Délmagyarország, 1915. június (4. évfolyam, 129-155. szám)

1915-06-01 / 129. szám

ARORSZÁG iMrkeittiiéi Kirász-atea L TddMtzto: 305. Efejrcs wáa ára li fillér. ELŐFIZETÉSI ÁK SZEGEDEN egész évre . K24'— íélévre . . K 12-­ncgyedévre K fr- egy hónapra K 2•— ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 — félévre . . K 14.— negyedévre K 7 — egyhónapraK 240 Kladóhlvat.1 Kárász-utca £. Telefonszámi 81. Egyes szám ára II Kitér. ^ Szeged, 19.5 IV. évfolyam 129 s ám. Kedd, jun us l LEGÚJABB. Stockholm, május 31. Szerbiában nagy a nyugtalanság Olaszország adriai tervei miatt. Az ország kormányválság előtt áll. Bécs, május 31. A király Kerzl dr. bele­egyezésével a nyáron Schönbrunnban marad. Lugano, május 31. Rómában nagy feltű­nés keltett az a hír, hogy Caroni márkit, a konstantinápolyi olasz nagykövetet a lakos­ság bántalmazta. A nagykövet az utca túlsó oldalára akurt átmenni, amikor az uton két török csapat vonult végig egymással szem­ben. Az olasz követ a két szakasz közé ke­rült és ekkor egy török tiszt kardlappal *vé­gigvágott a hátán. Amikor a nagyvezér az incidensről értesült, azonnal bocsánatot kért az olasz nagykövettől. Bécs, május 31 .A király délelőtt kihall­gatáson fogadta Schönburg vatikáni köve­tünket. London, május 31. A „Tullochmoor" 3520 tonnás gőzöst megtorpedózták, el&ülyeét. A „Dixi" ffancia liajó Brestbe mejnet felszedte a „Glenles" angol gőzös legénységét, amely gőzöst német, tengeralattjáró elsülyesztéjtte. Bukarest, május 31. A konzervativek kedd délután rendkívüli közgyűlést tartanak, amelyen résztvesz Ca'rp Péter vódt miniszter­elnök is, a monarchia rendületlen liive. Genf, május 31. A pétervári olasz követ kétségesnek tartja, hogy Itália megüzeni a háborút Törökországnak. Az olasz éredekek csupán a magyar-osztrák határterületre irá­nyulnak. Az olasz flotta dardanellai akciójá­nak hire egyenlőre kopai. Bukarest,,május 31. Cataraut, aki annak idején a debreceni görög katholikus 'püspök­ség ellen az országszerte nagy szenzációt keltett pokolgépes merényletet elkövette s a kit azóta Idába kerestek, egy bukaresti ven­déglőben láttak étkezni. Catamat azután az utcán sétálni is látták. Budapest, május 31. A Berliner Tage­blatt haditudósítója a következőket irja: Jó­zsef főherceg hetedik hadtestéről röviden ezt mondhatom: Mind hősök. A hadtestet nálunk is ösmerik. Laborcvölgyi harcait ismertettem már. A nyugatgaliciai áttörés után, m kor az orosz Beszkid-hadsereget hátbakapták, a honvéddiviziórmk a Varetiszc\.> hegyet kellett megostromolnia. Ezt a feladatot, mint József főherceg mondotta, a budapesti első honvéd­ezred elvégezte. Üldözés közben a kadtést ek­kor kétezer foglyot ejtett. A Buhovioa hegy­háton az ellenség ismét szembeszállt, de visz­szaveretdn és több vereség után Sanokba me­nekült. A hetedik hadtest Przemysl feleid fáig, Bidcáig üldözte az ellenséget. Az ellenzék vezérel Budapest, május 31. Illetékes helyről ér­tesülünk, hogy őfelsége az ellenzéki vezér­íérfiaknak a miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet és gróf Zichy Aladárt magánkihallgatáson fogadja. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Budapest, május 31. (Tudósítónk táv­irata.) A Magyar Hirlap értesülése szerint a király az ellenzék vezéreit: gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet és gróf Zichy Aladárt kihallgatásra hivta. Andrássy ked­den délelőtt, Apponyi pénteken és Zichy szombaton jelenik meg a királynál. a király előtt. Budapest, május 31. A munkapártban hétfő este sokat beszéltek az ellenzéki vezé­rek k.hallgatásáról. A .miniszterelnökhöz is kérdést intéztek e tárgyban. Gróf Tisza Ist­ván kijelentette, hogy a legutóbbi parlamenti üléseken többször beszélt ellenzéki, vezérek­kel, akik egy izben azon óhajuknak adtak ki­fejezést, hogy szeretnének a király előtt meg­jelenhetni. A miniszterelnök örömmel közve­títette a kívánságot. Az ellenzéki vezérek e hét folyamán megjelennek őfelségénél. Hogy a kihallgatásnak mi célja van, azt nem tudja, -- nem is kérdezte, nem is közölték vele. Przemysl teljes körülzárása. Berlin, május 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszíntér: Nincs je­lentős esemény. Délkeleti hadszíntér: Prze­niys! körüli harcokban a német csapatok tegnap közelebb jutottak az északi és észak­keleti arcvonalhoz. L.egföbb hadvezetőség (közli a miniszterelnöki Sajtóosztály.) Budapest, május 31. O r o s z hadszín­tér: A Szan mentén és e folyótól keletre tegnap nem voltak komolyabb harcok. Prze­mysl északi és délnyugati arcvonalán, vala­mint a Dnyeszter felső folyásán harcolunk. Stryj vidékén a szövetséges csapatok heves harcban több helységet rohammal bevettek és elfoglaltak egy orosz üteget. Egyébként az északkeleti hadszintéren a helyzet válto­zatlan. Höfer altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. mhéz füzérséoünk az olaszok ellen. Budapest, május 31. (Közli a miniszter­elnöki sajtóosztály.) Olasz hadszín­tér: Tegnap délelőtt a lavaronei íensikon levő erődítményeink egyik szakaszán egy alpini ezred támadását véresen visszaver­tük. Panevegglotól északkeletre egy ellen­séges osztag beásni kezdte magát, de jár­őreink tüze elöl nyomban meghátrált. A ka­rinthlai határon reánk nézve sikeres kisebb harcok fejlődtek. Karfreittöl keletre az el­lenség hiába kísérelte meg a Krn lejtőinek megmászását. A tengerparti határterületen folyó tüzérségi harcba nehéz tüzérségünk is kezd beleavatkozni. . Höfer altábornagy, a vezérkari főnöik helyettese. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom