Délmagyarország, 1977. november (67. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 67. évfolyam 257. szám 1977. november 1., kedd Ára: 80 fillér Z MS ZM P S Z E G E D VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK LA A Szovjetunió Kommunista Párt ja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa és Minisztertanácsa meg­hívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára vezetésével vasárnap magyar párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába, hogy részt ve­gyen a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. év­fordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A küldöttség tagja Losonczi Pál, az Elnö­ki Tanács elnöke, Lázár György, a Minisztertanács el­nöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára és Marjai József, a KB tagja, hazánk moszkvai nagykövete, aki a Szovjet­unióban csatlakozik a kül­döttséghez. Kádár Jánost út­jára elkísérte felesége. A párt- és kormánykül­döttség búcsúztatására a Ke­leti pályaudvaron megjelent Aczél György, Biszku Béla, Huszár István, Németh Ká­roly és Övári Miklós, a Poli­tikai Bizottság tagjai, Bor­bély Sándor és Győri Imre, a Központi Bizottság titkárai, Brutyó János, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsá­gának elnöke, Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titkára, Ben kei András belügy-, Púja Frigyes külügy- és Pullai Ár­pád közlekedés- és postaügyi miniszter, valamint Berecz János, a KB külügyi osztá­lyának vezetője. A búcsúztatáson jelen volt Féliksz Bogdanov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vetségének ideiglenes ügyvi­Gáspár Sándor Moszkvába utazott Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára a szovjet szakszervezetek meg­hívására a Nagy Októberi •Szocialista Forradalom gyö­keimének 60. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekre hétfőn Moszkvába utazott. A Ferihegyi repülőtéren Földvári Aladár, a SZOT elnöke és Timmer József, a SZOT titkára búcsúztatták. Jelen volt F. P. Bogdanov, a Szovjetunió budapesti nagy­követségének követtanácsosa és V. L. Muszatov tanácsos. Befejeződött a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Vasárnap a Parlament kongresszusi termében az or­szágos vezetőség beszámoló­ja fölötti vitával folytatta munkáját a Magyar Vörös­kereszt V. kongresszusa. Medre László egészségügyi miniszterhelyettes az állami egészségügyi szolgálat dol­gozói nevében köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Harmati Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság elnö­ke méltatta a Vöröskereszt rendkívül aktív, határozott nemzetközi tevékenységét. Bodnár Árpádné, az Or­vos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének titkára, a szakszervezet elnöksége, központi vezetősége és tag­sága nevében köszöntötte a kongresszus résztvevőit. Tolmácsolta a testvérszer­vezetek üdvözletét dr. Hans Kerstnig, az Osztrák Vörös­kereszt alelnöke és dr. Ale­xandra Calomfirescu egész­ségügyi miniszterhelyettes, a Román Vöröskereszt alelnö­ke. Nagy érdeklődést váltottak ki azok a felszólalások, amelyek a Vöröskereszt csa­ládvédelmi munkáját ele­mezték. A vitában elhangzottakra Hantos János főtitkár vála­szolt, majd a Magyar Vö­röskereszt V. kongresszusa jóváhagyta az országos ve­zetőség beszámolóját, elfo­gadta a módosított alapsza­bályt, és az V. kongresszus határozatát A jövőben a kongresszus­ra ötévenként kerül sor. A kongresszus küldöttei ezután nyílt szavazással megválasztották a Magyar Vöröskereszt vezető testüle­tét, a 99 tagú országos veze­tőséget, továbbá a 15 tagú számvizsgáló bizottságot. Az országos vezetőség el­ső ülésén megválasztotta a tisztségviselőket. A Magyar Vöröskereszt elnöke ismét Gegesi Kiss Pál akadémikus lett. Három alelnököt vá­lasztottak : Medve László egészségügyi miniszterhelyet­test, Ortutay Zsuzsát és Ros­tás Istvánt. A Magyar Vö­röskereszt főtitkárává ismét Hantos Jánost választották meg, főtitkárhelyettes: Gyü­szü Miklós és Kaposvári Jú­lia lett. Az országos vezetőség a módosított alapszabálynak megfelelően 15 tagú országos végrehajtó bizottságot vá­lasztott, amelynek elnöke az országos vezetőség főtitkára. Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese hétfőn a Parlamentben fo­gadta a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusán részt vett bolgár, csehszlovák, jugo­szláv, lengyel, NDK. osztrák, román és szovjet testvérszer­vezetek küldöttségeinek ve­zetőit. A fogadáson ott volt Henrik Beer, a Vöröskereszt Társaságok Ligájának főtit­kára, valamint Hantos János, a Magyar Vöröskereszt főtit­kára is. (MTI) érkezeit vője és a nagykövetség több vezető beosztású diplomatája. Hétfőn délután megérke­zett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Kádár János, az MSZMP KB első titkára ve­zetésével a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának és Minisztertanácsának meghí­vására részt vesz a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának szovjet­unióbeli ünnepségein. A magyar párt- és kor­mányküldöttséged. a szovjet főváros magyar és szovjet zászlókkal feldíszített kijevi pályaudvarán Kirill Mazu­rov, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsának első elnökhelyettese, Konsz­tantyin Ruszakov, az SZKP KB titkára, Leonyid Szmir­nov, a Szovjetunió Miniszter­tanácsának elnökhelyettese, Ivan Pavlovszki) közlekedési miniszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagy­követe, az .SZKP Központi Bizottságának tagjai; Oleg Ralimanyin és Borisz Gosz­tyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bizottság osztály­vezető-helyettesei, valamint Gennagyij Kiszel.jov, az SZKP KB osztályvezető-he­lyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen vol­tak a moszkvai magvar nagy­követség vezető diplomatái és a moszkvai magyar koló­nia tagjai is. Budapestre érkezett Dusán Cskrebics Dusán Cskrebics, a Szerb Szocialista Köztársaság Vég­rehajtó Tanácsának elnöke Szekér Gyulának, a Minisz­tertanács elnökhelyettesének meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett. Dusán Cskre­bics kíséretében van Szlavol­jub Raskovics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság nemzet­gyűlése társadalmi-politikai tanácsának elnöke, Rade Cso­lics, a Szerb Szocialista Köz­társaság kormányának tagja, a külügyi bizottság elnöke, Bozsidar Manics, a Szerb Szo­cialista Köztársaság kormá­nyának tagja. Vitomir Gas­parovics, a Jugoszláv Szocia­lista Szövetségi Köztársaság budapesti nagykövete a ma­gyar fővárosban csatlakozott a küldöttséghez. A vendégeket a Keleti pá-, lyaudvaron Szekér Gyula, Gácsi Miklós kohó- és gép­ipari államtitkár, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes, Kapolyi László ne­hézipari miniszterhelyettes, Marczali László kulturá­lis miniszterhelyettes, vala­mint Halász József, hazánk belgrádi nagykövete fogadta. Hétfőn az Országházban megkezdődtek a hivatalos tárgyalások. A magyar tár­gyaló csoport vezetője Sze­kér Gyula, tagjai: Gácsi Mik­lós, Roska István, Kapolyi László, Marczali László és 'Halász József. A szerb tár­gyalócsoportot Dusán Cskre­bics vezeti. Tagjai- pedig Szlavoljub Raskovics, Rade Csolics, Bozsidar Manics, Milorad Mijovics és Vitomir Casparovics. (MTI) A SZOT elnökségének ülése A SZOT elnöksége hétfői ülésén állást foglalt a vál­lalati munkavédelem értéke­léséről, illetve arról, hogy a kitüntetések és egyéb elis­merések odaítélésekor az il­nyezik. s javaslataikat is hozzáfűzik a kitüntetést ado­mányozók számára. Akik a kitüntetést adomá­nyozzák, a munkavédelmi helyzet tartós vagy számot­letékes szervek milyen mó- tevő rosszabbodása esetén ál don vegyék figyelembe a jást foglalnak abban, hogy munkavédelem eredményeit, az egész kollektívát, vagy illetve hibáit. annak csak egyes részlegeit Az állásfoglalás értelmében zárják-e ki a kitüntetés a kitüntetés elnyerésére pa- adományozásából, esetleg lyázó vállalatoknak és szö- csupán egyes központi, vagy vetkezeteknek be kell szá- helyi vezetőktől ' vonják-e molniuk szociális terveik tel­jesítéséről, a munkavédelmi helyzetet jellemző főbb ada­tokról és a külső felügyeleti ellenőrzések megállapításai­ról. Tájékoztatást kell ad­niuk például arról, hogy a vállalatnál a szociális ellá­tás, a munkavédelem, az üzemegészségügyi ellátás ho­gyan alakult, körülbelül hány dolgozónak, miben és mennyiben váltak kedvezőb­bé a munkakörülményei, az elavult, veszélyes technoló­giák felszámolásával, a gép­park korszerűsítésével mi­lyen mértékben csökkent a balesetveszélyes, egészségre ártalmas munkahelyek szá­ma. Számot kell adniuk a halálos balesetekről, az üze­mi balesetek gyakoriságáról és súlyosságáról, továbbá azok okairól. A pályázó vállalatok be­számolóit a minisztériumok és az ágazati-iparági szak­szervezetek munkavédelmi szervei együttesen vélemé­meg a kitüntetéssel járó er­kölcsi-anyagi elismerést. További napirendi pont­ként a szakszervezeti és a KISZ-szervek együttműködé­séről tárgyalt a SZOT elnök­sége. Az új híd krónikája ff Óramű "ti a bal padon Nézzünk ki a híd alól Somogyi Károlyné felvételei Kilátás az újszegedi hídfőből A hídépítők újszegedi fő­hadiszállásának udvaráról már látni a bal parti feljá­róhidat. Kis képzelőerő szük­ségeltetik csupán, hiszen az Odesszai körút északi végén mélyen a földbe ágyazott pillérek magasodnak, fa- és fémállványok sorakoznak, daruk karja mozdul: eme­lik be a tartó gerendákat. Azok már előregyártott ele­mek, vasúton, majd speciális szállítójárműveken, úgyneve­zett trailereken érkeznek Budafokról Szegedre a 25— 26 méter hosszú gerendák, a pillérek határolta hídnyílá­sok összekötői. Két, egyen­ként 20 tonnás daru emeli be az újszegedi oldal 168 tartógerendáját. Már-már a végleges híd-' magasságból nézhetnek át a szegedi oldalra a töltésbe ágyazott legnagyobb pillér tetejéről a Ganz-MÁVAG szerelői, s a Hídépítő Válla­lat dolgozói. Panorámának sem utolsó a látvány — ez remélhetőleg kiderül máso­dik felvételünkről, amely ugyancsak a bal parton ké­szült. Hogy idáig eljuthattak a hídépítők, s hogy mosteK mondhatták: „időben va­gyunk", vagyis nincs lema­radásunk, ahhoz óramű pon­tossággal kell működtetniük a gépezetet. Kívülálló szá­mára lehetetlennek tűnik, mégis igaz: a töltésen levő pillér betonozása például mindössze négy napig tar­tott. Igaz, két keverőtelep szolgáltatta a beépített 100 köbméter betont. Az újszegedi hídfőben november végén sor kerül­het a cölöpök próbaterhelé­sére, mely hasonló, később és másutt felépítendő hidak tervezőinek szolgáltathat majd értékes adatokat. A szegedi híd ugyanis minta, az olasz Soil—Mec típusú cölöpöző munkáját először teszik próbára majd a ma­gyar hídépítők. I Ünnepi ülés a DÍVSZ székházában A Demokratikus Ifjúsági szomol, a szovjet fiatalok ki­Világszövetség budapesti emelkedő szerepéről és sike­székházában hétfőn ünnepi reiről, amelyekkel elősegitet­ülésen emlékeztek meg a ték a szocialista társadalom Nagy Októberi Szocialista felépítését. Vaclav Ivanovics Forradalom 60. évfordulójá- Kulinyin, a Szovjetunió bú­ról. Pietro Lapiccirella, a dapesti nagykövetségének al­DIVSZ elnöke beszédében konzulja a szovjet ifjúság, a méltatta a Nagy Október tör- Komszomol legjobb kívánsá­ténelmi jelentőségét. Elisme- gait tolmácsolta a DÍVSZ ve­rő szavakkal szólt a Kom- zetőinek. Schuitheisz Emil hazaérkezett Hazaérkezett Helsinkiből a Schuitheisz Emil egészség­ügyi miniszter vezette kül­döttség, amely Pirkko Työ­Jájárvi finn szociális és egészségügyi miniszter meg­hívására több napot töltött Finnországban. Schuitheisz Emil tárgyalásokat folytatott a két ország egészségügyi együttműködésének tovább­fejlesztéséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom