Délmagyarország, 1983. augusztus (73. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-28 / 203. szám

6 Vasárnap, 1983, augusztus 193. 5 Utazgatunk El-elténfergünk a világ- lebukunk. Dumcsettó viszont ban, ha alkalmunk van rá. együtt alszik negyvenegy Bukszát jelent itt az alka- útlevéllel. Micsoda élvezet! lom. a benne levő pénztől Julis néni kitalálja az fúgg. meddig nyújtózkodha- égigérő hegyek országában, tunk a térképen. Az én ge- hogy a vacsorai húsnak neráciom tele torokkal szaga van és fönnhangon énekelte hogv kinyilt előt- tudtára adja mindenkinek. tem a világ, a nagy világ — Ahányan vagyunk, annyian és sok évnek kellett eltel- szaglászunk, semmit nem nie. hogy valóban kinyíljon, érzünk. Jön a chef, kérdezi. „Tudom, hogy a névtelen levelek sorsa a szemetesko­sár, de most arra kérem, ezt ne dobja el!" — kezdi alá­írást neikUlöző levelét egyik panaszosunk. Nem, kérem, a névtelen leveleket sohasem dobjuk el, jóllehet, fejcsó­válva, némi haraggal olvas­suk végig. Nem „továbbít­juk" ugyan a szemétkosárba, de közlésétől az esetek döntő többségében idegenkedünk. Több ok miatt. Egyfelől azért, mert a történetek hi­telessége a feladó ismeret­lensége miatt ellenörizhetet­postaláda társszerzőnk az olvasó miért csak a pestieknek du­kál az augusztus 20-i tűzi­játék? Mi az akadálya e színpompás esti látványos­ságnak a Tisza-partján? T. J.-né levelét két észre­vételül küldte. Kifogárölja a dorozsmai piactér melletti, mindig telített és kellemet­len szagú szeméttároló ku­kát. Továbbá azt. hogv az újonnan elkészült dorozs­mai úton bizony igen maga$ a járdaszegély, ami nehezíti az idős és beteg emberek közlekedését _ . , „ az Anonymus-leveleknek. ezzel a többiek gyors vásár- Dr üjház\ JÓ2ser (Bajcsy­Eltűntek a sokablakos útle- mi történt. Julis néni a ké- j |en. Nem szívesen közöljük mert a névtelenség védő- lását. illetve nehezítik az Zsilinszky 19) a troli öthal­velek is. letett a kisablak pébe akarja vágni a vacso­mögött ülő is arról. hogy rát. Hápog a főnök. azt minden utazás előtt meg- mondja, szívesen megmutat­nézzen bennünket, öt évre ja a hűtőben azt a húst, egv ablak, eredj pajtás! amelyikből szeletelt. Ég a Ahányszor eszedbe jut. Nyu- bőr a képünkön. Olyan gatra is mehetnél többször szépen, olyan figyelmesen is. ha olcsóbban mérnék a szolgáltak ki bennünket, valutát. összes pincérünket ide kéne Régen szemináriumokon küldeni továbbképzésre és tanultuk, hogy milyen a vi- ezeket húzzuk bele a gyanú­lág. és hittük is, nem is. ba? Végre föláll Julis néni Most megnézzük, és hisszük ura. és ezt mondja: kedves is, nem is. A szeminárium hazámfiai. bocsássanak volt az egyszerűbb, tíz évig meg, de az én feleségem lehetett ugyanazt mondani, bolond. Megbocsátottunk. most naponta változik min- Elhittük neki. den. Aki tegnap jött haza, * még annyiért vette a ke- Nászutas pár utazik a nyeret és a benzint, ma meg tátrai villamoson. Hosszú már ennyiért adják. Akkora a menyecske, majdnem vö­a drágaság odakint. ki se rösbe hajlik a haja hosszú nagyon látszunk belőle, de a férfi is. kurta a szakálla, azért jól megnézzük. Ebből még nem derül ki, * hogy a boldogság útját iár­Negyvenegv pénzért ad- ják, csak abból, ahogy a ják az egyik boltban a nad- lány odabújik. Nyalja-falja rágszíjat. Beszorozzuk húsz- egymást a fiatalság ígv ösz_ szal. és behúzzuk a hasún- szebújni csak újházasok kat a rémülettől. Jóléti tudnak. Leszállnak, a férfi államban létezik ilven? Egy hátizsákján picinyke fátyol­pulttal arrébb olyan számo- darab. Kell a jelvény, hadd lógépet kínálnak harminc- lássa a világ, kilencért, hogv itthoni ma- Emidé is kell a jelvény ? A tematikus mind a tíz újját mi nemzetiszínű szalagunk megnyalná érte. Ez is lehet? kicsi darabját viseli a fiatal­Olcsóbb. mint a nadrágszíj? ember a sapkáján. De ez. • Most szorul bele a satuba szegény szerencsétlen. tök­az ember feje. Vegye a nad- részeg társát cipeli az állo­rágszíjat? Ha bolond lenne, mási mosdóba harmadszor. Inkább a számológépet? A vécésnéni mindenki se­Föltűnhet a vámnál. gítségét kéri. akiből csak A hevenyészett közgazda- kinézi, hogy. ért valamit sági szemléletünk azt mon- ezek nyelvén, segítsenek el­datja velünk a pult előtt, jó takarítani a botrányt, lenne a vámosok érdeklődé- Vagy a szalagot vagy az Sét szinkrónba hözrii a nép- üveget jó lett volná otthon gazdasági érdekekkel. De- hagyni. Elázott a magyar hogv akarunk mi szép ha- virtus, pedig mennyire meg zánk határán violenciába akarta mutatni, kerülni hivatalos emberek- * kel, tesszük tehát azt amit Pohár vízben a kvarcóra százezerszámra a többi ha- a bécsi kirakatban. És jár. zánkfia: bóvlit veszünk raj- Hogy a fene egve meg mit ta. Odakint a bóvliipar ránk ki nem találnak! Mi legföl­épít, és mi nem hagyjuk jebb kiírnánk, hogv be nem cserben. veszi a vizet, emezek nem Milyenek vagyunk mi kül- törődnek vele, hogv időköz­földön? Mint itthon csak ben megtanult az emberiség kicsit másként. Megy velünk írni és olvasni, ősibb szem­a busz Velencébe, az ide- íéltetést választanak. Kínál­genvezető meg hallgat.. Ék- ja a boltos a sok órát mint korát hallgatni csak fizeté- idehaza a cigány a Keleti sért lehet. Dumcsettónak mellett. Sorba rakja elém, nevezte el a család, annyit és magvarázza, melyik hány dumált eddig, most nagy a dallamra képes ébreszteni, csönd. Valami hegyek van- Mindet olcsón adja, csak nak itt. meg egy nagy em- vigyem. Magyarul beszél, lékmű is. Álljunk meg! öreg és kopasz, mondom te­Nincsen benne a program- hát neki: ban. Ingyen esik a nézés. — Megveszem, ha altatót azért csak álljunk meg! tesz bele. Ébredni tudok, Nem lehet. Jóember, leg- aiudni nehéz, alább mondia meg. mi az. Fölüti a fejét, csodaboga­Előveszi sillabuszait, három. ra£ ját. szor átnyálazza. elolvas fél — Látja, milyen bolon­lapot mire kiderül, hogv dok? Azt még nem találták rossz paksamétát hozott, ki. Hol vannak már a hegyek? * Doberdónál jártunk. szó Ubbánék házat épitettek a nelkui elmentünk mellette. Tátra lábánal Nyolc szo_ Fardon. most derül ki hogv adhatnak W egyszerre. Dumcsettonk nem is idegen- ^ is lakhatnak valahol, vezető, csak asztalnál ul az N<smzetközi gyülekezet van idegenek hivatalában. Meg itt> stefán bácsi mindenkit nem járt erre gondolt egyet. meghív egv ital vodkára. eljött. Úgyis mi fizetjük az Megerti a magyart is. a né. arat- ^ metet is, pedzi az oroszt, ki hogy óhajtja, öt perc alatt Julis nénit rágja a bogár, mind tudjuk a KGST orszá­neki semmi nem jó. Valu- gaiban mennyi az átlagke­tánkat csak túl a határon reset. mennyiért árulják a adják ide. Ő kitalálja azon- Skodát, és mit érne a ház. nal, mennyi haszna van az stefán bácsi örül, és pro­idegenvezetőnek belőle, mi tekciós adagot tölt nekem: nem tudjuk kitalálni, mi a tágas hajlékáért én ígérem jó benne. Hátha meggondol- a legtöbbet, másfél milliót, ja magát valaki és itthon pedig többet is megér, marad? Az útlevelet se Urbán néni azt mondja, kapjuk kézhez, csak akkor, járt Pesten, de nem szereti, amikor már indul a busz. mert nagyon meleg van. Kisfiúkra nem lehet útieve- Azért se. mert ott nincsen let bízni, hátha betennék fürdőszoba, két szelet zsíroskenvér közé? — Van! Esz a fene bennünket, mert Ne vitatkozzak vele. ő látta, személyi igazolvány elvileg Hajszálra ilyenek va­nem lehet nálunk. Utazunk gvunk mindnyájan. A vécés­Pestre igazolvány nélkül, néni is esküszik, hogv a ma­Megszállunk. igazolvány gyarok körberókázzák az nélkül. Kerülget bennünket árnyékszéket, pedig csak a rendőr a sarkon. csak egyet látott, most meg ne saolitaon, mert Horváth Dezső mi úti végállomásán dél­után háromnegyed 7-kor továbbá azért sem, mert pajzsa „könnyű fegyver", s eladók munkáját. Kifogásá­szamtaian esetben előfordul, mondjuk ki nyíltan, etikát- Val nem érthetünk egyet, hogy az illetékesek telefonon lan és mindig gyanús. Ki- hiszen számtalan embernek kérik tőlünk a Postaládában váltképp érthetetlen a név csak SZOmbaton délelőtt jut szel"eteu . Y°!na , |menet' csak névkezdö betűvel sze- eltitkolása akkor, amikor va- ideje _ többek között — az ?yf vásárolni, anoi is jegy replő levélíróink teljes ne- lós. sokakat érintő, valóban ü ü visszaváltására. kel\ett a ™ « - ü o i-i i.íí_.-i 1. (,<;.- kapta: „Mar elfogyott, az vét, pontos címét. S bizony, közügynek tekintendő írás­meg sem sértődhetünk, ha ról van szó. E heti Postalá­egy-egy névtelen panasz mö- <'*nkat szokásunktól eltérő­. . ... ... .. ... . en, mégis nevtelen levellel gott újságírói kitalaciot sej- kwdJflkt pusztán azért, mert tenének. Végül, de nem utol- a panaszt jogosnak és indo­sósorban azért sem örülünk koltnak tartjuk. Gécsei János (Űrhajós ut- utasnak az a dolga. hogy ca 6.) levelében azt kérdezi, időben vegyen jegyet!" Válaszol az illetékes Tömegközlekednénk Lapunk augusztus 9-i szá- A Belkereskedelmi Mi­mában megjelent „Sörkor- nisztérium által biztosított csolya" című írásunkra dr. megyei sörkeretnél 1983 Dóczy István a Kőbányai második negyedévében a ki­Sörgvár szegedi kirendeltsé- rendeltségi kollektíva 2 ezer A 17-es autóbuszjárat újításához ugyanis megvál- gének vezetője küldött vá- hektoliter sörrel többet tu­megszünése keserűséggel töl- toztatták útirányát, s azóta laszt: dott az itt élő lakosság ré­tötte el annak volt törzsuta- akik a 8-as járattal indul- „A cikk írója szerint: a szére kiszállítani. Július hó­sait. Elmúlt heti Postalá- nak el a Makkosháza város- kis stílű szélhámos dolgozó napban pedig 17 ezer ládá­dánkban már írtunk e prob- részből, s netán a Marx tér vjzet szállít ki a boltoknak val többet tudtunk kiszállf­lémáról, de. sajnos, az ille- felé lenne dolguk, át kell a sörpalackban. vagv pedig tani, mint a Belkereskedel­tékesektől még választ sem hogy szálljanak a Csongrádi a Tuborg sört úgv értékesí- mi Minisztérium által meg­kaptunk. Ennek okán Tarjun sugárút valamely megállójú- tj hogy a láda pelsejében határozott mennyiség és az Északi városrész lakói- ban. az 5-os trolira Ugyan- Kőbányai Világos palack- Ezen többlet sörmennvisé­nak erdekeben idézzünk akkor a 8-as járat szinte ^ ö ténye- gek lehetővé tették azt. hogv most kivételesen egy nevte- üresen közlekedik a vegallo- ket kereskedelmi eavségek a fontas patikai ünnepek len levélből A 7 óra 55 másig. dolgozóitól hallotta, de saj- (április 4.. május 1.) a vi­es 11 ora 5a kozott 30 per- Koza Gyorgyne (Hona ut- . , , .. ,. , \ ., . , , , , cenként közlekedő 62-es ca 5.) az iskolás gyerekek "°t„T? T ^ ffc ^ rendez^nyek. „ vala" autóbuszjárat. meg az úgy- nevében ragadott tollat, és hogy ho 68 mikfr, történték mint a szegedi strandok es nevezett párhuzamos villa- biztonságos közlekedésük ér- 1meR ezek, 32 esetek- Igy ve" az un"eD1 hetek rendezvenv­mosjárat mellett sem tudja dekében. Levelében azt írja. lemenyunk szerint cikke sorozatain sorellatasi gon­Tarjan és Északi városrész hogy a rókusi új iskolába a enyhen szólva tul altalanos. dok nem voltak. Mennviségi lakóinak utazási igényeit ki- gyerekek gyalogjárda hiá- valamint hangulatkeltő a hiány is csupán a Kőbányai elégíteni. Ha elindulunk a 4- nyában balesetveszélyes söripari kollektíva ellen. Világos palacksörből jelent­es villamossal, és leszállunk úton juthatnak el. Javasolja Ismeretes. hogy április kezett. de az viszont köz­a Brüsszeli körúti megálló- a víztoronnyal szemben a óta kánikulai meleg volt a tudott hogv ebből az olcsó ban azért, hogy elérjünk kijelölt gyalogátkelőhely fel- legutóbbi napokig, és ez sörből a teljes igényeket ki­egy 11-es. 2I-es. 13-as stb. festését is. rendkívüli nehézségek elé elégíteni nem tudjuk. Ehhez járatot, akkor is át kell száll- Fenti levelekhez pusztán állította a söripar valameny- egy új sörgyár felépítésére nunk a 71 vagy 71/Y-os annyj megjegyzést kívánunk "VÍ dolgozóját. lenne szükség. Az viszont buszra, ha Újszegedre aka- fűzni: természetesen tisztá- Megfeszített munkával szintén köztudott, hogv ie­runk eljutni. S bizony. nem ban vagyunk azzal. nem le- valamennyi munkaterületen lenlegi gazdasági helyze­kevesen vagyunk e két lakó- bet mjnden egyes ember ké- arra törekedtünk, hogv az tünkben erre nincs mód. telepen, akik a Tisza tul- nyének-kedvének megfelelő- igen magas sörkeresletet Befejezésül meg kívánom partiara járnak dolgozni. en alakítani az autóbusz-, il- megközelítőleg ki tudjuk jegyezni a „Sörkorcsolva" vagy egyeb ügyeiket mtez- letve villamosjáratokat. Úgy elégíteni. Ennek érdekében című cikkel kapcsolatban. m- véljük, fenti esetekben nem a Móra Ferenc bér-palacko- hogv idáig egyetlen egy Marki Julianna (Gát utca is erről van szó. Nem az zóüzemben 8 szombaton forgalmazónktól sem kap­3 A) kerese a 8-as troli pótló egyes ember extrém kíván- két műszakos fejtést szervez- tunk bejelentést az ott le­eredeti utiranyanak vissza- sásáról, hanem tömegigény- tünk a termelőszövetkezet írt jelenségekre, aííitasa. A regebbi jarat a rol. amelynek okán korábbi vezetőivel. valamint kom- Éppen ezért a söripari nca Rqrtök Rétetó/l^H fonte^k felülvizsgálatát az munj müszakok beiktatá- dolgozók vedelme erdeké­utca—Bartók Beia ter kozot.t ílletekesek szíves tigyelmebe • ,»,it, „ hen sziik-séoesnpk tartottuk közlekedett A réai híd fel- aiánliiik savai is növeltük a terme- °en szuksegesnek tartottuK közlekedett. A regi h:d lel- aianljuk. i^t. A szállítás területén ismertetni azokat az erőfe­dnnrlncnn ? Pnntncnn ? HlrcAn ? dolgozók — akik az ötnapos szítéseket. amelyeket ez a uonaosan : rontosan ! UlCSOn r munkahét ellenére sok eset- k's kollektíva évről évre vé­Az IBUSZ-ról az a hír inkább volt bosszúságokkal, l>en mé8 vasárnap is dol- eez annak érdekében hogv járja: gondos-pontos szerve- mint élményekkel teli Szek §oztak _ kltartó munkájuk az ellatasi körzetünkben elo zessel és olcsón segít belhoni szárdon nem kaptak ebédet eredményeként a vállalati lakosság sorigenyeit a lehe­és külföldi utazási élménv- de még az itteni heavi ki' közP°nt segítségévei a me- tőségekhez kénest minél hez. Legalábbis fenti csáb-látóba sem juthattak fel" B-Vénkbe kerülő többletsör a magasabb szinten ki tud. és bűvszavakkal hirdetgeti mert az ..alföldi busz" nem forgalmazókhoz. s rajtuk íok elégíteni." szinte valamennyi napilap és bírta a hegymenetet. Mi folyóirat hasabiain utiait. több kis híján árokba csü_ került. viüTlknto'" V,háZm medd° szoít- A délután sem volt vallalkozas. hiszen nem i. i , . mindenkinek egyformán P"dhta,an hlszen a hegyl buszhuzavona vegeredmé­„-ff3. • • 3, sok", SzoU nye az lett. hogy lekésték a galtatasai kifogástalan mi- gemenci kisvasutat Potom noseget azonban mindannyi- ezer forintért nem látták an egyformán elvárjuk, igé- utazásuk eredeti célját a (le­nyeljük. Mee akkor is. ha menci erdőt Levélírónk va­csak egy napos hazai kirán- lószínűleg valaha IBUSZ­dulason. s nem pedig Japán rajongó lehetett, hiszen korutazason kívánunk részt ezen a nyáron, még jó ko­venm. Dr. Balogh Károly ran másik társasútra is be­(József Attila sugárút 28.) fizetett. Erdélyt szerette két nyári IBUSZ-os történe- volna látni. de az utazás tét meg nem történtté ten- előtt mindössze 5 nappal ér­ni nem lehet. Közzétenni tesítették. hogy csak a há­viszont igen. hasonló, bosz- rom héttel később induló szántó esetek megelőzése csoportban kaphat helyet. érdekében. Történt ugyanis. Tudjuk a munkahelyeken hogy levélírónk a gemenci előre bejelentett szabadság­rezervátumot óhajtotta volt idővel ...sakkozni" nem le­megtekinteni. s ezért jelent- het. Három hét ide vagy kezett az ide szervezett oda, nem mindegy, ily mó­IBUSZ-útra. Bár ne tette don az erdélyi körutazás el­a kirándulás maradt. keresztül a fogyasztókhoz összeállította: Kalocsai Katalin Terápia után volna, hiszen Ami nem tetszik Tóth Istvánné (örvény tót. Igen ám. de a kiválasz­utca 7.) a Szeged Nagyáru- tott mosógép külső része sé­házban szeretett volna fél- rült volt s ennek okán sze­automata mosógépet vásá- retett volna másikat kérni. rolni. Természetes kérése Csakhogy időközben a rak­volt az eladóhoz, hogy rövi- tár bezárt. Az ügy így te­den ismertesse milyen mű- hát megoldódott. Nem léte. veleteket tud elvégezni a zö mosógéphez ugyanis mosógép. Az eladó válasz nem szükséges használati tá­helyett ijedtében úgy elfu- jékoztató. bemutató . .. tott hogy vissza se jött. Kovács Mihály (Dalos ut­De nemcsak ő, hanem há- ca 8.) levelében azt kifogá­rom kollegája is a védeke- soíja. hogy nagyon sok vá­zés eme módját választotta, sárló véleménye szerint Az idő telt. a vásárló várt. eléggé el nem ítélhető mó­Honnan is jött? Sitt? nagynéninek a távolból, Terapia? Ügy erzi, majd- szerető öcsitől szóit a jo­nem mindegy, lényeg az, kívánság. Puszta véletlen hogy szaoadult. Igaz is, es mégis minuen összevág, tisztázódott-e valamikor is. Jó kis mosakodasi leheto­mi volt ez? Bünteies — seg — ötlött fel benne —. ahogy a legtöbben érzik —, hiszen mint sokan mások, vagy valami gyógyító-ne- ez idő alatt ő is dolgozha­velő célú küszködés? tott volna külföldön. Kavargatja a kávét, nézi Derültek rajta. A műsor a konyakot. Szoknyát leb- „hattér" lett. Helyette va­bent a ventillátor huzata, g.vak és ábrándok, beköpé­Üjból, ha csak egy villa- sek. Regen megivott sö­násnyira is, együtt a múlt. rökról, egyszer főzött, sa­Hogyan tovább? Mun- pásztó pálinkák elfelejtett kahely, munkakedv, a be- ízéről, rajtuk esett serel­illeszkedes utáni vágy meg- mekről, átélt megpróbalta­van, csak az emberek . . . tasokról heveskedtek, vi­Elnéző, leereszkedő moso- tatkoztak. Még a niüsor­lyok, apró kis szúrások, szerkesztő is nekik kedve­Nem túl fájdalmasak, de zett. Az új műsorból egv úgv érződik, mintha egy ismeretlen dal eddig soha láthatatlan kéz tetoválna, nem hallott szövege csen­Ez a közvélemény. Érzé- dült ki a nagy fák keny és gyorsan reagál, alatt majális ..." Két évig a fenének sem A kávé kihűlt, a zenegép jutottál eszébe, de ha most kikapcsolt. Enyhe vállran­arról kérdeznek, hol jártál dítással felállt, búcsút in­idáig, mindenki ismerni tett a presszóslánynak. El­véi, és viszolyogva beszél- indult új vállalátához. ahol nek rólad. holnap kezd. ahol nem vár­Nem valami előnyös nép- ják népünnepéllyel. sőt szerűség. még az is lehet, hogy ész­A zenegép bús-kesern.vé- re sem veszi senki. Min­sen sóhajtoz. Jól vág a top- denesetre, meg kell próbái­rengéshez, a céltalan idő- ni. Ebben a futamban egye­húzáshoz. Nemcsak a rég- dül indul, vetélytársak nel­múltat. a friss emlékű va- kül. Időt nem mernek de sárnapokat is idézi. Közö- célba kell erni. meg akkor f • , elegge el nem ítélhető mo- , sen hallgatták a ..szívkül- is. ha a látvánvos dukiosz felora elteitevei jobb hi- don - szombaton igyelrszik ; dit". Egyszer csak az ö tás ezúttal elmarad t orra 0anHrtll mai! al . - . p l jan arra gondolt, majd el- visszaváltani üres üvegeit a olvassa otthon a tájékozta- a boltokban. Akadályozzak városába, azonos nevü Fésűs András

Next

/
Oldalképek
Tartalom