Délmagyarország, 1981. december (71. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-23 / 300. szám

Sföiílfi, WR1. A Postaláda mai összeállításakor némiképp változtat­nánk kellett a rovat szokott belső rendjén: most ugyanis a keretben közölt közérdekű olvasói levél helyén egv il­letékes. nevezetesen az Üllés és Vidéke ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályvezetőiének levelére hivjtik fel a" olvasók figyel­mét. Tesszük ezt azért, mert kötelességünknek érezzük ki­köszörülni a csorbát, amit — akaratlanul ugyan — a Pos­taláda idusett elő. Hiányzik a függöny ,J1ag\ örömu*ci vettük birtokba a termálfürdő új öltözőjét de van ennek egy kis szépséghibája. Nincs az öltöző ablakán sötétítő füa­Oöny. Minden este népes kis eeenat gyönyörködik a lá­nyok és asszonyok fürdés utáni törül közéeeben és öl­tözködésében. Lehet hoev ez tudatoe és hív népszerű a délutáni mű­szak... Vagy aki szégyen­lős. ne járjon a termálba? 11 Remélem, ez a pár sor a függöny fölszerelésére ösz­tönzi a fürdő üzemeltető­lét. vagv elgondolkoztatta a fürdőt látogató közönséget,. A tényekről bárki meggyő­ződhet sötétedés után" — iria M Mlhálvné. a Kígvó utca 1-ből. Reméljük, e le­vél közlésével nem haragít­juk magunkra azokat aktk eddig, illetve a függöny fel. szereléséig jól szórakoz­tak... Sürgős-e a sürgöny X rímben feltett kérdésre a válasz nyilvánvalóan az: btaonv sürgős, hiszen ha nem lenne az. levélben kül­dené üzenetét a feladó. Szőke Andrásné (Feltáma­dás utca 30.) levele, s az orra „rímelő". Válaszol az illetékes cím alatt közölt postaigazgatóság! levél ol­vastán jutott eszünkbe: nem tenné talán tönkre a postát, ha hosszas utánaiá­rások helyett inkább vál­lalnák: a reklamált távira­tok árát azonnal visszatérí­tik, s aztán „házon belül" majd megkeresik, ki köve­tett el hibát? De következ­zék a levél: „Szombaton délelőtt fel­adtam egv siirgönvt Hajdú­szoboszlóra. Kedden e6te tudtam meg, hogy a sür­göny még nem ért oda. Másnap (szerdán) bemen­tem a postára érdeklődni, mi lett a távirattal. Azt a választ kaptam, hogy saj­nos nem tudják, mi történt, de hét nap múlva talán már tudnak valami biztatót mondani. Nem is tudom, mit mondjak, hisz a sürgöny azért sürgöny, mert a szöveg arra a napra érvényes. Hét nap múlva már nincs rá szük­ség, különben levelet írna az ember. Fontos a asöveg a küldőnek és fontos a cím­zettnek, mégha a posta másképp ítéli is meg. De hogy a postának ti­zenkét nap kell egv hivata­los telefonhoz Hajdúszo­boszlóra, ezt nem értem. Önök értik? Válaszolt az üllési ÁFÉSZ November 28-i számuk­ban. Postaláda rovatukban a i. oldalon megjelentet­ték Tanács Mihály. Rúzsa. 429, szám alatti lakos pa­naszát HM nek értelmében a panaszos szövetkezetünk helyi boltiában megren­delt egy MF—70 kisgépet. A boltban az előiegvzóet felvették, de még tíz hó­nap múltán sem kapta meg a gépet a vevő. A panaszos állítása helytálló, valóban így tör­tént. Szövetkezetünk azon­ban mulasztást nem köve­tett el. mert 1981. február 25-étól — az előrendelés felvételétől — 1981. no­vember 17-ig a HERMES ÁFÉSZ-tól történt megren­delés ellenére ilyen termé­ket szövetkezetünk nek nem szállítottak. A vásárló kérése nevezett időpontig nem volt teljesíthető. A vevő a nevezett ter­mékért ÁFÉSZ-ünk 1981. november 19-1 értesítése alapián 1981. november 21­én jelentkezett. és meg Is vásárolta azt. A HERMES szövetkezet a 033 494. szá­mú 1981. november lfl-i számlájában számlázta le szövetkezetünknek a kisgé­pet 23 ezer 300 forint fo­gyasztói ár megjelölésével. A vásárlót azonnal értesí­tettük, aki a gépet a Dél­magvarország 1981. novem­ber 28-i számának megje­lenése előtt megvásárolta. A vásárlási blokk száma: 31-09 508. ígv a vásárlás sikeres le­bonyolításában és létreho­zásában. az áru biztosítá­sába n. vagv ennek kikény­szerítésében lantoknak semmilyen közrehatása nem volt Az árumegren­delés és a termék beszer­zése önöktől függetlenül, és az önök tudomása nél­kül valósult meg. A panaszos önöknek újabb levelet írt, amely­nek pontos tartalmáról nincs tudomásunk, csupán az 1981. december 12-i számukban ugyanabban a rovatban, a negyedik olda­lon megjelent közlemé­nyükről, amely szerint Postaláda rovatuk segítsé­gével iutott a kisgéphez vásárlónk. Ez az állítás nyilvánvalóan nem helyt­álló. tekintettel arra. hogv a vásárlás az eredeti pa­nasz megjelenése előtt tor­tént Nem kívántok vizsgálni, hogy a valóságnak nem megfelelő tájékoztatás — Itt arra gondolunk, hogy az Önök segítségével tör­tént a vásárlás —, kinek a hibájából történt. Szö­vetkezetünkre azonban igen rossz fénvt vet az az állítás, hogv az árualapok megfelelő biztosítása egy­ségeinkben csak a saitó nyilvánossága hatására tör­ténik meg. Ez csökkenti a vásárlóközönség irántunk való bizalmát, és ígv az nemcsak az üzleti hírünk­re van rossz kihatással, hanem a forgalmunkra is. Szövetkezetünk mindent megtesz ar. árualao bizto­sítása érdekében, hiszen ez elsődlegesen a salát üzleti érdekünk Azonban im­portterméked határidőre való szállítását nem tud­juk garantálni. A felsoroltak alanlán kérjük, hogv lantok azo. nos rovatában, lehetőleg a következő olvan számban, amelynek Ilyen rovata van. szíveskedjenek he­lyesbítést közzétenni. Az 1981. december 12-i szá­mukban megjelent közle. ményüket szíveskedjenek helyesbíteni. nevezetesen azt az állítást, hogy a rú­zsai Tanács Mihály az Önök lapjának segítségével jutott a* általa keresett termékhez. A gyors helyes, bítésre azért van szükség, hogv az olvasók emlékez­zenek a nevezett cikkekre. Állításaink bizonyítására megküldjük eredetiben a vásárló meghallgatásáról szóló és a vásárló által aláírt jegyzőkönyvet Tari István kereskedelmi főosztályvezető reflektor Fényképek Szekszárdról Nem, kivételesen nem •nekszárdi városképeket kéz­besített a posta szerkesztő­ségünkbe, hanem — és kér­jük, így értsék a címet — Szegeden készült, de szek­szárdi feladótól származó­kat. Nyitrai Jánosné IBUSZ­csoporttal járt Szegeden, s a város tisztasága. rende­zettsége láttán még Jobban szúrta szemét két aprócska rendetlenség — ezeket örö­kítette meg á fényképeken. Mindkettő a Dóm téren ké­tzilll: az egyik a templo­mot körülvevő vaskerítés kitört darabjait ábrázolja, a másikkal pedig azt teszi szóvá levélírónk, hogy az árkádsor járdájának burko­lata hiányos. Azonos minő­ségű burkolólapokat nyilván már nem lehet sehol sem szerezni, de talán a lyukat más anyaggal ls be lehetne tömni. Bosszúságok Egy decemberi szombat reggel — sietve már az au­tóbuszhoz — bosszúságot okozott P. J.-né, Károlyt utcai olvasónknak, hogy a Marx téri élelmiszerbolt­ban nem fizethetett száz forintossal, mert a pénztá­ros nem tudott visszaadni. (Olvasónk húsz forint.osát meg azért nem fogadták el, mert szakadt volt — noha egyetlen négyzetmilliméter sem hiányzott a bankjegy­ből.) Íme, egy ok a bosszú­ságra. S egy másik: Kardos Já­nosné Apostagon lakik, a Kürt utca 1. szám alatt. S noha más hónapokban ind­sndika negyedike táján szok­ta megkapni a gyermekgon­dozási segélyt, ez december­ben (tavaly és az idén Is) késik. Hatgyerekes család­ról lévén szó, a késedelem nyilván érzékenyen érinti levélírónkat, aki december 16-án irta meg segítséget kérő levelét. Reméljük, mi­re ezek a sorok megjelen­nek, már megkapták a pénzt. A harmadik lehetséges ok a mérgelődésre: Kotogán Ferencné két kisgyereke kö­zül az egyik lemaradt az Idő előtt elindult uillamos­ról december 11-én. Elkép­zelhető, hogy mire egy is­meretlen asszony és egy Jészóndékú autós közremű­ködésével végre Ismét együtt volt a család, jócskán kifá­radhatott az édesanya. Még­is elment panaszra a rókusi menetirányítóhoz. akinek válaszát olvasónk leveléből idézzük: „Rosszak az Időjá­rási viszonyok, az is közre­játszhatott a történtekben, nem tudják, miért viselke­dett ügy a vezető. Javasol­ták, hogy írásban tegyek panaszt." Biztos, hogy a pa­naszost kell még tovább fá­rasztani az ilyen esetekben? Válaszol az illetékes „A Dél magya roi'Hiág no­vember 9 -i számában meg­jelent „örökzöldek" cimü újságcikkben foglaltakat megvizsgáltam \ felvevőhl­vatal jelent.',• valamint a bekért ellenéi- >lap alapján megállapítottam, hogy a távirat továbbítása a kért „RSZ" különszolgáltatással szabályosan megtörtént. Debrecen t. sz. postahivatal a táviratot sajnálatos postai belkezelési hiba miatt nem diszláviratlupon kézbesítet­te. Szeged 1. sz. postahlva­kereszteződésben kanyarodó trolibuszjárat számára kel­lett olyan megállóhelyeket kijelölni, melyek ebbe a közlekedési hálózatba beil­lenek. Olvasójuk a Tündér utcánál lévő Zalka iskola elnevezésű megállóhelyen kéri az 5-ös troli megállí­tását • Belváros felé me­net A 6-os járat megállója Belváros felé a Berlini kör­úton, az Északi városrész Irányába pedig a Csongrádi sugárúton van. Az 5-ös já­rat indítását követően a Tündér utcai megállóhelyen is végeztünk utasszámlálást, melynek eredményeképpen megállapítottuk, hogy az 5­ös trolira ott felszálló uta­sok száma a többi megálló forgalmához képest igen csekély volt. Ugyanakkor a Berlini körúton lévő meg­állóhely az utazóközönség számára lényegesen kedve­zőbb elhelyezésű, ugyanis onnan a trolin kívül a kör­úti autóbuszjáratokat is Igénybe lehet venni. A 8-os troli Tündér utcai megálló­helye és a Berlini körúton lévő közös troli-autóbusz­megálló egymástól mintegy 180—200 méter távolságra van, a gyaloglási távolság nem túl jelentős. Mindeze­ket figyelembe véve és mér­legelve az esetleges meg­állással járó forgalmi hát­rányokat, menettdőnöveke­dést — az 5-ös trolijárat jármüveit a Tündér utcánál a jövőben sem kívánjuk megállítani." Postaládánk végére érvén, encediék meg olvasóink a szerkesztői kvartett mai képviselőjének, hogy ne csupán az összeállítás végére tegyen pontot, hanem a levelezői éva­déra is. Abban a reményben persze, hogy az új esztendő beköszöntével újra üdvözölhetjük társszerzőink egyre né pesebb seregél. Csaknem ezc* olvasói levél érkezett az Idér. a Postaláda címére, bízunk abban, hojry állandó és alkalmi tudósítóink, eddigi és jövendó levelezőink J982-ben is meg­tiszteli majd soraikkal a Postaládát. F.bhez — s a karácsn nyl ünnepekre — kívánunk olvasóinknak békés nyugalmat, boldog megelégedettséget, örömet és egészséget! összeállította: Pálfy Katalin tal hl szabálytalanul jártéi, amikor a fejadó felszólamlá­sakor — a távirat kézbesí­tési körülményeinek tisztá­zása végett — Írásban a kézbesítőhivatalt nem ke­reste meg. Hasonló esetek elkerülése érdekében a hi­vatalt felhívtam, hogy a jö­vőben azokat a felaztSamlá­aokat, amelyekből egyértel­műen megállapítható, hogy a kézbesítőhivatal munkájá­ra, eljárására vonatkoznak, haladéktalanul továbbítsa az illetékes kézbesítőhivatalhoz. A távirat dijának visszaté­rítéséről intézkedtem" — ír­ja dr. Lénárd László, a pos­taigazgatóság igazgatóhelyet­tese. „A Délmagyarország no­vember 28-i számában a Postaláda rovatban jelent meg Kérelem, panasz, üze­net cím alatt Bozsó Péter kérése az 5-ös jelzésű tro­libuszjárat megállóhelyével kapcsolatban. Az olvasó ál­tal felvetett kérdésre a kö­vetkezőket válaszoljuk tá­jékoztatásul" — olvastuk Tölgyesi Bélának, a városi tanács vb. építési és közle­kedési osztálya vezetőjének levelében. „A Nagykörút és a Csongrádi sugárút keresz­teződése Szeged közhaszná­latú közlekedési hálózatában az egyik legjelentősebb csat­lakozási, átszállási pont. A Nagykörúton közlekedő au­tóbuszokon kívül a nemré­giben Indított 8-os jelzésű trolibuszpótló autóbusz, va­lamint az 5-ös jelzésű, a Megtett út — é$ feladatok A legnéptelenebbek az utak ilyenkor, jelzik, év végén va­gyunk, Decembertől február végéig hagyományosan jóvai kisebb a járműforgalom, mint az év többi kilenc hó­napjában. Az autóé persze a három hónap alatt sem tud meglenni a kocsi, illetve a közlekedés megannyi problé­mája nélkül, A hosszú téli esték alkalmasak arra, hogy mindenki /el/rissífse szabály­ismereteit, s a megszokottnál többet foglalkozzon a jár­művezetés elméleti és tech­nikai kérdéseivel, műszaki problémákkal. Szakkönyvek, folyóiratok kínálnak bőséges választékot erre, ami persze nem pótolja egészében ha­sonló témakörű beszélgetések légkörét, nem pótolja a jár­művezetőket leginkább ér­deklő szakmai előadásokat, szakemberek irányításával megtartandó vitákat. A köz­lekedésbiztonsági tanácsok, az Autóklub és a TTT me­gyei szervezete hosszú évek óta éppen a téli hónapokat használták fel közlekedési akadémiák, valamint a kü­lönböző típusú Járművek vezetői részére szervezett tanfolyamok megtartására. Mellettük utóbb az AFTT tett megyénkben kezdemé­nyezéseket szakemberei és a járműtulajdonosok találko­zóinak megtartására, több városunkban is. Ismereti hiányosságaink pótlására, az elfelejtettek felfrissítésére, reméljük, a közeljövőben ls több lehe­tőség nyílik. Ez ez Időszak a legalkalmasabb arra, hogy leltárt készítsünk saját is­mereteinkről és amit lehet, kell, pótoljuk. A leltárkészítés, az ésr vé­gi sommá/ás ezúttal nekünk is feladatunkká vált. A Csongrád megyei Közleke­désbiztonsági Tanács elnök­sége ugyanis írásban kérte közzétenni a Reflektor 1980 októbere óta — ami a cikk­sorozat indításának Időpont­ja — „számadását-, tapasz­talataink összegzését Mivel a véleményalkotás a KRT állásfoglalásán túlmenően, főként az olvasóra tartozik, ezért csak próbálkozásaink­ról adhatunk számot, a köz­lekedés egy-egy területét jobbítani szándékozó erőfe­szítéseinkről, nem pedig an­nak eredményeiről. Az ered­mények ugyanis a közuta­kon realizálódnak. A bal­eset-megelőzés céljait szol­gáló propaganda akkor ha­tásos, ha csökken is a ka­rambolok száma. Az év végi eredmények még nem ismer­tek — nem is lehetnek —, annyit axonban tudunk, hogy december első feléig mint­egy 2,8 százalékkal keve­sebb baleset történt Csong­rád megyében, mint tavaly, az utolsó két hét figyelem­bevételt nélkül. A most 30. átkelőmmel megjelenő rovat — lássuk — mi mindenben is próbált a közlekedők segítségére len­ni; a megyei Közlekedésbiz­tonsági Tanács által is fon­tosnak tartott szabályokat, jelenségeket és problémákat megmagyarázni. Sorozatindító cikkünkben azt ígértük az olvasóinknak: „Sorra vesszük, mit tehet­nek a felnőttek, a gyerme­kek védelmében, az időseb­bek érdekében, összefoglalót adunk például az őszi—téli autózás és motorozás néhány '"-hnikel karbantartási rej­telmeiről a iárművezetőkép­zés és továbbképzés szerve­zeti lehetőségeiről, s körvo­nalazzuk azokat a veszélye­ket, amelyeket az alkoholfo­gyasztás rejt magában ..." Ügy gondoltuk, egy-másfél esztendő talán elegendő • közúti közlekedés szinte va­lamennyi igazán lényeges té­nyezőjének, szabályának és problémájának felvetésére, lehetőségeinkhez mért elem­zésére. Nos, ha ez lenne munkánk megítélési alapja, valószínű a „nam felelt meg" minősítést kaphatnánk. A közlekedés biztonságával foglalkozó témák között pél­dául máig sem tudtunk meg­felelő tükröt tartani az ol­vasó elé az egyéni ét o tö­megközlekedés legidőszerűbb problémáiról. Forgalomszer­vezés és -technika területén nem adtunk eddig kellő vá­laszt az Új városi lakótelepek köslekedést gondjairól; a közlekedésre nevelés vonat­kozásában pedig éppen a napjainkban leglényegesebb, az ügynevezett energiataka­rékos közlekedés vezetéstech­nikai és műszaki leírásával maradtunk adósak. Mindez előre vetíti további mun­kánk néhány fontos irány­vonalát is. Ugyanakkor többször is visszatértünk a városi köz­lekedés mai leglényegesebb gondjai közül a gyermekek és az idős emberek közleke­dési problémáira, mindezt az 6 szemszögükből vizsgál­va. A balesetveszélyes köz­lekedési csomópontokról, út­kereszteződésekről a Jármű­vezetők számára készültek szakmai Jellegű írások, ám, mindenkor a városainkban nagy többségben levő gyalo­gosok biztonsága érdekében. Ez utóbbi erőfeszítéseink eredményeivel nincs mit di­csekednünk. Utcáinkon egy­re több a zebrákat lassítás és fékezés nélkül megközelítő autós, és ma már ott tap^ tunk, hogy forgalmasabb út­vonalakon a gyalogosok csak egymást megvárva, csopor­tosan mernek keresztül in­dulni az úttesten, a másik oldalra. A Reflektor — fél éven­ként — elemezte a megyei Közlekedésbiztonsági Tanács adatai alapján a megtörtént balesetek okait ls. Belőlük, de a balesetekről készült in­formációkból is (gen gyak­ran értesülhettek az olvasók a szeszesital-fogyasztás köz­úti következményeiről. En­nek ellenére — úgy tűntk — mit sem csökken az italozás után volán mögé ülők szá­ma. Az Ittas járművezetés tilalmát pedig mindenki tudja. Am, hányan nem tud­nak arról, hogy egy sereg­nyi gyógyszer szedése után ugyan úgy veszélyes gépko­csit vezetni, mint alkoholos befolyásoltság alatt Számvetésről, mérlegké­szítésről tettünk említést ám feladataink megoldása során csak újabb és újabb jelenségekre, problémákra bukkanhattunk. As OK BT titkára egy nemrégiben tar­tott sajtótájékoztatón mond­ta el az újságíróknak, hogy hazánkban a balesetek egy­harmada a járművezetők helytelen sebességmegválasz­tása miatt történt. Napja­inkban lépten-nyomon talál­kozhat az olvasó a nem eléggé óvatos járművezetés miatti súlyos karambolok híradásairól. Pedig éppen most a legcsendesebbek az utak, a legnéptelenebbek. A téli autózás veszélyeivel ugyanakkor a szaksajtó, a rádió és a televízió is sokat foglalkozik, mint ahogy alig nár héttel ezelőtt |*l«ntm<»g cikk erről a Reflektorban is. Mindez csak egyet bizo­nyít: a közlekedés aktuális gondjaival továbbra is rend­szeresen foglalkozni kell. a szándákunk: ennek minél jobban megfelelni. Zrínyi Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom