Délmagyarország, 1930. augusztus (6. évfolyam, 172-195. szám)

1930-08-08 / 177. szám

-•(930 augusztus 8. DÉLMAGYAItORSZAG Október 24-én ssen/elik /el a fogadalmi templomot & kétnapos Ünnepség végleges programját csütörtökön állítot­ták össze a kultuszminisztériumban (A Délmagyarország munkatársától.') Dr. {igner Károly főispán és dr. Somogyi Szil­veszter polgármester csütörtökön reggel vá­rattanif.l Budapestre utaztak. Utubnak cél­járól a városházán senki sem tudott felvilá­gosítást adni és így az esti gyorsvonattal hazaérkező polgármester informálta a Dél­magyarország munkatársát arról a fontos ülés­rSl, amit csütörtökön délelőtt tartottak a kul­tuszminisztériumban. — Kertész l\. Róbert kultuszminiszteri ál­lamtitkár telefonhívására dr. Aigner Károly főispánnál utaztam fel Budapestre — mon­dotta a polgármester. — Csütörtökön délelőtt féltíztől délután fél­háromig tartó tanácskozáson vettünk részt g kultuszminisztériumban és ezen a tanácskozáson a foga­dalmi templom felszentelést ün­nepségeinek programját állítót­Iák össze most már véglegesen. Eszerint az ünnepségek október 24-én kez­dődnek. Ezen a napon érkezik Szegedre a kormányzó, aki délelőtt átveszi a róla elne­vezett ezredet. ­— A katonai ünnepségeket követi a nem­zeti megújhodás emléktáblájának leleplezése. — 'Majd a fogadalmi templom felszente­lése következik, amelynek egyik' kiemelkedő mo­mentuma lesz a pályadijat nyert Dohnángi Fogadalmi mise előadása. — A délelőtti ünnepségek lezajlása ntán a kormányzó visszautazik Budapestre. — Délután felavatják a Pantheont, majd a felvonulások fejezik be az első nap, pro­gramját — Október 25-én tartják" meg a katolikus gyűléseket és ünnep­ségeket. — Ez a tervezet — fejezte be a program ismertetését dr .Somogyi Szilveszter polgár­mester — a kultuszminiszter elé kerül és vég­legesen a kormányzó hagyja jóvá. A minisz­tériumi tanácskozáson a program összeállítá­sán kivül semmi egyéb nem került szóba. Negyvenezer pengő éríékü aprócimleíü boletta érkezett a szegedi postára Ezentúl rendszeresen érkeznek a gabonajegyküldemények (A Délmagvarország munkatársától.) Meg­írta a Délmagyarország, hogy milyen súlyos farotokét okozott a szegedi gabonaforgalom­ban az aprócimletü boletták hiánya. A kis* címletű, főleg a 3 pengős és a 30 filléres gabonajegyek fogytak ki még a mult héten, ugy, hogy a vásárlások körül komoly ne­hézségek merültek fel. A gazdák, akik buzájukaf, vagy rozsukat kis léteiben kocsin hozták be a Szent István téri búzapiacra, kénytelenek voltak áruikkal visz­szafordulni, mert boletta hiányában a kereskedő nem vásárolhatott. A posta megerősítette a bolettahiányról szóié híreket, A bolettahiánynak a posta sze­rint az oka az volt, hogy az államnyomda nem számított ilyen nagy keresletre és kevesebb kiscímletü gabonajegyeket adott ki, mint amennyire szükség volt. Ez á magyarázat megfelelt a tényeknek, de « gabonakereskedőket még sem elégítette ki és igen elkeseredett hangok hallattszot­tak a boletta-ügy adminisztrá­ciójáról, s5t több szegedi gabonakereskedő deputáció vezetését sürgette a pénzügyminiszter elé, aki előtt fel akarták tárni a bolettahiány okozta bonyodalmas helyzetet. Csütörtökön reggel azután szinte váratlanul a szegedi postára megérkezett a bolettaküldemény. A bolettacsomagok egyenesen az államnyom­dából érkeztek Szegedre 210 csomag 40.000 oengő ér­tékű és csupa apró 3 pengős és 30 filléres cimletü boletta érke­zett. Ez a mennyiség valószínűleg Jói dőre fedezi a szükségletet és a gabonaforgalmat most már minden akadály nélkül lehet lebonyo­lítani. A bolettaküldemény mellett egy hivatalos levél is volt, amelyben értesítik a postát, högy most már rendszeresen küldik maid a ;* kiscimleiü gabonaiegvet. A iö<»ő héten is ér­| kezik egy nagyobb értékű küldemény. A város pörvessstes maradt ^Kollégium téllcénelz Kisajátítási pőrében A Kúria feloldotta az alsóbiróságok Ítéletét, helytelennek találta a szakértői becslést és uf határozathozatalra utasította a bíróságot (A Délmagvarország munkatársától.) Rend­kívül érdekes kisajátítási ügyben hozott most "'életet a Kúria. Mint ismeretes, a kultuszminiszter a DMKE­szemben levő Boldogasszony sugárut 1. ^ám alatti telken építteti fel az Eötvös Ló­ránd-kollégiumot. A miniszter azt kérte a árostól, hogy a telket bocsássa az építkezés rendelkezésére. A telek és a rajta levő be­épített részek több tulajdonos, birlokában vannak, akiktől előzőleg magánegyezkedé& utján igyekeztek ez értékes inoallan' meg­szerezni. A tulajdonosok által bejelentett igé­nyeket a város azonban túlzottaknak találta, felmérette és felbecsflftette az ingatlant, majd pedig kisajátítási jogot kért a minisztériumtól. A kisajátítási jogot a város megkapta, de tárgyalások során a tulajdonosokkal nehéz­ségek merültek iel. Dr. Horváth Elemér 200 ezer pengőt kért te'ekrészéért, a város e«e 1 szemben csak 31.000 nengőt ajánlott fel. Öz­vegy Patakinénak 27 Ö00 pengőt ajánlott lel a város, annyit, amennyiéri Pafakiné annak­ideién az ingatlant vetle Pdtakiné sem fo­gadta el a város ajánlatát. Talpay Mihálynak 17 000 pengőt kínáltak ingatlanáért, négy szögölenkint jóval száz pengőn alul, holott a Talpay- ingatlanba beszőgelő Pálfy—Bu­dinszky-féle 26 négyszögöt területért négy­szögölenként 200 pengős árat aiánlott fel a város. Talpay Mihály már az első tárgyaláson kifogásolta telekrészének alacsony értékű megváltási árát és valamennyi telektulajdonos el­utasította a város ajánlatát. Miután a tárgyalások eredménytelenül vég­ződtek, az ügy a bíróság elé került, amely ugy döntött, hogy birói szemlét tart a helyszínen. A szemlére meghívást kapott a feleken kivül Ligeti Béla mfiépitész, a bíró­ság szakértője, Sebestyén Endre mfléoitész, a város által megnevezett szakértő és Tóbiás László felsőipariskolai tanár, a telektulajdo­nosok szakértője. Miután Ligeti Béla lemondott, helyébe a biróság Ottovay Istvánt nevezte ki szak­értőnek. A biróság a helyszíni szemle és a szak érlői becslés után ihletet hozott, amelyben kötelezte a telektulajdonosokat a város által felajánlott kártaíanitdsi összeg elfogadására. A telektulajdonosok az ítéletei megfelebbez­ték, a tábla azonban az elsőfokú ítéletet hagyta jóvá, mire a tulajdonosok felülvizsgá­lati kérelemmel fordultak a Kúriához. A Kúria a napokban foglalkozott ezzel az üggyel és az elsőfokú ítéletnek a kártala­nítási ár nagyságára vonatkozó részét, azzal, hogy a szakértől becslés nem helytálló, feloldotta és az elsőfokú biróságot uj becs­lés foganatosítására és annak eredményéhez képest a kisajá­tított ingatlanok árának újból való megállapítására utasította. Értesülésünk szerint azonban a költsé­ges birói eljárásra most már még sem kerfil sor, mert a város és a tulajdonosok között tárgyalások kezdődtek a barátságos meg­egyezés érdekében és remény van arra, hogy a többi telektulajdonos is annyit kap ingat­lanáért, amennyit az valóban megér. Helyszíni szemlét tartanak a szeged—algyői autóbusz­járatok ügyében (A Délmagyarország munkatársától.) A ke­reskedelemügyi miniszter értesítette a város hatóságát, hogy pénteken délelőtt Szegedre érkezik Wagner István miniszteri tanácsos, aki az algyői autóbuszjárat ügyében helyszíni szemlét tart Az algyői autóbuszjárat megindítása régóta húzódó ügye a városnak. A város már több­ízben kérte a kereskedelemügyi minisztert, hogy engedélyezze az algyő—szegedi autóbusz­járat megindítását Hogy a városnak ez a ké­rése nem nyert kedvező elintézést, annak ki­zárólag az volt az oka, hogy erre a vonalra a MAVART is koncessziót kért a kereskedelem­ügyi minisztériumtól. Hiába mutatott rá Sze­ged arra, hogy kifejlesztett autóbuszüzeme van és hogy a városnak milyen nagy érdeke volna autóbuszait ezen a vonalon is járatni, a keres­kedelem ügyi miniszter nem fogadta el a vá­ros előterjesztését, de az is igaz, hogy a MAVART-nak sem adta ki eddig a koncesz­sziót. A város azonban nem hagyta annyiban a dolgot. A kereskedelemügyi miniszter elutasító álláspontja ellenére ujabb felterjesztést inté­zett a miniszterhez, újból rámutatott a nagy, városi érdekekre, amelyek a járatok meg­indításához fűződnek. A miniszter a városnak erre a feliratára most válaszolt. Értesítette a várost, hogy a kérelmet megfontolás tárgyává tette és az ügy érdemleges elintézésére Sze­gedre küldi Wágner István miniszteri taná­csost.

Next

/
Oldalképek
Tartalom