Délmagyarország, 1940. szeptember (16. évfolyam, 198-222. szám)

1940-09-01 / 198. szám

MA/K/ÍCi KASSA WiKOlC* 's2ATMAfíN£M£71 POZSŰNV XQMAROn <aí,yvaíad KOL07SVÁ* MAtosvtártHW SZÉKELY < • uoymhEÍ: ZAbON AHAO $,omrsz(6£N VasórnaD, 1940. IX. 1. KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP XVI. évfoluam 190 s/ám Az erdélyi reviziö európai jelentősége Kormányzó urunk kézirata Telekihez és Csákyhoz, akik jelentést tettek a bécsi döntésről - A magyar és bolgár csapatok egyszerre kezdik meg a bevonulást — Heg­kezdődik a rendkívüli behivottak fokozatos leszerelése A hét elfő napjaira váriák a vegyesfoizottsá­gok összeillését ^ Belpolitikai nehézségek Romániában Az egész magyarság Erdély északi fele és a | Székelyföld visszatérésének hatása alatt á.lL A magyarság szivében és az európai sajtó hangjában kibontakozik az erdélyi revízió rendkívüli je­lentősége. Amennyire lelkes, boldog önömmel fo­gadta a magyarság a Szent Koronához visszatérő 45.000 négyzetkilométer magyar földet, a román közv élemcnjri annyira tájékozatlanul érte a bécsi döntés. Bár Bukarestben jélentős belpolitikai ne­hézségekkel küzd a Gigurtu-kormány, biznak ab­ban, hogy a. román állam az átalakulást nyugod­tan, a döntés komolyságához és jelentőségéhez mérten, simán fogja lebonyolítani. Erre szükség van a magyar—román együttműködés érdekében ls, amely meg kell bogy kezdődjék. A közeli na­pokban megkezdődik a vegyesbizottság és a ba­tármegállapitó bizottság működése, amelynek fel­adata a texületátadás végrehajtása. Még nincs hir a bizottságok összeüléséről, de valószínűnek látszik, hogy a hét legelső napjaiban megkezdik működésüket. Ezek szerint attól számított né­hány nap múlva kezdődik meg a visszatért terü­letek első szakaszának átadása: a bevonulás. Ahogu a űoníöftfráshodás metsz 0 Ideit Róma, augusztus 3í. 'A n s a 1 d o a következő­ket jelenti Bécsből a Telegrafonak: A dönlőbiráskodásgondolat csak később merült fel. Először valóban ugy látszott a hely­zet, hogy a tengelyhatalmak csak jótanácsaibkal fogják megkönnyíteni a megegyezést. Az itélet csütörtök éjjel született meg és pénteken reggel már megvolt a vastag vörös vonal, amely Ma­gyarország uj határait jelezte. A tengelyhatal­mak külügyminiszterei szem előtt tartották a történelmi elvet és a történelmi hagyományokat. — Magyarország területe 44.000 négyzetkilo­méterrel gyarapodott E terület lakosságának többsége magyar. Románia területileg megkiseb­bedve került ki a döntőbíráskodásból, de tekin­tettel a tengelyhatalmak szavatosságára, immár teljes nyugalommal nézhet a jövőbe. — A magyar államférfiak arcán látható volt az őszinte öröm és megelégedés. Ez az öröm visz­szatükröződött mind Teleki Pál gróf értelmes és finom vonásain, mind pedig Csáky István gróf komoly diplomata arcán. A románok némán fogadták az Ítéletet, de lelkiállapotukat megnyug­tathatja az a körülmény, hogy a tengelyhatalmak garanciájával a zsebükben utazhattak vissza Bu­karestbe. A nagy mü tehát megszületett. Ezért a műért nemcsak az érdekeltek, hanem az egész Déíkcleteurópa hálás lehet a Dúcénak és a Führernek, valamint hü munkatársainak. „H bCcsl eredmény reniwivül szerencsés eieaíeieil ad mind Kei teineh" Róma, augusztus 31. A Popolo di Roma vezér­cikket közöl az erdélyi kérdésnek megoldásáról Guido Barroninek tollából. A cikkíró hangoztatja, hogy a tengelyhatal­mak külügyminiszterei Bécsben tabula-ragát te­remtettek a trianoni szerződés igazságtalansá­gainak helyén. Ciano gróf és Ribbentrop közbe­lépésével sikerült megoldani a rendkívül tüskés és bonyolult erdélyi kérdést. A bécsi eredmény rendkívül szerencsés 09 elégtételt ad mind a két félnek. Magyarország és Románia immár mint barátok működhetnek együtt. A trianoni szerző­dés, amely a legszégyenletesebbje volt a páris­környéki békéknek, kimúlt, helyét ma nem egy ujabb paranesbéke, hanem lojális magyar—ro­mán megegyezés foglalja el. Egyszerre hezdffdlK a magyar és bolgár bevonató* Szófia, augusztus 31. K bolgár-román meg­egyezéssel kapcsolatban úgy tudják, hogy a, magyarok erdélyi bevonulásával egybeesik a dobrudzsai bolgár bevonulás. Ezt a javaslatot anak idején a románok tették, de a bolgárok nem. fogadták el. csak most tették magukévá, amikor a bécsi tárgyalásokon meghatározták a magyar bevonulás időpontját. A mai Magyarország határa re*e sva a • -

Next

/
Oldalképek
Tartalom