Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-01 / 255. szám

Szerkesztőség Kárész-utca 9. Telefon-szám: 305. ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K 24 — félévre . . K 12 — negyedévre K 6'— egy hónapra K 2-— Egyes szán ára 10 üllér. ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28— félévre . . K 14.— negyedévre K T— egyhónapraK 240 Egyes szám ára 10 Hllér. Kiadóhivatal Káriaz-utca 9. Telefon-szám: 305. Szeged, 1913. II. évfolyam 255. szám( Szombat, november I Halotti ének. Lobogó kis csillagok égnek a teme­tői sírokon, virágeső fedi be a gyöpöt. Megindul a nagy népvándorlás a temető­kertek felé és elszorult szívvel látjuk, hogy egy év alatt mennyire megszaporod­tak azok odakint, mennyire megfogyatkoz­tunk mi idebent. Ez az év, ez a súlyos megpróbálta­tásokban bővelkedő nagy lélekzetvétele az időnek, sokáig lesz emlékezetes. Gaz­dag aratása volt benne a halálnak! Tizez­rek mentek át egyszerre és egy napon az Aeheron vizén. Tömegek hullották el a srapnellek robbanása körül. Vérszopó bal­kán hordák kegyetlenkedése halomra ölte a gyerek raját és éhes farkas módjára szedte le az asszonyok köntösét, hogy fo­gát belevágja a fehérbőrű déli némberek meztelen húsába. Olcsó volt az emberélet Európa tűzfészkében, ahol valami mági­kus erő hatotta át a félvad szilajságban lüktető sziveket: egyszerre mindent meg­nyerni, vagy mindent elveszteni, — ez volt a jelszó, ez volt a kockára tett becsü­let létkérdése. A háború elült s hol vannak már a nehéz vasban harcoló rettentő hő­sök? Hol a fényes hadi fölszerelés, a ten­gernyi ágyú és hadiszer, ló és lovasok? Ahol a tavalyi ihó . . . Halottak ünnepén félmillió uj siron gyújtanak gyertyát az emiékék bánatos hajóján evező özvegyek. És hát szóljunk^e a mi külön hábo­rús nyomoruságainkról, a lélek mélyén, ti­tokban lefolyó csöndes tragédiákról? Nagy, nehéz átok ül rajtunk; akaratunkat, becs­vágyunkat, munkakedvünket fekete lepel boritja. A nemzeti élet a tetszhalott apa­tikus tengődéséhez hasonlít. Közéletünk nem, az önfeláldozásnak és hazaszertet­nek, hanem az önzésnek és 'haszonlesés­nek mozaikjait mutatja. Soha ugy gyűlöl­ni nem tudtak még, ahogy napjainkban tudnak. Az osztályharcok kiélesedtek, a magánérdekek kirivóakká váltak. Széche­nyi nemes példája nem hevit senkit, Kos­suth homogén társadalma szertehuzó és visszavonuló lett. Ó, bizonyára jobb dol­guk van ott alant a halottaknak, akik már nem gondolkoznak, nem látnak és nem remélnek. A mai magyar társadalom olyan levegőt teremtett maga körül, a melynek tömjénszaga van . . . Mintha a költő jóslat-szerű képének a hangulata ve­tődne előre: a sirt, hol nemzet sülyed el, népek veszik körül . . . Hagyjuk az élőket. Forduljunk arccal a béke nagyszerű kertje felé, melyben ki­békítő csend honol. Az őszirózsák pompá­jában álló sírok között hullámzó tömeg feketéik. Színes lámpák égnek a városi te­metőkben, tükröző márványlapok és hival­kodó aranyozások integetnek vissza a hív­ságos földi életbe. A szomorúfüzes erdé­lyi temetőkre gondolunk, a keresetlen sze­génység falvainak pompa nélkül való vi­rágos kertjeire. Merev, ékesen faragott, beszédtelen hornyolt fák állanak benne sorfalat. Ó, be szép vagy igénytelen szo­morúságodban, falusi kis temető! Ott vol­na jó pihenni gyöpös hantod alatt, melyet nem tapos más, csak piroskendős gyerek­lányok könnyű mezitlába. A temetők kultusza, ugy, amint ma fennáll, nem a mai ember lelkéből fakadt szükségletet elégít ki. Visszamaradt em­lék egy hittel telerajzolt, régi kornak, mely maholnap már a történelemé. A sí­rok pompázó díszítését elvégre mégis csak fel fogja váltani a halál fogalmának, hogy ugy mondjuk, megértőbb behelyet­tesítése. Mikor majd a holttesteket nem fogják többé érckoporsóban a légmentes földi üregekbe elraktározni, hanem elége­tik azokat és hamvaikat kiszórják a moz­gékony levegőégbe, hogy eloszoljanak is­mét a nagy mindenségben, melyből vétet­tek: akkor az ember sokkal közelebb lesz az elmúlás titkának ismeretéhez és nem fog többé feldíszített sirok fölött mereng­ve megállani. Aki meghalt, az annál tö­kéletesebben betölti hivatását, -minél éle­sebben megy át a megsemmisülésbe, mi­nél jobban kivonja magát a kézzel meg­fogható világ érzékelési köréből. Külföl­dön már igy fogják fel az elmúlás tényé­nek filozófiai és etikai jelentőségét. A kre­matóriumok évente százszámra hamvaszt­ják el a holttesteket. Magyarországon most először hallatszik komoly híre, hogy talán lehetne a dologból itt is valami. A brassói magisztrátus akar első lenni, az ország legkeletibb zugában, aki a nyugati uj halálvallás fölséges gondolatai számára Markalf főtréfamester elégiája, j Arcát övedzi tompa siri pompa, hogy ne lássék kiégett két szeme, ajkán a vörös esték bora bűzlik, vigyorog a Markalf halálfeje. — Tegnap még vig bukfencet hányt a filkó, mise alatt majmolta a papot, vacsora közt, ha szoknya után nyúlkált, kancarugásból kázust nem csapott. Nyúlt teste lomhán nyugszik most a posztón, maszatos arcán meghalt a grimasz, éle helyett lassún nyüzsg a nyű a nyelvén, szivére tiz szál ijedt láng vigyáz. — Szép hangja volt; ha rózsák szaga szállt a vén park felöl, ő halkan énekelt, szép és szűz dámák könnyeitől nedves ablaka táján ma is még a kert. Veres haja ugy leng, akár a nyűtt kóc, pofája sárgább, mint a szenteké, tág orrlikából zöld legyek zizegnek az Ur ostyája és bora felé. — Ha ezüstpénz, aranypénz hullt elébe, minden fajankót tallérral tömött, ez a bus farsang sose látót nála, kedvesebb kópét, vígabb ördögöt. Holnap a mély veremben rothad árván, s a nyüzsgő tetvek bánnak el vele, sirásó fattyak lassabban a döggel, él a bolond; nem halt meg a feje. EMÖD TAMÁS. Rezső bement a kaszárnyába. Irta: Szemere György. Rezső -egy tizenöt éves göndör kamasz volt; ifoglalkozáisria -n,étzve -gimnajzista diák1 lett volna, de valójában állatszeliditő volt. Lelke teljes meggyőződéséből utálta a tudo­mányt, de volt négy fehér egere, amik szol­gálni tudták, egy csókája, ami lopni tudott és -egy inkarnátus gólyája, ami -szembe mert szállni a iegvásottabb komondorral is. Eze­ket Rezső szerette és a -rom-a-dur--sajtot. Mert csak -mind-en tizenhatodik -ételt vett b-e a ter­mészete: azt, amibe zsir, liszt vagy tojás volt, nem -birta a gyomra megemészteni . . . Romadur-évadöin kivül pattogatott kukoricán élt Rezső vagy görögdinnyén és tökmagon. Természetes, h-ogy egy ilyen természetű fiúnak nehéz volt örülni. A tiainár uraik össze­tett kézzel könyörögtek a mamájának, hogy vegye ki őt a gimnáziumból-, -mert batá-r-o-zot­tan- ragadós butaságával tönkreteszi az egész osztályt. Ámde a szép mama -mindi-g szélylyél tudta választani az összetett keze­ket, hol a saját puha fehér kacsóját ékelvén közéjük, hol egyéb élvezeti cikket: havanna szivart, tokaji aszút. Ilyaní-o-rmán tizenöt éves ikorára mégis eljutott Rezső a harmadik osztályig, ihi-ába eszelték anyját józan -roko­nai : hogy kár -minden -garasért, amit fia -szel­lemi kiképzésére fordít, -mert eredendő hibá­ban szenved a feje. Ambrus bácsi, a -fizioló­gia tanára a budapesti egyetemen, -még -meg is határozta a Rezső butaságát tu-d-ományos alapon. — A szó — magyarázta bugának — épp oly gyorsan ütődik ih-ozzá a Rezső fiüle dobjához, mint más embernek. Csakhogy ez nem elég, mert azoknak az idegszálaiknak, a -mik a dobból az agyig viszik a szót és az agy képzettgyüjtő hártyájának, amely e szót feldolgozza, tudattá fejleszti: villámgyorsan kell müködniök, különben -az egész fiziológiai processzus még útközben befagy. Rezsőnek azonban legalább öt percnyi időre van szük­sége egyetlen, szó megemésztéséhez; több szót, -egy egész mondatot azonban már egy­általában nem képes a feje feldolgozni, m-ert mire a végire érne, rég -elfelejtette -az elejét. Tehát Rezső soha nem jöhet abba a helyzet­be, hogy -megélhessen a feje után . . . Meg -kei próbálni, hátha ügyesebb a -keze, mint az agyveleje . . . Megpróbálták. Vettek neki egy kodakot. Persze nem -magyarázták -meg a furfangos

Next

/
Oldalképek
Tartalom