Délmagyarország, 1938. szeptember (14. évfolyam, 186-210. szám)

1938-09-01 / 186. szám

Politikai napilap Csütörtök, 1938. szepí. 1. XIV. évfolyam 186. sz. Nézeteltérés Franco tábornok nyilatkozik a spa­nyol hadihelyzetről s a szörnyű vérontás befejezhetetlen hosszadalmasságának okát abbéin jelöli meg, hogy idegen hatalmak avatkoznak bele abba a „n é ze t e 11 é r é s"­be, amit — szerinte — egyedül a spanyol népnek magának van joga eldönteni. Tábornok urakkal nem szeretünk vitatkoz­ni s vitatkozó kedvünket egyáltalában nem fokozza az a körülmény, hogy a kitűnő ka­tona és kiváló harcos hadseregekkel, ágyuk­kal és repülőgépekkel tud nem közönséges súlyt adni minden érvének. Bennünket en­nek a nyilatkozatnak nem logikai tartalma, nem a „spanyol láz"-at illető diagnózisa és terápiája kap meg, hanem az a kifejezésbeli arnyalat, ami a véres küzdelmek istenverte hosszú ideje óta tartó folyamatát, minden háború legszörnyüségesebbjét, legelkesere­dettebbjét és legkegyetlenebb jót: a polgár­háborút a — nézeteltérés felfogások­nak, nézeteknek, játékos véleményeknek ár­nyalati különbséget jelentő fogalmává deg­radálja. S mialatt Franco tábornok", akinek az európai diplomácia megadta már az államfői rangot, akinek kormányza­tát legális kormányzatként ismerte el B civilizált világ, annak a meggyőződésé­nek és annak a — követelésének ad han­got, hogy a világ népe Spanyolországot hagyja magára s oktalan és jogtalan beavatkozással ne nyújtsa el azt a nézet­eltérést, ami felett két éve vitatkozik mái a spanyol nép bombákkal és tankokkal, azalatt a világ feszült figyelemmel, kitágult szemekkel és dermedt csendben várja a hi­teket az angol értekezletről, a nényet kormány elhatárolásáról és válaszáról: vájjon Anglia 'és Németország miben állapodnak meg ab­ban a — nézeteltérésben, ami a cseh kormány és lakosságának jelentékeny cso­portjai között az államhatalom gya­korlásának módjára nézve keletke­zett. Azt senki sem tagadhatja, Kogy dogmati­kus szempontból tökéletesen belügye Csehországnak a szudétanémetek problé­mája, elvégre arról van szó, hogy a cseh kormányzat milyen mértékben ismeri el és adja meg Csehország német lakosságának az önkormányzathoz fűződő jogait s meny­nyiben teljesiti azokat a követeléseket, me­lyeket ez a nép a maga népi jogainak tekint. Hogy. a régi Magyarország a romá­noknak, németeknek és tótoknak mennyi jogot adott, helyes fogalmazás szerint: mennyivel több jogot adott, mint ameny­nyivel az ország magyar népe rendelkezett, az a magyar kormányra és a magyar tör­vényhozásra tartozott egyedül s Magyaror­szág szuverenitását sértette volna az az ál­lrm, amelyik kifogásolta volna különösen követelések támasztásával a magyarság^ al­kotmányos szerveinek eljárását. Nekünk mindenképen örülnünk kell, mert a szu­déta-német kérdés kikerült a cseh kor­mány belpolitikai hatásköre alól, — jól tud­juk s csehszlovákiai magyarság a saját bő­rén érezte, hogy amig a cseh kormányra yolt bizva a csehországi németeknek, ma­gyaroknak és lengyeleknek élete, addig mi­lyen mostoha volt sorsuk s addig a jogtalan­ság száraz kenyerén tengődhettek csak. A népek Istene talán nem fogja megengedni, hogy ebből a kérdésből is olyan „nézetel­térés" lobbanjon ki, mint ami felett a sze­rencsétlen spanyol nép vitatkozik immár két évnél régebben, ám a mi megítélésünk szerint ez a kérdés mai .stádiumában is sok­kal több már, mint nézeteltérés s nincs már senki még Csehszlovákiában sem, aki kifo­gásolni merné azt, hogy Anglia a maga föl­mérhetetlen tekintélyét, szavának súlyát és állásfoglalásának erköfesi erejét annak a — belpolitikai kérdésnek rendezéséhez bo­csátja rendelkezésre, hogy a cseh kormány­zat s a nép egyik nagy csoportja az állam­hatalom részesedése feletlt milyen alkut kötnek egymással. S lassan tisztában is kell azzal lennünk, Kogy a belpolitikai kérdések szá­ma egyre csökken s egyre inkább zsu­gorodik össze a belpolitikai kérdések j e ­1 e n t ős é g e is, ezzel szemben minden agy külpolitikai üg'&yé válik s hatását és következményeit a külpolitika sikján kell először lemérni. Kinek jutott vol­na a háború előtt eszébe az, hogy a külpo­litika fogja irányítani az egész nemzetközi áruforgalmat s hogy az árukereslet és kí­nálat helyébe a barátság kínálásának és a barátság keresésének törvénye lep? Az agrár állam ma nem annak adja el termékeit, aki legtöbbet kinál érte pénzben, hanem annak, aki politikai támogatásban nyujtia a legtöb­bet s az ipari államok számára a piacot a nemzetközi helyzet nyitja ki, vagy zárja el. Amíg az egyensúlyi helyzet fentartása s a nemzetközi szolidaritás akár célja, akár — üi ügye lesz a nemzetközi politikának, ad­London, augusztus 31. Londonban szerdán to­vábbra is tartott a bizakodó hangulat, azt hi­szik, hogy az angol kormány keedi, minisztertaná­csa enyhülést hozott; remélik, hogy nem kcfl to­vábbi bonyodalmaktól tartani. Egyelőre nincs szó arról, hogy az angol kormány diplomáciai lépéseket tesz Berlinben és ilyen módon figyel­mezteti a német kormányt az angol álláspontra. Szerdán reggel a balmorali királyi kastélyba érkezett Chamberlain miniszterelnök' és jelentést tesz a királynak 'a helyzetről. Sir John Simon kincstári kancellár vissza­utazott Skóciába, Henderson angol nagykövet vissza­repült Berlinbe. A' kormányhoz közelálló lapok csak" annyit árul­nak el, hogy Henderson teljesen tájékozva van az angol kormány felfogása és szándékai felöl, Henderson küldetése London, augusztus 31'. A Reuter Iroda szerint hivatalos helyen teljesen alaptalannak jelentik' ki azokat a híreszteléseket, amelyek szerint H e n­dig nemcsak, hogy tiltakozni nem lehet, de egyenesen örülni kell annak, ha ezek a gondolatok és ezek a célok az euró­pai diplomácia védelme alá kerülnek. A szu­déta-németek s a csehszlovákiai magyarok nia is folytathatnák nyelvi és kulturális jo­gaik elismertetéseért reménytelen küzdel­müket, ha egyedül a cseh kormányra, vagy a csehszlovákiai törvényhozásra volna bizva a területükön élő népek jogbirtokállo­mányónak megállapítása. Angliát közvetle­nül nem érinti a szudéta-németek sorsa s mégis nemcsak a maga nagy tekintélyét, de a maga nemzetközi elsőségét is kockáztat­ja' akkor, amikor közvetlenül részt kiván magónak a kérdés elintézésénél. Nekünk — nemcsak Csehszlovákiában vannak kisebb­ségeink s mert ma a nemzetközi politika irá­nya, kurzusa és szelleme olyan, hogy m i n­d e n beavatkozás csak a kisebbségek ja­vára történhetik, százszorosan örülnünk kell annak, hogy —- bármilyen okból —, a világ hatalmai a maguk legközvetlenebb fel­adatának tekintik a csehszlovákiai nemzeti probléma felgöngyölítését. De éppen azért, mert ez a beavatkozás kizárólag a kisebb­ségi nemzet érdekében történik s az elnyo­mottak szómára harcol ki több kulturát, több jogot és több kenyeret, mi magyarok, a magunk halk hangjával sem erősithetjük azt a felfogást, amelyik a belső „nézeteltérések" megvitatásánál ki akar zárni minden idegeni befolyást. Ellenkezőleg: nekünk csak az le­het a kívánságunk, hogy minden hatalom, minden erő, minden tekintély és erkölcsi igazolás mozduljon meg és álljon összo fronttá akkor, amikor a kisebbségi nemze­tek számóra több jogot, több nyugalmat, több kulturát s az államhatalomban való ré­szesedés nagyobb mértékét kell biztosítani. derson nagykövet a német kormánynak átnyúj­tandó angol javaslatokít és Chamberlain angol miniszterelnöknek Hitler kancellárhoz intézett szoinélyes levelét vitte volna magával Berlinbe. Hangoztatják Londonban, hogy Anglia érdeklődé­sének központjában jelen pillanatban a prágai ha­tóságok és a szudétanémet párt vezetői közöltí érintkezés áll. Remélhető, hogy ez az érintkezés eredményes tárgyalásokhoz fog vezetni. A Star szerint Henderson nagykövet igyekezni fog a német kormányt meggyőzni arról, hogy a prágai kormány által ujabban felajánlott kanton­szerű megoldás igen jelentékeny hatadás az ed­digi javaslatokkal szemben és további tárgyalá­sok alapjának, nem pedig vegsü eljárásnak tekin­tendő. Nagykövetek lord Halifaxnál London, augusztus 31. Lord Halifax kflU ügyminiszter szerda reggel megbeszélést folyta­tott Henderson berlini nagykövettel, aki ez­után repülőgépen visszatért Berlinbe. Halifax ez­A kibontakozást várják az európai fővárosok A csef> kormány még nem ismeríefie Harmadik ter­vét — Bizakodó várakozás Londonban és Párisban. állandó tanácskozások Prágában — Henderson az angol kormány utasításaival visszarepült Berlinbe

Next

/
Oldalképek
Tartalom