Délmagyarország, 1964. december (54. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

Az új arcú alu Rötelességmulasz tók Megelőzni a betegséget Halálra íté'ték a férjgyilkost Lottó tárgynyereménysorsolás VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT L A PJ A 54. évfolyam, Z81. szám Ara: 60 fillér Kedd, 1964. december 1. Kockaházak az Ogyessza lakótelepen Koszigin fogadta j Apró Antalt Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsánál! elnöke hétfőn fogadta Apró Antalt, a Magyar Népköz­társaság Minisztertanácsá­nak elnökhelyettesét. A me­leg, baráti légkörben lefolyt beszélgetésben Vályi Péter, a Magyar Országos Tervhi­vatal elnökének első helyet­tese is részt vett (MTI) KGST áh ülésszak fejeződött he Ai építők újabb kockaházat alapoznak * Szőregí út Üget felől] oldalán Megérkezett Guineába C7 a magyar küldöttség i November 29-én délben j megérkezett a Guineai Köz- í társaságba a magyar or- j szággyűlés hattagú küldötfe­sfeca, dr. Erdei Ferenc aka­démikusnak, a Hazafias Népfront főtitkárának, az országgyűlés mezőgazdasági bizottsága elnökének vesat­tésével. (MTI) A KGST statisztikai állan­dó bizottsága Moszkvában befejezte ötödik ülésszakát, amelyen Bulgária, Csehszlo­vákia, Lengyelország, Ma­gyarország, Mongólia, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, Románia és a Szovjet­unió képviselői vettek részt. Az ülésszakon megfigyelők­kel képviseltette magát Ju­goszlávia és Kuba is, A bizottság megvizsgálta a folyó évben végzett munká­jának eredményeit, tárgyalt a tagországok együttműkö­désének további fejlesztésé­ről a statisztikai szolgálat módszereinek egységesítése terén. Az új technikai alkal­mazásáról a gazdaságban, valamint népszámlálási és más statisztikai adatok elek­tronikus gépekkel történő feldolgozásáról és egyéb kö­zős érdekű kérdésekről. Az ülésszakon kidolgozták a bi­zottság 1965 évi munkater­vét (MTI) Tiltakozó gyűlések a kongói és a vietnami véres agresszió ellen A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói hétfőn gyűlésen tiltakoztak az im­perialisták kongói és viet­nami véres agressziói elletn. A tiltakozó gyűlésen az egyetem többezer hallgatója vett részt. Az elnökségben Nemzetközi koordináló Budapesten (SomogyJné felv.) Kferfil az Ogyessza városnegyed búzáihoz, a Msáruh ázboz fe a szolgáltató ház­hoz az út Az fijsaegedi Ogyessza la­kótelep tovább épül és fej­lődik. A korszerű új város­rész — amelyre méltán büszkék a szegediek — a Szóregi űt liget felőli olda­lán terjeszkedik tovább. Ezen a részen az ÉM Csong­rád Megyei Építőipari Vál­lalat az idén nyáron kezdte meg előregyártott elemekből építeni a kockaházakat Az elmúlt hónapokban főbb újabb családi otthon alapjait rakták le és mos­tanra hat kockaház falait húzták fel. Ezekben az épü­letekben jelenleg a belső szerelési munkálatokat vég­zik. Űjabb négy kockaház alapozása is megkezdődött A Szőregi út liget felőli oSdalán — az új lakótelep szerves egységekánt — ösz­szesen 14 kockaházat építe­nek, 238 lakással. Ezek a szövetkezeti házak ötszinte­sek s a modern építészet el­vei alapján épülnek, s meg­felelő otthont nyújtanak. A tervek szerint a 14 kockaház építését a jövő nyáron kell befejeznie a kivitelezőknek. Napirenden van — mint ezt korábban jelentettük — telepen a klsáruház, akkor nemcsak az ott élők, hanem az egész Újszeged áruellátá­sát javítja. Hasonlóan ez ál­lapítható meg az Ogyessza üzlet- és szolgáltatóház éof- városnegyedbe kerülő tése. Ha megvalósul a lakó- gáltató házról is. szol­e4rencia Hétfőn délelőtt megnyílt a Magyar Tudományos Aka­démián a szocialista orszá­gok mező- és erdőgazdasági tudományos kutatómunkáját koordináló hatodik konfe­rencia. Az első ilyen tanács­kozást tíz évvel ezelőtt tar­tották Prágában, a most első ízben rendezik hazánkban. Az ezt követő két évben a fő koordinátori feladatokat Magyarország látja eL A ta­nácskozáson az Albán Nép­köztársaság, a Bolgár Nép­köztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Nép­köztársaság, a Magyar Nép­köztársaság, a Német De­mokratikus Köztársaság, a Román Népköztársaság és a Szovjetunió küldöttsége, va­Elkészült „pctpri Szegedi Paprikaféldol- földeken A Szegedi Paprikaféldol- földeken és a háztáji terü­gozó Vállalat termeltetési leteken 38,5 mázsa a holdan­riSg"lkSZ1ísőa pS ^ átlaghozam, Csongrád nyilvántartás az idén beta- megyében pedig 35 mázsa, karított termésről. A kimu- A községek közül kiemelke­tatás szerint 6492 holdról DJK DÓC eredménye, amely 2241 vagon fűszerpaprikát m€ghaladja a holdankéntl 51 szedtek. Szeged város hatá­rában AraiiySíoszopus KISZ-jel vényeket adtak át Tegnap délelőtt a Szegedi Orvostudományi Egyetemen ünnepélyes keretek között adták át az egyetem 12 hal­gatójának az építőtáborban végzett .jó munkájuk elisme­réseként az Aranykoszorús KISZ-jelvényt. Az ünnepé­lyes átadáson megjelent dr. Tóth Károly, az egyetem rektora. Szögi Béla, a KISZ Csongrád megyei bizottságá­nak titkára és dr. Koncz Já­nos, a KISZ Csongrád me­gyei bizottságának osztály­vezetője. A megjelenteket dr. Erdős ' Sándor, «z egyetem KISZ mázsát, de még ennél is ér­termelőszövetkezeti ^^^ a röszkeiek telj6_ sítménye, mert a 47 mázsa 9 kilós átlagot hatalmas te­rületen. 681 katasztrális hol­don, érték el. Röszkén szem­beszökően tükröződnek a nagyüzemi gazdálkodásban rejlő lehetőségek: a háztáji földek termésátlagát leg­alább huszonöt százalékkal meghaladja a közös táblák eredménye. A termelőszövet­kezetek a közös földeken a legkorszerűbb agrotechnikai módszereket alkalmaztáík, s bár az idén nyáron nagyon sok csapadék hullott, mégis volt olyan időszak, amikor jót tett az esőpótló öntözés. A vüafet köei* esöatető titkára köszöntötte, majd dr. Tóth Károly, aki az Egye­temi Tanács és a maga ne­vében gratulált a kitüntetet­teknek, adta át a Aranyko­szorús KISZ-jelvényt Abból az alkalomból, hogy idén nyáron már ötödik éve dol­goztak építőtáborban, az egyetem következő hallgatói kapták meg a jelvényt: Bárt­fai György, Szenohradszki Pal, Csizmadia Alice, Ker­tai György, Murcza Erzsébet, Fozsik Sándor, Vajda József, Görög Ferenc, Kovács And­rás, Zábeczky Sándor, Em­ber József és Polyák Tiboc, berendezés kölcsönzésével segítette a közös gazdaságo­kat amelyek jövőre a mos­tanihoz hasonló feltételekkel kapják nrajd meg az öntöző felszereléseket Az űj termés feldolgozásá­nak előkészítésében segít a szegedi üzemnek a Gorzsai Állami Gazdarág óföldeáki lucernaszárító üzenje. Ide főleg a makói járás termelő­szövetkezeteinek áruját vi­szik, s elsősorban a gyen­gébb minőségű paprikát szá­rítják az ország egyébként legmodernebb lucernaüzemé­ben. A szegedi vállalatnál meg­kezdődtek a jövő gazdasági év előkészületei: a szövetke­zetek jelentős részével meg­kötötték az előszerződése­ket amelyekhez a helyi ta­nácsok hozzájárulása szük­séges. A tervek szerint. 7100 holdon terem jövőre a táj­növéry?. laniínt a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság megfi­gyelője — mintegy* 40 tudós és tudományos kutató — vesz részt A konferenciát dr. Sós Gábor földművelésügyi mi­niszterhelyettes nyitotta meg, majd dr. Mócsy János akadémikus, mint a szocia­lista országok mező- és erdő­gazdasági kutatómunkájának most megbízott főkoordiná­tora üdvözölte a küldöttsé­geket Ezután Amilcar Va­siliu akadémikus, az eddigi főkoordinátor számolt he a szocialista országok agrártu­dományi munkájának össze­hangol ásából származó ered­ményekről. A beszámolót az egyes küldöttségek vezetői­nek hozzászólása követte. A konferencián részvevő küldöttségek kedden öt — növénytermesztési, erdészeti, állattenyésztési-álla (egész­ségügyi, gépesftési-villamosí­tási és agrárökonómiai —• bizottságban folytatják mun­kájukat A szekcióüléseken a szocialista országok 1965— 1966. évi közös mezőgazda­sági kutatásainak program­ját állítják össze. (MTI) Szovjet művese A Pécsi Orvostudományi Egyetem urológiai klinikája szovjet gyártmányú „műve­sét" kapott. A vese funkció­ját helyettesítő gép harma­dik az országban, korábban csak a budapesti és a sze­gedi orvostudományi egyete­mek rendelkeztek hasonló készülékkel. A „művese" Ba­ranyán kívül Somogy, Tolna, Zala év Bács megye bete­geinek gyógyulását, illetve életük megmentését szolgál­ja. Aa új gépet egy alkalom­mal már sikerrel használták. foglaltak helyet a KISZ Központi Bizottsága, az Egyetemi Országos Diákbi­zottság, a DÍVSZ, továbbá az ázsiai, afrikai és dél-ameri­kai országok h.-Lzánkban ta­nuló fiataljainak képviselői. Elsőnek Gács Zoltán gé­pészmérnök-hallgató szólalt fel. s a magyar fiatalok, sokezer egyetemi hallgató­társa nevében együttérzésé­ről biztosította a dél-vietna­mi és kongói népet. A jelenlévők lelkes rokon­szenv-tüntetése fogadta a mikrofonhoz lépő Boán Min-h Thep vietnami diákot. Diall­vo Alfa Umar guineai hall­gató, a hazánkban tanuló af­rikai diákok nevében szó­lalt fel. A dél-amerikai fiatalok nevében Mario Kaszányasz, kubai ^diák mondta ei; ,.A becsületes emberek előtt végleg leleplezték magukat az imperialista agresszorok. Rodolfo Mechini, a DÍVSZ elnöke, a Damokratilms If­júsági Világszövetség sorai­ban tömörült 1101 millió fiatal nevében ítélte el a vietnami és kongói agresz­sziót. Szűcs Pál, a. KISZ Köz­ponti Bizottsága külügyi osz­tályának vezetője a többi között hangsúlyozta: „A ma­gyar fiatalok a kongói és a hős vietnami nép oldalán ál­nak. Szilárd meggyőződé­sünk, hogy Kongóban és Dél-Vietnamban egyaránt a szabadság és függetlenség ügye diadalmaskodik." A szenvedélyes hangulatú nagygyűlés részvevői végül határozatot fogadtak el, amely a többi között kieme­li: „Izzó haraggal és megve­téssel bélyegezzük meg az amerikai, angol és belga Im­perialisták agresszióját, a kongói hazafiak ellen. Tilta­kozunk a dél-vietnami ame­rikai beavatkozás, a Vietna­mi Demokratikus Köztársa­ság partvidékét ért imperia­lista agresszió ellen". Tiltakozó gyűlés volt hét­főn a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egye­temen is. A gyűlés résztvevői hatá­rozathan szögezték le: „Mély­ségesen elítéljük az ameri­kai-angol-belga kormány­kongói intervencióját, felhá­borítónak tartjuk az emberi magatartást megcsúfoló gaz­tetteiket. Követeljük, hogy vessenek véget Kongóban és Dél-Vietnamban az imperia­lista beavatkozásnak", (MTI) Korrózióvédelmi szolgálat alakult Az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság javaslatára az Építésügyi Minisztérium elrendelte az építőipar első hazai korrózióvédelmi szol­gálatának felállítását. A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat vegyészet? osztályá­nak dolgozói most megalakí­tották az újfajta tanácsadó­szolgálatot. Az a cél, hogy az új intézkedés eredménye­ként egységesebben és átfo­góbban védekezhessen *» építőipar a korrózió rtW

Next

/
Oldalképek
Tartalom