Délmagyarország, 1914. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-01 / 1. szám

fsvrk*sxtóség KirAsz-utca 9. Telefon-száts: 305. M í H g Ki, 19 4 ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN egész évre . K24-— félévre . . K 12' negyedévre K 6'— egyhónapraK 2­Egyw szám éra 19 fiöér. ti rbG ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN egész évre . K 28 - félévre . . K14.— negyedévre K T— egyhónapraK 2*40 Egyes íziss ára 19 fillér. Kiaáékivatal Telefon-szám: 365. új. A III. évfolyam !. szám. Csütörtök, január I A város jövője. Lepergett a legsivárabb, legszomo­rúbb esztendő, mely semmit sem hozott, de vinni annál többet elvitt magával. Le­pergett, elmúlt, vége van. Nem fogjuk megsiratni. A küzdelemhez szokott ember összeszorítja az öklét és halad tovább a maga utján, uj munkák, célok és lehetősé­gek felé. Még minden jóra fordulhat, még mindent elölről lehet kezdeni. De hát ez a város, mindnyájunk szerelmese és édes anyja, olyikunkna'k gyűlöletes egyhangú­ságok és szintelenségek sziklavára, mai­soknak büszkesége, vagy reménye, ez a terpeszkedő, nagy, szomorú város mit vár­hat vájjon a jövőtől? Hoz-e változást, föl­virulást, a mostaninál tűrhetőbb és boldo­gabb életviszonyokat, hoz-e elfogadhatóbb létkörülményeket legalább, melyek között a modern európai standard of life elemi feltételei megvalósíthatók lennének? Az uj esztendő a közigazgatás álla­mosítását mutatja mumus gyanánt a vá­rosok felé. Ez persze már politikai, holott a városok fejlődése fordított arányban áll politikai szereplésükkel; ki kellene őket teljesen kapcsolni a politikai élet forgata­gából és ehelyett átvezetni a kommerciális tevékenység területére, ahol polgáraik szá­mára a jobb megélhetést és emelkedettebb kulturális légkört, az életnek simább és inenzivebb formáját, teremthetnék meg. De ha elmarad is a közigazgatás ál­lamosítása, változásnak kell beállania a város vezetésében. A mai irányitás ellen nem alaki, csak tartalmi kifogás merülhet föl, de ez aztán annál alaposabb. A régi közéletnek egy világos fejű, puritán em­bere, Pillich Kálmán, a közelmúlt napok­ban ugy jellemezte a hatóság első embe­rét, hogy jóindulatu, kiváló egyéniség, de kerékkötője a túltengő ideálizmus. Lázár György valóban az az ember, akinek őt az öreg oroszlán jellemezte. Művészet­kedvelő, mérsékelt energiájú, talpig önzet­len és vasszorgalmu férfiú, a jövő számá­ra kitartással építgető amatőr, akit nem zavar álmodozásában a ma disszonanciá­ja. Ám az a szellem, melyet a polgármes­ter képvisel, nem a polgármesternek, ha­nem magának a városnak a szelleme. A város és annak polgársága az, mely nem talál magának monumentálisabb és von­zóbb föladatot, mint hogy fogadalmi tem­plomot építsen a késő nemzedék számá­ra, miközben engedi kisiklani ujjai között a reális és megfogható célok távolabb eső eredményeit. A város maga az, mely nagy vagyonában tűri a lehető legimprodukti­vébb gazdálkodást, ,,mely fölhasznáiatlaf nul engedi a semmiségbe folyni csodálatos erejű, páratlan tanyavilágának kincseit, engedi az analfabéták raját a város ut­cáin futkosni, patkányok és férgek között lene építenie ... A város maga az . . . Lázár György talán mindent tudna és akarna, ha egy ember, aki hozzá még be­tegséggel is birkózik, boldogulni tudna egy lustán elnyújtózkodó, dologtalan, meg­mozdíthatatlan óriással . . . A város jövője vigasztalan és szo­morú, mert semmi kilátás sincs rá, hogy ezekben a dolgokban belátható időn be­lül változás állhasson be. Talán az egye­tem segített volna a bajon. A szellemi életnek az az erőteljes lüktetése, amit az egyetemtől vártunk, itt mindent más me­derbe terelt volna. Ezért soha sem kelle­ne Szegednek elfelejtenie, hogy olyan év­tizedes, régi álmát semmizték ki az össze­köttetéses politika nagyurai, melynek meg­valósításához Szegeden kívül egyetlen egy más városnak sem volt megközelítően jo­gos igénye! Itt is a politikának kellett el­döntenie nagy, nemzeti érdekek sorsát. De ha már a baj megtörtént, a városnak nem lenne szabad hallgatagon belenyugodnia a változhatatlanba és várni a jó szerencsét, amikor egy barátságosabb kormány ke­gyes lesz a kért alamizsnát feléje nyújta­ni. Szeged, az iskolaváros, mely múról­holnapra, játszva be tudna népesíteni a meglevőkön kivül még legalább két uj köz­ségi gimnáziumot, még egy uj kereskedel­s mi iskolát és tanítóképzőt, Szeged, meg­tartja kórházi betegeit, mely parkokat és • győződéssel vallom ezt, föl tudná építeni aszfaltokat létesít, holott csatornákat, viz- | az egyetemet a saját erejéből, ország-vi­vezetékeket, iskolákat és kórházakat kel- - lág csodálatára és önző politikusok elkép­Rideg napok. Irta: Krúdy Gyu'a. A vonat zakatolva futott a fekete éjsza­kában. Egyszerre elmaradtak a hegyek, amit arról lehetett megtudni, hogy a nyitott ab­lkon friss rónasági szellő suhogott be. Az es,ö is megeredt, a halk, hüs hajnali eső. A mikor Tokajon tul a Tiszán dübörgött ke­resrtül a vaskocsi a nagy viz felett, szürke Lázatok omladoztak és szinte felhallatszott a?/ éjjeli álmából ébredő folyó susogása. Haj­tódott. Már a Nyirben voltak. Ahol az a b'res duhaj nóta járja, hogy: • • . Három hétig kuvasz leszek, Mégis a szeretőd leszek . . . , ál ur is, fekve a bársonvkanapén, éjjel ezt a nótát hallotta kerekek kat­f • Elözö éjszaka és nap az ujhelvi ni* ,adóban csinálhatták a fekete cirok vnftr a nótát, azelőtt a debreceni Bikában ? í, v<Triak- Ezt a nótát, hogv Pál ur ku­yr^HSLhárom hétig. Amint hogv annak f u i íSaJ 'most, amint a hatnapos dözsö­• "WU í? "Rávetődött. A kalauz az éjjeli leychotoi Derekedt hangon kriáltotta valami f1^Ttnif Sf; KÍ«yftották az ajtót. Már vi­lágos volt. Négy 6ra KrZJÚlT^n i'senki sem várta. Egy bakte féle tó reggelt dörmögött. Pál ur fel­gyűrte a kabátja gali*ri4t é a csendesen srenlezgeto esőben megindu|t eyalog a je­genyesorban a nedves. hCkoí utmi. I. A jegenyékről lefolyt a viz. A könnyű szellőtől rezegtek a nedves levelek, oldalt a nyires pagonyban, mintha valaki bujkálna, amint a szél keresztül sóhajtozott a gályá­kon. Pál ur, még kissé mámorosan, dörmö­gött magában: — No, elúszott vagy egy ezres!... Vagy egy ezres ... ismételgette. A falu már látszott, a falu szélén az ő kötornácos, mellvédes uriháza. A lépcsőkön Mariska fogadta, a gazdasszony. Szigorúan nézte végig a gyűrött Pál urat. — Hol volt? — kérdezte röviden. Pál ur lemondólag legyintett. — Hadd el, Mariska. — Kártyázott? — kérdezte szikrázó szemmel a ropogós menyecske. A vénecske, deresedő Pál ur felfortyant: — Mi köze hozzá? — Mi? Mi? — Hogy mi közöm hozzá? — hebegte az asszony. És a köténye csücs­két a szeme szögletébe emelte: Nekem sem­mi, tekintetes uram. Hogyan lehetne nekem ahoz valami közöm? A termés ára már el­ment annak az istenverte Benczi Gyulának a hegedűje mellett... Csakhogy, a télen majd mit főzünk, azt a jó ég tudja. Tán az sem. — Hallgass, Maris, — mondta a tekin­tetes ur csillapitólag. Az asszony már benne volt a sírásban. — Hogy majd ugy járunk megint, mint most februárban. Hogy kisül a szemem a szégyentől, amikor a zsírosbödönt majd oda kell vinni a méltsás asszony udvarába és megtölteni az ő kamrájából... Mikor pedig a tekintetes ur felől nem is akar tudni az anyja, — de alamizsnát ád ... Az öreges Pál ur befordult a házba. Egv lompos, esőtől álmos vizsla hevert a szőnyegen. Félig felnyitotta a szemét s lus­tán nézett fel a gazdájára, anélkül, hogy megmozdulna. Pál ur a kutya oldalába döfte a cipője sarkát: — Még ez a bestia is haragudni mer, — kiáltotta. A vizsla vinnyogva bujt az ágy alá. Pál ur ledobta a vizes csurapéját. Hosz­szu lépésekkel kezdett járkálni a szobában. Igen kutyakedve volt. A gazdasszony be­dugta fejét az ajtón: — Akar valamit a tekintetes ur? — kér­dezte engesztelőleg. — Semmit, — mordult fel Pál ur. — Főként téged nem akarlak látni. Csak járkált. Semmire sem gondolt. Mert nem is akart semmire sem gondolni. Levágta magát a medvebőrre és a két karja közé szorította a fejét. Mariska bejött délfelé. Megrázta Pál urat és a fülébe beszélt: — Jó ebédünk van. tekintetes ur. A halászok rákot hoztak. Abból levest csinál­tam. A jegyző nyulat küldött... — A betyár! — mormogta Pál ur. — Bizonyos, hogy mig itthon nem voltam, folyton az én káposztásrétemen puskázott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom