Délmagyarország, 1941. október (17. évfolyam, 223-249. szám)

1941-10-01 / 223. szám

Sjerita |941. OhfOIter 1. XY1I. fiit 223. S*. Ara 10 fillér Havonta 2.30, negyedtvrc 7.20 P KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP üise5 A téli háború előtt tovább folyik a keleti offenzira Komoly veszedelemben iorog o dowfci toarrlű&K — MoszhvAban Ouorsltoit tempObon láreyai a háromhalal ni konferencia — cnur­cülll o siőSlíiősl néne/sec éhről besieti es figyelmeztette Angiiét bogy meg hevesebb harcohro lehet elheszhlnl Berlinben nem számítanak a cseh helyzet kiéleződésére A Magyar Távirati Iroda jelenti: A niind szé­lesebb keretek között kibontakozó oj ukrajnai hadműveletekkel kapcsolatosan magyar katonai körökben még nem tartják elérkezettnek az időt a tüzetesebb tájékoztatásra. — Egyébiránt utalnak arra, hogy ezek a had­műveletek megteremtették a feketetengeri partvi­dék szovjet támaszpontjai és a volt Dnyeper-arc­• oual teljes felgöngyölítésének mindeu alapfelté­telét s éppen olyan céltudatos tervszerűséggel és szabatossággal folynak le, miut amilyen tervsze­rűség és szabatos végrehajtás a szövetségiek Szovjet elleni hadjáratának valamennyi eddigi mozzanatát jellemezte. — A honvédcsapatok arcvonalszakaszán jelen­tősebb esemény nem történt. A magyar kötelé­kekkel szemben álló ellenség magatartásának bi­zonytalansága a szövetségesek által elért legutób­bi nagy sikerek hatásaképpen mind szembeszöküb­bó válik. Az arcvonalak mögött végbemenő rom­bolásai most már megszakítás nélkül folynak. Olasz kötelékek az első vonalban Berlin, szeptember 30. A német véderő je­lentésének kiegészítéseképpen a Német Távirati Irodával a következőket közölték? -— A mai véderőjeleutésből kitűnik. Eogy az olasz kötelékek egészen a Dnyeperig előretörtek lés most egy támadás során Dnyepropetrovszk­tól északnyugatra többezer foglyot ejtettek, vagyis az olasz kötelékek most is a legelső arcvonalban állanak a szovjet csapatokkal szemben és ott a legnagyobb mértékben helyt­álltak. (MTI) . • • Angol kommentár szovjet hadsereg helyzetéről Amszterdam, szeptember 30. Lewis Has­fing s őrnagy, a brit rádió kedd esti adásában a többek között a következőket jelentette ki: — A szovjet hadsereg helyzete a déli szakaszon kedvezőtlen. A németek nyomása erős. A szovje­tek tartanak ugyan néhány pontot a Dnyeper part­ján, más helyen azonban bizonytalanok. Ugyan­csak nagyon komoly veszedelemben fórig a Szov­jetunió déli legnagyobb Iparvidéke. Angl'a min­den tőle telhető segítséget megad ugyan a szovjet­nek. ezzel azonban nem tehet kikiiszöbö'iii a fö'd­rajzi adottságokat. (MTI) Német hadijelentés iVezéri főhadiszállás, szeptember 30. A véderő főparancsnoksága közli: Olasz csapatok a Dnye­pertől keletre folytatolt hadmüveletek végrehaj­tása során az ellenség nagyobb erőit morzsolták lel és többezer foglyot ejtetlek. — Egy gyaloghadosztály szeptember. 2S-án és 29-cn a keleti arcvonal északi szakaszán sikeres támadást hajtott végre egy szívósan védelmezett hadállás cllcu. 210 ellenséges kiserüdöt rohammal vett be. — Repülőkötelékek Charkor vidékén sikeres hadműveleteket folytatlak vasúton folyó szállítá­sok ellen és folytatták a Leningrádtól keletre fek­vő vasúthálózat, valamint a Murmanszk-vasut be® rendezéscinek szétrombolásáL — Az Anglia ellen vivőit harcban a légi erő a mult éjszakán Great Yarmonthtól keletre meg­semmisített egy 8000 tonnás teherhajót, továbbá egy nagyobb torpedó romboló-kőtelekből bomba­tclitalálatokkal elsüllyesztett egy hadihajót. — Ellenséges repülőgépek a mult éjszakán Le­repüllek az északnemet parividék fölé cs egves ellenséges repülőgépek oliutottak a birodalmi f"­város távolabbi környékéig, A lakónegyedekre le­dobott bombák, főképnpn Hamburgban, több pol­gári személyt megöltek, illetőtea megsebesíteti"';. Az angol légierő hétfpn és uz elmúlt éjszaka fo­lyamán összesen 11 bombázót vesztett.'(MTT) Vorosilov a moszkvai értekezleten Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: Moszkvai jelentés szerint Vorosilov tábornagy hétfőn délelőtt Moszkvába érkezett, hogy a mosz­kvai hárombatalmi értekezleten résztvegyen. A konferencia első napi ülésének lefolyásáról jelentik, bogy M o 1 o t o.v külügyi népbiztos meg­nyitó beszédében különösen meleg hangon üdvö­zölte a két angolszász küldöttség vezetőjét, lord Beavcrbrookol és Harrimant. Beaverbrook kijelentette, hogy Nagvbrl­íannia és a Szovjetunió erős barcra szövetkezett. Harriman többek kőzött kijelentette, hogy missziójának teljesítésére közvetlenül Roosevelt elnöktől kapott megbízást. Ez történelmi jelentő­ségű tény, inert az Egyesült-Államok gyakorlati szempontból uciu vesznek részt a háborúban. Londoni jelentés szerint angol körökben arra számítanak, hogy a moszkvai konferencia egy hétig fog tartani. \ konferencia tirgvalása'nak középnoiitiában repülőgépek szállításénak és harc­kocsik termelésének kérdése áll. (MTI) Stockholm. «*ejatember 30. A Német TI je­lenti: Anglia, Áiner'Va es a szovjet kiküldőt tek Moszkvában tartott hétfői értekezlete után mindegyik' bizottsági tag egyhangúan meg egyezett abban, hogy gyorsan kell cselekedni. A három állam közös bizottsága az ülés befe­jezése előtt kinevezett hat albizottságot. (MTT> Patjcn megbeszélései Szaradzsogluval Berlin, szeptember 30. Hétfőn reggel Ankarába érkezett Papén német nagykövet, aki előrelátha­tóan háTom napot tölt a török fővárosban. Anka­rai tartózkodása alatt megbeszélést folytat S z a ­radzsoglu török külügyminiszterrel, akivel visszaérkezése óta még nein beszélt. A nemet— török gazdasági tárgyalások menetéről is tájéko­zódik a nagykövet Ezek a tárgyalások — üir szerint — kedvezően folynak. Szerdán váriák visz­sza Papent Istanbulba. Jelentéstételre hazarendelték a ber­lini és a római török nagykövetel Ankara, szeptember 30. (A Német TI jelenti' Hussein Ragib római török nagykövet jelen téstctel végett Ankarában tartózkodik. Szintén jelentésfételre a legközelebbi napok' ban Ankarába várják Htísscin Gercde berlini török nagykövet érkezését. (MTI) Visszavert ellentámadások és szuronyharcok Beilin, szeptember 30.Mint a Néniét TI ka­tonai körökből értesül, a bolsevistáknak a ke­leti arcvonal déli szakaszán szeptember 29-én isinél súlyos veszteségeik voltak. A szovjet csapatok az arcvonal több pontján cllentáma­madásokat indítottak. A Támadásokat kivétel nélkül visszaverték és véres veszteséget okoz­tak a szovjetnek. Helyenként heves szurony­harc fejlődött ki. E harcokban a bolsevisták alulmaradlak. Egyetlen német gyalogsági zászlóalj szakaszán több mint 100 halottat és 200 foglyot vesztettek a bolsevisták. Egy né­met hadosztály szakaszán 29-én több 40 és 1' tonnás szoviet páncélos harckocsi pusztult el. (MTI) Olasz expedíciós hadtest dicsérete Róma, szeptember 30. Machensen tábornagy napiparancsot adott ki és ebben többek között a következőket közölte: — Nagy megelégedéssel láttam délelőtti megfigyelőhelyemről a torinói hadosztály me­rész támadását. Kívánom az olasz expedíciós hadtestuek, hogy hasonló sikereket érjen el, miut eddig, csapatainkkal együttműködve! (MTI) / Heves légitámadások Charkov körül Berlin, szeptember 30. A Német TI jelenti: A német légierő erős kötelékei szeptember 30-áu a keleti arcvonal déli szakaszán ismét beavat­koztak a földön folyó harcokba. Kiterjedt- kör­zetben elpusztították a vasúti vonalakat Char­kov körül. Ezekkel a támadásokkal a német re­pülők elpusztítottak, vagy súlyosan mesfron­gáltak.3ö ellátást szállító vonatot. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom