Délmagyarország, 1938. szeptember (14. évfolyam, 186-210. szám)

1938-09-04 / 189. szám

d é t m agyaporszxg Vasárnap, 1938. szeptember 4. — A mnsrus vérnyomás és n vérkeringési zu­rnrok kezelésénél reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz sokszor nagyon jót lesz, mert a bélmüködést csakhamar elrendezi, az emésztést előmozdítja, a/ anyagcserét felfrissíti és ezáltal igen kelle­mes közérzetet teremt. Kérdezze meg orvosát. — Az Orion rádiógyár az 1938-as rádiói mellé már most felvonultatja nz 1939-cs típusokat. Min­den ízlésének megfelelő különböző arányú, de. egyformán „Oi ionhoz" méltó technikai felépítésű készülékek. Ila gicrmckel formaruháira jó, ol­ahar fenni csó és szép paszomány i £?«alőmm" FR JI1\IKEL TERI paaxomSny Uxlclébc, Kelemen ucca 12. líceumi blúzok hímzéséi vállalom. — Szerencsétlenség „ nemzetközi müuton. Egy kecskeméti taxi az esti órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut. A taxi utasai Szatymazról vittek a gyerek­nek orvosi segítséget. Kiderült, hogy csak köny­nyebb természetű sérüléseket szenvedett. A kocsi utasai szerint a gyerek volt vigyázatlan, mert utol­só pillanatban a kocsi e'é lépett, amint libáit az útról le akarta hajtani. A vizsgálat megindult lar<xlíécaillí boldogságban élhetnek, ha jhéqi (Iillt3""Sl paplanaik.it a paradicsom ms JR -tizemben szerzik be PAPLAN Soós Laosná­nil, Szeged, Déák Ferono u. 8."m A színház mellett ———iwp'ii imiiiiwi ivj»jiijim«ea—cn — Két öngyilkosság. Fodor József 58 eszten­dős napszámos, Lomnici-ucca 33. szám alatti la­kos lakásának padlásán felakasztotta magát és mire hozzátartozói ráakadtak, már halott volt. Tettének oka: búskomorság. — Simon Matild Fcketeszél 43. szám alatt lakó cscléd'eány öngyilkossági szándékból lugköolddattal megmérgezte magát. A kórházban ápolják, állapota súlyos. — 3 ujj csillag. Nem nz asztrológiában játsza­rak szerepet, hanem a rádiótechnika egén iün­Vk fel ragyogó fényükkel és 3 diadalmas újítást |i lentenek az uj Philips rádiókészülékeken: Ta­Virckkapcsoló, motorizált nyomógomb automata, hangdiffuzor-kup. Csak GFB harisnyákat minden párért szavatosság 1' 1.78-<ól 1* 3.80-ig kizárólag* Pollák Testvéreknél Unió tag—Kalász tag — Franki Lili a mozgásinüvészeti tanítást megkezdte Deák Ferenc-u. 22. (Tel. 21-51). — Az uj Philips és Orion rádiócsodák megte­kintésére egész héten át látogatták Markovics S ilárd műszaki üzletét. Pollák Imre, a cég rádió osztályának vezetője alig győzte a sokféle felvi­lágosítást megadni az érdeklődőknek, akik közül bőven akadt megrendelő is. 10 dkg tömb teavaj 30 fillér íőzővaj 26 fillér :-: zsíros Trappista 24 fillér Uhertááknái tt"ru' A zsidó iskolában a magyar-német gyermek­foglalkoztató szeptember 5-én, hétfőn nyilik meg. Magyar és német beszélgetés, torna, zenés játé­kok, tánc, kézügyositő munkák. A gyermek testi és lelki erőinek összhangzatos fejlesztése. Ve­zető: Hoffmann Laszlónc okleveles óvó- és taní­tónő. Zsidó iskola, — Káldor Vera a zongoratanitást szeptember 15-én megkezdi. Jelentkezni lehet Tisza Lajos­körűt 1(V, III. emelet 12. a. délelőtt 11-12 óra között, vagy Kárász-ucca C, (ernyőüzlct) egész nsp. MAKÓ ix. 4. Kisgyűlés a vármegyén. Csanádvármegye kis­gyűlése hétfőn, szeptember 5-én délelőtt 10 órai kezdettel tartja chuvi rendes kisgyülését. Husiparosok küldöttségjárása a makói vágó­híd miatt. Szombaton délelőtt a makói husiparo­sok egy csoportja Tóth Ferenc szakosztályi elnök vezetésével küldöttségben járt a pénzügyigazgató­ságon, majd a városházán a polgármesternél. A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására irányult. A husipurosoknak a forgalmiadót ujabban a levágásra kerülő aljatok teljes és hatósági mérlegen konstatált súlya után kell ieróniok. Minthogy a vételkor és külön a levágás előtt szükséges kettős hatósági mérlegel­tetés egyrészt költséget, másrészt az állat törő­dését jelenti, a husiparosok azt kérték, hogy a vá­ros a vágóhídon álljtgon fel hatósági mérleget. Nikelszky polgármester errevonatkozóan Ígéretet ts tett a küldöttségnek. A további kérelem arra irányult, hogy a vágóhíd felszereléséhez tartozó szállító kocsikat, amelyeken a levágott és porzsolt sertéseket szállítják a vágóhíd területén, hozassa rendbe a város. Ezidöszierint csak egyetlen ilyen kocsi van üzemben, ami fennakadást és torlódást jelent, pedig csekély költséggel a használaton ki­vül helyezett másik kocsit kijavittathatjia a város. A polgármester errevonatkozóan is Ígéretet tett. A fcüldöttség harmadik kérése a hűtőkamra hasz­nálatának megengedése volt. A vármegye alispán­ja tudvalevőleg lezáratta a hűtőkamrát, már pe­dig a jelenlegi időjárás mellett még komoly szük­ség volna annak használatára. Ebben a kérdésben azonban — sajnos — a polgármester már nem tu­dott kedvező választ adni a küldöttségnek. A esanádpalotai tantestület a repülőalapr.i fizetésének egy százalékát ajánlotta fel. Eltűnt egy brilliáns fülbevaló. K rizsán Ju­_ iianna női szabó panaszt tett a rendőrségen isme­retlen tettes ellen, aki Iluszár-ucca 10. szám alatti lakásáról egy brilliánsköves arany fülbevalót el­lopott. Krizsán Julianna költözködött lakásáról s eközben történt, hogy a 150 pengő értékű ékszer eltűnt. A rendőrség megindította a nyomozást. A kisgyerek balesete. Pap László 3 éves kis­fiút súlyos zuzódásokkal és belső sérülésekkel szál­lítottak be Magynrbánhegyosröl a makói kórházba. A kisfiú szüleinek lakásán játék közben magára rántott egy ajtót, amely sarkaiból kiemelve állott s amely súlyos zuzódásokat okozott a szerencsétlen kisfiú testén. A csendőrség annak megáliapitására, hogy a balesetért terhel-e valakit felelősség, meg­indította a nyomozást, C'sauádmegyében szaporodnak a tífuszmegbe­tegedések. Csanád vármegye területen több köz­ségben egymásután történnek tifuszmegbetegedések, amelyek közül több halállal végződött. Kunágotá­ról 3, Kiszomborról 3, Csanádpalotáról, Apátfajvá­ról 1—1 tifuszbeteget szállítottak eddig be a ma­kói közkórházba, Makóról pedig ezidöszerint két beteget ápolnak a fertőző osztályon. Eddig két haláleset történt, mindkettő vidéki volt. Ingatlanforgalmi Makón. Kádár Sándor és neje megvették Szentpéteri Sándornc Lulher-ucea 40. számú házát 1300 pengőért, Tamasi Lajos Ta­más Antal 7 hold 628 négyszögöl vitahalmi földjét 10.125 pengőért, Baur János Szemes Ernő és neje 18 hold 687 négyszögül kopáncspuszlai földjét 17 ezer pengőért, Pánczól Antal cs neje Tóth Imre 1 hold 870 négyszögöl mikocsai járandóját 3600 pengőéit, Török Sándor özv. Szabó Sándomé 6 hold 1071 négyszögöl földeáki határmenti tanya­földjét 13.338 pengőért, Karácsonyi .Józsefné Hajdú Mihályné 800 négyszögöl bogárzói földjét 600 pen­gőért, Török Viktória Sajtos Mihály és társai 1 hold 960 négyszögöl hatrongyosi földjét 3200 pengőért, Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért, Szél' Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth-ucca 1. számú házát 6400 Természeti gyógymód A Svájcban évszázadok óta bevált gyógyfií­kevtrókek: cukorbeteg-tea, vese-tea, epe-tea, gyomor-tea, itovábbá aranyér, ideg bántalmak és tüdőbeteg­ségek gyógyicái és hizlaló-tea Magyarországon egyeddal a „Szanatórium" Gyógyszertárban Budapest, VIII., Szentkirályi ucca 22. kaphatók. A megrendelésnél közölni kell a betegséget. Egy havi kúrára való bármely gyóyyteakeuerék ára három pengő. pengőért, özv. Bódi Ferencné Molnár József Lend© vai-ucca 45. számú házát 700 pengőért, Miklós Pál és neje özv. Hévézi Andrásné és társai 665 négy© szögül kortyogói földjét 600 pengőért, dr. Tóth Sándor Szabó Mihály 1 hold 201 négyszögöl dáli ugarját 2700 pengőért, dr. Olajios Dezső és neje Erdei György Rákóczi-ucoa 1. számu házát 9600 pengőért, Kiss János és neje B. Nagy József 3 hold hatrongyosi földjét 5100 pengőért, Apjpk József és neje Vajda Jánosné Szent Gellért-ucca 8. számú házát 6250 pengőért, Nagy János és neje Veres Pé­ter és társai dáli tanyaföldjet 6683 pengőért, Szen­tesi Sándor és neje Veres Péter és társai 7 höld 1157 négyszögöl dáli tanyafö'djét 12.917 pengőért, ifj. Márton József Csorba János 2 hold mezőhe­gycsi utmenti földjét 4000 pengőért, Hajdú István és neje Veres Péter és társai 17 hold 85 négyszögöl rákosi járandóját 32.600 pengőért, Hajdú György megvette Veres Péter és társai 4 hold 211 négy­szögöl rákosi járandój|át 7600 pengőért, Maíjor Péter és neje Hári János és társai Alma-ucca 2. számú házát 4800 pengőért, ifj. Balogi Sándor és neje Ács Józsefné Báró Erdélyi-ucca 17. számu házát 5300 pengőért, Kovács Sándor és neje Mo­ravszki János és neje Uj(-ucca 5. számu hazát 4150 pengőért, Szentpéteri József és neje Szentesi Fe© rencné 2 hold 237 négyszögöl kopáncspusztai já­randóját 3400 pengőért, Szénási Sándorné Siket Károlyné 1 hold' rákosi tanyaföldjét 2000 pen­gőért, Nagy Rozália Kovács Sándor és neje Kálvá­ria-ucca 92/b számu házát 3000 pengőért, Rontó János és neje Hajdú Ferenc 150 négyszögöl lesl földjét 400 pengőért, Molnár József és neje Nagy Gy. Sándor és neje Lcndvai-ucca 9. számu házát 1000 pengőért, Tóth Lajosné Dékány György és neje Kolozsvári-ucca 79. számu házát 800 pengőért, Mágori István Molnár Józsefné Alma-ucca 30. szá­mu házának felét 700 pengőért és végül Hajdú Pé­ter és neje megvették Nacsa József 400 négyszögöl ardicsi földjét 700 pengőért. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Mol­nár József Imre Barta Viktoriával, Sárkány Antal Krizsán Mária Annával, Oláh József János Sárkány Etelka Zitával. Házasságot kötöttek: Szekeres Fe© renc Igaz Erzsébet Máriával, Kiss Ferenc Takács Teréziával, Nagy Sándor Ferenc Ramotai Terézzel. Akar jól és olcsón szórokozni Iratkozzék be a Dél magyarország kölcsönkönyvtárba. mmmwwwmmhmij HARMÓNIA mesterbérlet I938|39 hírht,k DéiTa^o^

Next

/
Oldalképek
Tartalom