Délmagyarország, 1913. november (2. évfolyam, 255-279. szám)

1913-11-25 / 274. szám

10 ^aatttüiMk .1 liüi í i m fiAfcimimy ,-Ájááa .Ai r T ..->., •, DfiLMAOYARORSZÁO 1913. november 280. jelenteknek ós a cipészáparosok kongresszu­sát bezárta. — Tárgyalás a szerb szerződésről Belgrádból jelentik: A napokban befejezik a külügyminisztériumbari az osztrák és ma­gyar (monarchiával való kereskedelmi szer­ződésre vonatkozó előmunkálatokat és az igy nyert anyag alapján megkezdik a tár­gyalást az uj kereskedelmi szerződésekről. Ebből a célból a legközelebbi napokban ide­érkezik Jovanovics bécsi szerb követ, hogy az jlletékes tényezőkkel megvitassa az egyes kérdéseket. Azután rögtön magkezdik a tár­gyalást Ausztriával és Magyarországgal, — Halálozás. Sávay István magánzó, a szegedi Kezimüvesbank választmányi tagja, szombaton éjjel, életének 61-iik évében rövid szenvedés után elhunyt. Halálát Sávay Lar jos nyugalmazott bonvédszázados és kiterjedt rokonság gyászol ja. Sávay István maid élntán 3 érakor temették niagy részvét ,mellett a Kálmán-utcai gyászbáizból — Az angol postások sztrákja. Meg­üt luk, bogy az angolországi postások sztrájk­ja, amely már hónapok óta fenyegető réme nemcsak Angliának, de jóformán az egész földkerekségnek — veszedelmes stádiumba jutott. Százezer angol postaalkalmaaott meg­biizásából nagyobb küldöttség kereste föl Sá­muel főigazgatót, akii azonban igen energi­kus hangon elutasította a postások kérését. Eriinek az ügynek imára, érdekes folytatása kö­vetkezett. Bécsből ugyanis azt jelenti tudó-u­tónk, hogy az angolországi posta nem érke­zett meg Bécsbe. Elmaradt a levélposta, de nem jöttek a táviiratok sem és ez óriás ikelle­inetlensóget óhoz, ami nemcsak az üzleti vi­lágban, de a sajtószolgálat terén is erősen érezhető. Hiányzanak a Reuter tóviró-iigy­nökség jelentései, valamint a Daily Mail és a Daüy Telegraph táviratai, amelyek alig író­tól hatók. E jelentés szertint tehát az angol postaalkalm,ázottak nem várták meg a kará­csonyt, hogy bejelentett sztrájkjukat meg­kezdjék, ihanem már most sztrájkkal féleltek Sámuel főigazgató elutasítására. Lehet az is, hogy csupán egyetlen napig sztrájkolnak az angol postásak, hogy ezzel pressziót gya korol­janak a kormányra és követelésük teljesíté­sét ezzel kierőszakolják. — Pénz és szerelem. A budapesti Newyork-palota lakóinak csöndjét vasárnap délután revolverdörrenés zavarta meg, amely egy fiatal fővárosi ügyvéd szépen, indult kar­rierjét törte ketté. A véres drámának lélek­tani oka lélekbúvárnak való tanulmány; .ma­ga az esemény pedig izgatóan érdekes, és mélyen megindító részleteiben 'bővelkedő re­gény. A drámának egyik bőse Pártos Ottó dr. 32 éves fővárosi ügyvéd, akinek az An­dróssy-ut 70. szám alatt levő házban van pazarul berendezett lakása és irodája. Pártos dr. körülbelül egy évvel ezelőtt a házasság eszméjével foglalkozott. Elve volt, hogy gaz­dag leányt vegyen feleségül, mert a jövőre nézve nagy tervei voltak. Régebb időből is­merte Stranszky Izor dr. nyitrai előkelő te­kintélyes ügyvédet, akiről tudta, hogy nagy vagyona van. Stranszky dr. Margit neviü leá­nyát szemelte ki feleségül s házassági tervét r.agy energiával .meg is valósította. Megtud­ta, hogy a leány Marienbádba utazik, ahová csakhamar ő is követte. A csinos, fiatal, mindössze husz éves leány szerette az éle­tet, a fényűzést, különféle sportot űzött s szenvedtílmesen cigarettázott. A. fiatalok megszerették egymást s a házasságnak má sem állott útjában. Hat hónaptpal ezelőtt megtörtént az esküvő. A fiatal férj az igért hozományt százezer koronáról szóló taka­rékpénztári könyv alakjában kapta meg. A nászúiról visszatérve, a fiatal férj, akinek fi­zetési kötelezettségei voltak, ki akarta venni a bankból a hozományt, de ott az a megdöb­bentő értesítés várta, hogy a beiét feruartás­SPl van elhelyezve s csak a fiatal asszony beleegyezésével mondható fel. Pártos Ottó dr. akkor feleségéhez fordult a fölmondás végett, a fiatal asszony azonban nem volt­erre hajlandó. Hosszas rábeszélés után vég­re sikerült feleségét rábírnia, hogy meghatal­mazást irjon aílá a betét fölmondására. Ké­sőbb azonban meggondolta magát az asszony roegy szép napon, mintegy ha+ héttel ezelőtt férjét .elhagyta és visszatért szüleihez Nyit­rára, egyben visszavonta a betét föllmondá­sa céljából adott meghatalmazását és iel akart válni férjétől. Az ügyvédet rendkívül lesújtotta felleségének távozása. Pártos dr. abban a hitben volt, hogy feleségét a szülei befolyásolják ellene s ezért alkalmat kéré­sé ct, hogy személyesen találkozzék felesé­gével, mert remélte, hogy a közöttük támadt félreértést eloszlathatja. Tudta, hogy Gold Simon dr. fővárosi ügyvéd bizalmas barát­ságban van Stranszky drral. Hozzáfordult te­hát. és megkérte, esziközöljön ki találkozást a feleségével, mert bizton reméli, hogy a sze­mélyes érintkezés folytán minden jóra for­dul. Gold Simon dr. szívesen teljesítette a fiatal férj kérését Nyitráról Budapestre ké­rette Stranszky dr.-t menyecskelányával. A fiatal pár találkozása tegnap, vasárnap dél­után öt órakor történt meg Gold Simon dr.­nak a Newyork épületben levő iakasán. Pár­tos dr. nagy szeretettel közeledett ifjú nejé­hez és kérve kérte a visszatérésre. Biztosí­totta határtalan szeretetéről és kijelentette, hogy az anyagiakról egyáltalában lemond, nem kiván semmi mást, mint feleségének sze­relmét. A fiatal asszony az ismételt könyör­gő hangra ridegen visszautasítással felelt és semmiképen sem volt meglágyítható Meg­ükolásul azt hangoztatta, hogy férje igazta­lan volt iránta, nem volt őszinte és inkább meghal, semhogy visszatérjen hozzá. A meg­alázott férj erre izgatottan kiment a szobá­ból s .az előszobáiba lépett. A következő pil­lanatban hatalmas durranás hangzott. Gold Simon dr. kirohant az előszobába, ahol vé­res mellel eszméletlenül a földön feküdt Pár­tos Ottó dr. Gold ügyvéd a szomszédban la­kó Medvei Béla dr.-hoz sietett, hogy segít­séget hozzon. Ezalatt Stranszky dr. s leánya, a fiatal Pártos dr.-né szó nélkül távozott s mind a ketten azonnal visszautaztak Nyitrá­ra. Pártos Ottó dr.-t a mentők a Herczel­szanatóriuimba szállították, ahol ma délelőtt eszméletét visszanyerte. Állapota .még min­dig válságos. — A zátonyra jutott olasz hadihajó. Rómából jelentik: Tegnap estig a. San Gior­gio páncélos hajóróL 240 tonna sulyu tárgya­kat vittek Ja. Éjszaka, folytatták a kihordást. A lék betömésén szüntelenül dolgoznak. A hajó helyzete változatlan. Ujabb víztömeg "nem nyomult ibe. A hajó 35 méter 'hosszúság­ban zátonyon van. Kiszabadítása csiak akkor kezdődhetik meg, amikor tehersúlyát eléggé csökkentették. Ha a szép idő <nam változik, a kiszabadítás rövidesen sikerül. — A besztercei diákok. Besztercebányá­ról jelentik: Fölháboritó erkölcstelen me­rénylet tartja izgalomban a város közönsé­gét. November 19-én az esti órákban a szín­ház táján tizenhat fiatalember megtámadott egy asszonyt. Ketten merényletei követtek ei ellene, ekkor megérkezett a férj, aki dől a többiek megfutamodtak. Az asszony följelen­tést tett a rendőrségen, mely kinyomozta, hogy a merényletet a besztercebányai felső­kereskedelmi iskola tizenhat középosztáíyos tanulója követte el. Kettőt a diákok közül már kicsaptak az intézetből, a többiek ellen fo­lyik az eljárás. Az asszony, akinek két hét­tel ezelőtt volt az esküvője, a merénylet ota beteg. — Siker! Kiválóan sikerült a Korzó nagymozgó hétfői előadásain a természeti kepek énekkel való kisérése. A közönség tö­meges megjelenésével honorálta Vass Sándor igazgató azon ötletét, hogy a tájképeket el­sőrangú énekesnővel kísérteti. A művésznő teljesen megfelelt a várakozásnak, iine.rt éne­kével valósággal magával ragadta a publi- j kumot. Szinte összeolvadt egy-egy énekszá­ma a fehér vásznon el vonuló szebhn él-szebb •tájakkal Dicsérettel kell megemlékeznünk ez aLkalommjal a Korzó-mozgó nyolctagú zene­karáról is, amelyet Helvey karmester zseniá­lisan dirigált Mi.vel a képek énekkel való ki­URÁNIÁT (HAGY. TUD* SZÍNHÁZ Blériot üli tilioiia: repülés drótkötelekről. Unalmas munka. Amerikai bohózat. MISI SUGÓ. Bohózat, Amerikai vígjáték. Táncos Elsa. Nagy francia vígjáték 3 felvo­ZSS&r MIZZIPÜH. Előadások alatt a m. kir. honvédzenekar a legújabb operettek zene­számait játsza. Előadások d. u V26, va árnap 2 órától folytatólag. Telefon: 872. sz. VASSl MOZGÓ SZIN HÁZ y

Next

/
Oldalképek
Tartalom