Délmagyarország, 1943. október (19. évfolyam, 222-247. szám)

1943-10-11 / 230. szám

Serédi hercegprímás a máriaremetei békéért könyörgő ünnepen Máriarcmete, október 11V Mária­remetén könyörgő ünnepség volt az igazságos békéért. A főpapi misét íSerédi 'Jusztinián bibornok, Ma­gyarország h/arcegprimasa mutatta be. Az egyházfejedeiem az üdvözlé­sekre válaszolva, többi között a kö­rvetkezőket mondotta: — A Magyarok Nagyasszonya Szent István óta állandóan védelmezi az 6 örökségét. Minél nagyobb a ve­szedelem, annál inkább bíznunk kell abban, hogy közbenjárása védelmére lesz a magyar hazának. Kérte a meg­jelenteket, hogy buzgón imádkozza­nak az igazságos békéért. P. Badalik Bertalan domonkosren­di tartományfőnök szentbeszédében hangoztatta, hogy a magyar katoliciz­mus, élén az ország legfelsőbb fő­pásztorával, bódol a Magyarok Nagy­asszonya előtt, mert nemzetét ismét nagy szükségben látja és ilypnkor — a történelem tanúsága szerint — ele­mi erővel tör ki belőle a »Boldog­asszony Anyánk* fájdalma, kérése, könyörgése. A főpapi nagymise után a herceg­prímás vezetésével oltáriszentséges körmenet volt a kegyhelyen. (MTI) y i A Kormányzó ur lesz egy vend íöldmüves 13. fiú­gyermekének keresztapja Budapest, október 11. A vasvár­megyei vend lakosságú Völgvköz köz­ségből Skaper István földműves nemrégiben született tizenharmadik fiúgyermekénél a Kormányzó ur őfő­méltóságát kérte tel a kercsztapai tisztség elfogadására. A Kormányzó ur teljesítette is a vend nemzetiségű, de magyar hazájához hűségesen ra­gaszkodó derék npa kérelmét. A ke­resztelés! ünnepélyen a Kormányzó urat Vas vármegve főispánja fogja képviselni és ő adja át a szülőknek a kercsztclcsi ajándékot. (MTI) Agyonlőtte édesanyját a testvérével verekedő kisfiú Pécs, október 11. Megdöbbentő szerencsétlenség játszódott le Pé­csett.Tiracsek Mihálync két gyer-' raeke bajbakapott valamin s eköz­ben a fiu az asztal fiókból egy revol­vert vett elő és azt ráfogfa bugára. 'A'tnikor az anya ezt meglátta, a gyermekek közé vetette magát, ki akarta ütni a fin kezéből a fegy­vert, amely ebben a pillanatban el­sült és a lövedék az anya szemén át a koponyájába hatolt és azonnali halált okozott. (MTI) Csanqka'ssket beiktatták K na köztársasági elnöki székébe Zürich, október 11'. Gsungkingból Jelenti az United Press, hogy a kínai generalissimust vasárnap a kinai köz­társaság fennállásának 32. évforduló­ján beiktatták köztársasági elnöki hi­vatalába. (MTI) (A Délmagyarország munkatársá­tól) Megkapó ünnepség színhelye lesz a szegedi Hunyadi János honvéd gyalogezred laktanyája. A árosban szétküldték már a meghí­vókat arra a szertartásra, amely a gyalogezred laktanyájának udva­rán folyik le 11-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor. Nagybányai líf. norfhu Nihiós hadnagg Devonod Szegedre CsUtörtöhöh leszi le az eshflt ifj. Horthy Miklós, Kormányzó urunk fia, aki egy év előtt tért vissza Délamerikából, mint had­nagy vonult be most a Hunyadi Já­nos honved gyalogezredhez cs csü­törtökön teszi le Szegeden az es­küt. Az ünnepélyes eskütételen megjelennek az egyházi, katonai cs polgári hatóságok vezetői. Ungvárról 900 vagon fát kap a város Minden Szegedre é/kező szállítmány 10 százalékát lefoglalják (A Délmagyarország munkatársa- ^an. A' polgármester kijelentette, tói) A közeledő tél miatt Szeged jhogy amennyiben ilyen szállitmá­legfontosabh közellátási problémá- nyok érkeztek és érkeznek, a város ja a tíizifakérdés, A város vezető-'minden esetben él rendeletileg biz­sége mindent elkövet annak érde-jtositott jogával éc a szállítmány 10 DKEMSGYSROBSZAG * KEDD, 1943 október 12. " IABLETTÁIC Fejfájás, fájdalmak és rossz közérzet ellen. kében, bogy ezt a néhez kérdést közmegelégedésre megoldja. Leg­utóbb a közellátási kormányzatnál interveniáltak annak érdekében, hogy Szeged speciális helyzeti hát­rányai ellenére a lüzifakérdcst si­keresen megoldhassák. Mint dr. Pálfy József polgármestertől ér­tesülünk. a napokban Szeged részé­ről bizottság megy Ungvárra, hogy a téli tüzifaszükséglet leszállításá­ról tárgyaljanak. Ungvár városa ugyanis 900 vagon tűzifa leszállí­tására vállalt kötelezettséget Sze­ged irányában. Egy közellátási rendelet értelmé­ben a Szegedre bármilyen cég ré­szére beérkező faszállitmányból 10 százalék a várost illeti, helyesebben 10 százalék lefoglalására a város közellátási kormánybiztosának joga százalékát lefoglalhatja. Ennek a lefoglalt 10 százaléknak az lesz a rendeltetése, hogy a város valahol, valamelyik telepén tárolja a teli napokra, amikor azoknak a háztar­tásoknak szükségleiére fordítják, amelyek nem tudjak nagyobb tétcl­Iben beszerezni. Egyelőre azonban az ilyenmódon lefoglalt famennyi­ségből ki kell elégiteni olyan sür­gős igényeket, amelyek halasztha­tatlanok voltak. A jövőben viszont ezt a 10 százalékot tárolni fogják és a város erdejéből bekerülő fát is a kisemberek téli szükségletének fedezésére fordítják. Itt írjuk" meg, hogy kedden dél­előtt 10 órakor közellátási értekez­let lesz a városházán. Az értekez­leten a legfontosabb ügyekel beszélik meg. nemzetet, de azzal, ha fegyverrel a kezünkben, erős lélekkel álljuk a reánk kényszeritelt küzdelmet. Ne felejtsük, hiszen eléggé meg­győző példák vannak előttünk: az a nép, amely kiengedi kezéből a kardot, nem békét kap, hanem még nagyobb, kegyetlenebb háboru/t. Lehet, hogy szakadnak még ránk súlyos megpróbáltatások, de a leg­nagyobb megpróbáltatás akkor ér­ne bennünket, ha e megpróbáltatá­soktól való feltünkben elengednénk a gyeplőt és ismeretlen erőknek dobnánk oda kocsinkat. közellátási »ü nemzet sorsát nem lehet hangulatokra ás konjunktúrára felépíteni" Antal miniszter beszéde Marosvásárhelyen Marosvásárhely, október 10. 'An-jnem dőlt él- [csalódnak l a 1 István miniszter vasárnap dél elölt Marosvásárhelyre érkezett, hogv résztvegyen a társadalmi egyesületek nemzeti együttműkö­désének alakuló ülésén. — Nagy harcban állunk' — mon­dotta többek közölt a miniszter az ülésen. — Jövő sorsunk attól függ, bogy e ránk kénvszeritett nagy küzdelemben ki tudjuk-e bonta­koztatni és a történelem serpenyő­jébe tudjuk-e vetni azokat a nem­zeti virtusainkat, amelyeknek kö­szönhetjük, hogy ezer éven keresz­tül fennmaradtunk. — A háború kimenetele még BEL VJ4ROSI MOZí kedd |Legény a gáton Fal rengető burleszk vígjáték. Főszereplők: Vasiary Piri, Csikós Rózsi, Pethes Ferenc, Pethes Sándor Azonkívül: Szerelme* málédiák Előadások köznap 3. 5.és 7 órakor. KOR Z O B A »*? Ma utoljára adjuk Snmiaii Qriur —Tolnau Pri főszereplésével Féltékenység el s nagyon, de nagyon azok, akik már most besszre spekulálva, rendszerválto­zásról, vétkesekről, felelősségrevo­násról és egyéb, 1918-ban oly sokat hallott frázisokról beszélnek. Na­gyon nagy meglepetések érhetik í őket s igen-igen megégethetik uj-1 jukat. 'A nemzet sorsát nem lehel hangulatokra és konjunktúrára fel­építeni: a magyarság sorsa olyan immanens tényezőkön múlik, ame­lyeknek függetleneknek kell lenni­ük a belső és a külső politikai ba­rométerek süllyedésétől vagy emel­kedésétől. Nemzeti eéljaink állan­dóak, változatlanok és minden po­litikai atmoszférától függetlenül ugyanazok: fennmaradni, jogain­kat biztosítani és Középeurópában a bennünket megillető szerepet ki­vívni. — Mi is kívánjuk", akar juk tisz­ta szívvel a békét, — de a jog, az igazság és a tisztaság békéjét. E béke ügyét nem azzal szolgáljuk, ha kalandokba, sötétbeugrásokba! és gyávaságokra ösztökéljük Eredményes ásatások Baranyában Pécs, október 11. Baranya várme­gye muzeuma a somrgyi ái pádkora­beli temető cs az eilendi avarkori te­mető 100 sírjának feltárása után Dél­baranyában, valamint Csúzán ruár ed­jdig is jelenlős mennyiségű emléket hozott felszínre. Vörösrna-ton római katonai tábor és árpádkoraheli te­metkezési helyre bukkantak, mig Csu­zán hamvasztásos brorzkori sírokat találtak értékes mészkőberakásu mo­zaikokkal. (MTI) Kísérleti rádióm "sor ui hullámhosszon Budapest, október 11. A magyar rádió október 11 —tői kezdve a 418 méteres hullámhosszon kísérleti cé­lokra műsort sugároz. Az uj adóál­lomásnak külön hivójele lesz. Mű­során túlnyomórészt szórakoztató jellegei! zeneszámok szerepelnek. Az uj adó 17 óra 30 perctől 18 óra 55 percig működik. (MTI) fi I Széchenyi Mozi Tomboló kacagástól hanqos a nézőtér, mert itt kerül bemutatásra a legmulatságosabb magyar vígjáték az ORIENT EXPRESS Szereplők: AJtay, Pdiftciy, Ciet-toe, Vamry, Pethes. Előadások ma is 3. 5 és 7 órakor. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom