Délmagyarország, 1940. szeptember (16. évfolyam, 198-222. szám)

1940-09-12 / 207. szám

Karácsonykor kiggollod a villong ROsikCn A vezetéhlpltési munhőlaíoh meöhezitésere megtörténteit oz elő­készületek (A Délmagyarórszág munkatársától) "Reg­Ma hnzódó ügyben folytatott ismét tárgyaláso­kat Pálfy József dr. polgármester az iparügyi minisztériumban. Hosszú idő óta eltemetett és ismét kiásott kérése Röszkének az, hogy vil­lanyvilágítása legyen. Amint ismeretes, ez az ügy annakidején egy közgyűlési határozaton akadt meg. amely szerint a föszkeiek Ugyanazt az egységárat tartoznak fizetni, mint a váro­siak. Ez megvalósíthatatlan kivánalom volt s épp ezért Pálfy József dr. polgármester taná­csára a közgyűlés megsemmisítette ezt a hatá­rozatot. Ilyen előzmények Után Perült az ügy ismét a közgyűlés elé, amely most már a te®­Vek, valamint az anyagfeloldás kérdésével fog­lalkozott Beliatóan. tekintettel arra, Hogy az egységár megállapítása amugyis a miniszter Hatáskörébe tartozik. A fervek teljesen készen állanak s amennyiben az anyagfeloldás rövid időn belül megtörténik, ugy a részvénytársaság részéről a munka megkezdése semmi akadályba nem ütközik. Ebben az ügyben folytatott most tárgyalásokat a polgármester Budapesten. Sür­gette a röszkeiek villanyvilágitási kérésének tel­jesítését s ez a kérése annál is inkább gyors si­kerre vezethet, mert éppen Varga József df. iparügyi miniszter volt az, aki annakidején kezdeményezője volt a röszkei villanyügynek. Mint a polgármester kijelentette? minden fé­mén y megvan arra, högy a röszkeiek karácsony­kor már villannyal világithatnak. A munkálato­kat Ugyanis a miniszter értesítése után azon­nal megkezdik. Az értesités már nem késik so­káig, meri a polgármester Bejelentette a mi­nisztériumban, HUgy a munkálatok megkezdé­sére minden előkészület megtörtént ugy a Tá­ros, mini pedig a villamossági réssvéovtársa­ság részéről. , Végső esetben árverés nfián adja el Szeged a városi bérföldeket, hogy kifizethesse a másfélmilliós gázgyári kölcsönt (A Délmagyarország munkatársától) Á gáz­gyár — mint ismeretes — 1941 december 31-ig adott határidőt a városnak a fennálló szerző­dés értelmében a másfélmilliós gázgyári tarto­zás visszafizetésére. Amennyiben a város a ki­tűzött határidőre nem tudná kifizetni a köl­csönt, abban az esetben megszűnik részesedési joga. A város természetszerűleg eleget kiván tenni kötelezettségének annál is inkább, mert a részesedés jelenleg évi 804)00 pengőt jelent, ez az összeg azonban a gázgyár üzemének és mű­ködésének bővitésével együtt növekszik. Már a legközelebbi jövőben is nagyobb összeget tesz ki a részesedés, mert a gázgyár szolgáltatja a közúti vaspálya villanyáramát is, sőt, minf la­pUnk más helyén beszámoltunk, más kilátások Is vannak a gázgyár működésének kibővítésére. Ezt a tekintélyes összeget a város nem akarja elveszteni s ezért a legrövidebb időn belül meg­teszi a szükséges lépéseket, högy a kölcsön visszafizetésére rendelkezésére álljon a meg­felelő összeg- A közgyűlés ezzel a kérdéssel kapcsolatban legutóbb ugy határozott, hogy a város birtokában lévő bérföldeket adja cl örök­áron elsősorban a bérlőknek. Áz eladásra vo­natkozó teendők beható megtárgyalására szer­dán délelőtt Pálfy József dr. polgármester el­nökletével ülést tartott a tanyabizottság! az ülésen — tekintettel a fontos tárgysorozatra — Tukats Sándor dr. főispán ís megjelent. A ta­nyahizottság ifuntyán Valér, "Balogh István dr.. Kiss Ferenc és többek hozzászólása ntán el­fogadta azt a javaslatot, amelyet annakidején Balogh István dr. terjesztett elő, hogy tudni­illik a város adja el a birtokában lévő földeket elsősorban a bérlőknek, olyan mértékben, hogy a vételárak fedezzék a gázgyári kölcsön össze­gét. Az eladásra vonatkozóan a polgármester a közeli napokban hirdptményt tesz közzé. Te­kintettel arra. hogy a város elsősorban a tápéi földek és a Bodomi-rét földjeinek eladására göndolt, itt azonban az azonnali készpénzfizetés miatt nem akadt jelentkező a bérlők között: a tanyabizottság elhatározta, hogy a város te­rületén bárhol fekvő városi birtok bérlőitől zárt. ajánlatot "kér a bérföld örökáron való meg­vételére. A vétel vagy készpénzzel, vagy az el­adási. ár kétharmad részének "kifizetésével tör­ténik.. Ha valakinek 10 holdas bérlete van és Örökáron meg kívánja venni 3 városi bérföl 3et, akkor a város hajlandó a vételt akként el­foaradni. hogy a vevő 5 hold árát azonnal kifi­zeti, a másik öt hold bérletében meghagyja mindaddig, mig egy megegyezés szerinti idő­vontra a bérlő a másik öt hold vételárát ki nem. fizeti. 'Az ajánlatnak természetesen komolynak és elfogadhatónak kell lennie. Amennyiben a másfélmillió pengőn felül túljegyzés történnék, akkor a legjobb ajánlattevőket veszik figye­lembe, amennyiben pedig az ajánlatok nem ér­nék el a másfélmillió pengőt, akkor a város végső esetben árverés utján adja el a bérfölde­ket. Az ingatlaneladásnál elsősorban a bérlők jönnek számításba. Az ingatlanétadási akció határideje egy hónap7 ennyi idő alatt lebonyo­lításra kerülhet minden probléma s ezzel a meg­oldás stádiumába kerül a városnak oly régóta b'uzódó gázgyári kölcsön-ügye. Ha a szükséges lépések már ezírányban megtörténtek, akkor a fanyabizottság ismét összeül és megtárgyalja: milyen sorrendben kerülnek eladás alá a városi bérföldek. Szó van arról is egyébként, högy szükség esetén esetleg eladásra kerül a vdtosi Szilveszter-major• "Az 520 holdas major etrvma­pában ís elegendő a gázgyári kölcsön fedezé­sére? amennyiben eladásra kerülne, parcellázás ntján jutna a kisbirtokosok kezébe. A város inffatlan-eladási akciója szociális és birtokpoli­tikai szempontból is nagy jelentőséggel bír. mert nemcsak a városrak egy igen nagy gönd­ját szünteti meg a kölcsön likvidálásával, ha­nem a kis földmüvescsaládokat is örök föld­höz. otthonhoz inttatja­Elégette a rábízott leveleket a falusi levétkihordá H éUiónapi börtönre Ítélték a megtévedt postást (A Délmagyarország munkatársától) Tóth Elek 90 éves dombegyházi kereskedősegéd az el­múlt évben a dombegybázi postahivatal alkal­mazásában állott, mint levélkihordó. Hivatali működése miatt számos panasz futott be ellene. A postaigazgatóság megállapította, bogy Tóth a levelek erjijrészét nem kézbesítette a címzet­teknek, Több" esetben pedig, amikor ajánlott le­vél kézbsitéséről volt szó, a Címzettek nevét a vevényen maga irta, áld. Amikor a levéikibordó fizelmeife rájöttek, elbocsátották állásából és közókirathamisitás. Valamint levéltitok meg­sértése miatt feljelentést tettek ellene. Ezt az ügyel tárgyalta szerdán a törvény* szák Ungváry.tanácsa. TótH a tárgyaláson be­ismerő vallomást tett. Elmondotta, Hogy egye­dül látta el a levelek kézbesítését sok mun­kája volt és nem tudott minden levelet a Cím­zetthez eljuttatni. Az utak is járhatatlanok voltak és ezért fogamzott meg Benne az a gon­DÉCMÁGYARORSZÁG CSÜTÖRTÖK, 1940. szeptember 12 dolta, hogy a leveleket nem kézbesíti. Közel 200 levelet lakásán elégetett, többet pedig felbon­tott és elolvasott Áz ajánlott leveleknél a cím­zettek neveit, bogy az utat megtakarítsa, maga irta alá. A törvényszék ezután számos tanút hallgatott ki, majd a vád és a védelem meg­hallgatása után jogerősen héthónapi börtön büntetésre Ítélte a meatévedt vnstaaltiszfet. Gönczi Eva magyar-német látszóiskolája 2*4—6 éves gyermekek számára szep­tember 16-án nyílik meg új helyiségé­ben: DEÁK FERENC U. 22. II. lépcső ház. I. emelet. Foglalkoztatás délelőtt 9—*4 l-ig. Beíratás: szeptember 12, 13. 14-én d. e. 10—t2-iff. 37 Sorompó SZÉP AZ ÉLETI mm Hallottad édesem: Jolánt ujabb szivro* hámok érték utók Tegnapelőtt összeesett sz utcán ... _ Csodálod? Szegénynek annyi baja volt az utóbbi időben. — Most a klinikán van. Azt hiszem, nem • szive körül van a hiba, csak ideges, mint min* denki a mai világban ,,. * —.,,. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Annyit hazudott, annyit .linkelt^ annyit hencegett ez a kölyök, hogy ennek az életnek nem lehetett más belejezése, mint hogy letartóztatták. Va­lóságos életjáradékot zsarolt össze magának. Öt már elérték a bilincsek, de mennyien vao­nak ínég öregem, akik »rangifjtctt« várasze­dői az emberi hiszékenységnek és a bűnnek. Olvasd el a legutóbbi rendőri jelentéseket. Talán soha annyi bűnesetet ki nem derítettek, soha annyi szennynek nem jöttek a nyomára, mint éppen most. « St. Michele-nél volt részem ilyen pokoli pergötüzben. Benne dübörgött, benne haran­gozott az ember idegeiben a halál; guruló sziklák, halottak, zugó gépek, fütyülő go­lyók . . . Azt hittem, emléknek marad me£, amit a kitüntetéssel együtt el tudok tenni a vitrintárgyak közé. Mert vannak emlékek, amelyek csak akkor jönnek elő. ba valami elöhuzza.-előráncieálja őket. S ma minden sor, amit án újságban elolvasok: kisértet, ami fa­lém jön a st.-miehelel. a d«berdöi. a plave! utakon. A feleségem mondta valamelyik reg­gel. hogy eeész éjjel rohamra lódító vezény­szavakat kiabáltam. Barátom, én már öreg vagyok, egyre közelebb jutok minden nap £ temetőhöz. S milyen különös elgondolkozni azon. bogy aa ember mlndis gyorsabba^ akar> a sírok felé futni, mint a halál . , , * A kávéházi márványasztalok melleit BeszéD getnek szívrohamokról, zsarolásról, a mult. ró! és a jelenről: az 'életről az emberek. Kinn sötét van, az utcák fölött tomna sárgás ténnyel bóbiskolnak a lámpák. Oszt este van, körbe-körbe futkároz a szél a házak előtt, messre néhány felhő feketéllik a csillagok alatt: bolnau eső lesz talán. Tft benn. a kávé­házban csillognak ar oszlonnk. tükröződik £ marványlannkon a fény, egv-két s-ines vil­lanykörte Is világit a zenekar fölött. A par­ketten néhánv pár fánenlia a riázz ritmusát s az asztalok mellett beszél-etn-k az embe­rek. A szívrohamokról és ervetekről. Tolókocsi áll meg a ferrasr rácsoznia mt­götf. éíáondt are fordul a kinti sötétből a benti fénr felé. megtágult szemek nézik a szinf, látták a táncot, a" színes villanykörtékéi s £ csillogó oszlonoVat A b'eszéd halk. pem bal­latszik a' ráesők njögötf. A tolókocsiban séondf. béna nő lassan föl­emeli s keráf. Az ni'* ntánamor£.»l a zene rit­mn«án„Tr m'etba bele akarná "élni magit *< Ismeretlen ütembe. P-őig etnk bur«"»'k tőle. Hosszan nézi a benti világot,. Aztán egy­Szere«ak megszólal; — Szép ar élet..* És vékony kezével meglódítja a tolókocsi kerekét (in a r o n1_

Next

/
Oldalképek
Tartalom