbecsülheted n ujabb károk származnak mindenfelé. A legké­nyesebb és legaktuálisabb kérdés ma a háború óta nem javított útburkolatok rendbehozása. Mivel azonban pénz nem kerül rá, alig-alig van nyoma a városban annak, hogy a hatóság tenne is valamit ebben az irányban. Itt-ott kö­veznek néhány négyzetméternyi területet, de ez a munka olyan kicsi, hogy elvész a szükséglet tömegében. Hétfőn a Kossuth Lajos-sugárut külf.ő — bo'rányosan rossz szakaszának ujn burkolásáról esett szó a tanácsban. A mérnöki hivatal számítása szerint ötvenháromrrillió kel­lene erre a célra. De honnan vegyen a tanács ötvenhárommilliót, mikor még arra sincs pénz, hogy a tisztviselők megkapjak illetményeiket. A tanács természetesen a fokozott javítás elve melle t tört lándzsát, de arra utasította a mér­nöki h vatalt, hogy ezt a munkát is a jövő év kövezési programjába vegye fel, mert az idén már nem lehet... Csak az a kérdés, hogy a jö ő év elbirja-e majd mindazt a feladatot, amit az idénrői ráhárítanak? Azt hisszük, nem birja el. — Szemle a templomromok fö ött. Szom­baton Foerk Ernő müépi ész Szegeden tartóz­kodott és a polgármester társaságában meg­szemlélte a foga lalmi templom romjait. Hozzá­vetőlegesen megállapították, hogy a kőfaragó mu ika maga harminc mi lióba kerül. — Itt említjük meg, hogy a Szent Vince-egyesület a legnagyobb csendben ketszáztizezer koronát gyűjtött a temp omalap javára és a gyüjtőive­ket hitfőn már át is adta a vezetőség a pol­gármesternek. — Stróbl István külföldi sikerei. A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta, Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be egyik levelében. Stróbl mintegy két héttel ez­előtt résztvett a Muskete és a Faun grafikai kiállításán Wienbes, ahol Bayros, Danilovác, Wilke és Ludv g Knoch is szerepeltek, mégis Stróbl nyerte meg az első dijat. A kiállítás után Siróbl Kopenhágába utazott, ahol a Vore Herrer és a Vore Damer cimü revük munkatársa lett, amelyek a német Vogue és a Die Dame jellegének és nívójának felelnek meg. Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész él Koperihágábtn, az egyik Abonyi festő s a má­sik Mester Jenő, a világhírű szobrász. — A karácsonyi templombotrány a tör­vényazék előtt. A szegedi járásbíróság — mini ismeretes — valláselleni vétség cimén öt­ötezer korona pénzbüntetésre ítélt két szegedi fiatalembert, akiket templomi botrányokozásért jelentettek fel, az Ítéletet azonban f.lfüggesztet­ték. Felebbezés folytán az ügy a törvényszék elé került. A törvényszék felebbviteli tanácsa hétfőn tar'otta meg a főtárgyalást A járásbíró­ságnak a fatalabb vádlottra vonatkozó ítéletét, aki nem töltötte még be a tizennyolcadik élet­évét, megsemmisítette a törvényszék, az idősebb ítéletét helybenhagyta, de megsemmisítette a járásbíróság felfüggesztő határozatát is. A vé­dők feleb' eztek az ítélet ellen a táblához. Oivoei hir. Dr. Bach Imre a bécsi bel­gyógyászati kongresszusról visszatért és rende­lését újra megkezdte (Széchenyi-tér 9). Mindennemű gépjavítást, villany- és gázszerelést legpontosabban készit Havas mérnök, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. 385 — Anglia fizet . . . Nagybritannia, a lapok jelentése szerint, ujabb nagyobb összeget ké­szül törleszteni azután az ezüst adósság után, amelyet az Egyesült-Államok a háború idején előlegeztek. Az adósság eredetileg 122 millió dollárt tett ki. A mult év decemberében Britan­nia ennek az összegnek mintegy felét vissza­fizette kamatokkal együtt, ugy hogy mindössze 61 millió dollárnyi adósság maradt fenn. A mostani törlesztés ennek az adósságnak az öiszegét újból lényegesen csökkenteni fogja. — Kormányzósértés. Olajos Gábor szegedi lakos néhány héttel eze'őtt spiccesen szállt fel a vonalra, ahol a bevonuló katonákkal kezdett társalogni. Társalgás közben sértően nyilado­zott a kormányzóról és a vád szerint a többek közt azt a kijelentést tette, hogy a katonák „a büdös zsidó Horthynak" szolgálnak. A sze­gedi törvényszék ma tárgyalta az ügyet és Olajos Gábort kormányzósértésért hat hóndpi fogházra ítélte. Képkiállítás Szalay műkereskedőben. Egy nagy magánképtárt sikerült vásárolnunk s most ritka alkalom van neves festőművészek képeiből mélyen leszállított áron vásárolni. A kiállítás megtekinthető v telkényszer nélkül. Ere­deti olajfestmény már 4000 K ért kapható. — A központi választmány ülése. A köz­ponti választmány a polgármester elnökletével héifőn délben ülést tartott. Kijelölték azt a há­rom bizottságot, ameyek az összeíró küldöttsé­geit által elkészített választói névjegyzéké rveze­tet vizsgálják felül. A bizottságok később álla­pítják meg működésűk idejét és helyét. Építkezés miatt korábbi előnyös árban el­árusittatnak: női tavaszi és téli felöltők, kabátok, kosztümök, ruhák, blúzok, aljak, női és férfi szövetek. Reményiné divatáruháza, Széchenyi­tér, főposta mellett. — Regdon Imre ü^yét május 11-én tár­gyalják. Emlékezetes még, hogy az ősszel Regdon Imre a közkórház közelében revolveré­vel agyonlőtte feleségé', majd önmagát lőtte mellbe. Regdoi Imre felgyógyult súlyos sebe­sülésből és május 11-én gyilkosság vádji miatt kerül a szegedi törvényszék elé. Vicvezetékét Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. 355b Kalapkellékek georgettek, crep Maroquen dus választékban, olcsó napi áron SZATMÁRI kalapüzlet, Kölcsey-utca 3. Royal-szálló mellett. — A Meteorologial Intézet időprognózisa : Még sok helyütt eső várható, jelentékeny hő­változás nélkül. Arany, ezQatbeváltá* Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 379 Francia parfümök, legfinomabb szappanok legol­csóbbak a Kék Csillag melletti Belvárosi Illatszertárban. Kállay dr. Jogiuemlnárlnma Pallavlcinl-ntca 3 alatt fogad egén nap. Telefon 89. 258 BiMiiwalat aranyéremmel titflDletre! i-a CSERÉP, színes cement padlólap, műkő si keret és kereszt, vályú, csővek stb. minden méretben készit és állandóan kapható si2> Szegedi Bankegyesület r.-t. Cementárugyárában Mérey-utca 15. és 21. Telefon 2-31. Szegedre érkezett és a Belvárosi Mozi gpgF* minden előadásán fellép.

Next

/
Oldalképek
Tartalom